Szanowni Państwo, informujemy, że od dziś oficjalnie działa nowa strona internetowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pod adresem https://www.gov.pl/wody-polskie-gliwice jako podstrona głównej strony Wód Polskich https://www.gov.pl/wody-polskie

Od tej pory wszelkie aktualności, komunikaty hydrologiczne, nawigacyjne czy informacje żeglugowe będą publikowane i aktualizowane wyłącznie na nowej stronie. Serdecznie zachęcamy do rozpowszechniania tej informacji.

Poprzednia strona [ https://gliwice.wody.gov.pl/ ] jednocześnie staje się archiwalna, ale nadal jest dostępna dla użytkowników, którzy chcą sprawdzić stare informacje. Nie będzie już jednak aktualizowana.

Nowa strona internetowa Wód Polskich w Gliwicach www.gov.pl/wody-polskie-gliwice będzie bardziej przyjazna dla użytkowników i łatwiejsza w nawigacji. Można z niej również korzystać na urządzeniach mobilnych.

Stworzenie nowej witryny na platformie internetowej GOV.PL w serwisie Rzeczpospolitej Polskiej dostarcza wielu korzyści dla redaktorów strony oraz jej użytkowników. Wśród najważniejszych można wymienić: 

Bezpieczeństwo

Platforma GovPress jest stale aktualizowana i zabezpieczana przez Ministerstwo Cyfryzacji, co zapewnia wysoki poziom ochrony przed cyberatakami.

Funkcjonalność

Nowa strona oferuje szeroki wachlarz funkcji, które ułatwią zarządzanie treścią i tworzenie bardziej przyjaznych dla użytkownika stron. Jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, co ułatwia tworzenie i zarządzanie treścią strony. Dodatkowo redaktorzy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie techniczne. 

Dostępność

Strona jest tworzona z zachowaniem wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, co oznacza, że będzie dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich niepełnosprawności. Platforma oferuje szereg funkcji ułatwiających dostęp, takich jak możliwość zmiany rozmiaru czcionki, wersja tekstowa strony i możliwość korzystania z czytnika ekranu.

Co znajdzie się na nowej stronie?

Nowa strona internetowa będzie zawierać wszystkie najważniejsze informacje o działalności Wód Polskich. Znajdziecie na niej sekcje:

•  Aktualności - bieżące informacje o najważniejszych wydarzeniach i projektach realizowanych przez Wody Polskie, w tym również Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

•  O Wodach Polskich – informacje o strukturze Wód Polskich, zadaniach i misji.

•  Co robimy – nasze działania w różnych obszarach, takich jak: ochrona przed powodzią i suszą, zarządzanie środowiskiem wodnym czy zarządzanie korzystaniem z wód.

•  Mapa jednostek - dane kontaktowe do wszystkich oddziałów Wód Polskich.

•  Załatw sprawę - formularze i informacje na temat procedur administracyjnych, z których mogą korzystać obywatele.

•   Kontakt.

 

Niezmiennie działają również nasze profile w mediach społecznościowych. Również mocno zachęcamy do ich popularyzacji. 

https://twitter.com/RZGWwGliwicach

https://facebook.com/WodyPolskieRzgwGliwice

Na zaporze Wisła Czarne wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski spotkał się z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem oraz przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem rozmów, które odbyły się 23 lutego 2024 r., był remont zbiornika wodnego Wisła Czarne.

Zbiornik wodny Wisła Czarne, znajdujący się poniżej połączenia Białej i Czarnej Wisełki, to jeden z kluczowych obiektów wspomagających gromadzenie wody w regionie wodnym Małej Wisły. Obecnie zbiornik pełni dwie główne role – retencyjną i przeciwpowodziową. Ponadto obiekt zaopatruje w wodę gminy: Wisła, Ustroń i Skoczów. Zapora wzniesiona została na przełomie lat 60. i 70. i obecnie jej eksploatacja, ze względu na stan techniczny, jest ograniczona. Wpływa to na dostępność wody dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, a także ograniczenie potencjału rozwojowego bazy turystycznej.

Podczas wizytacji obiektu kierownik zapory poinformował, że w okresie ostatnich 50 lat nie przeprowadzono jej kompleksowego remontu, a pojemność zbiornika zmalała w tym czasie o 20 proc. w stosunku do pierwotnego stanu. Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawiła również dane, z których wynika, że zbiornik wymaga modernizacji niezbędnej dla utrzymania dotychczasowej funkcji obiektu. Zakres koniecznych prac dotyczy głównie przelewu stokowego, niecki wypadowej oraz przesłony przeciwfiltracyjnej. Niezbędne prace modernizacyjne powinny objąć doszczelnienie istniejącej przesłony przeciwfiltracyjnej, usprawnienie systemu odwadniającego, remont powierzchni betonów płyty dennej oraz remont powierzchni betonowych murów niecki wypadowej. Realizacja tych inwestycji pozwoliłaby na pełne wykorzystanie możliwości retencyjnych i alimentacyjnych zbiornika, a w okresie niżówek zabezpieczyłaby przed nadmiernym przesychaniem gleby.

Burmistrz Wisły, który od lat zabiega o remont obiektu, w trakcie rozmów zaznaczył, że zbiornik stanowi zabezpieczenie w wodę pitną nie tylko mieszkańców Wisły, ale również czterech gmin: Ustronia, Skoczowa, Dębowca i Strumienia, dla których nie istnieje dodatkowe, alternatywne ujęcie. Zwrócił również uwagę, że w razie poważnej awarii zbiornika Wisła Czarne, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej nie będą mogły zapewnić dostaw wody dla celów bytowych poprzez magistralę.

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski zapewnił o priorytetowym znaczeniu remontu zbiornika w Wiśle. Wody Polskie złożyły już wnioski o przyznanie pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Obecnie trwa procedura weryfikacji wniosków złożonych do Marszałka Województwa Śląskiego oraz procedura zabezpieczenia koniecznego wkładu własnego przez Wody Polskie.

