Gdyby nie szeroko zakrojone prace modernizacyjne dziś ulegałby dekapitalizacji. Nie remontowany gruntownie w takiej skali przez minionych ponad 80 lat padł ofiarą nawracających usterek i awarii. Wystarczy powiedzieć, że jedna z komór śluzy w gliwickich Łabędach przez blisko ćwierć wieku nie była użytkowana z powodu uszkodzenia i braki możliwości naprawy. Kanał Gliwicki – bo o nim mowa, dziś odzyskał dawną świetność, a administrator szlaku zyskał pewność co do bezpieczeństwa drogi wodnej dla załóg jednostek pływających i obsługi obiektów hydrotechnicznych.
 
Z okazji ukończenia inwestycji pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II", obejmującej modernizację śluz Sławięcice i Nowa Wieś, dzisiaj – 14 czerwca br. - odbyła się uroczysta konferencja przy udziale prasy. W spotkaniu na śluzie Sławięcice, znajdującej się na odcinku Kanału Gliwickiego na terenie gminy Kędzierzyn, udział wzięli m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej w Polsce – Jacek Wasik, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury Monika Niemiec-Butryn, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, parlamentarzyści z regionu, Prezes Wód Polskich Przemysław Daca, Dyrektor RZGW w Gliwicach Mirosław Kurz, przedstawiciele Wykonawcy – firmy SKANSKA S.A., Inżynier Kontraktu inwestycji, przedstawiciele samorządu oraz wielu innych, znamienitych gości.
 
 
 
W trakcie konferencji, stanowiącej uroczyste zakończenie Projektu, zaprezentowano założenia i przebieg prac modernizacyjnych, realizowanych w ramach jego drugiego etapu. W czasie towarzyszącej im wymianie informacji głos zabrał m.in. Dyrektor Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej Jacek Wasik, wskazując na znaczący wkład funduszy europejskich w realizację inwestycji, jak również Prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz, odpowiedzialny za realizację inwestycji. 
- Patrząc na Kanał Gliwicki i jego zmodernizowane śluzy jestem pewien, że dobra współpraca administracji rządowej, samorządu, służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg wodnych, systemowe wykorzystywanie środków inwestycyjnych świadczą o potencjale wodnych autostrad i dowodzą sukcesywnej realizacji postawionych sobie zamierzeń. - podkreślił Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- Dzięki inwestycjom takim jak ta możemy być pewni, że wzrasta poziom bezpieczeństwa mieszkańców, oraz atrakcyjność regionu w obszarze naszej administracji, poprawiają się warunki dla żeglugi. Jednocześnie, będąc zarządcą blisko 6 tys. km rzek na obszarze trzech województw jestem przekonany, że także inne nasze duże inwestycje, realizowane w tym roku – a prowadzimy ich łącznie bez mała 30 (dokładnie 27), których szacunkowa wartość to blisko 1,7 mld zł staną się wkrótce okazją do podobnego spotkania, jak to dzisiejsze i będą sukcesem Wód Polskich. - dodał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz.
 
Po zakończonych prelekcjach przybyli na Kanał Gliwicki goście mieli możliwość zwiedzić śluzę Sławięcice, zapoznając się z efektami ukończonych robót. Po prezentacji obiektu hydrotechnicznego odbył się kilkudziesięciominutowy rejs ze śluzy Sławięcice do drugiej zmodernizowanej śluzy - Nowa Wieś. Podróż statkiem stała się dla gości okazją do dyskusji oraz dalszej wymiany poglądów, dotyczących możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej z wykorzystaniem odnowionej infrastruktury. Przede wszystkim jednak rejs był sposobnością żeby zobaczyć efekty modernizacji również od strony wody. Po zakończonym rejsie zwiedzono również śluzę Nowa Wieś, na której wykonano podobny zakres prac modernizacyjnych, usprawniając i zwiększając bezpieczeństwo i niezawodność jej funkcjonowania.
 
 
Decyzja stanowiąca o konieczności modernizacji Kanału Gliwickiego, w tym śluz Sławięcice i Nowa Wieś, podjęta została celem dostosowania tego wyjątkowego w skali kraju kanału do III klasy drogi wodnej. Było to możliwe dzięki działaniom poprawiającym stan techniczny oraz bezpieczeństwo znajdujących się na nim budowli i urządzeń elektromechanicznych, a także dzięki wprowadzeniu elektronicznego systemu zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłaniem informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Prace te pozwoliły także Wodom Polskim w Gliwicach zyskać pewność co do niezawodności śluz. Umożliwiły również zwiększenie przepustowości całego Kanału oraz oszczędne gospodarowania wodą w trakcie śluzowań.
 
