W niedzielę, 13.03.2022 r., Wody Polskie w Gliwicach wraz z wędkarzami z PZW Okręg w Opolu i Fishing Team Lubliniec, przedstawicielami gminy Turawa, Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” i okolicznymi mieszkańcami przeprowadziły akcję sprzątania zbiornika Turawa. V Akcja Sprzątania Turawy to jedna z pierwszych takich inicjatyw w tym roku. W jej efekcie, ponad 100 osób wspólnymi siłami uporządkowało akwen, zbierając wiele worków śmieci. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie!

Przedmiotowa akcja, podobnie jak wcześniejsze, wpisuje się w prowadzoną przez Wody Polskie kampanię społeczną „Wody To Nie Śmietnik”. W jej ramach pragniemy zwrócić uwagę opinii publicznej na nagminne zaśmiecanie środowiska naturalnego, w tym rzek, jezior i zbiorników wodnych. Ilość śmieci, która każdego roku trafia do wód, wciąż jest zatrważająca. Do wody i w jej okolice trafiają nie tylko puste opakowania i papierki, ale wszystko to, co nie jest już potrzebne w gospodarstwach domowych: pralki, opony samochodowe, odpady po prowadzonych remontach, telewizory… W ubiegłym roku tylko na samych zbiornikach Turawa i Przeczyce zebrano ponad 10 ton śmieci!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Jak chronić wody podziemne?” Przedstawcie w formie pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, jak można chronić wody podziemne lub jakie działania im zagrażają? Prześlijcie prace plastyczne drogą pocztową na adres siedziby PGW Wody Polskie do 8 kwietnia 2022 roku. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.


 REGULAMIN


Każdego roku w dniu 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Woda jest źródłem życia dla każdego żywego organizmu. Substancja ta, krąży na powierzchni ziemi, a także głęboko pod nią, od setek tysięcy lat w stanie ciekłym, stałym - w postaci lodu i gazowym, jako para wodna. Tegorocznym motywem przewodnim obchodów są Wody Podziemne. Jak woda dostała się pod powierzchnię ziemi? Zdecydowana większość wód podziemnych pochodzi z infiltracji, czyli wsiąkania opadów atmosferycznych (deszczu czy śniegu) a także wszystkich  wód powierzchniowych (rzek, jezior, stawów, bagien, mokradeł, strumieni) do gleby. Są to wody, które przemieszczają się pomiędzy szczelinami i warstwami ziemi na różnych głębokościach, pod wpływem działania grawitacji.

1 3 4 6 7 8

Przewidywane nagrody w konkursie z podziałem na kategorie: od lewej - klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.  

 

Zasoby wód podziemnych nie są nieograniczone

Niestety, magazyny te nie są nieograniczone. W związku ze zmianami klimatyczny, poziom wód podziemnych stale się zmniejsza. Dodatkowo my, jako ludzie nieustannie je zanieczyszczamy. Głównymi problemami są negatywne działania powstałe w skutek działalności przemysłowej, energetycznej, transportowej czy rolniczej, takie jak dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wypompowywanie nieoczyszczonych ścieków z fabryk czy domostw, a także nadmierne nawożenie gleb azotanami i pestycydami. Wszystkie te zanieczyszczone substancje trafiają wprost do wód podziemnych. Co gorsza, z badań wynika, iż wody gruntowe odnawiają się w ciągu 20 - 30 lat.

Choć zasoby te znajdują się pod ziemią, to właśnie nasze działania na powierzchni mają na nie ogromny wpływ. Jakość wód podziemnych jest niezwykle ważna ponieważ stanowią one rezerwuar wody pitnej na naszej planecie. Aktualnie w Polsce aż 70% wody pitnej pobierane jest z zasobów (magazynów) wód podziemnych, a w ciągu doby pobiera się ich 7 milionów m3 na dobę. Niestety proces odnawiania tych zasobów zachodzi bardzo wolno bo na przestrzeni aż 20 - 30 lat!

 

Jak chronić wody podziemne?

Wody Polskie prowadzą szereg działań, których głównym celem jest zwiększenie poziomu wód podziemnych, np. program Stop Suszy!, zachęcający do budowy zbiorników retencyjnych (magazynujących wodę) nie tylko na terenach wiejskich ale również miejskich czy odtwarzaniu mokradeł, a także program sadzenia łąk kwietnych, które oczyszczają i magazynują wodę. Co jeszcze, jako społeczeństwo, możemy zrobić żeby chronić zasoby wód podziemnych?

Po pierwsze retencjonujmy i poprawiajmy stan wód!

 • Zmieniajmy swoje nawyki oszczędzając zużycie wody w czasie codziennych czynności.