— Na dzień dzisiejszy wszystkie zaplanowane działania idą w dobrym kierunku — przekazał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

źródło: www.gov.pl

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o podjętych działaniach w związku z zanieczyszczeniem rzeki Stobrawy w Kluczborku na terenie objętym ochroną „NATURA 2000”.

Informacja o zanieczyszczeniu wpłynęła do Wód Polskich w Gliwicach dnia 16 lutego 2024 roku we wczesnych godzinach porannych. Na miejsce zdarzenia udali się pracownicy Nadzoru Wodnego w Kluczborku. W wyniku przeprowadzonej wizji stwierdzili wyciek substancji o siwym kolorze, która przypominała ścieki bytowe, płynącej rowem do rzeki Stobrawy na wysokości ul. Wincentego Witosa. O zdarzeniu niezwłocznie zostały powiadomione odpowiednie służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu oraz jednostki Straży Pożarne, które założyły barierę ograniczającą przedostawanie się zanieczyszczeń do rzeki.

W wyniku wizji terenowej przeprowadzonej również przez WIOŚ w Opolu stwierdzono, że wyciek substancji spowodowany był najprawdopodobniej przez awarię kanalizacji w sieci administrowanej przez spółkę wodno-kanalizacyjną prowadzącą działalność na terenie Kluczborka. Świadczyć o tym mogło rozlewisko ścieków w miejscu lokalizacji kolektora. Wody Polskie dokonały zgłoszenia przedmiotowego zdarzenia Policji oraz przeprowadziły weryfikację posiadanego przez wspomnianą spółkę pozwolenia wodnoprawnego, a także wezwały do usunięcia awarii. Aktualnie na miejscu zdarzenia pracuje sprzęt ciężki należący do spółki celem identyfikacji przyczyn zdarzenia.

Działania podjęte w ostatnich dniach przez Wody Polskie w Gliwicach oraz służby zarządzania kryzysowego przynoszą wymierne rezultaty. Nieustannie monitorujemy sytuację w terenie a w przypadku pojawienia się niepokojących zjawisk będziemy przekazywać informacje o zaobserwowanych zagrożeniach do odpowiednich służb.


21 lutego 2024r. decyzją Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pani Joanny Kopczyńskiej, Pan Marcin Jarzyński został powołany na stanowisko Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Nowy Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach jest wieloletnim pracownikiem gospodarki wodnej. W strukturach RZGW w Gliwicach rozpoczął pracę w 2016r., jako specjalista ds. realizacji zadań inwestycyjnych. Kolejno od 2018r. kierował pracą Działu Inwestycji w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Gliwicach. W tym czasie był także starszym inspektorem BHP i PPOŻ w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Od 2019r. do 2021r. realizował obowiązki Zastępcy Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. Z końcem  tego samego roku został pełniącym obowiązki Dyrektora RZGW w Gliwicach, które wykonywał do stycznia 2022r. Od tego czasu do momentu powołania na stanowisko Dyrektora Wód Polskich RZGW w Gliwicach pracował jako zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Pan Marcin Jarzyński zdobywał doświadczenie zawodowe zajmując szereg kluczowych stanowisk tj. specjalisty, inspektora, kierownika, zastępcy dyrektora, dyrektora, a także poza gospodarką wodną: inżyniera budowy (w sektorze prywatnym), specjalisty ds. technicznych (w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o. w Opolu). Doświadczenie zawodowe Dyrektora potwierdzają uprawnienia budowlane bez ograniczeń do nadzorowania wykonywania robót budowlanych w branży hydrotechnicznej (Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), dyplom studiów MBA) oraz studia podyplomowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Szerokie kompetencje Pan Marcin Jarzyński zdobył w przebiegu swojego wykształcenia. Ukończył studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Jest także absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska i ukończył kierunek Inżynieria Środowiska ze specjalnością: Ochrona Wód i Geotechnika Środowiska. Z tytułem technika ochrony środowiska o specjalności uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków, ukończył także technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Hutniczych w Koninie.

W przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej m.in. kompleksowo zarządzał projektami inwestycyjnymi, koordynował pracę zespołu pracowników. Jako menager realizował wachlarz interdyscyplinarnych zadań pod presją czasu, kooperując z podmiotami wszystkich sektorów rynku (NGO, sektor publiczny, prywatny). Ostatnio zaangażowany w projekty inwestycyjne o łącznej wartości ponad 3 mld PLN.

Prywatnie mąż i tata dwóch dorastających synów.

 

Bez nazwy

 

Aktualizacja 20.02.2024 r. godz. 12:20

Nie ustajemy w monitoringu Kanału Gliwickiego. Wody Polskie w Gliwicach informują, że dziś nie odnotowano występowania śniętych ryb na śluzie w Łabędach oraz na pozostałych sekcjach tej drogi wodnej. Stale reagujemy na pojawiające się ewentualne niepokojące zdarzenia oraz pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Wspieramy również służby w ich pracy, a wszelkie zauważone nieprawidłowości zgłaszamy do odpowiednich instytucji.


Aktualizacja 19.02.2024 r. godz. 11:50

W związku z wczorajszym pojawieniem się śniętych ryb na śluzie Kanału Gliwickiego w  Łabędach Wody Polskie w Gliwicach prowadzą stały monitoring tej sekcji Kanału oraz całej drogi wodnej. W dniu dzisiejszym, tj. 19 lutego nie zostały odnotowane nowe przypadki śnięcia ryb. Pomimo tego pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządania kryzysowego i podejmujemy niezbędne działania w przypadku wystąpienia niepokojących zdarzeń. Przekazujemy również odpowiednim służbom i instytucjom informacje o wszelkich spostrzeżonych ewentualnych nieprawidłowościach.   


W dniu 18 lutego br. w godz. porannych pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach, obsługujący śluzę Łabędy na Kanale Gliwickim zauważyli w południowej komorze tego obiektu hydrotechnicznego śnięte ryby. Bezzwłocznie podjęto interwencję w przedmiotowej sprawie. Powiadomiono m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach oraz Polski Związek Wędkarski w Katowicach. Na miejscu obok PGW WP RZGW w Gliwicach pracował WIOŚ w Katowicach, PIW w Gliwicach oraz Policja. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach podjęli z wody śnięte ryby. Szacunkowo zebrano kilkadziesiąt kg ryb (niewielkich rozmiarów).