W ramach kilkuetapowej modernizacji Kanału Gliwickiego Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły już remonty śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica. Koszt prac zrealizowanych w ramach bieżącej inwestycji, a więc na śluzach Sławięcice i Nowa Wieś wyniósł blisko 70 mln zł, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 to ponad 59 mln zł. Roboty remontowe na obiektach rozpoczęły się w IV kwartale 2017 r. i trwały do czerwca br. Cały ich zakres został uzgodniony z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Instytucję wdrażającą środki Unii Europejskiej stanowiło Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Roli Wykonawcy inwestycji podjęła się firma SKANSKA S.A., Inżynierem Projektu było natomiast konsorcjum firm Sweco Polska Sp. z o.o. W ramach przeprowadzonych robót przede wszystkim wykonano wrota w komorach śluz, naprawiono ich stalowe ściany, zmodernizowano mechanizmy służące do śluzowania, reprofilowano betony na głowach śluz w komorach, wybudowano kanały obiegowe na tych obiektach czy zmodernizowano instalacje zasilania i instalacji wewnętrznych. Poza powyższym, zdecydowano także o konieczności odmulenia awanportów śluz i wykonaniu na nich nowych dalb, wykonaniu pomostów dla załóg jednostek pływających, wyposażonych w energię elektryczną i wodę do ich użytku, modernizacji budynków sterowni głównej oraz maszynowni, a także wybudowano budynki socjalne i zagospodarowano teren wokół nich.
 
 
 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ukończyło już remonty na wszystkich śluzach Kanału Gliwickiego. Zostały one przeprowadzone z umożliwieniem żeglugi przez cały czas trwania projektu, bez konieczności jej ograniczania. W ramach modernizacji tak inwestorowi, jak i wykonawcom udało się ocalić od zapomnienia unikatowi w skali kraju historyczny charakter śluz, jaki nadali im budowniczy w pierwsze połowie XX w. Jednocześnie stworzono bezpieczne warunki pracy dla obsługi, uwzględniając elementy nowoczesnego wyposażenia i automatyki. Koszt modernizacji śluz Kanału Gliwickiego wyniósł łącznie ponad 246 mln zł. W najbliższym czasie Wody Polskie planują kontynuację prac na tej wyjątkowej drodze wodnej poprzez realizację kolejnych etapów modernizacji kanału. Stanowić je będą Projekty wpisane do Programu Planowanych Inwestycji na lata 2021-2027, pn. „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap I” na sekcji V i VI, oraz „Modernizacja Kanału Gliwickiego - szlaku żeglownego i jego ubezpieczeń brzegowych – etap II” na sekcjach 0, I, II, III i IV. 
 

Spotkanie konsultacyjne, dotyczące projektów II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (IIaPGW), które odbędzie się w Gliwicach 17 czerwca online, będzie kolejną okazją do wysłuchania ekspertów opracowujących dokumenty planistyczne, ale przede wszystkim do zadawania pytań i zgłaszania uwag, dotyczących problematyki wodnej obszarów dorzeczy Wisły i Odry.

Aby wziąć aktywny udział w spotkaniu konsultacyjnym, należy wcześniej zarejestrować się na nie poprzez formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.apgw.gov.pl, w terminie do 15 czerwca. Zarejestrowane osoby otrzymają unikalny link do spotkania, który będzie również umożliwiał zadawanie pytań na czacie. Dla osób, które nie dokonały rejestracji w wyznaczonym terminie, będzie dostępna transmisja na stronie www.apgw.gov.pl - na stronie głównej oraz w zakładce spotkania konsultacyjne. W tym przypadku nie będzie jednak mozliwości zadawania pytań na czacie.

Serdecznie zachęcamy do zabrania głosu w sprawie gospodarowania wodami w trakcie uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych!

 

baner konsultacje II aPGW 2

 

Od 14 kwietnia 2021 r. trwają półroczne konsultacje społeczne IIaPGW, które zakończą się 14 października. W gospodarowaniu wodami dokumenty planistyczne stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają m.in. zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód.

Przedstawiciele Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Wód Polskich w Gliwicach oraz specjaliści Nadzoru Wodnego w Pszczynie mieli dzisiaj, dnia 2.06.2021 r., przyjemność przeprowadzić lekcje terenowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Czarkowie. To kolejna z aktywności realizowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w ramach prowadzonego programu „Szkoła Przyjazna Wodzie – Aktywni Błękitni”.