 • Ograniczajmy pobór wody z ujęć podziemnych, a do podlewania roślin wykorzystywać zebraną deszczówkę.

 • Stosujmy rozwiązania małej retencji poprzez budowę oczek wodnych i wysiewanie łąk kwietnych, które spowalniając odpływ wód opadowych w głąb ziemi wspierają zasilanie tych zasobów.

 • Przeciwdziałajmy zanieczyszczeniu wód podziemnych pochodzącymi z nielegalnych wysypisk śmieci.

 • Inwestujmy w nowoczesne metody uzdatniania wody ściekowej promieniowaniem ultrafioletowym zamiast dezynfekcji chemicznej.  Im lepszy będzie stan i jakość wody w kranie, tym chętniej będziemy pić wodę wodociągową, zamiast butelkowanej ograniczając w ten sposób ilość plastiku wprowadzanego do środowiska.

Po drugie działajmy na rzecz środowiska!

 • Działajmy na rzecz ochrony i odtwarzania powierzchni mokradeł, które są rezerwuarem zasobów wodnych.

 • Korzystajmy z  możliwości ekosystemowego oczyszczania wód poprzez budowę nadwodnych „stref buforowych”, będących pasem roślinności oddzielającej  obszary wodne od gruntów rolniczych. Szuwary trzcinowe i niektóre drzewa posiadają zdolność zatrzymywania pochodzących z rolnictwa biogenów. Wbudowując w swoje tkanki związki organiczne z nawozów sztucznych ograniczają przedostawanie się szkodliwych substancji do wód podziemnych i przeciwdziałają eutrofizacji.

Po trzecie odbudowujmy ekosystemy zdegradowane

 • Inwestujmy w działania zamieniające byłe wyrobiska kopalniane w zbiorniki wodne, zwiększając w ten sposób retencję wód na danym obszarze.

***

To tylko wybrane przykłady sposobów jakimi można chronić ten bezcenny dla planety surowiec. Prawidłowe gospodarowanie i użytkowanie zasobów wodnych jest kluczowym elementem ochrony wód podziemnych. Od aktualnie podejmowanych decyzji zależeć będzie jaka przyszłość czeka kolejne pokolenia! Czekamy na prace plastyczne z Waszymi pomysłami!

Konkurs plakat

Silny i bardzo silny wiatr, osiągający w porywach prędkość ok. 100km/h, który przechodził nad obszarem administrowanym przez RZGW w Gliwicach od środy 16 lutego br., spowodował szkody także dla gospodarki wodnej w regionie. Potencjalne zagrożenie stwarzały głównie powalone drzewa, lokalnie oraz punktowo powodujące zatory i utrudniające spływ wód.  

Z tego powodu, Wody Polskie w Gliwicach poprzez służby terenowe, specjalistów nadzorów wodnych i zarządów zlewni w Opolu, Gliwicach i Katowicach monitorują drożność koryt rzek oraz przepustów. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej prowadzi z kolei bieżący monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

Wichury dały się we znaki głównie w powiatach bielskim (teren ZZ w Katowicach), gliwickim (obszar ZZ w Gliwicach i strzeleckim (ZZ w Opolu). Duże drzewa - złamane lub wyrwane z bryłą korzeniową – spowodowały w kilku miejscach, m.in. w miejscowości Jasienica, spiętrzenie wód lokalnych rzek i potoków. Także we wsi Daniec, gdzie wezbrała rzeka Cienka oraz w miejscowości Prusków na cieku Pruskowskim powalone drzewa utrudniały spływ wód wysokich, które punktowo wystąpiły na tereny zielone. Niebezpieczne były również połamane gałęzie, które przemieszczając się z nurtem rzek blokowały przepusty, tym samym uniemożliwiając efektywny przepływ wód.

Służby terenowe PGW WP RZGW w Gliwicach podejmowały w ostatnich dniach interwencje w newralgicznych miejscach i wciąż kontynuują swoją pracę z użyciem ciężkiego sprzętu. Usuwają także, przy pomocy jednostek Straży Pożarnej (OSP), przeszkody z koryt rzek. Równolegle trwa przegląd drzewostanu.

Drzewa porastające skarpy lub międzywale rzek są zwykle w niedostatecznie dobrym stanie. Choć z pozoru wyglądają na zdrowe, charakteryzują się skąpą bryłą korzeniową, a warunki, w których rosną, nie pozwalają im czerpać wartościowych substancji z gleby. System korzeniowy drzew porastających skarpy niejednokrotnie doprowadza do rozszczelnienia korpusów wałów, co w konsekwencji może spowodować ich przerwanie przy przejściu wód powodziowych na danym terenie. Drzewa te stwarzają także realne zagrożenie dla infrastruktury sąsiadującej z rzeką. Ponadto, są często źle posadowione, a w czasie porywistych wichur i burz powodują zagrożenie również dla przechodniów. Warto także dodać, że drzewa i zakrzaczenia rosnące w międzywalu zniekształcają wyniki pomiarów przejścia wód miarodajnych i kontrolnych oraz ekstremalnych, gdyż zawężają koryto rzeki.

Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wał przeciwpowodziowy jest obiektem hydrotechnicznym, służącym bezpieczeństwu przyległych terenów. Chroni je przed zalaniem w czasie przepływów ekstremalnych. Dlatego też Wody Polskie w Gliwicach podejmują się wycinek drzew będących w złym stanie lub z uwagi na swoją lokalizację powodujących realne zagrożenie w sytuacjach nagłych i ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wycinkom tym, których przeprowadzenie poprzedza uzyskanie koniecznych pozwoleń i zgód, towarzyszą planowanie nasadzenia kompensacyjne.

Niestety, lata niedofinansowania gospodarki wodnej przed utworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz trudności w zabieganiu o środki finansowe na cele utrzymaniowe sprawiły, iż mieszkańcy miejscowości nadrzecznych są przekonani, że porośnięte roślinnością obwałowania cieków to prawidłowość i właściwy element lokalnego krajobrazu. Taki stan rzeczy nie służy jednak bezpieczeństwu publicznemu, którego zapewnienie stanowi priorytet Wód Polskich.

 

syt hydro 7.02.2022 Easy Resize

Ryc. Rosną stany wód na wyżynno-nizinnych rzekach w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. 

 

W ostatnich dniach na południu kraju obserwowane są dynamiczne warunki meteorologiczne, występują przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu w rejonach podgórskich i górskich. Ich utrzymanie się prognozowane jest także na jutro.

W kolejnych dniach możemy się spodziewać nadejścia ocieplenia, w efekcie czego stany wód w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry będą wzrastać, głównie na ciekach o charakterze wyżynno - nizinnym. Prognozowane utrzymanie się na terenach górskich, zwłaszcza w nocy, ujemnych temperatur sprawi jednak, że unikniemy gwałtownych roztopów i zagrożenia wezbraniem. Na terenie RZGW Gliwice wydane jest jedno ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące oblodzenia (woj. śląskie) oraz jedno ostrzeżenie hydrologiczne dotyczące wezbrania z przekroczenia stanów ostrzegawczych w zlewni Przemszy i Brynicy.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczenie stanów ostrzegawczych odnotowano natomiast na wodowskazach Kozłowa Góra, Brynica, Piwoń (RW Małej Wisły) i Krzywa Góra (RW Górnej Odry). 

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą monitoring sytuacji hydrologicznej na rzekach. Utrzymują także rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych, jest ona także zachowana na obiektach hydrotechnicznych znajdujących się w Republice Czeskiej.

 • Obniżenie poziomu wód w korytach rzek Sztoły, Baby oraz Białej w powiecie olkuskim jest wynikiem autonomicznie, samodzielnie podjętej decyzji spółki akcyjnej ZGH Bolesław, dotyczącej zaprzestania działalności zakładu górniczego Olkusz-Pomorzany.

 • Nasze Gospodarstwo nie jest stroną postępowania ani organem wydającym decyzję, opiniującym, czy uzgadniającym w procedurach, dotyczących zaprzestania działalności zakładu górniczego ZGH Bolesław. Wody Polskie w tym zakresie nie mają podstaw prawnych, aby wpłynąć na podmiot, który zdecydował o zaprzestaniu działalności.

 • Spółka ZGH Bolesław w dalszym ciągu dysponuje pozwoleniami wodnoprawnymi, wydanymi przez PGW WP RZGW w Gliwicach, m.in. na usługi wodne, polegające na wprowadzaniu do wód rzeki Baby oraz do Kanału Dąbrówka, łączącego się z rzeką Białą, ścieków przemysłowych pochodzących z odwadniania wyrobisk kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz – Pomorzany”. Przedmiotowe decyzje administracyjne umożliwiają i dają prawo do korzystania z wód, a z ich treści nie wynikają przeciwskazania do dalszego odprowadzania wód z zakładu do koryt rzek. Spółka Akcyjna ZGH Bolesław w dalszym ciągu dysponuje pozwoleniami wodnoprawnymi na odwadnianie zakładu górniczego, z których może korzystać w świetle obowiązujących przepisów prawa i w zastanym stanie faktycznym. Pozwolenie zostało wydane na okres 4 lat i zachowuje swoją ważność do 2025 r.

