logo wody polskie

 

Aktualizacja (28.07.2022 r.)

Odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej spienianiem wód Kanału Gliwickiego na poszczególnych sekcjach drogi wodnej, w tym także na śluzach Kłodnica, Sławięcice, Nowa Wieś, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gliwicach informuje, że jest ono obojętne dla życia biologicznego i występuje okresowo od dziesięcioleci na tej drodze wodnej. Dochodzi do niego z uwagi na specyfikę jakości wód w Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy w ogóle, pod wpływem różnicy poziomów wysokości, jaką na poszczególnych odcinkach kanału żeglugowego, woda pokonuje. Spienianie intensyfikuje się wraz ze wzrostem temperatury wody oraz niskim stanem wód w rzekach zasilających Kanał Gliwicki. Spienianie wody, generalnie co do sytuacji - nie zawsze jest spowodowane przez ewentualne zanieczyszczenie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nawiązując do zdarzeń związanych z pojawieniem się padłych ryb w wodach Kanału Kędzierzyńskiego oraz w II sekcji Kanału Gliwickiego - śluza Nowa Wieś, informuje, że z chwilą spostrzeżenia pierwszych egzemplarzy ryb, podjęto bezzwłoczne działania, zgodne z kompetencjami PGW WP RZGW w Gliwicach. Zawiadomione zostały odpowiednie służby i instytucje: WIOŚ w Opolu, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kędzierzynie-Koźlu, Polski Związek Wędkarski w Opolu. Wody Polskie w Gliwicach zgłosiły także sprawę Policji. Służby terenowe Wód Polskich w Gliwicach monitorują sytuację, odbywając patrole w terenie, przede wszystkim od strony wody. Wody Polskie w Gliwicach wspierają służby w podejmowanych czynnościach.

Jednocześnie w obrębie III sekcji Kanału Gliwickiego – śluza Sławięcice nie wystąpiły padłe ryby.

Na podstawie wyników badań prób wody pobranych przez służby inspekcji ochrony środowiska wykluczono wstępnie, aby przyczyną śnięcia ryb było punktowe chemiczne zanieczyszczenie wód w Kanale Kędzierzyńskim. Trwa jednak pogłębiona analiza (badanie BZT5), prowadzona przez WIOŚ w Opolu. Po uzyskaniu wyników badań możliwe będzie odniesienie się do przyczyny śnięcia ryb i prawdopodobnego jej upatrywania w tzw. przydusze letniej. Na podstawie obserwacji istniejących warunków środowiska (tj. wysoka temperatura powietrza przekraczająca 30oC oraz wysoka temperatura wody - ok. 25-27oC istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że przyczyną śnięć mogła być właśnie letnia przyducha (wysoka temperatura powoduje, że ryby (organizmy zmiennocieplne) bardzo intensywnie żerują, tj. pobierają znaczne ilości pokarmu). Związane jest to z dużym zapotrzebowaniem na tlen, który w wodzie o wysokiej temperaturze występuje w zmniejszonych ilościach. Połączenie tych dwóch czynników powoduje śnięcia.

Zaistniałej sytuacji nie należy łączyć ze zdarzeniami w VI sekcji Kanału Gliwickiego i basenach portowych spółki akcyjnej ŚCL z marca bieżącego roku. Rzecz dotyczy dwóch różnych sytuacji. Pomór ryb we wskazanej VI sekcji Kanału Gliwickiego ustąpił. W przedmiotowej sprawie czynności prowadzi Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Z uwagi na dobro postępowania, w którym uczestniczą także Wody Polskie w Gliwicach, wspomagając służby w ich działaniach, nie udostępniamy dalszych informacji.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje o rozpoczęciu monitoringu sytuacji hydrologiczno- meteorologicznej, związanej z prognozowanymi opadami atmosferycznymi, które mogą wystąpić w najbliższych dniach na obszarze Regionu Wodnego Górnej Odry i Małej Wisły.  

 

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 1.08.2022 r., godz. 12:30)

Sytuacja hydrologiczna w regionie po obfitym w deszcze weekendzie stabilizuje się.

Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry z kolei - w strefie stanów niskich, średnich oraz lokalnie wysokich. Nie odnotowano natomiast dzisiaj przekroczenia stanów alarmowych ani ostrzegawczych, brak również informacji o innych potencjalnych zagrożeniach.

Po południu, wieczorem oraz w nocy na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach mogą miejscami wystąpić przelotne opady deszczu, możliwe są także burze. Jednak w związku ze stabilizującą się sytuacją meteorologiczno-hydrologiczną w regionie, nie występuje obecnie zagrożenie powodziowe.

Wody Polskie w Gliwicach prowadzą w dalszym ciągu stały monitoring rzek i utrzymują rezerwę powodziową na zbiornikach wodnych. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje zaś w kontakcie z m.in. czeskim POVODI ODRY.

 

 *****************************************

 

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 31.07.2022 r., godz. 10:30)

Opady atmosferyczne, które od początku weekendu obserwujemy na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, nie spowodowały dotąd niebezpiecznych zdarzeń związanych z wystąpieniem wód z koryta rzeki. Na posterunkach wodowskazowych w Regionach Wodnych Górnej Odry oraz Małej Wisły nie odnotowano również przekroczenia stanów ostrzegawczych czy alarmowych. W dalszym ciągu jednak możliwe jest wystąpienie lokalnych deszczy, powodujących gwałtowny wzrost poziomu wód i lokalne podtopienia.

W związku z wydanymi ostrzeżeniami hydrologiczno-meteorologicznymi Wody Polskie w Gliwicach kontynuują monitoring sytuacji we współpracy ze służbami Zarządzania Kryzysowego. Ponadto, Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich w Gliwicach pozostaje w kontakcie z czeskim odpowiednikiem - POVODI ODRY.

                                                                                                 
 *****************************************

Aktualizacja komunikatu hydrologicznego (stan na 29.07.2022 r., godz. 12:30)

W związku z wydanym przez IMGW ostrzeżeniem meteorologicznym, dotyczącym wystąpienia burz z gradem (stopień 1, zlewnia Górnej Odry oraz Małej Wisły) oraz ostrzeżeniem hydrologicznym (stopień 1), dotyczącym gwałtownych wzrostów stanów wód w zlewni Górnej Odry, przewiduje się możliwość pojawienia się potencjalnego zagrożenia hydrologicznego ze strony mniejszych rzek, jak i lokalnych podtopień (głównie na obszarach miejskich). Przedmiotowe ostrzeżenie hydrologiczne zostało wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie.

Stany wód w Regionach Wodnych Górnej Odry oraz Małej Wisły kształtują się obecnie w strefie stanów niskich i średnich. Zbiorniki przeciwpowodziowe na obszarze administracyjnym RZGW Gliwice posiadają pełną rezerwę powodziową (100%). Podczas obowiązywania ostrzeżenia RZGW Gliwice prowadzić będzie ciągły (stały) monitoring sytuacji hydrologiczno–meteorologicznej, a w przypadku wystąpienia zdarzeń niebezpiecznych prowadzić będzie działania operacyjne wspomagane przez jednostki podległe. Dodatkowo Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pozostaje w stałym kontakcie ze służbami Zarządzania Kryzysowego jak również z czeskim odpowiednikiem POVODI ODRY. Wszystkie zbiorniki przeciwpowodziowe Republiki Czeskiej mają również zachowaną pełną rezerwę powodziową (100%).