Zajęcia poświęcone tematyce wodnej odbyły się nad lokalną rzeką Dokawą. Wraz z uczniami klas: I, II, IV i VII specjaliści Wód Polskich zastanowili się nad występowaniem wody w przyrodzie oraz tematyką ochrony przed powodzią. Rozważono kwestię potrzeby oszczędnego gospodarowania wodą, a także określono co każdy z nas może zrobić aby jej nie marnować. Podkreślono także konieczność dbania o czystość wód oraz zwrócono uwagę, jak ważna jest uważność i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas rekreacji nad wodą. Obecne na lekcji dzieci i młodzież wykazały się zainteresowaniem tematem i wiedzą poświęconą lokalnej przyrodzie.

Cieszymy się ze wspólnej nauki i już przygotowujemy się do kolejnych zajęć edukacyjnych!

 

Jednym z obszarów znajdujących się w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na którym występuje ryzyko powodzi jest powiat bieruńsko-lędziński. Teren ten, z racji swego położenia, pozostaje zagrożony zalaniem od strony Wisły oraz pomniejszych, lokalnych cieków. Został on znacząco dotknięty m.in. skutkami dwóch ostatnich wielkich powodzi z 1997 r. i 2010 r. Celem zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej tego obszaru Wody Polskie w Gliwicach prowadzą systematyczne prace, wpisujące się w szereg koniecznych działań inwestycyjnych oraz utrzymaniowych – konserwacyjnych lokalnych rzek.

W planie zadań inwestycyjnych Wód Polskich na rok 2021 ujęto wydatkowanie związane z kilkoma kluczowymi przedsięwzięciami dla tego regionu. W ramach jednej z nich pn. „Przebudowa i odbudowa obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki w km lewy wał: 4+200 – 10+620, prawy wał: 4+200 – 11+450” w bieżącym roku zaplanowano ukończenie rozpoczętych w 2018 r. procedur, związanych z wypłatą odszkodowań za grunty, które stały się własnością Skarbu Państwa. Ponadto, Projekt ten zakłada realizację w 2021 r. prac budowlano-montażowych, polegających na sukcesywnym remoncie przepustów wałowych na obwałowaniach rzeki Gostynki.

Drugą prowadzoną obecnie przez Wody Polskie w Gliwicach inwestycją w regionie jest Projekt pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy, gm. Bieruń, pow. Bieruńsko-lędziński”. Także w jego ramach w bieżącym roku zaplanowano regulację spraw własnościowych gruntów, zajętych pod lewostronne obwałowanie rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach. Inwestycja przeciwpowodziowa na tym odcinku rzeki objęła w 2018 r. wykonanie przepustu wałowego P6 w km 2+466 oraz nadbudowę lewego wału rzeki Wisły w km 2+450 – 2+579 na długości 129 m. W kolejnym roku na terenie miasta Bieruń zrealizowano II etap tych robót budowlanych w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 - 3+031.

Innym prowadzonym na tym obszarze Projektem jest zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa lewego wału rzeki Wisły oraz lewego wału Pszczynki od ujścia rzeki Gostynki (miejsce zakończenia nadbudowy wałów rzeki Gostynki w km 0+000 – 1+200) do nasypu kolejowego w m. Jedlina, gm. Bojszowy”. Prace zaplanowane w jego ramach na 2021 r. to wypłata odszkodowań za grunty, które stanowią własność Skarbu Państwa.

Kolejna inwestycja prowadzona przez Wody Polskie w Gliwicach w powiecie będzińsko-lędzińskim to zadanie pn. „Odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mlecznej na ternie miasta Bieruń Stary w km 1+900 – 4+350 (od mostu kolejowego przy ul. Chemików do mostu w ul. Turyńskiej)”. W jego ramach, po wypłacie odszkodowań za grunty w latach 2019-2020, w bieżącym roku przystąpiono do zakończenia regulacji spraw własnościowych, odnośnie nieruchomości zajętych pod obwałowania rzeki Mlecznej.

Prace polegające na wskazanych wyżej regulacjach stanowią ważny i niezbędny etap poszczególnych inwestycji, nie mogący zostać w żaden sposób pominiętym. Dopiero ich finalizacja daje Wodom Polskim możliwość przystąpienia do kluczowych robót budowlanych, polegających w tym przypadku przede wszystkim na budowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, stanowiących podstawową ochronę przeciwpowodziową na mieszkalnych i gospodarczych obszarach zagrożonych zalaniem od strony dużych lub mniejszych cieków wodnych.