Jednocześnie PGW WP RZGW w Gliwicach prowadzą monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Poza śluzą Łabędy nie notuje się przypadków śnięcia ryb w żadnej lokalizacji. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitorowanie sytuacji na wodach w obszarze swojej administracji, pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i przekazują właściwym służbom oraz instytucjom informacje o wszelkich ewentualnie spostrzeżonych nieprawidłowościach.

 

 

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski oraz wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Matusz Balcerowicz oraz reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się dziś z przedstawicielami Okręgu i Kół Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku-Białej. Spotkanie dotyczyło korzystania z obwodów rybackich ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ogłaszania konkursów ofert na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich przez PGW Wody Polskie.

Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę między PGW Wody Polskie a Polskim Związkiem Wędkarskim. Poruszono także kwestię gospodarowania obwodami rybackimi. Jest to pierwszy krok w kierunku wypracowania rozwiązań dla dalszego rozwoju racjonalnej gospodarki rybackiej w Polsce.

Jednym z zadań PGW Wody Polskie jest zarządzanie obwodami rybackimi i kontrolowanie w nich gospodarki rybackiej. W 2022 r. PGW Wody Polskie wprowadziło program „Nasze łowiska”, którego głównym założeniem jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym wędkowania za przystępną cenę w jak największym areale wód. Aktualnie Wody Polskie administrują 130 obwodami rybackimi oraz 2 łowiskami specjalnymi w ramach "Naszych łowisk".

Polski Związek Wędkarski natomiast gospodaruje na ponad 219 tys. ha wód. W stosunku do całego areału wód śródlądowych w kraju w dyspozycji PZW jest około 35 proc. ich powierzchni. PZW użytkuje 66 proc. całej powierzchni wód płynących (rzeki), 84 proc. powierzchni zbiorników zaporowych i 26 proc. ogólnej powierzchni jezior.

2024 02 16 1 2024 02 16 2 2024 02 16 3

 

AKTUALIZACJA, 13.02.2024 r., godz. 11.00

Sytuacja hydrologiczna w Regionach Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły powoli stabilizuje się. Ubiegłej doby na obszarze tym nie wystąpiły opady deszczu powyżej 20mm.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów średnich i wysokich. Na obszarze tym odnotowano również przekroczenie 4 stanów ostrzegawczych - na rzekach Bierawka (wodowskaz Grabówka), Stobrawa (wodowskaz Karłowice), Bogacica (wodowskaz Domaradz) i Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra). W Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się również w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowano tu przekroczenie 1 stanu alarmowego na rzece Brynicy (wodowskaz Brynica). Na cieku tym odnotowano także stan ostrzegawczy na wysokości wodowskazu Kozłowa Góra. Stany ostrzegawcze wystąpiły również na rzece Przemszy (wodowskazy Przeczyce i Łagisza). Na wszystkich wskazanych posterunkach wodowskazowych odnotowano trend bez zmian lub malejący.

Ubiegłej doby służby Gospodarstwa podjęły interwencję na rzece Pruskowski w miejscowości Łąka z uwagi na wystąpienie na tym terenie ryzyka lokalnych podtopień, spowodowanego przez tamę bobrową, zlokalizowaną przed wlotem do przepustu kolejowego. W poniedziałek, tj. dn. 13.02.2024 r., w godzinach wieczornych Wody Polskie w Gliwicach otrzymały powiadomienie o powstaniu lokalnych rozlewisk w miejscowości Ogrodzieniec, na skutek niedrożności Potoku Ogrodzienieckiego, spowodowanego prawdopodobnie również obecnością na nim tamy bobrowej. Trwa interwencja pracowników Gospodarstwa w terenie.

Z uwagi na trwający spływ wód roztopowych w Regionach Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły w dalszym ciągu mogą się utrzymywać się wysokie stany wód wraz z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitoring rzek i potoków w swojej administracji i pozostają w gotowości na wypadek koniecznych interwencji.

 


 

AKTUALIZACJA, 12.02.2024 r., godz. 11.00

W dalszym ciągu utrzymują się podwyższone stany wód w rzekach i potokach na obszarze administrowanym przez Wody Polskie w Gliwicach. Obecnie w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się one w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowano przekroczenie 1 stanu alarmowego na rzece Brynicy (wodowskaz Brynica) oraz 5 stanów ostrzegawczych na rzekach Pszczynka (wodowskaz Pszczyna), Brynica (wodowskaz Kozłowa Góra) i Przemsza (wodowskazy Przeczyce, Łagisza i Radocha).

Również w Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowano tu przekroczenie 1 stanu alarmowego na rzece Stobrawa (wodowskaz Karłowice) oraz 5 ostrzegawczych na rzekach Bierawka (wodowskaz Grabówka), Bogacica (wodowskaz Domaradz), Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), Odra (wodowskaz Ujście Nysy Kłodzkiej) oraz w bocznym korycie rzeki Opawy (wodowskaz Branice).

Minionej doby na przedmiotowym obszarze nie wystąpiły opady deszczu powyżej 20mm. Dalszy spływ wód roztopowych powodować może jednak utrzymywanie się wysokich stanów wody na ciekach w regionie, z przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuują monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego, a także w gotowości do podjęcia koniecznych interwencji w terenie.

Przypominamy, że wszelkie zdarzenia na rzekach można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.


 

AKTUALIZACJA, 11.02.2024 r., godz. 11.00 

W związku z utrzymującą się sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną Wody Polskie w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring rzek na administrowanym przez siebie obszarze.