Cykliści wybierający Raciborszczyznę na wycieczkę rowerową mogą już bezpiecznie korzystać z kluczowego odcinka dróg serwisowych – technicznych tras, poprowadzonych koroną zapory czołowej i lewobrzeżnej zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny.

BPS

Budowla Przelewowo-Spustowa Zbiornika Racibórz Dolny, fot. Łukasz Hachuła.

 

Wszystko za sprawą długo oczekiwanego przez mieszkańców i rowerzystów, porozumienia, które Wody Polskie w Gliwicach – zarządca zbiornika Racibórz Dolny, zawarły z Gminą Miasta Racibórz. Współpraca obu podmiotów dotyczy także wybranych odcinków dróg w kierunku czaszy zbiornika.  

- Od momentu zakończenia budowy zbiornika chcieliśmy aby jego infrastruktura mogła jak najpełniej i jak najlepiej służyć mieszkańcom, by korzyści z tej inwestycji było jak najwięcej. Wykorzystanie dróg serwisowych polderu jako ścieżek rowerowych było oczywiste. Jednak uprzednio należało zadbać o bezpieczeństwo użytkowników, zapewnić właściwą percepcję, przygotować regulamin, który wyrażałby możliwości i ograniczenia dla cyklistów, pieszych, biegaczy, rolkarzy. Konieczne było więc formalne ujęcie tych tylko z pozoru prostych spraw organizacyjnych, w czym dużym utrudnieniem okazała się pandemia covid-19 – zapewnia p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach Marcin Jarzyński i dodaje:

- Cieszę się, że udało się nam wspólnie z władzami miasta Raciborza osiągnąć konsensus i wyrazić nasze porozumienie w formalny sposób. Tym co szczególnie zasługuje na uwagę to aktywny głos strony społecznej w tej sprawie. Dzięki debacie kilku różnych środowisk cykliści będą mogli bezpiecznie korzystać z ponad 4 km trasy, położonej administracyjnie na terenie Raciborza.

Od chwili powstania ten największy suchy zbiornik przeciwpowodziowy w kraju budził zainteresowanie mieszkańców i przyjezdnych. Już wcześniej rowerzyści chętnie wykorzystywali trasy wokół czaszy polderu, które powstały jako drogi serwisowe, służące obsłudze obiektu.

- Wiązało się to jednak z ryzykiem dla osób, które samowolnie omijały opuszczone szlabany, zwłaszcza w obrębie budowli przelewowo-spustowej. Aby móc udostępnić newralgiczne miejsca postronnym osobom musieliśmy je najpierw wygrodzić, tak by nikomu nie stała się krzywda. Mieliśmy na względzie przede wszystkim dużą wysokość czy niebezpieczeństwa związane z ukształtowaniem terenu, rzeźbą poszczególnych elementów samego zbiornika – przybliża temat Marcin Nowak, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach. To właśnie tej jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podlega raciborski zbiornik.

Jeszcze przed zawarciem porozumienia z Gminą, Wody Polskie przygotowały regulamin, obowiązujący osoby przebywające na terenie zbiornika. Już wkrótce w ramach współpracy przy ścieżkach pojawią się kosze na śmieci. Trasy będą utrzymywane w należytym stanie.

Trzeba przy tym pamiętać, że nadrzędną funkcją zbiornika pozostaje ochrona przeciwpowodziowa. Dlatego też Wody Polskie w Gliwicach, w trosce o bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu hydrotechnicznego mają prawo do odcinkowego lub całościowego wyłączenia z ruchu tras rowerowych, na wypadek wezbrania czy prac serwisowych. Zakaz poruszania się drogami technicznymi wciąż obowiązuje pojazdy mechaniczne, które nie posiadają zezwolenia.

Łączna długość dróg serwisowych na terenie zbiornika Racibórz Dolny, poprowadzonych na koronach samych zapór (nie wliczając przejazdów tras w czaszy obiektu) to ponad 20 km. Wody Polskie w Gliwicach, chcąc je udostępnić dla ruchu pieszo-rowerowego na analogicznych zasadach, jak te wynikające z porozumienia z Miastem Racibórz, są otwarte na współpracę także z sąsiednimi gminy. Przebywanie na terenie zbiornika Racibórz Dolny poza obszarem objętym porozumieniem z Gminą Miasta Racibórz odbywa się na własną odpowiedzialność.

Wody Polskie w Gliwicach udostępniają grunty skarbu państwa w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz budowle i urządzenia hydrotechniczne dla potrzeb rowerzystów oraz w celach rekreacyjnych. Szlaki rowerowe od wielu lat funkcjonują m.in. wzdłuż obwałowań rzeki Wisły czy nad zbiornikami wielofunkcyjnymi, np. Kuźnica Warężyńska (Pogoria IV), ciesząc się niesłabnącym zainteresowaniem miłośników jednośladów.

 

Premier Rządu RP, Mateusz Morawiecki rozpoczął wizytację województwa opolskiego od konferencji prasowej na aktualnie modernizowanym stopniu wodnym w Januszkowicach. W trakcie wydarzenia Prezes Rady Ministrów wspomniał o inwestycjach na Odrzańskiej Drodze Wodnej, a także działaniach, które zostały zrealizowane celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Opolszczyźnie.

Niedzielna wizyta studyjna odbyła się w ramach realizowanej  inwestycji pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Oprócz Premiera w spotkaniu uczestniczyli również: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Przemysław Daca – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Sławomir Kłosowski – Wojewoda Opolski,  Marcin Jarzyński – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Abdullah Al-Selwi – Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu oraz przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

W trakcie konferencji prasowej Prezes Rady Ministrów wspomniał o znaczeniu realizowanych prac, które przyczynią się do zwiększenia żeglowności Odry oraz dostarczą korzyści dla środowiska:

- Transport wodny jest najbardziej ekologiczny, jest również najtańszy. W im większym stopniu będziemy z niego korzystać, tym bardziej zapewni to korzyści całej polskiej gospodarce. Co więcej, dzięki rozwojowi infrastruktury śródlądowej pomagamy w ochronie środowiska poprzez zmniejszenie transportu na polskich drogach oraz transportu kolejowego. Dbamy również o to, aby poprzez budowę przepławek w odpowiedni sposób dbać o wszystkie stworzenia wodne – stwierdził premier.

W swoim przemówieniu Mateusz Morawiecki wspomniał również o zrealizowanych działaniach, które poprawiły poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców południowej części Polski:

- Odra to kapryśna rzeka. Jako mieszkaniec Wrocławia widziałem zniszczenia, które wyrządziła powódź tysiąclecia w 1997 roku. Dlatego zwracamy szczególną uwagę na ochronę przed podobnymi kataklizmami. Dziś, między innymi dzięki budowie obiektów hydrotechniczne czy zbiorników retencyjnych realizowanych w  województwie opolskim, taka katastrofa jak ta sprzed 25 lat nie grozi już mieszkańcom – powiedział Premier.