Poza realizowanymi przez Wody Polskie zadaniami inwestycyjnymi w powiecie bieruńsko-lędzińskim prowadzone są również, konieczne dla prawidłowego funkcjonowania budowli i urządzeń wodnych, prace utrzymaniowe na ciekach. W bieżącym roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Katowicach przewiduje wykonanie prac tego typu na wałach rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki, Mlecznej i cieku Goławieckiego, a także konserwację fragmentu międzywala Gostynki. Konserwacji takiej poddany zostanie także fragment nieobwałowanego potoku Goławieckiego.

Roboty utrzymaniowe wliczające się w przedmiotowe plany obejmują:

  1. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+460 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim,
  2. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń-Czarnuchowice, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000 – 4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek,
  3. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych: rzeki Gostynki w km 0+000-14+400 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  4. wykonanie konserwacji (utrzymanie): międzywale rzeki Gostynki w km 0+960-9+260 w m. Bieruń, Bojszowy, Tychy, gm. Bieruń, Bojszowy, Tychy,
  5. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów rzeki mlecznej w km 0+000 – 12+000 w m. Bieruń, Tychy, Katowice, gm. Bieruń, Tychy, Katowice,
  6. wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Goławiecki w km 0+000-0+560 w m. Bieruń – Czarnuchowice, gm. Bieruń.

Ponadto, w roku 2021 Wody Polskie w Gliwicach planują przeglądy wałów rzeki Wisły, Przemszy, Gostynki i Mlecznej. Przeprowadzone zostaną one zgodnie z terminami wynikającymi z ustanowionego harmonogramu, przy współudziale przedstawicieli Gminy Bieruń.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach we wszystkich prowadzonych przez siebie zadaniach za kluczowy aspekt uznaje dobro mieszkańców, w powyższych projektach rozumiane jako bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

UWAGA!!!

Konsultacje społeczne aPZRP przedłużone do 22 września 2021 r.

Decyzją Ministra Infrastruktury konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) zostały przedłużone o trzy miesiące, tj. do 22 września 2021 r. Powodem takiego postanowienia jest duże zainteresowanie konsultowanymi dokumentami oraz konieczność szczegółowego omówienia zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza. W tym celu, planowane są dodatkowe spotkania w Szczecinie (3 września) oraz w Gdańsku (6 września), na których zostaną przedstawione ustalenia aPZRP od strony morza i morskich wód wewnętrznych. Na koniec konsultacji społecznych zapraszamy na spotkanie poświęcone zarządzaniu ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Środkowej Odry, które odbędzie się 10 września w Jeleniej Górze.

Dotychczas, ze względu na sytuację epidemiczną, spotkania konsultacyjne aPZRP odbywały się w formule online. Koordynowane przez PGW Wody Polskie przedsięwzięcie, - zgromadziło już ponad 2 000 osób. O szczegółach i formie organizacji dodatkowych spotkań będziemy informowali na bieżąco w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl

Jednocześnie przypominamy, że przez cały można zgłaszać uwagi i wnioski do aktualizowanych dokumentów m.in. poprzez specjalny formularz https://stoppowodzi.pl/konsultacje/ 

Jak konsultujemy?

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 czerwca 2021 r. Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz na podstawie art.173 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U.2017r. poz.1556 z póżn. zm.)  prowadzone są przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Przewiduje się kilka możliwości przekazania uwag do projektów aPZRP:

− za pośrednictwem formularza on-line umieszczonego na stronie www.stoppowodzi.pl/konsultacje

− poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

− pisemnie w miejscu udostepnienia dokumentów,

− pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;

− ustnie do protokołu w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie (wejście A, klatka D, III piętro, pokój nr 308).

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/ Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl 

Spotkania konsultacyjne aPZRP odbyły się dotąd w Krakowie, Nowym Sączu, Gliwicach, Pszczynie, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kaliszu, Bydgoszczy, Pile, Rzeszowie, Jaśle, Stalowej Woli, Białymstoku, Olsztynie, Włocławku, Radomiu, Warszawie, Lublinie, Dęblinie, Wrocławiu, Zgorzelcu, Nysie, Szczecinie i Łodzi. W dniach 25-27 maja zapraszamy na debaty w Gdańsku, Elblągu i Słupsku.

daniil silantev SDoMyyylpnc unsplash Easy Resize

 

Aktualna sytuacja hydrologiczna w regionie Małej Wisły i Górnej Odry

 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 20.30

Po kilkudniowych opadach stabilizuje się sytuacja w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry.

Pomimo odnotowania kilku stanów ostrzegawczych i jednego alarmowego na wodowskazie Jawiszowice na Wiśle, na wszystkich wodowskazach odnotowano trend spadkowy lub niezmienny. Brak trendów rosnących. Poziom wody w korytach rzecznych stopniowo obniża się. Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich.