Obecnie stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów punktowo średnich i wysokich. Przekroczone zostały 2 stany alarmowe na rzece Brynicy (wodowskazy Brynica i Kozłowa Góra) oraz 7 stanów ostrzegawczych na rzekach Przemsza (wodowskazy Przeczyce, Łagisza i Radocha), Wisła (wodowskazy Bieruń Nowy, Jawiszowice i Wisła-Czarne) oraz Pszczynka (wodowskaz Pszczyna).

Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony tu został 1 stan alarmowy na rzece Stobrawa (wodowskaz Karłowice) oraz 4 stany ostrzegawcze na rzekach Bierawka (wodowskaz Grabówka), Bogacica (wodowskaz Domaradz), Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra) i Odra (wodowskaz Ujście Nysy Kłodzkiej).

W ciągu minionej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach nie odnotowano opadów deszczu powyżej 20 mm. Z uwagi jednak na trwający spływ wód opadowych oraz roztopowych prognozowane jest dalsze utrzymywanie się wysokich stanów wód na ciekach w regionie, wraz ze stanami ostrzegawczymi i punktowo alarmowymi. Taka sytuacja obserwowana będzie szczególnie w zlewniach nizinnych i wyżynnych, a lokalnie również - w związku z roztopami - w zlewniach górskich.

Przypominamy o możliwości zgłaszania wszelkich zauważonych nieprawidłowości pod funkcjonującym w PGW Wody Polskie całodobowym numerem telefonu: 22 470 10 01.


 

AKTUALIZACJA, 10.02.2024 r., godz. 11.00

Z uwagi na sytuację meteorologiczno-hydrologiczną trwa monitoring sytuacji na rzekach i zbiornikach wielofunkcyjnych w administracji PGW WP RZGW w Gliwicach. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów punktowo średnich i wysokich. Przekroczone są 2 stany alarmowe na rzece Brynicy (posterunki wodowskazowe Brynica i Kozłowa Góra) oraz 9 stanów ostrzegawczych na rzekach Przemsza (wodowskazy Radocha, Przeczyce, Łagisza), Wisła (wodowskazy Bieruń Nowy, Jawiszowice, Wisła, Wisła Czarne), Gostynia (wodowskaz Bojszowy) oraz Pszczynka (wodowskaz Pszczyna).

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczone są 2 stany alarmowe na rzekach Bierawka (wodowskaz Grabówka) i Stobrawa (wodowskaz Karłowice) oraz 5 stanów ostrzegawczych, które odnotowano na rzekach: Kłodnica (wodowskaz Gliwice), Mała Panew (wodowskaz Krupski Młyn), Bogacica (wodowskaz Domaradz), Budkowiczanka (wodowskaz Krzywa Góra), Odra (wodowskaz Ujście Nysy Kłodzkiej).

Zarazem minionej doby nie odnotowano na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW w Gliwicach opadów deszczu powyżej 20mm.

Ponadto Wody Polskie w Gliwicach (Grupa Wsparcia Technicznego) przy współdziałaniu z Państwową Strażą Pożarną, lokalnym samorządem oraz spółką PKP PLK, usunęły tamę bobrową, zabudowaną w przepuście kolejowym na rzece Radawkce w miejscowości Radawie. W tym samym miejscu kilka dni wcześniej istniejącą wówczas tamę bobrową porwał wzmożony nurt rzeki, uszkadzając konstrukcję przepustu (w administracji PKP PLK) i powodując lokalne podtopienia. Pozostawienie tamy bobrowej, odbudowanej w międzyczasie przez bobry skutkowałoby dalszym spiętrzeniem wód i kolejnymi podtopieniami w miejscowości. Zarazem powiadomiono administratora przepustu o koniczności jego pilnego zabezpieczenia przed dalszym uszkodzeniem.

Przypominamy, że wszelkie zdarzenia na rzekach można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.


 AKTUALIZACJA, 9.02.2024 r., godz. 11.00

Wczorajsze opady deszczu na terenie województwa śląskiego i opolskiego przyniosły kolejne podwyższone stany wód w ciekach i potokach administrowanych przez Wody Polskie w Gliwicach. Stale utrzymująca się niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna sprawia, że nieustannie prowadzimy monitoring sytuacji i reagujemy w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk, a nasze działania realizowane będą również w najbliższych dniach.

Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Utrzymują się dwa stany alarmowe odnotowane na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra (rz. Brynica). Ponadto, przekroczonych zostało dziewięć stanów ostrzegawczych na posterunkach wodowskazowych: Bieruń Nowy, Jawiszowice, Goczałkowice (rz. Wisła), a także Piwoń, Przeczyce, Łagisza, Radocha (rz. Przemsza) oraz Bojszowy (rz. Gostynia) i Pszczyna (rz. Pszczynka).

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczone zostały dwa stany alarmowe na wodowskazach Grabówka (rz. Bierawka) oraz Karłowice (rz. Stobrawa). Odnotowane zostało również przekroczenie czterech stanów ostrzegawczych na posterunkach wodowskazowych Gliwice (rz. Kłodnica), Domaradz (rz. Bogacica), Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka) oraz Turawa (rz. Mała Panew).

Przypominamy, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.


AKTUALIZACJA, 8.02.2024 r., godz. 13.00

Kolejnej doby utrzymują się podwyższone stany wód w ciekach i potokach znajdujących się na obszarze administrowanym przez Wody Polskie w Gliwicach. Dlatego w dalszym ciągu prowadzimy monitoring sytuacji w regionie i podejmujemy interwencje w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zjawisk spowodowanych przez intensywne opady deszczu. Pozostajemy również w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

Aktualnie w Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczone zostały dwa stany alarmowe na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra (rz. Brynica) oraz trzy stany ostrzegawcze, które zostały odnotowane na posterunkach wodowskazowych Przeczyce i Łagisza (rz. Przemsza) oraz Pszczyna (rz. Pszczynka).

W Regionie Wodnym Górnej Odry stan alarmowy został przekroczony na wodowskazie Karłowice (rz. Stobrawa), a stany ostrzegawcze na posterunkach wodowskazowych Turawa (rz. Mała Panew), Grabówka (rz. Bierawka), Domaradz (rz. Bogacica) oraz Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka).