Swoją opinię na temat budowy w Januszkowicach przedstawił również Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk:

- Rząd angażuje się w inwestycje drogowe, również te na wodach śródlądowych. Zadanie realizowane w Januszkowicach stanowi część prac, dzięki którym w perspektywie dwóch lub trzech lat zostanie udrożniony ciąg transportowy między Gliwicami i Wrocławiem posiadający IV stopień żeglowności. To pozwoli na transport ogromnych barek z towarami  – stwierdził Minister Infrastruktury i korzystając z okazji wyraził podziękowania Prezesowi Wód Polskich za zaangażowanie Gospodarstwa w realizację projektów modernizacyjnych na obiektach hydrotechnicznych Odrzańskiej Drogi Wodnej.

*********

Projekt „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów” obejmuje roboty budowlane w zakresie m.in. przebudowy istniejącej komory pociągowej z zachowaniem dotychczasowych parametrów oraz przebudowę istniejącej komory małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu komory o parametrach 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej, a także przebudowę infrastruktury wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym awanportu górnego i dolnego.

Szacunkowy koszt całej inwestycji wynosi 199 789 485,03 zł brutto.

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

 

 

Do strony

E-Wody to aplikacja internetowa Wód Polskich, dzięki której w kilku prostych krokach załatwimy sprawy zdalnie. Do dyspozycji użytkowników jest dziewięć formularzy, które w prosty sposób pozwalają przygotować i wysłać wnioski do Wód Polskich. Katalog dostępnych formularzy będzie stopniowo rozszerzany.

Aplikacja e-Wody to Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, które umożliwia cyfrowe składanie wniosków związanych z gospodarką wodną. Znajduje się ona na stronie Informatycznego Systemu Osłony Kraju: https://wody.isok.gov.pl. Jej celem  jest ułatwienie i przyspieszenie wymiany informacji oraz wzajemnej komunikacji pomiędzy klientami, a Wodami Polskimi. Zaletą tego rozwiązania jest oszczędność czasu, możliwość przechowywania dokumentów on-line oraz szybki dostęp do nich z każdego miejsca bez konieczności wychodzenia z domu.

baner isok e wody final

Jakie funkcjonalności oferują e-Wody?

Każdy z nas, jako osoba fizyczna, z potwierdzoną tożsamością, może skorzystać z wielu funkcjonalności platformy. Przede wszystkim zyskujemy dostęp do listy formularzy, dzięki którym szybko i wygodnie złożymy wniosek w interesującej nas sprawie. Ponadto aplikacja daje możliwość składania wniosków w imieniu podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej, organizacji lub fundacji. Jednak e-Wody to także narzędzie szybkiej i wygodnej komunikacji z  Wodami Polskimi za pomocą skrzynki z wiadomościami. Platforma oferuje także funkcję „pomoc”, gdzie zostały umieszczone instrukcje i filmy instruktażowe dla użytkowników. Jeśli to okaże się niewystarczające mamy możliwość kontaktu bezpośrednio z administratorem aplikacji. 

Jak zostać użytkownikiem platformy e-Wody?

Żeby móc korzystać z funkcjonalności aplikacji e-Wody należy posiadać potwierdzony profil zaufany - bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej. Następnie należy zalogować się do aplikacji e-Wody. Kolejne kroki wykonamy w bardzo prosty sposób, dzięki instrukcjom które zostały przygotowane przez pracowników PGW Wody Polskie i  zostały udostępnione w aplikacji (po zalogowaniu do platformy instrukcję dla użytkownika znajdziemy w zakładce Pomoc).

Jakie wnioski można składać przez e-Wody?

Poprzez e-Wody  Wody Polskie udostępniają elektroniczne formularze, dzięki którym złożymy interesujący nas wniosek. To proste, intuicyjne i przyjazne narzędzie pracy, które podpowie nam jaką informację należy umieścić w danym polu i w kilku krokach poprowadzi do załatwienia sprawy zdalnie. Aktualnie moduł zawiera dziewięć formularzy, jednak ich katalog będzie stopniowo rozszerzany. Za pomocą aplikacji e-Wody, możemy złożyć wniosek o:

  • wydanie zaświadczenia o wpisie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami;

  • wpis spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,

  • zmianę danych spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami,

  • wykreślenie spółki wodnej/związku spółek wodnych/związku wałowego z systemu informacyjnego gospodarowania wodami,

  • udostępnienie informacji w trybie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (informacji z rejestrów publicznych),

  • udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

  • udostępnienie informacji zgromadzonych w systemie informacyjnym gospodarowania wodami,

  • zgłoszenie urządzenia wodnego w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,

  •  wniosek o aktualizację wpisu urządzenia wodnego w systemie informacyjnym gospodarowania wodami.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać profesjonalne standardy obsługi naszych klientów. Dzięki uruchomieniu aplikacji e-Wody stajemy się jeszcze bardziej dostępni, odpowiadając potrzebom nowoczesnej administracji. Udostępnienie prostych, czytelnych i intuicyjnych formularzy wniosków, które można przesłać bezpośrednio z aplikacji, usprawni proces załatwiania spraw związanych z gospodarką wodną. Zapraszamy na: https://wody.isok.gov.pl

Załatw sprawę elektronicznie! Skorzystaj z aplikacji e-Wody

10 lipca 1997r. kulminacyjna fala powodziowa na rzece Odrze dotarła do Opola. Wielka woda jednak już kilka dni wcześniej wyrządziła szkody w górnym biegu rzeki, zabierając dobytek, zdrowie i życie mieszkańców terenów zalanych. Wydarzenia związane z powodzią tysiąclecia, jak zwyczajowo się je nazywa, dziś stanowią jedno z doświadczeń pokoleniowych. Ówczesne przeżycia zapadły głęboko w świadomości mieszkańców, pozbawiając ich poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

fot.Obiektyw foto i film PK Zbiornik Racibórz Dolny w czasie pierwszego piętrzenia
Zbiornik Racibórz Dolny w czasie pierwszego piętrzenia w historii w październiku 2020 r.
Zdj.: Obiektyw PK - foto i film


Od tych zdarzeń minęło jednak już ćwierć wieku. W tym czasie, mając na względzie bezpieczeństwo publiczne w samym tylko górnym odcinku rzeki Odry, w ramach gospodarki wodnej zrealizowano kilkadziesiąt inwestycji, chroniących obecnie przed ryzykiem powodzi tereny w województwie śląskim i opolskim, leżące w zlewni rzeki Odry. Zmieniło się także podejście wobec tego zagadnienia. Ryzykiem powodzi zaczęto strategicznie zarządzać, uwzględniając rację środowiska naturalnego, eliminując migrację samego ryzyka poprzez systemowe inwestycje, wprowadzając działania nietechniczne, za sprawą których wzrasta także świadomość społeczna mieszkańców. Wszystkie te aspekty wyrażono w tzw. Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym – strategicznym dokumencie, definiującym powodzie w odniesieniu do danego dorzecza, określającym strefy zalewu oraz rekomendującym rozwiązania, dzięki którym wskazane ryzyko powodzi zostaje wyeliminowane lub zredukowane do akceptowalnego poziomu.

