Wydawanie oceny wodnoprawnej

Zgodnie z art. 426 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późn. zm.), ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego., a które zostały wymienione w art. 425 ustawy.

Szczegółowy rodzaj lub rozmiar inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 września 2019 roku w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752).

Organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej, która jest jednym  z rodzajów  zgód wodnoprawnych, są właściwe organy Wód Polskich. Organem I instancji są w zależności od rodzaju inwestycji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektor Zarządu Zlewni. Szczegółowy podział kompetencji określony został w art. 397 Prawa wodnego.

 

Wzór wniosku o wydanie oceny wodnoprawnej

 

Rozporządzenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1752):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001752/O/D20191752.pdf

 

Opiniowanie i uzgadnianie w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W oparciu o art. 428 ustawy Prawo Wodne, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś,  ocenę wodnoprawną zastępuje się decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzją, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko – o ile taka ocena jest w przypadku danego przedsięwzięcia przeprowadzana.

Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ prowadzący postępowanie główne, na wskazanych w ustawie ooś etapach postępowania administracyjnego, występuje o opinię lub o uzgodnienie do organów współdziałających, w tym do organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej. 

 

INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW WÓD POLSKICH W SPRAWACH O WYDANIE OCENY WODNOPRAWNEJ ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.