Karłowice

Wykres obrazujący wzrost poziomu wody na wodowskazie Karłowice. Źródło: IMGW-PIB


W związku z wystąpieniem wód z koryta rzeki Stobrawy i podtopieniami w miejscowości Wierzchy, pracownicy Nadzoru Wodnego w Kluczborku przeprowadzili wczoraj wizję terenową. Działania podjęte przez jednostki Straży Pożarnej (polegające na wykonaniu przekopów) oraz przez Nadzór Wodny przyczyniły się do zatrzymania wzrostu poziomu wody. Ponadto, pracownicy Nadzoru Wodnego w Kluczborku zakręcili zastawkę na rzece Szyrobancka Woda, która znajduje się na obszarze międzyrzecza. Posłuży ona do przepuszczania wody w dolne części rzek wraz z nurtem.

20240207 11002

Zakręcenie zastawki na rzece Szyrobancka Woda


W dalszym ciągu utrzymuje się wysoki poziom rzeki Kluczborska Struga w Wąsicach, gdzie również doszło do podtopień. W celu obniżenia poziomu wody została podjęta decyzja o przepuszczaniu jej nadmiaru do dwóch stawów o łącznej powierzchni 15 ha, które zlokalizowane są powyżej zbiornika retencyjnego Kluczbork.


AKTUALIZACJA, 7.02.2024 r., godz. 12.00

Obecna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna wpływa na utrzymujące się podwyższone stany wód cieków i potoków, znajdujących się na obszarze administrowanym przez Wody Polskie w Gliwicach. Ich przyrost nie jest już tak gwałtowny, co spowodowane jest zmniejszoną liczbą opadów atmosferycznych, zwłaszcza w woj. śląskim minionej doby. Nieustannie monitorujemy sytuację i pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego, a także jesteśmy w gotowości do podjęcia interwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń.

Aktualnie stany wód w Regionie Wodnym Malej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczone zostały dwa stany alarmowe na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra (rz. Brynica) oraz trzy stany ostrzegawcze na posterunkach wodowskazowych Przeczyce (rz. Przemsza), Bieruń Nowy (rz. Wisła) oraz Pszczyna (rz. Pszczynka).

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich. Odnotowane zostało przekroczenie 7 stanów ostrzegawczych na posterunkach wodowskazowych Grabówka (rz. Bierawka), Krupski Młyn, Staniszcze Wielkie i Ozimek (rz. Mała Panew), a także na wodowskazach Domaradz (rz. Bogacica), Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka) oraz Karłowice (rz. Stobrawa).

Minionej doby w godzinach popołudniowych do Nadzoru Wodnego w Kluczborku wpłynęła informacja o podtopieniach w miejscowości Wierzchy (powiat kluczborski), które spowodowane były wystąpieniem z koryta cieku wód rzeki Stobrawy. Na miejsce zdarzenia udali się pracownicy Nadzoru Wodnego oraz jednostki Straży Pożarnej, które wykonały przekop mający na celu odprowadzenie wód do obszaru międzyrzecza, znajdującego się pomiędzy rzeką Stobrawa oraz rzeką Kluczborska Struga. Pracownik Nadzoru Wodnego zdecydował również o otwarciu zasuw jazu zlokalizowanego w miejscowości Zawiści, dzięki czemu możliwe było odprowadzenie nadmiaru wód do okolicznych stawów. Nie odnotowano zniszczeń gospodarstw domowych.

 

W godzinach wieczornych do kierownika Nadzoru Wodnego w Kluczborku wpłynęła informacja o konieczności podjęcia interwencji w miejscowości Wąsice, gdzie doszło do wystąpienia wód z koryta rzeki Kluczborska Struga. W ramach podjętych działań wykonano przekop, którym woda została odprowadzona na obszary zalewowe.

Z kolei dziś w godzinach porannych z uwagi na utrzymujący się stan alarmowy na posterunkach wodowskazowych rzeki Brynicy w regionie wodnym Małej Wisły kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach wspólnie z Z-cą Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Katowicach weryfikowali sytuację w terenie. W czasie wizji w powiecie tarnogórskim ustalono, że wysoki poziom wód utrzymuje się w korycie rzeki na skutek opadów oraz spływu powierzchniowego. Zauważono również lokalne rozlewiska wód opadowych na polach sąsiadujących z korytem rzeki. Nasycony wodą grunt w zlewni nie chłonie wystarczająco wód opadowych. W toku wizji nad rzeką przedstawiciele PGW WP spotkali się także z dyrektorem oczyszczalni ścieków w Ożarowicach, położonej w pobliżu rzeki Brynicy. Rozważano warianty zabezpieczenia doraźnego na wypadek wystąpienia lokalnych podtopień i przedostania się wód na teren zakładu.

 

 


AKTUALIZACJA, 6.02.2024 r., godz. 11.00

Po odnotowanych ubiegłej doby opadach, występujących na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach, dzisiaj, tj, dn. 6.02.2024 r., od wczesnych godzin porannych poziom wód w rzekach i potokach w regionie znacząco wzrasta.

Obecnie stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów punktowo średnich i wysokich. Przekroczone zostały 4 stany ostrzegawcze na wodowskazach Kuźnica Sulikowska (ciek Mitręga), Bieruń Nowy (Wisła), Pszczyna (Pszczynka) i Jawiszowice (Wisła) oraz 3 stany alarmowe na wodowskazach Brynica (rzeka Brynica), Kozłowa Góra (Brynica) oraz Piwoń Przemsza).

Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich. Przekroczonych zostało także 5 stanów ostrzegawczych – na posterunkach wodowskazowych Krupski Młyn (rzeka Mała Panew), Ozimek (Mała Panew), Staniszcze Wielkie (Mała Panew), Domardz (Bogacica) i Karłowice (Stobrawa) oraz 2 stany alarmowe – na posterunkach Grabówka (Bierawka) i Krzywa Góra (Budkowiczanka).