- Nawet gdyby doszło do powodzi o podobnych rozmiarach, jak ta z 1997r., jestem pewien, że jej skutki dla mieszkańców terenów położonych nad Odrą począwszy od Raciborza, przez Kędzierzyn-Koźle i Opole, po Wrocław, w żadnym razie nie byłyby tak dotkliwe, jak wówczas. Wszystko dzięki budowie zbiornika Racibórz Dolny, ukończonej w 2020r. To właśnie ten obiekt o pojemności 185 mln m3 i powierzchni 26 km2 jest w stanie przechwycić falę powodziową i tym samym uchronić przed zalaniem ponad 2,5 mln osób zamieszkujących szereg nadodrzańskich miast, w tym m.in.: Racibórz, Kędzierzyn- Koźle, Krapkowice, Opole, Brzeg, Oława, Wrocław oraz wsi, położonych na obszarze trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego – przyznaje Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i nadmienia: - Przyjmuje się, że dzięki realizacji tej inwestycji ochronę przed powodzią zyskał obszar o powierzchni około 600 km2. Cel ten osiągnęliśmy dzięki podwójnemu oddziaływaniu obiektu: umiejscowieniu zbiornika w początkowym na terenie Polski odcinku rzeki, co zapewni retencję powodziową umożliwiającą znaczne obniżenie przepływów poniżej jego lokalizacji, tym samym zwiększając skuteczność istniejącego już systemu ochrony przeciwpowodziowej - poprzez spłaszczenie fali powodziowej oraz opóźnieniu momentu dojścia odrzańskich wód powodziowych do ujścia Nysy Kłodzkiej, zmniejszając dzięki temu znacznie prawdopodobieństwo nałożenia się dwóch kulminacji fal (co było przyczyną katastrofalnych strat w 1997r.).

Jednak budowa tego kluczowego suchego zbiornika przeciwpowodziowego to tylko jedna z wielu inwestycji, jakie do tej pory wykonano. Do najważniejszych zadań można zaliczyć:

- Budowę wałów w Kędzierzynie-Koźlu - węzeł kozielski, zrealizowaną w latach 1998-2004,

- Budowę polderu przeciwpowodziowego Buków, zrealizowaną w latach 1999-2002,

- Budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Cisek – Dzielniczka gm. Cisek, wykonaną w latach 2006-2012,

- Budowę lewostronnego wału rzeki Odry Rudnik -Etap III, zrealizowaną w latach 2009-2011,

- Budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry Landmierz gm. Cisek, wykonaną w latach 2010-2011,

- Budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Miejsce Odrzańskie gm. Cisek, zrealizowaną w latach 2012-2013,

- Budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Podlesie gm. Cisek, wykonaną w latach 2013-2014,

- Budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry - Przewóz gm. Cisek, zrealizowaną w latach 2013-2015,

- Budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder), zrealizowaną w latach 2013-2020,

- Budowę suchych zbiorników na potokach K2, K3 i K5, zrealizowaną w latach 2013-2015,

- Budowę prawostronnego obwałowania rzeki Odry w km 66+000 – 71+600 od m. Turze do granicy z woj. opolskim, gm. Kuźnia Raciborska, wykonaną w latach 2014-2015,

- Budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa, zrealizowaną w 2017r.,

- Rozbudowę pompowni wałowej Ciechowice w miejscowości Ciechowice, gm. Nędza, wykonaną w latach 2016-2020,

- Budowę, rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn Koźle, woj. opolskie, zrealizowaną w latach 2020-2021,

- Budowę jazu klapowego Rogów na rzece Odrze, ukończoną w 1999 r.,

- Przebudowę i udrożnienie powodziowe Kozielskiego Hydrowęzła Odry wraz z modernizacją istniejącego jazu klapowego  pod mostem drogowym, ukończoną 2001r.,

- Kompleksowe dokończenie budowy Kanału Ulgi w Opolu wraz z przebudową i udrożnieniem powodziowym koryta rzecznego Odry poniżej Opola z międzywalem”, realizowane w latach 1999 -2002,

- Budowę jazu klapowego Lipki na rzece Odrze, ukończoną w 2003r.,

- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu, realizowane w latach 2004-2007

- Modernizację stopnia wodnego Chróścice - przystosowanie do III kl. drogi wodnej, realizowaną w latach 2011-2014,

- Modernizację jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap I, realizowaną w latach 2016-2021,

- Przebudowę polderu Żelazna”, etap I, realizowaną od 2020 (planowane zakończenie inwestycji-2023r.).


Łączny koszt samych wyszczególnionych zadań to ponad 2,8 mld zł.

- Dzięki zrealizowanym przez regionalne zarządy gospodarki wodnej i kolejno PGW Wody Polskie, inwestycjom o charakterze przeciwpowodziowym, zyskujemy większą pewność co do bezpieczeństwa mieszkańców. Jednak wykonane zadania nie zamykają katalogu potrzeb w tym zakresie. Dlatego Wody Polskie planują kolejne przedsięwzięcia, m.in. na obszarze działalności Zarządu Zlewni w Gliwicach. Przygotowujemy się do budowy zbiornik Kotlarnia na rzece Bierawka. Trwają już prace projektowe związane z przebudową pompowni Turze, a także modernizacją zbiornika wielofunkcyjnego Dzierżno Duże. Dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ważne pozostają także prace utrzymaniowe na ciekach, oraz kontrole bezpieczeństwa już funkcjonujących obiektów, czy okresowe przeglądy infrastruktury w naszym zarządzie. Wszystkie te czynniki oraz współpraca z Povodi Odry – czeską instytucją odpowiedzialną za gospodarkę wodną w dorzeczu rzeki, sprawiają że sukcesywnie poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza Marcin Nowak, dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach.

Zadania o identycznym charakterze planowane są także na obszarze Zarządu Zlewni w Opolu, gdzie trwają przygotowania do rozpoczęcia zadań inwestycyjnych.

- W czasie powodzi w 1997r. pracowałem na jednym z obiektów hydrotechnicznych na Odrze. Byłem nie tylko świadkiem tamtych zdarzeń ale także ich uczestnikiem. Patrząc z perspektywy czasu i wykonanych do tej pory inwestycji, jako pracownik Wód Polskich, ale przede wszystkim jako mieszkaniec regionu, mogę przyznać, że bezpieczeństwo przeciwpowodziowe nieporównywalnie wzrosło od czasu powodzi tysiąclecia. Teraz ważne jest dla nas domknięcie obwałowań odrzańskich na brakujących odcinkach. Jeszcze w tym roku ruszymy z kolejnym zdaniem, mianowicie budową lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki – Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś. Planujemy także budowę zbiornika na rzece Osobłodze – Racławice Śląskie – dodaje Abdullah Al-Selwi, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Opolu.

Zgodnie z przepisami prawa, ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej.

- Zważając na fakt, że obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców wiąże się z pojawiającymi się punktowo, nawalnymi opadami deszczu, których w wielu miastach nie jest w stanie przechwycić niewydolny system kanalizacji deszczowej, ciężar przeciwdziałania skutkom powodzi tym bardziej jest zadaniem samorządu. O ile ochrona od strony rzek poprawia się z każdym rokiem, o tyle na terenach miast, w obszarze wrażliwej tkanki miejskiej jest wiele do zrobienia – zauważa Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora PGW WP RZGW w Gliwicach.

 

Wody Polskie w Gliwicach zawarły porozumienie z Gminą Dąbrowa Górnicza, dzięki któremu zyskają mieszkańcy oraz rowerzyści poruszający się po terenie zbiornika. Na obiekcie powstanie także stanica wodna administrowana przez Zagłębiowski WOPR.