 • W zlewni Białej, Baby i Sztoły zaplanowano między innymi prowadzenie monitoringu badawczego w trakcie likwidacji kopalni. Opracowywany jest także harmonogram prac konserwacyjnych w korytach rzek.

Na obszarze dzisiejszego powiatu olkuskiego silnie zarysowuje się kilkusetletnia tradycja górnictwa kruszców. Jak podają źródła historyczne od XIII wieku trudniono się tam wydobyciem ołowiu i srebra. Działalność wydobywcza, która warunkowała życie mieszkańców na przestrzeni wieków dzieli się na poszczególne okresy, zależne tak od rozwoju i wdrażania technologii służącej eksploatacji złóż, jak i przemian geopolitycznych. Pierwszy z takich charakterystycznych okresów zarysowuje się między XII a XV w. i jest związany z wydobywaniem ołowiu i srebra. Był to czas, gdy złoża eksploatowano zasadniczo za sprawą odkrywki. Rzadziej drążono szyby, które były w ówczesnych czasach płytkie i mało efektywne. Wraz z wyczerpaniem się cennych rud na poziomach eksploatacji dostępnych bez koniecznego odwadniania złóż, rozkwit tej gałęzi przemysłu zwolnił. Kolejny okres prosperity dla eksploatacji górniczej na ziemiach Olkusko-Bolesławieckich nastąpił w XVI wieku. Wiąże się to z możliwością stosowania nowych technik odwadniania. Właśnie wówczas zaczęto drążyć sztolnie.

Dzięki tym chodnikom, budowanym pod odpowiednim kątem nachylenia, tak by zachować spadek, woda samoczynnie wypływała z kopalni. Takie rozwiązanie było powszechnie stosowane do XVIII wieku. Sytuacja polityczna, fakt że Rzeczypospolita chyliła się ku upadkowi, spowodowały zahamowanie dalszego rozwoju górnictwa. Równolegle zresztą, wraz z wydobyciem kurczyły się złoża rud dostępne na poziomach odwadnianych sztolniami. Konieczne było sięganie po złoża położone o wiele głębiej. I chociaż XIX i XX wiek przyniosły innowacyjne rozwiązania w postaci m.in. maszyny parowe, górnictwo zrewolucjonizowało zastosowanie pomp o dużej wydajności, napędzanych energią elektryczną. Także mechanizacja procesu wydobycia doprowadziły do zwielokrotnienia produkcji cynku i ołowiu(*).

Funkcjonujący od lat 60-tych XX wieku zakład, przez szereg dziesiątków, lat korzystając z decyzji administracyjnych - pozwoleń wodnoprawnych, wydawanych w przeszłości przez różne organa, w tym jednostki samorządu terytorialnego, systematycznie odpompowywał wody z wyrobisk do koryt lokalnych rzek. Efektem tych działań było obniżenie zwierciadła wód podziemnych i powstania rozległego leja depresji. Obecnie spółka akcyjna ZGH Bolesław – właściciel Kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz – Pomorzany” powziął decyzję o likwidacji zakładu. Decyzja o zakończeniu działalności zakładu została podjęta autonomicznie przez Spółkę. Proces likwidacji zakładów górniczych odbywa się w oparciu o przepisy ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne. PGW WP RZGW Gliwice nie brał udziału w postępowaniach dotyczących zaprzestania działalności zakładu. Dotychczas w tym zakresie została wydana przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie decyzja z dnia 23.12.2020 r. zatwierdzająca „Plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego Kopalnia „Olkusz- Pomorzany” na lata 2021-2025, a także decyzja Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14.01.2021r. stwierdzająca wygaśnięcie koncesji zakładu (nr 172/93 z dniem 1.01.2021) na wydobywanie rud cynku i ołowiu ze złoża „Pomorzany”. Z decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, z dnia 23 grudnia 2020 r. wynika, że Marszałek Województwa Małopolskiego decyzją z dnia 27 listopada 2019 r., znak: SR-DC7431.15.2019.LS, zatwierdził Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne związane z zakończeniem lub zmianą poziomu odwodnienia likwidowanego zakładu górniczego rud cynku i ołowiu, Kopalni „Olkusz – Pomorzany”.

Wody Polskie w Gliwicach, nie będąc stroną przedmiotowych postępowań nie miały możliwości wskazania warunków dla likwidacji zakładu górniczego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Górnicze i Geologiczne, na podstawie których wydano ww. decyzje Wody Polskie nie są zarówno stroną postępowania, jak i organem opiniującym czy uzgadniającym w wymienionych procedurach. Ponadto do wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych wydanych w styczniu 2021 r. nie dołączono żadnej z ww. decyzji oraz zatwierdzonej Dokumentacji hydrogeologicznej.