Służby Wód Polskich w Gliwicach interweniowały ubiegłej doby w związku ze zgłoszonym zatorem na cieku Miejskim w Kluczborku, który przyczynił się do zalania gruntów przyległych do rzeki oraz wystąpieniem wód z koryta rzeki Trzebyczki w miejscowości Tuczniawa, koło Dąbrowy Górniczej, a także wód cieku Radawka w centrum miejscowości Radawie.

Pracownicy Gospodarstwa ustalili, że przyczyną zdarzenia w ostatniej z lokalizacji było przerwanie tamy bobrowej, znajdującej się na Radawce, pod przepustem kolejowym i nagłe zejście spiętrzonych przez nią wód cieku, które doprowadziły do podtopień kilku okolicznych zabudowań. W wyniku zaistniałej sytuacji przedmiotowy przepust kolejowy grozi zawaleniem. Wody Polskie w Gliwicach przekazały stosowne zgłoszenie do administratora obiektu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Opolu.

Interwencje konieczne były także w miejscowości Krusin w gminie Koziegłowy, gdzie wezbrała rzeka Mała Panew, a także w osadzie Żyłka, obręb Potępa w gminie Krupski Młyn, gdzie doszło do podtopień wodami cieku Wilczarnia. O zdarzeniach poinformowane zostały służby, które podjęły czynności w terenie.

Zgodnie z prognozowaną sytuacją meteorologiczną, w najbliższych godzinach będzie można obserwować utrzymywanie się podwyższonych stanów wód w rzekach i potokach w regionie. W związku jednak z brakiem przewidywanych opadów deszczu, stany wód nie będą gwałtownie wzrastać.

Służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring sytuacji w regionie oraz pozostają w gotowości do podjęcia koniecznych interwencji oraz w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Przypominamy ponadto o funkcjonującym w PGW Wody Polskie całodobowym numerem telefonu, pod którym można zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości: 22 470 10 01.

 

Interwencja służb w miejscowości Radawie Easy Resizecom Podtopione zabudowania w pobliżu rzeki Radawka Easy Resizecom

 

Prace służb w miejscowości Radawka Easy Resizecom


Uszkodzony przepust kolejowy w Radawie Easy Resizecom Uszkodzony przez wody rzeki Radawka przepust kolejowy Easy Resizecom


 

AKTUALIZACJA, 5.02.2024r., godz. 11.00

Wody Polskie w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring rzek na administrowanym przez siebie obszarze, w związku z utrzymującą się stosunkowo wysoką temperaturą powietrza oraz opadami deszczu i trwającym spływem wód opadowo-roztopowych. Skutkują one dalszym wzrostem poziomu wód w rzekach i potokach na Śląsku i Opolszczyźnie.

Obecnie stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie punktowo średnich i wysokich. Odnotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych na 3 wodowskazach – Kozłowa Góra na Brynicy, Bojszowy na Gostyni i Piwoń rzece Przemszy. Przekroczony został także 1 stan alarmowy na posterunku wodowskazowym Brynica na rzece Brynica. We wszystkich tych lokalizacjach obserwowany jest trend rosnący, z wyjątkiem wodowskazu Kozłowa Góra gdzie pozostaje on bez zmian.

Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się obecnie w strefie stanów średnich i wysokich. Na obszarze tym przekroczone zostały 3 stany ostrzegawcze na wodowskazach Krzywa Góra na Budkowiczance, Domardz na Bogacicy i Grabówka na rzece Bierawka. Obserwowany na nich trend jest rosnący.

W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w stałej gotowości, podejmując interwencje w terenie i  przeprowadzając konieczne prace konserwacyjne. Pracownicy na bieżąco m.in. usuwają zalegające w ciekach wiatrołomy i udrażniają przepusty z występujących na nich zatorów, które groziły lokalnymi podtopieniami zabudowań, w tym mieszkalnych i gospodarczych.

W związku z przewidywanymi dalszymi opadami deszczu oraz utrzymywaniem się wysokiej temperatury powietrza i spływu wód opadowo-roztopowych prognozowane jest dalsze podnoszenie się stanu wód w rzekach i potokach w regionie. Służby Wód Polskich w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz pozostają w dalszej gotowości do koniecznych interwencji i stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Obserwowana jest również sytuacja po stronie Republiki Czeskiej. Na zbiornikach wodnych zachowana jest rezerwa powodziowa.

Przypominamy, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.

 

usuwanie zatorów 5.02.2024  usuwanie zatorów 3


 

AKTUALIZACJA, 31.01.2024 r., godz. 15.00

Na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach obserwowany jest dalszy spływ wód roztopowych, będący skutkiem odnotowywanych wciąż  w regionie stosunkowo wysokich temperatur powietrza.

Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się obecnie w strefie stanów punktowo niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano przekroczenie 2 stanów ostrzegawczych na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra na rzece Brynica.  Na pierwszym z przedmiotowych posterunków wodowskazowych zaobserwowano trend bez zmian, na drugim – trend rosnący. Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i lokalnie wysokich. Przekroczony został 1 stan ostrzegawczy na posterunku wodowskazowym Krzywa Góra na rzece Budkowiczance, na którym odnotowano trend malejący.

W związku z przewidywanym utrzymywaniem się w najbliższych dniach spływu wód roztopowych w regionie, możliwe jest występowanie lokalnie podwyższonych stanów wód w rzekach i potokach, szczególnie w zlewniach górskich, jednak sytuacja hydrologiczna na tym terenie powoli stabilizuje się. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego oraz gotowości na wypadek koniecznych interwencji.

 Przypominamy, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.

 


 

AKTUALIZACJA, 29.01.2024r., godz. 11.00

Utrzymujące się przez weekend, tj. 27-28.01.2024 r., na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach stosunkowo wysokie temperatury powietrza, a także wystąpienie na tym terenie opadów deszczu i trwający spływ wód roztopowo-opadowych przyczyniły się do dalszego wzrostu poziomu wód w rzekach i potokach na Śląsku i Opolszczyźnie. Służby Gospodarstwa prowadziły w tym okresie wzmożony monitoring wód w regionie.