Do określenia wspólnych ustaleń doszło w trakcie spotkania, w którym udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich w Gliwicach: Marcin Jarzyński – p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach, Stefan Mojżeszek – Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Jan Grygier – p. o. Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach, a także Marcin Bazylak – Prezydent Dąbrowy Górniczej, jego zastępca Damian Rutkowski, Wojciech Juroff – Naczelnik Marki Miasta, Kultury i Sportu oraz Zbigniew Kubik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Drogowych. Jako strona niezależna i zarazem orędownik bezpieczeństwa nad zbiornikiem Kuźnica Warężyńska w spotkaniu uczestniczył Robert Warwas – Poseł na Sejm RP.

W trakcie rozmów ustalono konieczność budowy nowego odcinka drogi rowerowej przy zbiorniku, dzięki któremu ruch jednośladów nie będzie kolidował z samochodami. Do tej pory aby okrążyć zbiornik rowerzyści musieli zboczyć z trasy i pojechać gminną ulicą Marianki. Takie rozwiązanie nie satysfakcjonowało ani rowerzystów ani mieszkańców sąsiadujących ze zbiornikiem.

- Zważając, iż Wody Polskie w Gliwicach dysponują prawem do gruntu, a gmina środkami finansowymi na realizację brakującego odcinka ścieżki rowerowej, wspólnie pokonaliśmy zawiłości proceduralne i jestem pewien, że już wkrótce ruch rowerowy będzie odbywał się nowym odcinkiem, długo wyczekiwanej przez mieszkańców ścieżki rowerowej nad zbiornikiem Kuźnica Warężyńska – zapowiedział Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora PGW WP RZGW w Gliwicach.

Na mocy współpracy obydwu stron Wody Polskie podpisały stosowne dokumenty, dzięki czemu Gminie Dąbrowa Górnicza zostanie udostępniony teren pod budowę ścieżki. Wkrótce rozpoczną się pierwsze prace. Wody Polskie umożliwią także całorocznie przejazd przez jaz, by komunikacja drogami wokół zbiornika mogła przebiegać płynnie.

To co cieszy, to także fakt, że opracowany w ubiegłym roku regulamin korzystania z tego lubianego zbiornika w regionie już niebawem może znaleźć swoje odzwierciedlenie we właściwym akcie prawa miejscowego. Taką wolę w czasie spotkania wyraził Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Marcin Bazylak.

Jednak to nie jedyne zmiany jakie zostaną wprowadzone na Kuźnicy Warężyńskiej. Wieloletnie porozumienie na zagospodarowanie części zbiornika zostało również zawarte między Wodami Polskimi i Zagłębiowskim WOPR. Umożliwi ono stworzenie stanicy na terenie obiektu, która będzie służyła służbom i podmiotom związanym z bezpieczeństwem publicznym – Policji, Straży Pożarnej i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. To z kolei przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na wodzie.

Ponadto kolejny już rok o bezpieczeństwo odpoczywających nad wodą i korzystających ze zbiornika dbają służby Policji. Wakacyjne patrole funkcjonariuszy regularnie pilnują porządku nad wodą.

Przypomnijmy, że Wody Polskie od momentu swojego powstania dążą do uporządkowania sytuacji nad akwenem. Dzięki współpracy wielu środowisk, Wód Polskich, a przede wszystkim gminy Dąbrowa Górnicza odpoczynek nad zbiornikiem i korzystanie z jego wód stają się coraz bezpieczniejsze.

Wody Polskie w Gliwicach były we wtorek gospodarzem spotkania, w trakcie którego podpisane zostało porozumienie o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry. Wspólne działania obydwu stron przyczynią się m. in.  do poprawy poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców.

Wody Polskie regularnie dążą do kooperacji  z gminami, dzięki czemu możliwe jest realizowanie zadań, których beneficjentami są m. in. mieszkańcy miejscowości nadrzecznych. Jednym z przykładów podejmowanych inicjatyw w tym zakresie jest podpisanie umowy o współpracy z Gminą Tarnowskie Góry. W spotkaniu, w trakcie którego zostało zawarte stosowne porozumienie, uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu – Abdullah Al-Selwi oraz Burmistrz Tarnowskich Gór – Arkadiusz Czech.

Podpisany dokument określa sprawy z  zakresu gospodarki wodnej, o które razem będą się troszczyć obydwie strony umowy. Mowa jest m. in. o wspólnym utrzymywanie rzek, co przyczyni się także do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Gminy. Warto nadmienić, że na terenie Tarnowskich Gór przepływa kilka cieków wodnych, m. in. Stoła, Drama i struga Pniowiec.

Zawarcie porozumienia skomentował Abdullah Al-Selwi:

- Jednym z głównych zadań Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest przeciwdziałanie powodziom. Również na terenie województwa śląskiego realizujemy wiele inwestycji, dzięki którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Trzeba jednak pamiętać, że zadania z tego katalogu to również obowiązek samorządów, dlatego tym bardziej cieszy mnie otwartość Gminy na współpracę w tym zakresie oraz chęć dialogu z Wodami Polskimi – powiedział Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu.

 

Coraz dłużej utrzymujące się okresy bezdeszczowe w połączeniu ze skąpo śnieżnymi lub bezśnieżnymi zimami oraz wysoką średnioroczną temperaturą powodują drugie, najpoważniejsze obok powodzi ryzyko w gospodarce wodnej – susze. Niżówki hydrologiczne obserwowane w korytach rzek, obniżenie poziomu wód gruntowych poniżej warstwy korzeniowej roślin uprawnych, deficyty opadów oraz następujące po sobie fale wysokich temperatur to tylko niektóre przejawy suszy. Jak podaje IMGiW, w ciągu 10 dni z upalnymi temperaturami z gleby wyparowuje tyle wody ile spada wraz z deszczem w ciągu miesiąca*. Taka sytuacja stanowi wyzwanie zwłaszcza w rolniczych zlewniach rzek, na terenie gdzie zapotrzebowanie wody jest znaczące. Odpowiedzią na oczekiwania w tym zakresie jest realizacja przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach założeń i celów Programu Kształtowania Zasobów Wodnych na terenach rolniczych. Główną intencję programu stanowi optymalne wykorzystanie dualnej funkcjonalności systemów melioracyjnych, za sprawą których możliwe jest nawadnianie gruntów rolnych w okresach niżówek hydrologicznych i utrzymującej się suszy oraz odprowadzenia nadmiaru wody w czasie wezbrań.

Przekazanie obiektów pod realizację zadań podp listu intenc Easy Resizem

Zdjęcia: Przekazanie obiektów hydrotechnicznych pod realizację zadań oraz podpisanie listu intencyjnego ws. współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich na terenie działania Zarządu Zlewni w Opolu

 

Inwestycje w infrastrukturę i utrzymanie obiektów hydrotechnicznych

Aby systemy melioracyjne mogły spełniać dwufunkcyjną rolę Wody Polskie w Gliwicach na swoim obszarze prowadzą regularne remonty jazów, zastawek czy przepustów, utrzymują w dobrym stanie koryta rzek oraz realizują inwestycje wprost dedykowane kształtowaniu zasobów wodnych, jak również przedsięwzięcia inwestycyjne, za sprawą których poprawie ulega poziom retencji, mimo że zasadniczo efekty tych zdań służą innym celom w gospodarowaniu wodami (np. usprawnienie warunków transportu wodnego). Działania te przyczyniają się znacząco do ogólnej poprawy lokalnego bilansu wodnego.

