DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-11 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Strona internetowa zawiera materiały wideo oraz inne materiały graficzne nie posiadają transkrypcji oraz opisów
 • Nie udało się uniknąć również zamieszczania informacji jedynie w sposób graficzny
 • Strona posiada ruchome banery
 • Niektóre materiały nie są dostępne cyfrowo
 • Niektóre linki otwierają się w nowych oknach przeglądarki
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie postępowania na budowę nowej strony www. Jednym z głównych wymogów będzie zgodność z wymogami WCAG. Ponadto redaktorzy strony www dołożą wszelkich starań, aby treść publikowana na stronie www była dostępna cyfrowo

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • część filmów została opublikowana przed 2019 r
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie nowego postepowania na budowę strony www co jest powodem zaniechania aktualizacji obecnej strony pod wymogi WCAG.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Wróbel , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 669986513. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Henryka Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

  1. Wejście do siedziby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po schodach bez możliwości skorzystania z pochylni lub platformy przychodowej. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Klienta. Budynek posiada bariery architektoniczne przestrzeni komunikacyjnych, niedostosowane wejścia do pomieszczeń, w tym także brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może zgłosić chęć otrzymania pomocy za pośrednictwem sekretariatu.
  2. W budynku nie ma oznaczeń alfabetem Braille’a, oznaczeń kontrastowych i powiększonych napisów. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  3. Na terenie Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znajduje się parking samochodowy bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
    1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

     

    Aplikacja mobilna

    Informatyczny System Osłony Kraju dla Android

    Informatyczny System Osłony Kraju dla IOS

     

    Informacje dodatkowe

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ma w planach ogłoszenie nowego postępowania na budowę strony www, co jest powodem zaniechania aktualizacji obecnej strony pod wymogi WCAG.