Obecnie stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Na obszarze tym przekroczone zostały również 2 stany alarmowe – na wodowskazach Brynica i Kozłowa Góra na rzece Brynicy. Z kolei stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i wysokich. Ponadto przekroczone tu zostały 3 stany ostrzegawcze – na posterunkach wodowskazowych Krzywa Góra na Budkowiczance, Domaradz na Bogacicy i Karłowice na Stobrawie. W lokalizacjach tych odnotowano trend malejący lub bez zmian.

W związku z obserwowanym spływem wód opadowo-roztopowych, który utrzymywać się będzie na terenie Śląska i Opolszczyzny także w najbliższych dniach, spodziewane są dalsze wzrosty wód w rzekach i potokach, zwłaszcza na terenach podgórskich. Wody Polskie w Gliwicach kontynuują wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej i pozostają w gotowości na wypadek koniecznych interwencji, a także w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Wszystkie zbiorniki będące w administracji Wód Polskich w Gliwicach pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą oraz posiadają zachowaną rezerwę powodziową. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach monitoruje także sytuację hydrologiczno-meteorologiczną po stronie czeskiej.

W sobotę, dn. 27.01.2024 r., odnotowano wystąpienie jednego zdarzenia związanego z lokalnymi podtopieniami, na terenie Gminy Pokój w woj. opolskim. Służby Wód Polskich w Gliwicach w związku z otrzymanym powiadomieniem podjęły interwencję. W przedmiotowej lokalizacji, w miejscowości Domaradz doszło do zalania gruntów przyległych do rzeki Bogacicy - wody cieku wystąpiły z koryta i zalały przyległe, naturalne obniżenie terenu. Na miejsce skierowane zostały lokalne zastępy OSP, wykonano zabezpieczenie z worków z piaskiem. W związku z podjętymi działaniami zagrożenie dla znajdujących się w tej lokalizacji zabudowań mieszkalnych i gospodarczych minęło.

Od soboty stan wód w rzece Bogacicy sukcesywnie się obniża – dn. 27.01 o godz. 8:00 wynosił 238 cm, dzień później, 28.01 o godz. 8:00 – 230 cm, natomiast dzisiaj, tj. 29.01 o godz. 8:00 poziom wód w tym cieku obniżył się do 218 cm. Co ważne, w 2023 r. Wody Polskie w Gliwicach wykonały na tym odcinku rzeki roboty utrzymaniowe, prace te przeprowadziły także na dopływach Bogacicy – rzece Paryski i Promna.

Przypominamy, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01.


 

AKTUALIZACJA, 26.01.2024 r., godz. 11.00

Ze względu na utrzymujące się temperatury powietrza powyżej 0oC na obszarze działania PGW WP RZGW w Gliwicach oraz opady deszczu i lokalnie deszczu ze śniegiem, trwa spływ wód roztopowo-opadowych, skutkujący dalszym wzrostem stanu wody do strefy wody wysokiej na rzekach w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry. W zlewni Małej Panwi przewidywane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego, a następnie wahania stanu wody w strefie stanu około ostrzegawczego. Wzrosty stanów wody możliwe są również na rzekach zlewni Stobrawy: w Domaradzu na Bogacicy i w Karłowicach na Stobrawie stan wód może układać się w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, natomiast w Krzywej Górze na rzece Budkowiczance początkowo w strefie powyżej stanu ostrzegawczego, a następnie powyżej stanu alarmowego. Stany ostrzegawcze w Regionie Wodnym Górnej Odry obserwuje się na wodowskazach Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka), Grabówka (rz. Bierawka), Domaradz (rz. Bogacica), Karłowice (rz. Stobrawa), Krupski Młyn (rz. Mała Panew). Na przedmiotowych posterunkach wodowskazowych przeważa niezmienny trend. W Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Notuje się przekroczony jest 1 stan alarmowy ( rz. Brynica - wodowskaz Brynica) oraz 2 stany ostrzegawcze (rz. Brynica - wodowskaz Kozłowa Góra, rz. Przemsza - wodowskaz Piwoń). Zachowany pozostaje reżim koryt rzecznych. Na obszarze działania PGW WP RZGW w Gliwicach nie występują lokalne podtopienia.

Z uwagi na podwyższone stany wód w korytach rzek pracownicy Wód Polskich w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują sytuację hydrologiczną i pozostają w gotowości do interwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Utrzymują również stały kontakt z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi służbami zarządzania kryzysowego.

Wszystkie zbiorniki będące w administracji Wód Polskich w Gliwicach pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą oraz posiadają zachowaną rezerwę powodziową.

Przypominamy również, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach monitoruje także sytuację hydrologiczno-meteorologiczną po stronie czeskiej.


 

AKTUALIZACJA, 25.01.2024, godz. 11:00

Ze względu na podwyższone stany wód w korytach rzek pracownicy Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację hydrologiczną i pozostają w gotowości do interwencji w przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Utrzymują również stały kontakt z wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi służbami zarządzania kryzysowego. Stany wód głównych rzek w obszarze działania PGW WP RZGW w Gliwicach kształtują się strefie stanów niskich, średnich, punktowo wysokich. Nie obserwuje się na nich również zjawisk lodowych: śryżu, pokrywy lodowej, lodu brzegowego, kry.

Aktualnie w Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód układają się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan alarmowy na wodowskazie Brynica (rz. Brynica), gdzie utrzymuje się trend rosnący oraz trzy stany ostrzegawcze na posterunkach wodowskazowych Kozłowa Góra (rz. Brynica, trend rosnący), Piwoń (rz. Przemsza, trend malejący) oraz Kuźnica Sulikowska (rz. Mitręga, trend rosnący).

Z kolei w Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód również kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Odnotowane zostały cztery stany ostrzegawcze na wodowskazach Krzywa Góra (rz. Budkowiczanka, trend rosnący), Grabówka (rz. Bierawka, trend malejący), Domaradz (rz. Bogacica, trend rosnący) oraz Karłowice (rz. Stobrawa, trend rosnący). Nie występują stany alarmowe.