W czwartek 20 maja na terenie RZGW w Gliwicach prognozowane są przelotne opady deszczu. Nie powinny one drastycznie wpłynąć na wzrost poziomu wód w rzekach. Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację i pozostają w stałej gotowości do podejmowania interwencji na ciekach.

************************************************************** 

Aktualizacja, 19 maja 2021r., godz. 9.30

Sytuacja na rzekach w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły stabilizuje się, a występujące obecnie na tym obszarze opady punktowe charakteryzują się małą intensywnością. Nie odnotowano tu wystąpienia wód z koryt rzecznych.

Stany wód na ciekach kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze w regionie wodnym Górnej Odry przekroczone zostały na wodowskazach Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia, Ruda Kozielska, Grabówka i Krapkowice, z kolei w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano je na posterunkach wodowskazowych Wisła-Czarne, Ustroń-Obłaziec, Mizerów-Borki, Goczałkowice, Bieruń Nowy, Kozłowa Góra i Kuźnica Sulikowska. Stany alarmowe wystąpiły na dwóch wodowskazach: Brynica na rzece Brynicy i Jawiszowice na Wiśle. Na obu posterunkach zaobserwowano trend malejący. Tendencja taka występuje także na większości rzek znajdujących się w administracji RZGW w Gliwicach.

Ubiegłej nocy obserwacji Ochotniczej Straży Pożarnej poddany został przepust wałowy na rzece Gostyni w Bieruniu, z uwagi na obawę nieszczelności obiektu. Dzisiaj w godzinach porannych w miejscu tym odbyła się interwencja grupy wsparcia technicznego. Przedmiotowa sytuacja nie stanowi zagrożenia.

Mimo stabilizującego się poziomu wód w regionie służby Wód Polskich w Gliwicach w dalszym ciągu monitorują sytuację. Pozostają w stałej gotowości, podejmując konieczne interwencje na ciekach.

 

**************************************************************

 Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 20.30

W ciągu dnia dzisiejszego, zgodnie z prognozą IMiGW charakter opadów powodujących wezbranie poziomu wód w rzekach w administracji Wód Polskich w Gliwicach zaczął zmieniać swój charakter: z wielkopowierzchniowych i intensywnych opadów do deszczu występującego lokalnie o mniejszym, umiarkowanym natężeniu. Nasycenie wodą gleby w zlewni zarówno Górnej Odry, jak i Małej Wisły spotęgowało spływ powierzchniowy i mimo ustępującym opadom – dalszy wzrost stanów wód. W godz. wieczornych w regionie wodnym Małej Wisły odnotowano stany alarmowe na wodowskazach rzek: Przemszy – stacja Piwoń, Brynicy – stacja Brynica, Wisły – stacja Jawiszowice. Stany ostrzegawcze wskazywały posterunki wodowskazowe na rzekach: Brynica w Kozłowej Górze, Pszczynka w Mizerowie-Borkach, Gostynia w Bojszowach, Wisła w Bieruniu Nowym, Goczałkowicach, Skoczowie, Ustroniu Obłaziec, Wiśle i Wiśle Czarne. Spokojniej sytuacja na wodowskazach przedstawia się w regionie wodnym Górnej Odry, gdzie odnotowano stany ostrzegawcze na rzekach Odrze w Chałupkach, Raciborzu Miedoni, Krzyżanowicach, Bierwce w Grabówce oraz Ruda w Rudzie Kozielskiej. Pozostały stany wód kształtują się w strefach wysokich i średnich.

W ciągu dnia nie odnotowano wystąpienia wód z koryt rzek, nie doszło do podtopień od strony cieków. Jednak służby Wód Polskich w Gliwicach podejmują interwencję na ciekach, monitorują sytuację. Jedną z pojętych interwencji jest wieczorna kontrola sprawności klapy zwrotnej na rzece Gostyni w Bieruniu, gdzie zachodzi obawa nieszczelności.

 

**************************************************************

Aktualizacja, 18 maja 2021r., godz. 11.30

W nocy, mimo intensywnych opadów deszczu na terenie całego województwa śląskiego, a także utrzymujących się wysokich stanów wód, nie doszło do lokalnych podtopień. Wszystkie rzeki pozostały utrzymane w reżimie koryt.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Grabówka na rzece Bierawka. Nie odnotowano tu przekroczenia stanów alarmowych. Stany wód w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się natomiast w strefie stanów wysokich. Stany ostrzegawcze zostały tu przekroczone na wodowskazach: Wisła-Czarne, Wisła, Ustroń-Obłaziniec, Skoczów, Mizerów-Borki, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice, Jawiszowice, Kozłowa Góra, Piwoń i Kuźnica Sulikowska.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry osiągnął rzędną ok. 512 cm, odnotowano na nim przepływ w wysokości 330 m3/s. Maksymalny opad za ostatnie 24h w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni Olzy wyniósł 51,8 mm, natomiast po stronie czeskiej – 56,1 mm.