Nawiązując do powyższego bezpodstawne są jakiekolwiek zarzuty i sugestie kierowane wobec PGW WP RZGW w Gliwicach o przyczynienie się do zmniejszenia przepływu wód w korytach lokalnych rzek po zaprzestaniu działalności wydobywczej zakładu oraz wobec sposobu jego likwidacji.

Sytuacja zmniejszenia przepływu w korytach Baby, Sztoły i Białej na skutek zaprzestania działalności zakładu górniczego przez spółkę nie pozostawia jednak Wód Polskich w Gliwicach bezczynnymi. Dlatego z chwilą powzięcia wiedzy o likwidacji zakładu RZGW w Gliwicach podjął działania zmierzające do pełnej diagnozy sytuacji, oceny stanu faktycznego (w tym ustalenia charakteru cieków po zaprzestaniu działalności zakładu). Zweryfikowano m.in. przygotowanie do sytuacji przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych oraz największego dostawcy wody dla potrzeb bytowych w regionie Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe. 

Stwierdzono także, że na przedmiotowych rzekach nie znajdują się ujęcia wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę spożycia.

Ponadto Wody Polskie w Gliwicach zainicjowały oraz uczestniczyły w spotkaniach dotyczących przyszłości zakładu i lokalnych rzek, pozostają przy tym w kontakcie z przedstawicielami przedmiotowego zakładu oraz innym instytucjami mającymi wiążące znaczenie dla procesu wygaszenia działalności górniczej ZGH Bolesław, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie.

Należy podkreślić, że problemy wynikające ze specyfiki regionu, w szczególności związane z górnictwem podziemnym i jego wpływem na cele środowiskowe zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych były również przedmiotem specjalistycznych analiz na potrzeby opracowania II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami.

W tym zakresie na omawianych terenach (w zlewni Białej, Baby i Sztoły) zaplanowano m.in.: prowadzenie monitoringu badawczego w trakcie likwidacji kopalni ZGH Bolesław oraz udostępniania do eksploatacji pola Laski, działania renaturyzacyjne - analiza sposobu prowadzenia działań restytucyjnych z uwzględnieniem zachowania funkcji cieku oraz realizacji działań restytucyjnych na podstawie przeprowadzonej analizy.

Należy także stanowczo zaznaczyć, iż obecna sytuacja stanowi precedens w skali kraju i będzie uważnie monitorowana przez Wody Polskie.

Należy zauważyć, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej sytuacją trzech rzek w powiecie olkuskim: Baby, Sztoły i Białej, będących odbiornikami wód odpompowywanych z wyrobisk górniczych ZGH Bolesław, informuje, że PGW WP działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564,1641).

Ustawa Prawo wodne w swoich zapisach określa i reguluje sposób gospodarowania wodami w tym możliwość wykorzystania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres korzystania z wód został szczegółowo wskazany w ustawie i odbywa się w oparciu o wydawane decyzje -pozwolenia wodnoprawne.

Do PGW WP RZGW w Gliwicach zostały złożone przez Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław”  wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego, pobór wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego oraz wprowadzanie poprzez Kanał Dąbrówka do rzeki Białej oraz wprowadzanie do rzeki Baby poprzez Kanał Południowy, wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego.

Z przepisów ustawy Prawo wodne (art. 16 pkt 61 lit. c) wynika, że ściekami są miedzy innymi  wprowadzane do wód lub do ziemi wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie, z wyłączeniem niezanieczyszczonych wód pochodzących z odwodnienia zakładów górniczych. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym dołączonych do wniosków operatów wodnoprawnych ustalono, że „wody” z odwadniania zakładu górniczego zawierają w swoim składzie zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, cynk, ołów i kadm. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska wskazują, że przez zanieczyszczenie rozumie się emisję (czyli wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne), która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska. Tym samym odprowadzane z ZGH zanieczyszczone „wody” z odwadniania zakładu górniczego, stanowią ścieki przemysłowe.

Decyzjami Dyrektora RZGW Gliwice Zakłady Górniczo – Hutnicze „Bolesław” w styczniu 2021r. uzyskały pozwolenia wodnoprawne m.in. na usługi wodne, polegające na wprowadzaniu do wód rzeki Baby oraz do Kanału Dąbrówka, łączącego się z rzeką Białą, ścieków przemysłowych pochodzących z odwadniania wyrobisk kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz – Pomorzany”.