- Mimo, że na obszarze działalności RZGW w Gliwicach ryzyko suszy, a co za tym idzie – skutki tego zjawiska, nie są tak dotkliwe jak w innych regionach kraju – podejmujemy szereg działań, by przeciwdziałać ewentualnej eskalacji ryzyka. Choć dotyczy to głównie zlewni rzeki Odry, w jej górnym odcinku i koncentruje się w województwie opolskim, nie bez znaczenia są także nasze inicjatywy w woj. śląskim, w zlewni rzeki Małej Wisły – zaznacza Marcin Jarzyński, p.o. Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach.

 

Wśród zadań utrzymaniowych w ramach programu PKZW, polegających na konserwacji oraz remontach budowli i urządzeń hydrotechnicznych, które w latach 2020-2021 zrealizowały Wody Polskie w Gliwicach znajdują się m.in.:
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Rzymkowicki poprzez odbudowę budowli piętrzących w miejscowościach Chrzelice, Pogórze, Rzymkowice, gm. Biała, Korfantów;
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez odbudowę budowli piętrzących w miejscowości Stare Kolnie, gm. Popielów;
- Wykonanie elementów konstrukcji jazu kozłowo - iglicowego - Ujęcie Nysy w miejscowości Rybna, gm. Popielów;
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrawa poprzez remont jazu w miejscowości Ligota Dolna, gm. Kluczbork;
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Stobrówka poprzez remont jazu w miejscowości Wierzbica Górna, gm. Wołczyn;
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Młynówka Budkowiczanki poprzez remont jazu w miejscowości Stare Budkowice, gm. Murów;
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Brynica poprzez remont jazu w miejscowości Kup, gm. Dobrzeń Wielki (w km 14+670);
- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Brynica poprzez remont jazu w miejscowości Kup, gm. Dobrzeń Wielki (w km 16+800).

Koszt całości powyższych prac, sfinansowanych ze środków własnych PGW WP wynosił ok. 370 tys. zł. Za ich sprawą znaczącej poprawie uległa retencja na terenie zlewni rzeki Odry. W bieżącym roku, kontynuując realizację Programu KZW, Wody Polskie w Gliwicach zaplanowały do realizacji 7 zadań utrzymaniowych i zabezpieczyły na ten cel kwotę w wysokości ok. 600 tys. zł. Dzięki przewidzianym do wykonania pracom poprawią się zdolności retencyjne m.in. takich rzek jak Stobrawa w gminie Popielów, Budkowiczanka w gminie Murów, czy Wisła w miejscowości Kiczyce. Na każdej z tych rzek gruntowne remonty przejdą istniejące już jazy. Ich sprawne funkcjonowanie zapewni niezawodną retencję, pożądaną na obszarach użytkowanych rolniczo, zwiększy się także pewność administratora obiektów co do ich działania w czasie wezbrania.

 

Obok prac utrzymaniowych, które dotyczą funkcjonującej już infrastruktury bardzo istotną rolę dla retencyjności odgrywają inwestycje – większe zadania prowadzone na ciekach, w ramach których powstają zupełnie nowe obiekty hydrotechniczne lub modernizowane są istniejące. Prowadzone inwestycje służą rozwojowi funkcji nawadniająco-odwadniających w systemach małych rzek, zwłaszcza na terenach rolnych. Do zadań z katalogu inwestycyjnego, jakie realizują oraz planują wykonać Wody Polskie w Gliwicach można zaliczyć:

- „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnicy na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”: w ramach zadania odbudowanych i przebudowanych zostanie siedem jazów piętrzących o wysokości piętrzenia powyżej 1 m. Powstaną także nowe przepławki, umożliwiające zachowanie przepływu nienaruszalnego poniżej budowli. Zastosowane rozwiązania zwiększą zdolności retencyjne w zlewni tej ważniej lokalnie rzeki, a wszystko poprzez właściwe regulowanie odpływu wód. W efekcie uzyskana zostanie poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki i przywrócenie ciągłości rzeki Jemielnicy. Ponadto regulowany odpływ z górnych odcinków zlewni, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, na niżej położonych terenach, a także na rzece Mała Panew, będącej bezpośrednim odbiornikiem rzeki Jemielnicy. Sama Jemielnica odgrywa duże znaczenie rolnicze i przyrodnicze. Odbiera wody oraz nawadnia rozległe obszary użytków rolnych i stanowi ważny korytarz ekologiczny dla fauny wodnej i zależnej od wody. Przepływa przez obszary cenne przyrodniczo, w tym przez obszary Natura 2000. Z uwagi na szybkie zarastanie oraz podtapianie przy roztopach i deszczach nawalnych, sąsiadujących gruntów, wymaga dużej uwagi Wód Polskich w Gliwicach oraz zastosowania rozwiązań, umożliwiających osiągnięcie kompromisu między potrzebą gromadzenia wód w korycie, zahamowania odpływu i kontrolowanego piętrzenia oraz sprawnego ich spływu na wypadek wezbrania. Na tej rzece istnieją obiekty hydrotechniczne, które służą gospodarce rybackiej oraz nawadnianiu użytków rolnych. Większość jazów i zastawek jest jednak w złym stanie, nie posiada urządzeń wyciągowych i nie zapewnia skutecznej i szybkiej sterowalności systemu. Jazy nie są wyposażone w przepławki, a konstrukcja urządzeń nie gwarantuje przepuszczenia przepływu nienaruszalnego i zachowania ciągłości biologicznej rzeki. Dla gospodarki rolnej, istotny jest odcinek rzeki od miejscowości Dębska Kuźnia do miejscowości Kadłub, na którym występuje najwięcej gruntów znaczących pod względem wykorzystania rolniczego, które zarazem spełniają warunki do prowadzenia podsiąkowych nawodnień grawitacyjnych. Część, około 20 % z ich to grunty orne, pozostałą część stanowią łąki i pastwiska. Przybliżony obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i oddziaływania spiętrzonych wód, określa się do 300 m od koryta cieku, jednak miejscami może sięgać nawet do pół km.