Służby Wód Polskich prowadzą wzmożony monitoring rzek oraz pozostają w stałej gotowości do działania. Utrzymują także stały kontakt ze służbami zarządzania kryzysowego w Polsce oraz w Republice Czeskiej.

Prognozy wskazują, iż opad wielkopowierzchniowy będzie w najbliższym czasie ustępował, w dalszym ciągu występować będą jednak opady lokalne. W związku z powyższym, w najbliższych dniach utrzymywać się będą wysokie stany wód z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

 

**************************************************************

Aktualizacja, 17 maja 2021r., godz. 20.30

Na ciekach znajdujących się w administracji RZGW Gliwice odnotowano wzrosty stanów wód. Zarówno w Regionie Wodnym Małej Wisły jak i Górnej Odry kształtują się one w strefie stanów lokalnie średnich i wysokich. Stany ostrzegwcze przekroczone zostały na wodowskazach Wisła-Czarne na Białej Wisełce oraz Czechowice-Dziedzice na rzece Biała.

Posterunek wodowskazowy Racibórz-Miedonia w zlewni Górnej Odry w dniu 17.05.2021 r. w godzinach wieczornych wskazywał rzędną ok. 361 cm. Prognozowana rzędna na tym wodoskazie ok. godz. 1:00 w nocy dnia 19 maja wyniesie ok. 690 cm.

Pracę rozpoczęła część zbiorników przeciwpowodziowych po stronie czeskiej.

Na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice w dalszym ciągu utrzymują się opady. Ich dalsza przewidywana wielkość wyniesie w dniu jutrzejszym do 30-50 mm/24h. W związku z powyższym w Regionach Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry spodziewany jest wzrost stanów wód do wysokich i lokalnie ostrzegawczych. Punktowo w wyniku wystąpienia intensywnego padu możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych.

 

**************************************************************

Od dzisiejszych godzin nocnych na południu województwa śląskiego znów występują opady deszczu o różnej intensywności. Zlewnie rzek pozostają mocno nasycone wodą. W związku z sytuacją w regionie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 2 stopnia, a Odrzańska Droga Wodna w granicach RZGW Gliwice pozostaje zamknięta dla żeglugi.

Stany wód w Regionach Wodnych Małej Wisły oraz Górnej Odry kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano natomiast przekroczenia stanów alarmowych i ostrzegawczych. Alarm przeciwpowodziowy w gminach Racibórz, Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Rudnik, Pietrowice Wielkie, Kornowac, Nędza i Krzyżanowice został odwołany z dniem 17.05.2021 r.

Zbiorniki wodne na obszarze RZGW Gliwice utrzymują zachowaną rezerwę przeciwpowodziową a poldery pozostają w gotowości do pracy. Gotowy do ewentualnego uruchomienia jest także suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze.

W dniu 17.05.2021 r. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Mirosław Kurz przeprowadził poranną odprawę związaną z aktualną sytuacją hydrologiczną na obszarze działalności RZGW Gliwice. Pracownicy w terenie prowadzą stały monitoring stanów wód na rzekach. Służby Wód Polskich i Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej pozostają w stałym kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego wojewodów oraz w powiatach i gminach, a co szczególnie ważne w przypadku zlewni rzeki Odry, także ze służbami zarządzania kryzysowego w Republice Czeskiej oraz odpowiednikiem Wód Polskich w Czechach - Povodi Odry.

W nadchodzących dniach spodziewane są dalsze opady deszczu. Ponadto na obszarze województwa opolskiego pojawią się burze, możliwy jest również grad. Spodziewana wielkość opadów na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice to do 50mm/24h. W związku z powyższym, w zlewniach Małej Wisły, Przemszy i Soły istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscowo – alarmowych. Stany alarmowe mogą pojawić się także w zlewni Górnej Odry.

 

 

 

Z uwagi na częściowe znoszenie obostrzeń, obowiązujących w naszym kraju w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 17 maja 2021 r. zostają otwarte dla osób z zewnątrz. Dane kontaktowe do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz jednostek mu podległych są dostępne na stronie internetowej: gliwice.wody.gov.pl.

 

INFOLINIA WÓD POLSKICH: 22 417 55 00

Wody Polskie w Gliwicach prezentują informację o aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionie Małej Wisły i Górnej Odry.