Przedmiotowe decyzje administracyjne umożliwiają i dają prawo do korzystania z wód a z ich treści nie wynikają przeciwskazania do dalszego odprowadzania wód z zakładu do koryt rzek.

Spółka Akcyjna ZGH Bolesław w dalszym ciągu dysponuje pozwoleniami wodnoprawnymi na odwadnianie zakładu górniczego, z których może korzystać w świetle obowiązujących przepisów prawa i w zastanym stanie faktycznym.

Przedmiotowe pozwolenia zostały wydane zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne na okres 4 lat tj. do 2025r. z uwagi na występowanie w odprowadzanych ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska takich jak cynk, ołów i kadm.

(*) W oparciu o dostępne materiały i publikacje, m.in.:http://rcin.org.pl/Content/213989/PDF/KR171_249802_Natural-historical-values_Godzik-Historia-gornictwa.pdf,

IMG 20220202 WA0009

 

 

Z dniem 2 lutego br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uzyskał decyzję pozwolenia budowlanego na modernizację stopnia wodnego Ujście Nysy. Decyzja, wydana przez Wojewodę Opolskiego Sławomira Kłosowskiego, to jeden z kluczowych dla realizacji inwestycji etapów, umożliwiający Wodom Polskim w Gliwicach w niedalekiej przyszłości przystąpienie do budowy nowego jazu, jak również modernizacji śluz na stopniu wodnym. Przedmiotowe pozwolenie zostało przekazane Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Marcinowi Jarzyńskiemu w trakcie środowego spotkania z Wojewodą Opolskim.

 

Celem Zadania pn. „Budowa jazu, przebudowa śluzy małej, modernizacja śluzy pociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi”, realizowanego w ramach Projektów: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z przebudową awanportów oraz obiektów towarzyszących” jest przede wszystkim rozwój i usprawnienie żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej.

 

Jak zaznaczył Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski: „Bardzo cieszą mnie inwestycje takie, jak modernizacja stopnia wodnego Ujście Nysy, są bowiem realizacją marzenia o uczynieniu Odry efektywnym i ekologicznym szlakiem transportowym. Z tego też powodu pragnę serdecznie podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi oraz Panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, za to, że trzymają rękę na pulsie żeglugi. Dziękuję także Panu Prezesowi Wód Polskich Przemysławowi Dacy, ponieważ wiem, że całe Kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest sprzymierzeńcem oraz orędownikiem odrzańskiej żeglugi. Dziękuję również serdecznie wszystkim tym, którzy pracowali nad przedmiotową kwestią już od samego początku. Spoglądając na dotychczas zrealizowane przez Wody Polskie w Gliwicach inwestycje, jestem przekonany, że także ta, dla której przekazujemy dziś stosowne pozwolenie, zakończy się pełnym sukcesem. W tym miejscu pragnę zachęcić wszystkich Was, armatorów dysponujących środkami transportu, abyście skorzystali z pojawiającej się możliwości, ponieważ to właśnie dla Was podejmujemy nasze starania i przeznaczamy środki finansowe na rozwój Odrzańskiej Drogi Wodnej. Zależy nam, abyście już wkrótce mogli w pełni z niej korzystać.”

 

Głos zabrał również Marcin Jarzyński, Dyrektor RZGW w Gliwicach: „Rezultatem przeprowadzonych w ramach przedmiotowego Zadania prac będzie podniesienie parametrów tej części Odrzańskiej Drogi Wodnej, co umożliwi w przyszłości szersze wykorzystywanie przyjaznych środowisku, niskoemisyjnych form transportu. Inwestycja ta ma także strategiczne znaczenie społeczno-gospodarcze dla regionu. Jest jednocześnie dowodem kompleksowego podejścia Wód Polskich do modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Cieszę się zatem, że wspólnie ze służbami Wojewody Opolskiego udało nam się zrobić ten kolejny już ważny krok - uzyskanie pozwolenia na budowę to dla nas bowiem ostatni kamień milowy w przygotowaniu inwestycji. Dzięki tej decyzji, kolejnej zresztą, którą otrzymaliśmy od Pana Wojewody, będziemy mogli przystąpić do działań związanych z procedurą przetargową, następnie zaś do rozpoczęcia samych prac. Realizacja inwestycji pozwoli na zapewnienie stałego poziomu piętrzenia wody dla żeglugi, co oznacza, że armatorzy będą mogli pewnie i bezpiecznie wkroczyć na Odrę.”

 

 

Uzyskane pozwolenie na budowę to kluczowy dokument, którego wydanie poprzedził szereg wcześniejszych wniosków i decyzji administracyjnych. Za ich sprawą ku końcowi zmierza etap przygotowawczy inwestycji, przybliżając tym samym Wody Polskie do zasadniczej realizacji. Przypomnijmy, że w lipcu 2019 r. Wójt Gminy Popielów wydał dla Projektu konieczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W międzyczasie uzyskano także decyzję pozwolenia wodnoprawnego.