Zadanie, dla którego opracowywana jest obecnie dokumentacja, rzeczowo zakończy się w 2025r. Jego koszt to blisko 3 mln zł. Dzięki kompleksowym pracom w obrębie jazów uzyskana retencja będzie wynosić ponad 25 tys. m3;

- „Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Żydówki poprzez budowę zastawek piętrzących w km 7+040, 8+048, 8+522, 10+314 w miejscowościach Chróścice, Dobrzeń Wielki, gm. Dobrzeń Wielki”: realizacja zadania będzie polegać na budowie czterech zastawek w km 8+522, 10+314, 7+040 i 8+048 na rzece Żydówka, w gminie Dobrzeń Wielki. Całkowita długość cieku wynosi 15,02 km, a powierzchnia zlewni 35,81 km2. Rzeka Żydówka w 100% przepływa przez tereny intensywnie użytkowane rolniczo, z przewagą są gruntów orne i trwałych użytków zielonych. Za sprawą budowy zastawek możliwa będzie retencja na poziomie blisko 8 tys. m3 wody. Koszt zadania oszacowano na kwotę 704 tys. zł, a jego realizacja potrwa do 2025r. Obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego dla przygotowania dokumentacji;

- „Zwiększenie retencyjności zlewni rzeki Cienka poprzez odbudowę jazów w km 4+332 i 6+380 wraz pogłębieniem koryta rzeki na odcinku 4+332 - 6+380 w miejscowościach Dębska Kuźnia, Daniec, gmina Chrząstowice”: zadanie zakłada odbudowę i przebudowę dwóch jazów piętrzących o wysokości piętrzenia powyżej 1 m, wraz z budową przepławek, umożliwiających zachowanie przepływu nienaruszalnego poniżej budowli. Łącznie, dzięki realizacji zdania nawodnienie wymiernie poprawi się na obszarze ok. 100 ha, zaś retencja w korycie wyniesie ok. 8 tys. m3. Wykonanie zadania potrwa do 2025r. W chwili obecnej trwa realizacja postępowań publicznych na przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia. Koszt całej inwestycji oszacowano na kwotę 740 tys zł.

Rzeka Cienka ma duże znaczenie rolnicze i przyrodnicze, odbiera wody oraz nawadnia rozległe obszary użytków rolnych i stanowi ważny korytarz ekologiczny dla fauny wodnej. Przepływa przez obszary cenne przyrodniczo, w tym przez obszary Natura 2000.

- „Zwiększenie retencji rzeki Brynica poprzez budowę 4 jazów na odcinku od km 25+100 do km  32+450”: realizacja zadania będzie polegała na odbudowie jazu w km 27+861, a także budowie trzech nowych jazów w km 25+100, 30+100 i 30+820 na rzece Brynica w woj. opolskim. Rzeka Brynica w ok.85% przepływa przez tereny użytkowane rolniczo, przeważnie są to trwałe użytki zielone. Odcinek źródłowy wynoszący ok. 6 km przepływa przez tereny leśne - Lasy Stobrawsko – Turawskie. Rzeka ma duże znaczenie rolnicze i przyrodnicze, odbiera wody oraz nawadnia rozległe obszary rolne. Ciek zasila również kompleksy stawów hodowlanych o łącznej powierzchni ok. 70 ha czterech gospodarstw  rybackich na terenie miejscowościach Chróścice, Brynica, Kup i Turawa. Realizacja zadania potrwa do 2025r. Jego koszt oszacowano na kwotę 1,5 mln zł. Obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego dla wykonania niezbędnej dokumentacji.

- „Zwiększenie retencji rzeki Jaźwinka poprzez budowę jazu w km 2+285 rzeki”: w ramach inwestycji zbudowany zostanie nowy jaz na rzece w gminie Łubiany. W ciągu rzeki Jaźwinki zlokalizowanych jest osiem obiektów, służących do piętrzenia wody. Pięć z nich to przepusty z zastawkami, zaś trzy to zastawki. Budowle te służą do nawadniania przyległych użytków zielonych. Rzeka Jaźwinka (Bierdzańska Woda) w ok.95% przepływa przez tereny użytkowane rolniczo, przeważnie są to trwałe użytki zielone. Odcinek źródłowy wynoszący ok. 1,3 km przepływa przez tereny leśne - Lasy Stobrawsko – Turawskie. Rzeka ma duże znaczenie rolnicze i przyrodnicze , odbiera wody oraz nawadnia rozległe obszary użytków rolnych. Rzeka Jaźwinka zasila również kilka niedużych stawów zlokalizowanych w miejscowościach Kobylno i Bierdzany. Koszt zadania, z a sprawą którego możliwe będzie retencjonowanie ok. 2,5 tys m3 wody, oszacowano na kwotę blisko 400 tys. zł. Jego realizacja zakończy się w 2025r.

- „Przebudowa jazu na rzece Jaryszowiec w km 1+200”: zadanie będzie polegało na modernizacji istniejącego jazu na ważnej z punktu widzenia wykorzystania rolniczego rzece w woj. opolskim. W ramach prac jaz zyska nowe mechanizmy zamknięć, remont przejdzie pomost komunikacyjny nad jazem, umocnione zostaną niecki wypadowe oraz ubezpieczenia dolnego i górnego stanowiska jazu wraz ze stabilizacją brzegów koryta. Za sprawą przeprowadzonych prac, których koszt to 1 mln zł, uzyskana zostanie retencja na poziomie ok. 1,5 tys. m3. Zadanie, dla którego obecnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego dla wykonania dokumentacji, zakończy się finalnie w 2023r.

- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni Strumień Błędowski poprzez budowę budowli piętrzących na c. Strumień Błędowski w km 5+780-7+350 i c. Mokrznia (p. Błędowski) w km 3+790-4+420 w m. Niegowonice w gm. Łazy, pow. zawierciański i w m. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie: zadanie będzie polegało na budowie 10 zastawek piętrzących o wysokości piętrzenia poniżej 1 m, których celem będzie zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni potoku Strumień Błędowski, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących poniżej starorzeczy. Wykonanie zadania pozwoli na zretencjonowanie ok. 0,5 tys. m3 wody na obszarze wykorzystywanym rolniczo w woj. śląskim. Jego realizacja potrwa do 2025r., a koszt wyniesie 1,6 mln zł. Aktualnie Wody Polskie w Gliwicach prowadzą procedurę udzielenia zamówienia publicznego, polegającego na przygotowaniu dokumentacji;

- „Przebudowa jazu piętrzącego w m. Harbutowice wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej”: realizacja zadania będzie polegać na przebudowie istniejącego jazu piętrzącego w miejscowości Harbutowice. Istniejący jaz to obiekt intensywnie eksploatowany oraz wymagający w użytkowaniu. Nastręcza także trudności w czasie wezbrań. Celem zadania jest uporządkowanie parametrów oraz funkcji obiektu po zaprzestaniu w 2006r. przerzutu wód na cele technologiczne dla Cukrowni w miejscowości Chybie, a także przywrócenie potencjału i sprawności alimentacyjnej układu działającego na rzecz prowadzonej na terenie gmin: Skoczów oraz Chybie gospodarki wodno-stawowej (hodowlanej) oraz produkcji rolnej. Dzięki realizacji inwestycji bezpieczeństwo powodziowe zyskają tereny sąsiadujących z ciekiem Bajerka. Koszt zadania oszacowano n kwotę 2,5 mln zł. Dzięki jego wykonaniu uzyskana retencja osiągnie ok. 4 tys. m3 wody;

- Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Troi poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 7+100, 12+100, 13+300: inwestycja obejmuje roboty budowlane, związane z przebudową 3 jazów na rzece Troi w km: 7+100, 12+100, 13+300. Zadanie zostanie wykonane na obszarze eksploatowanym rolniczo, a za jego sprawą zwiększeniu ulegnie poziom retencji, który wyniesie ok. 12 tys. m3. Koszt zadania określono na kwotę 8 mln zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej dla rzeczowych prac. Zadanie zostanie ukończone w 2024r;

- „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Psiny poprzez odbudowę budowli piętrzących w km: 6+100, 12+346, 28+600”: inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudową 3 jazów na rzece Psinie  w obszarze wykorzystywanym rolniczo. Po zakończeniu realizacja zadania w 2024r. zostanie uzyskana retencja na poziomie ponad 5 tys. m3. Koszt inwestycji wyniesie 5,6 mln zł. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji dla zadania;

 

Łączny koszt inwestycji, zaplanowanych w obrębie obiektów hydrotechnicznych na rzekach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry wyniesie ponad 25 mln zł.