 

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 15:35

Komunikat nawigacyjny nr 10/2021

Na podstawie art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1568, 1901, 2170, z 2020 r. poz. 284.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że  z uwagi na przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Racibórz - Miedonia od dnia 14.05.2021r. od godziny 15:00 zamyka dla żeglugi Odrzańską Drogę Wodną w km 51+000 (Miasto Racibórz) - 181+300 (Granica RZGW Gliwice).

Armatorów prosimy o ustawienie swoich obiektów w bezpiecznych miejscach

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 12:45

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych 2 stopnia.

W związku ze spływem wód opadowych, na odcinku górnej Odry stany wody układają się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie powyżej stanu ostrzegawczego.

**************************************************************

Aktualizacja, 14 maja 2021r., godz. 11:45

Zaledwie w przeciągu trzech godzin w powiecie raciborskim (Górny Śląsk) wczoraj spadło tyle wody co zazwyczaj w ciągu miarowego opadu w czasie całej doby. Intensywny deszcz, który towarzyszył nawałnicy zmienił spokojne lokalne potoki w rwące rzeki. Skutki ulewy odczuli mieszkańcy głównie powiatu raciborskiego, choć niespokojnie było także w okolicach Wodzisławia Śląskiego.

W dniu 13 maja 2021 r. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach otrzymało zgłoszenia dotyczące podtopień na terenie Nadzoru Wodnego Rybnik oraz Nadzoru Wodnego Racibórz. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach uczestniczył w pracach w terenie.

W miejscowości Bluszczów, Olza, Buków stwierdzono występowanie wody brzegowej i zalewanie terenów przyległych. Woda wystąpił z brzegów cieków Łęgoń I, Łęgoń II i Łęgoń III. Cieki spełniły swoją funkcję odbiorników wód z dopływów usytuowanych w zlewni. 

W Gminie Lubomia z uwagi na przepływy znacznie przewyższające pojemność koryta doszło do wystąpienia wody z brzegów cieku Lubomka/Pleśnica i zalania przyległych terenów mieszkalnych. 

W miejscowości Rydułtowy przy ul. Maczka i Radoszowska, woda wyszła z koryta cieku Nacyna, zalewając posesje i domy mieszkalne.

W gminie i mieście Krzanowice lokalne podtopienia spowodowały zamknięcie drogi.

W Syrynii lokalne podtopienia spowodowały obsunięcie się części boiska w miejscowości Zawada.

W miejscowości Olza  w gminie Gorzyce pracownicy Wód Polskich przeprowadzili kontrolę przeciwpowodziowych wrót wałowych. Obiekt pracuje prawidłowo nie stanowi zagrożenia powodziowego, właściwie przeprowadza wodę z zawala do koryta rzeki Odry.

Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się w strefie stanów średnich i wysokich. Stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na posterunkach wodowskazowych Racibórz-Miedonia (z trendem malejącym) oraz Grabówka (trend niezmienny). Brak stanów alarmowych. W związku z intensywnymi opadami deszczu Starosta Raciborski oraz Starosta Wodzisławski ogłosili alarm przeciwpowodziowy.

Wszystkie zbiorniki administrowane przez RZGW Gliwice posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do pracy pozostają również zbiornik Racibórz Dolny oraz polder Buków.

Prognoza meteorologiczna:

Piątek – sobota: W dzień zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C do 18°C, w rejonach podgórskich od 14°C do 16°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Zanikające przelotne opady deszczu.

Sobota – niedziela: W dzień zachmurzenie umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 19°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 17°C, wysoko w Beskidach od 5°C do 8°C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na kierunki południowe. Wysoko w górach wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Jeżeli prognoza hydrologiczno – meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w ciągu najbliższych 72 godzin na terenie RZGW Gliwice nie występuje zagrożenie powodziowe.

**************************************************************

Aktualizacja, 13 maja 2021r., godz. 20.30

Górny Śląsk oraz region wodny Górnej Odry dzisiejszego wieczoru ponownie nękają burze z nawalnym deszczem. Służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w terenie i podejmują czynności. Pracę rozpoczęły przepompownie zbiornika Racibórz Dolny: Lubomia i Buków oraz upust Pogrzebień. Przerzucą one nadmiar wód ze zbiorników towarzyszących do czaszy polderu Racibórz Dolny, skąd woda zostanie bezpiecznie odprowadzona do koryta rzeki Odry. Jednocześnie pozwoli to na przyjęcie wód spływających w zlewni do zbiorników przy pomopowniach. Służby Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację na rzekach w regionie i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego w gminach.