 

Wody Polskie w Gliwicach zdecydowały się przystąpić do realizacji przedmiotowego Projektu z uwagi na wyeksploatowanie istniejącego na stopniu wodnym Ujście Nysy jazu - jednej z dwóch ostatnich, archaicznych i zabytkowych budowli tego typu. Przede wszystkim jednak, działanie jazu, oparte na przestarzałych metodach regulacji piętrzenia charakteryzuje się wysoką zawodnością, nie dając przy tym pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania.

 

Realizacja przedmiotowego Zadania obejmie więc przede wszystkim przebudowę ulokowanego na stopniu wodnym jazu kozłowo-iglicowego na bardziej niezawodny obiekt klapowy (trzyprzęsłowy jaz klapowy), jak również modernizację znajdujących się tutaj śluz: małej i pociągowej. Całkowity zakres robót, planowanych na stopniu wodnym Ujście Nysy, uwzględnia częściową rozbiórkę istniejącego jazu kozłowo-iglicowego, budowę nowego jazu klapowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą około 100 m powyżej przedmiotowego jazu kozłowo-iglicowego oraz przebudowę języka rozdzielczego od strony wody górnej, pomiędzy awanportem i korytem rzeki Odry. Wykonana zostanie także przebudowa tamy rozdzielczej pomiędzy Odrą a Nysą Kłodzką, budowa ubezpieczeń i podparć skarp brzegu lewego rzeki Odry od wody dolnej i górnej, budowa przepławki dla ryb, zlokalizowanej na lewym brzegu rzeki Odry, przy lewym przyczółku projektowanego jazu, a także budowa kładki komunikacyjnej (technicznej) wraz z dojściami, łączącej oba brzegi rzeki Odry. Planowana jest również rozbiórka istniejącej śluzy małej i budowa nowej śluzy - o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, przebudowa istniejącej śluzy pociągowej, rozbudowa awanportu górnego wraz z jego wydłużeniem, pogłębieniem i poszerzeniem oraz wymianą na nowe wyposażenia techniczne, a także przebudowa awanportu dolnego oraz rozbiórka istniejących i budowa nowych kierownic. W zakres planowanych prac wchodzi także budowa postojowiska dla łodzi roboczych w górnym awanporcie, rozbiórka istniejącego i budowa nowego budynku sterowni śluz i jazu, budowa nowych instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz instalacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie stopnia wodnego.

 

Koszt całej planowanej inwestycji to ponad 300 mln zł. Projekt będzie dofinansowany ze środków UE.

 

Dnia 31 stycznia w województwie oposkim rozpoczęły się ferie zimowe. Kolejną grupą, która od 14 lutego spędzi czas na odpoczynku będą uczniowie z województwa śląskiego. W związku z tym Wody Polskie w Gliwicach zapraszają do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi na temat gospodarki wodnej. Na profilach w mediach społecznościowych - YouTube, Facebook oraz Instagram prezentujemy mnóstwo wartościowych informacji w przystępnej formie - atrakcyjnych dla każdego, także dla dzieci i młodzieży. W naszych mediach mogą Państwo ponadto zapoznać się z eksperckimi filmami, wywiadami, inspirującymi fotografiami, prezentacjami czy ciekawostkami, które wyjaśniają zjawiska związane z wodą i obalają wiele mitów, jakie krążą wokół gospodarki wodnej.

 

Projekty Wód Polskich

StopSuszy Logo

 Stop suszy!

Susza, obok powodzi, jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, musimy już teraz przeciwdziałać skutkom suszy. Z tego powodu powstał zainicjowany przez Wody Polskie projekt Stop suszy!

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu, pobierania materiałów edukacyjnych oraz zapoznania się z materiałami prasowymi.

Stop Powodzi Logo głowny

 Stop powodzi

Powódź, jest jednym z bardziej niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących na obszarze kraju O ile susze rozwijają się długotrwale, zwykle w ciągu miesięcy, a nawet lat, to powodzie są zjawiskiem gwałtownym, ujawniającym swą niszczycielską moc w bardzo krótkim czasie. Warto pamiętać, że 15 mln Polaków mieszka na terenach zagrożonych bezpośrednio zalaniem wodą i zagrożonych skutkami powodzi.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu, pobierania materiałów edukacyjnych oraz zapoznania się z materiałami prasowymi.

