MEW Rogów Opolski 2 wąskie

 

Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”, obejmującego modernizację MEW Rogów Opolski na SW Rogów na rzece Odrze.

 

Lokalizacja Projektu

MEW Rogów Opolski jest położona na Odrze, na granicy miejscowości Rogów Opolski i Malnia, w gminach: Krapkowice i Gogolin, powiat krapkowicki, w województwie opolskim. Obiekt znajduje się na stopniu wodnym Rogów, pomiędzy prawym przyczółkiem jazu klapowego a dolnym awanportem jednej ze śluz i jest elektrownią typu przepływowego. Wykonany jako konstrukcja betonowa, może pobierać wodę w sposób zsynchronizowany z regulacją poziomu piętrzenia jazem, który z kolei uzależniony jest od wielkości przepływów wody w rzece oraz jej zrzutu przez jaz w układzie pracy sprzężonej.

 

Cel Projektu

Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie efektywności wytwarzania energii przez  zmodernizowaną elektrownię i związane z tym wykorzystanie potencjału obiektu. Istotnym oczekiwanym skutkiem realizacji Projektu będzie także możliwość produkcji czystej energii i redukcja emisji zanieczyszczeń, co stanowi ważny element unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Ponadto, modernizacja zlikwiduje obecne problemy, wynikające z obniżonego stanu technicznego wykorzystywanych urządzeń i ich awaryjności. Przyczyni się także do zwiększania bezpieczeństwa w dostawach energii, dzięki wykorzystaniu jej rodzimych źródeł.

 

Aktualna wartość Projektu: 8 509 336,80 zł

Projekt został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy: Środowisko/Energia/Klimat.

Kwota dofinansowania: 2 742 358,58 zł, w tym:

  • z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w wysokości 2 331 004,78 zł;
  • ze środków budżetu państwa w wysokości 411 353,80 zł.

 

Okres realizacji Inwestycji:

  • Rozpoczęcie realizacji Projektu - czerwiec 2022 r.
  • Planowany termin zakończenia prac – kwiecień 2024 r.

 

Ważniejsze umowy realizacyjne

  • Umowa nr MFEOG.07.04.22-08-0098/21-00, w sprawie Projektu „Wzrost wykorzystania potencjału energetycznego w istniejącej małej elektrowni wodnej Rogów Opolski”, zawarta w Warszawie w dniu 3.02.2022 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie

 

Realizacja projektu obejmuje modernizację zespołu turbin wodnych wytwarzających energię elektryczną w małej elektrowni wodnej. Istniejąca instalacja jest bowiem w złym stanie technicznym i wymaga wysokich kosztów eksploatacji. Obecnie, elektrownia wodna nie wykorzystuje swojego potencjału hydroenergetycznego. Rozpoczynany Projekt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r., a także Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 r.

W jego ramach na obiekcie zastosowana zostanie nowa technologia produkcji energii elektrycznej w postaci dwóch pionowych turbin wodnych Kaplana. Moc nowej instalacji OZE to 0,498 MWe. Dodatkowo, wymienione zostaną powiązane instalacje i urządzenia. W ramach Projektu prowadzone będą działania informacyjno-edukacyjne, promujące bezpieczeństwo energetyczne oraz produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (elektrownia wodna).

Założenia Projektu obejmują: redukcję emisji CO2, zwiększenie części produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w temacie efektywności energetycznej.

Projekt przyniesie korzyści dla społeczeństwa, odbiorców energii, przeszkolonych ekspertów i pracowników Wnioskodawcy, a także dla społeczności lokalnej.

 

Planowane działania w ramach inwestycji:

- prace rozbiórkowe/demontażowe w zakresie budynku elektrowni
- prace demontażowe istniejącego wyposażenia technologicznego wraz z instalacjami towarzyszącymi
- prace przygotowawcze pod montaż hydrozespołu
- dostawa i montaż turbiny wraz z pracami żelbetowymi w obrębie budynku elektrowni
- dostawa i montaż instalacji towarzyszących np. automatyka, instalacja hydrauliczna
- dostawa i montaż generatora mocy
- budowa przyłącza energetycznego
- prace wykończeniowe w zakresie budynku elektrowni wodnej
- prace rozruchowe
- ewentualne inne prace, niezbędne do montażu wyposażenia technologicznego

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

The current value of the Project: PLN 8,509,336.80

The project was co-financed by the EEA Financial Mechanism 2014-2021 under the "Environment, Energy and Climate Change" program, program area: Environment/ Energy/ Climate.

The amount of co-financing: PLN 2 742 358.58, including:

  • from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021 in the amount of PLN 2,331,004.78;
  • from the national budget in the amount of PLN 411 353.80.

 

Investment implementation period:

  • Commencement of the Project implementation - June 2022.
  • Planned completion of the investment - April 2024.

 

The project implementation includes the modernization of a set of water turbines generating electricity in a small hydro power station. The existing installation is in a bad technical condition and requires high operating costs. Currently, the hydro power station does not use its hydro energy potential. The project complies with the Directive of the European Parliament and of the Council (EU) 2018/2001 of 11th December 2018, as well as the Strategy for Responsible Development until 2020.

As part of the project, a new electricity production technology will be installed in form of two Vertical Kaplan water turbines. The power of the new RES installation is 0.498 MWe. Additionally, the associated installations and devices will be replaced. As part of the project, information and educational activities will be introduced to promote energy security and the production of electricity from renewable energy sources (hydro power station)

Project plan achieve: reduction of CO2 emissions, increase of the part of renewable electricity production, reduction of electricity consumption, increase of the awareness of society about the energetic effectiveness.

The recipients of the project's effects will be: society, energy recipients, trained experts and employees of the Applicant, local community.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze EOG na lata 2014-2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

 

Więcej informacji dotyczących Funduszy norweskich i EOG można znaleźć na stronach: www.eeagrants.org oraz www.eog.gov.pl.

Osobą kontaktową w sprawie Projektu w PGW Wody Polskie Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach jest Pan Zbigniew Kawalec, kierownik Wydziału Energetyki, tel.: 32 777 49 88, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..