Starosta raciborski wprowadził alam powodziowy na trenie powiatu. Na większości rzek na pograniczu powiatów wodzisławskiego i raciborskiego utrzymuje się woda brzegowa - cieki pozostają w korytach. 

**************************************************************

Słuzby Wód Polskich usuwają skutki nawalnego deszczu, który pojawił się w nocy na terenie Nadzoru Wodnego Prudnik. Liczne zatory powstałe w wyniku zebranych gałęzi i śmieci utrudniają przepływ na rzekach Dębowiecki i Trzebiniecki. Aktualnie sytuacja w tych dwóch miejscach jest ustabilizowana.

**************************************************************

Występujące punktowo burze z towarzyszącym im nawalnym opadem deszczu i gradu spowodowały podniesienie stanu wód w korytach rzek w regionie wodnym Górnej Odry. Niespokojny był zwłaszcza wieczór na terenie Raciborszczyzny oraz powiatu głubczyckiego, gdzie stany wód kształtowały się w strefie średniej i wysokiej z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Osobłodze na posterunku wodowskazowym w Racławicach Śląskich. Na rzece Opawie przekroczony został stan ostrzegawczy.

Stosunkowo duże opad atmosferyczny, występujące w krótkim czasie spowodowały spływ wód, głównie z pól i lokalne podtopienia posesji oraz infrastruktury drogowej w miejscowościach Ściborzyce Małe, Lisięcice oraz na terenie miejscowości Borucin. Na głównych ciekach naturalnych w zlewni Górnej Odry, takich jak m.in.: Osobłoga, Prudnik, Złoty Potok, Jarnołtówek utrzymano reżim koryt rzecznych i nie doszło do wezbrań.

Aktualnie dwa stany ostrzegawcze odnotowano jedynie na wodowskazie Branice na Opawie oraz Bocznym korycie Opawy. W obydwu miejscach zaobserwować można trend malejący i stabilizującą się sytuację.

W regionie Małej Wisły sytuacja jest ustabilizowana. Nie odnotowano stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach pozostają w kontakcie z lokalnymi władzami oraz służbami zarządzania kryzysowego poszczególnych gmin. Informujemy także, że wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe mają zachowaną rezerwę powodziową, a poldery są przygotowane do pracy.

 

34 tony śmieci zebrane w 2020 roku nad Zalewem Mietkowskim na Dolnym Śląsku, półtorej tony śmieci sprzątanych po każdym weekendzie na kilometrowym odcinku Odry we Wrocławiu, 32 tony odpadów wywiezionych z okolic Zalewu Brodzkiego i Zalewu Wióry w woj. świętokrzyskim – to tylko niektóre przykłady. Tak jest nad wodą w całej Polsce.

Każdego roku pracownicy Wód Polskich, często również z pomocą wolontariuszy, zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad zbiornikami wodnymi. Problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tłumy ruszają wypoczywać nad wodą. W czasie pandemii porzucanie śmieci nad wodą jeszcze się zwiększyło. Od 2020 roku pracownicy Wód Polskich zgłaszają coraz więcej dzikich wysypisk z odpadami poremontowymi i wielkogabarytowymi. W samym tylko województwie dolnośląskim, w 2020 roku nad rzekami i zalewami zebraliśmy 500 ton śmieci. A nie jesteśmy jedynymi, którzy organizują takie akcje sprzątania! Szacujemy, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi pojawia się kilka tysięcy ton śmieci, część z nich niestety zalega, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Porzucone śmieci nie są obojętne dla ekosystemów, przedostają się do wód i w konsekwencji je zanieczyszczają. Naukowcy biją na alarm, ponieważ tworzywa sztuczne, ścieki i inne substancje, mogą prowadzić do trwałego skażenia wód oraz środowiska. Problem jest obserwowany na całym świecie, ale w naszym kraju wzrost zaśmiecania rzek czy okolic jezior.

Każda akcja sprzątania przynosi efekty, ale na krótko, bo w miejsce uprzątniętych odpadów, szybko pojawiają się nowe. Stąd najnowsza kampania edukacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Spot filmowy "Portret pamięciowy", ma zwrócić uwagę na problem masowego zanieczyszczania polskich rzek i zbiorników wodnych. Kampania ma wymiar edukacyjny i przede wszystkim ma nakłonić każdego mieszkańca naszego kraju, do tego aby – nie porzucać śmieci. Działania informacyjne są prowadzone w telewizji, prasie i internecie. Szczegóły znajdują się na stronie Wód Polskich: www.wody.gov.pl w zakładce: Wody to nie śmietnik.

Spot filmowy kampanii Wody to nie śmietnik: "Portret pamięciowy"

 

BanerBTLK750x200