LOGO CHROŃ MORZE RGB water

 Chroń morze

Krajowy program ochrony wód morskich jest dokumentem o charakterze programowym, określającym zespół działań, których podjęcie jest niezbędne do osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska. Celem kampanii Chroń Morze jest zwrócenie uwagi na problemy dotyczące wód morskich, ale także tego, jak ważną rolę dla kraju odgrywa Bałtyk.

Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony projektu i pobierania materiałów edukacyjnych.

 

Prezentacje edukacyjne, książeczki, scenariusze lekcji, krzyżówki, rebusy, ulotki

Wody Polskie zapraszają do korzystania z prezentacji edukacyjnych i scenariuszy lekcji poświęconych gospodarce wodnej. Zawierają one obszerną dawkę wiedzy na takie tematy, jak ochrona przeciwpowodziowa, przeciwdziałanie suszom, zagrożenia w czasie powodzi zimowych, betonoza i wiele, wiele innych. Nasze książeczki, łamigłówki i rebusy zainteresują najmłodszych hydrologów i wyposażą im niezbędną wiedzę poprzez zabawę.

Prezentacje

 

Filmy edukacyjne

Seria filmów edukacyjnych „WOW! Czyli wszystko o wodzie”:

WOW

„Bądźmy odpowiedzialni! Aktualizujemy Plany Gospodarowania Wodami”:

odpowiedzialni

 „Łąki kwietne. Same zalety!”:

 łaki


„Chroń morze razem z nami!”:

morze

 

Seria filmów z ambasadorem projektu Stop Powodzi, Karolem Wójcickim:

miniatura

https://stoppowodzi.pl/ambasador-projektu/

 

Gra edukacyjna Młody Hydrolog

„Młody hydrolog” to bezpłatna multimedialna pomoc dydaktyczna składająca się z bazy wiedzy, słowniczka i gry dydaktycznej przygotowana w pełnej wersji internetowej - Link do gry

22256611 436503383411381 6723101674267613839 o

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisało porozumienie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Współpraca podmiotów umożliwi wszechstronny rozwój edukacyjny studentów Uczelni, wzbogaci katalog dziedzin badawczych, a także stworzy wspólną przestrzeń dla realizacji projektów i wymiany doświadczeń.

W podpisaniu porozumienia o współpracy uczestniczyli p. o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Marcin Jarzyński oraz Prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski – Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dostrzegając potencjał we wspólnych działaniach, obydwie strony zobowiązały się do realizacji zadań, których celem będzie rozwój edukacyjny pracowników, kadry dydaktycznej Uczelni i jej studentów oraz specjalistów i kadry zarządczej Wód Polskich w Gliwicach.

W ramach kooperacji Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach umożliwi realizację praktyk studenckich, a także tworzenie prac licencjackich, magisterskich i rozpraw doktorskich w tematach dotyczących Wód Polskich. Ponadto, RZGW Gliwice służyć będzie pomocą w zakresie unowocześniania procesu dydaktycznego i programu kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej. Strony zobowiązały się ponadto do współpracy w zakresie studiów dualnych oraz realizacji doktoratów wdrożeniowych w PGW WP RZGW Gliwice. Z kolei pracownicy Wód Polskich w Gliwicach będą mogli uczestniczyć w szkoleniach, kursach i konferencjach naukowo-technicznych organizowanych wspólnie przez obydwie strony. Otrzymali również dostęp do zasobów bibliotecznych uczelni, dzięki czemu będą mogli poszerzać swoją wiedzę z zakresu gospodarki wodnej. Porozumienie przewiduje także wymianę doświadczeń między RZGW Gliwice i Akademią Górniczo-Hutniczą poprzez organizowanie konsultacji merytorycznych i technicznych oraz wspólne prowadzenie projektów o charakterze naukowym.

W zakresie współpracy swoją opinię przedstawił p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Marcin Jarzyński:

- Cieszymy się, że udało nam się nawiązać porozumienie. Wierzę, że wspólna wymiana doświadczeń może dać wiele dobrego. Akademia Górniczo-Hutnicza dysponuje dużym potencjałem naukowym, który w połączeniu z wiedzą merytoryczną i doświadczeniem specjalistów Wód Polskich może przynieść wymierne korzyści dla rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Do realizacji jej zadań i celów potrzebni są także wykwalifikowani pracownicy, dlatego z niecierpliwością oczekujemy absolwentów, którzy chcieliby zasilić struktury Wód Polskich – powiedział Dyrektor RZGW Gliwice.

Informujemy, że 7 stycznia (piątek) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wraz 

z jednostkami terenowymi będzie nieczynny.

Dzień wolny od pracy został przyznany za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 1 stycznia 2022 r.

Za utrudnienia przepraszamy.