Wszystkie zbiorniki będące w administracji Wód Polskich w Gliwicach pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą oraz posiadają zachowaną rezerwę powodziową. Gotowe do podjęcia pracy w razie konieczności są również polder Buków i suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

Przypominamy również, że wszelkie zauważone nieprawidłowości można zgłaszać pod całodobowy numer telefonu: 22 470 10 01. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach monitoruje także sytuację hydrologiczno-meteorologiczną po stronie czeskiej, gdzie zbiorniki wielofunkcyjne zachowują rezerwę powodziową i pracują w zakresie normalnego piętrzenia. Po stronie Republiki Czeskiej na wszystkich wodowskazach (w zlewni Odry) zachowany jest normalny stan wody (brak przekroczeń)*).

*) Źródło informacji - portal Povodi Odry (www.pod.cz), stan na 25.01.2024 r., godz. 09:30 CET.


 

Zgodnie z prognozami IMGiW w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry możliwy jest wzrost temperatury powietrza oraz przelotne opady deszczu, które spowodują okresową odwilż i lokalne topnienie pokrywy śnieżnej. Powyższa sytuacja może wpłynąć na podwyższenie się stanów wód w ciekach, szczególnie na terenach podgórskich. Wzrost temperatury do wartości powyżej 50C może utrzymywać się przez kilka kolejnych dni, zwłaszcza na terenie Opolszczyzny i w północnej oraz centralnej części województwa śląskiego. Na Podbeskidziu, w rejonach podgórskich temperatura osiągnie wartości do 30C. Mimo to nie ma zagrożenia powodziowego.

Stale monitorowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach stany wód w regionalnych i lokalnych rzekach w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się w strefie stanów punktowo niskich, średnich i punktowo wysokich. Przekroczony został 1 stan ostrzegawczy w Krzywej Górze na rzece Budkowiczanka.

Główne rzeki na terenie PGW WP RZGW w Gliwicach pozostają wolne od lodu. Zbiorniki wielofunkcyjne posiadają zabezpieczoną rezerwę powodziową. Gotowe do pracy są również polder Buków oraz suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny.

Pracownicy RZGW w Gliwicach pozostają w bieżącym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na szczeblach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Kontynuują także monitoring sytuacji na rzekach w regionie oraz pozostają w gotowości do podjęcia koniecznych interwencji w terenie. O spostrzeżonych nieprawidłowościach można także informować pod całodobowym nr tel.: 22 470 10 01. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach monitoruje także sytuację hydrologiczno-meteorologiczną po stronie czeskiej.

 

Wody Polskie w Gliwicach składają serdeczne podziękowania dla gospodarstw rybackich i właścicieli rybnych stawów hodowlanych za ich zrozumienie wobec sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w dniu 6.02.2024 r. i pozytywną odpowiedź na apel PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach o rozpoczęcie piętrzenia wód w opróżnionych o tej porze roku stawach.

Za sprawą współpracy z gospodarstwami rybackimi udało się ograniczyć lokalne podtopienia i uchronić mieszkańców przed szkodami.

Podziękowania składamy:
- P. Joachimowi Witek – staw hodowlany Bąków,
- P. Jerzemu Jonek – staw hodowlany Stare Olesno,
- Gospodarstwu Rybackiemu Krzysztof Pawliszyn (m. Miejsce),
- Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – Gospodarstwo Rybackie Krogulna (stawy w Krogulnej i Bielicach),
- Gospodarstwu Rybackiemu Siedlice Andrzej Szymala,

- Gospodarstwu Rybackiemu Rafał Kotlarz (m. Krzywa Góra).

 

Kluczborska Struga

Wody Polskie włączają się w tegoroczne działania związane z 32. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród 12 aukcji wspierających cel 32. Finału znalazły się niepowtarzalne okazje na wyjątkowe rejsy, zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych z przewodnikami, zwiedzanie bazy lodołamaczy, czy wizytę w jednym z najnowocześniejszych w Europie ośrodku zarybieniowym.

12 unikatowych aukcji od Wód Polskich dla wsparcia 32. Finału WOŚP <

32. Finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 roku. Tegoroczna kwesta jest organizowana pod hasłem: „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!”. Mottem zbiórki jest „Tu wszystko gra OK!”, a dochód zostanie przeznaczony na rozwój oddziałów pulmonologicznych dzieci i dorosłych. Do wspólnego grania dołączyły także Wody Polskie – główny podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie wodami w kraju. 

Wybierz się w rejs! Sprawdź gdzie nocują lodołamacze! Zobacz, jak funkcjonuje ośrodek zarybieniowy! Poznaj zasady działania rzeszowskiej zapory i wesprzyj 32. Finał WOŚP!

Rejs po Kanale Gliwickim z Wodami Polskimi

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do licytacji nietuzinkowego i pełnego wrażeń rejsu łodzią motorową po Kanale Gliwickim – jedynej w kraju drodze wodnej o funkcji transportowej!  W trakcie rejsu pracownicy Wód Polskich przybliżą historię tej drogi wodnej i zlokalizowanych na niej obiektów hydrotechnicznych: śluz, jazów, syfonu Kłodnicy.  To wyjątkowa okazja, zwłaszcza dla miłośników zabytków i hydrotechniki, szczególnie że obiekty te zwykle są niedostępne od strony lądu dla osób postronnych.

Szczegóły aukcji: Rejs po Kanale Gliwickim z Wodami Polskimi

 

Gliwice Rejs po Kanale Gliwickim z Wodami Polskimi Easy Resizecom

 

 

„Tu wszystko gra OK!”.

Zapraszamy do licytowania i wspierania celu 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

 

 

Nowa strona PGW Wody PolskieSzanowni Państwo,

ta strona internetowa jest archiwalna !!!

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia
1 marca 2024 roku nowa strona internetowa
PGW Wody Polskie znajduje się po adresem:

www.gov.pl/wody-polskie

© Copyright 2023 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie                                                                                                                              Deklaracja dostępności