 Jaz na rzece Brynicy 2h Rzeka Jemielnica na terenach rolnicznych Medium mniejsze 2h

Zdjęcia: Obiekty hydrotechniczne na rzekach Brynica (woj. opolskie) i Jemielnica

 

Retencja zbiornikowa przeciwdziałaniem suszy

Przeciwdziałanie suszy i wysiłki na rzecz efektywnej retencji to także praca zbiorników wodnych, którymi Wody Polskie w Gliwicach zarządzają na obszarze swojej działalności. Wielofunkcyjne obiekty hydrotechniczne służą magazynowaniu wód dla celów pitnych, rekreacyjnych, zapewniają rezerwę powodziową na wypadek wezbrań, są rezerwuarem także w czasie niedoborów wody. W samej tylko zlewni rzeki Małej Wisły Wody Polskie dysponują 5 dużymi zbiornikami, które efektywnie magazynują wody. Są to zbiorniki: Wisła Czarne, Łąka, Przeczyce, Pogoria III, Kuźnica Wrężyńska, które łącznie zapewniają ok. 70 mln m3 wody. Z kolei w zlewni rzeki Górnej Odry funkcjonują 4 duże zbiorniki wielofunkcyjne: Pławniowice, Dzierżno Duże, Turawa, Dzierżno Małe, których łączne napełnienie wynosi ok. 50 mln m3 wody. Wszystko wskazuje, że za sprawą zaplanowanych do realizacji inwestycji do funkcjonujących rezewuarów w niedługiej perspektywie dołączą nowe obiekty hydrotechniczne, które będą wywierały wpływ na kształtowanie zasobów wodnych. Do inwestycji, polegających na budowie nowych i modernizacji istniejących zbiorników wodnych na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach można zaliczyć:

- budowę zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce: zgodnie z założoną perspektywą budowa obiektu potrwa do 2029r. Głównymi efektami realizacji zadania będzie zwiększenie zasobów dyspozycyjnych dla potrzeb przemysłu i dla celów przeciwpożarowych (w otoczeniu zbiornika są duże kompleksy leśne zaliczane do I kategorii zagrożenia pożarowego), poprawa ochrony przeciwpowodziowej doliny Bierawki poniżej wyrobiska popiaskowego Kopalni Kotlarnia w stronę koryta rzeki Odry, alimentowanie przepływów niskich w rzece Bierawce, poprawa warunków środowiskowych na obszarze prowadzonej eksploatacji górniczej złóż kruszyw mineralnych poprzez najbardziej przyjazną środowisku rekultywację zdegradowanego terenu poprzez wykorzystanie go do retencjonowania wody. Dzięki realizacji inwestycji przywrócona zostanie równowaga stosunków wodno-gruntowych w dolinie Bierawki w otoczeniu wyrobiska i poniżej niego. Zbiornik będzie posiadał zdolność retencyjną wynoszącą ponad 40 tys. m3, a koszt jego budowy szacuje się na kwotę 130 mln zł;

- budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racławice Śląskie na rzece Osobłodze gm. Głogówek: zadanie będzie obejmowało budowę zbiornika wielozadaniowego o powierzchni zalewu przy 94 ha i pojemności wynoszącej do 5 mln m3. Głównymi efektami realizacji zadania będzie uzyskanie retencji w dolnej części zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia, poprawa ochrony przeciwpowodziowej doliny Osobłogi tuż poniżej granicy z Republiką Czeską do ujścia rzeki do Odry w Krapkowicach,  alimentowanie przepływów niskich w rzece Bierawce, redukcja fali powodziowej na Osobłodze o 50, sukcesywne zwiększanie rezerwy powodziowej przy eksploatacji kruszywa, możliwość rekreacyjnego wykorzystania zbiornika. Za sprawą realizacji inwestycji uzyskana zostanie retencja na poziomie od 1 do 2 mln m3. Koszt zadania oszacowano na kwotę 165 mln zł. Zakłada się, że zbiornik powstanie do 2031 r.;

- „Naprawa i modernizacja skarp i urządzeń zbiornika wodnego Dzierżno Duże, stanowiącego ochronę przeciwpowodziową doliny Kłodnicy oraz podstawowe źródło zapewnienia wody żeglugowej dla Kanału Gliwickiego”: przedmiot inwestycji stanowi remont i doszczelnienie zapory czołowej zbiornika, remont budowli i urządzeń zrzutowych oraz naprawa i profilowanie skarp zgodnie z opracowaną dokumentacją. Realizacja powyższego zakresu pozwoli na uzyskanie dobrego stanu budowli hydrotechnicznej i przywrócenie oczekiwanego poziomu piętrzenia wody w zbiorniku. Obecnie zadanie jest w trakcie realizacji, polegającej na przygotowaniu dokumentacji. Projekt będzie realizowany do 2025 r., by po zakończeniu osiągnąć możliwości retencyjne, wynoszące blisko 85 mln m3 wody. Koszt inwestycji wyniesie ponad 67 mln zł;

- „Modernizacja obiektów zbiornika wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów - etap I, etap II”: realizacja zadania będzie polegać na remoncie elementów zbiornika wodnego Wisła Czarne tj. doszczelnieniu istniejącej przesłony przeciwfiltracyjnej na lewym przyczółku zapory, budowie systemu odwadniającego lewego i prawego przyczółka, budowie  inklinometrów w rejonie prawego przyczółka, remoncie przelewu stokowego, remoncie sekcji S9-S12, remoncie murów bocznych niecki wypadowej oraz wykonaniu sieci piezometrów po zakończeniu prac doszczelniających.

Realizacja obu etapów zadania ma na celu doprowadzenie obiektu do możliwości zwiększenia retencji poprzez jej piętrzenie, co da dodatkowe 1 050 000 mln m3 na cele pitne i bytowe dla mieszkańców. Etap I będzie obejmował częściowe doszczelnienia istniejącej przesłony przeciwfiltrafyjnej na lewym przyczułku zapory, podczas gdy Etap II obejmie dokończenie prac związanych z doszczelnieniem istniejącej przesłony przeciwfiltracyjnej na lewym przyczółku zapory rozpoczętych w etapie I. Zadanie zostanie ukończone w roku 2025, a jego koszt to 16 mln zł.

Retencja interdyscyplinarnie

Poza zadaniami inwestycyjnymi, których głównym celem jest kształtowanie zasobów wodnych i wzrost poziomu retencji wód, RZGW w Gliwicach realizuje także inne zadania, które sprzyjają samej retencji oraz osiągnięciu celów wskazanych w strategicznym programie „Stop Suszy!”.

- Raptem w ubiegłym roku zakończyliśmy realizację dużego projektu inwestycyjnego w I etapie, mianowicie modernizacji jazów odrzańskich, zlokalizowanych we Wróblinie, Zwanowicach i Januszkowicach. Koszt zadania wyniósł ponad 107 mln zł. Równolegle rozpoczęliśmy II etap tego samego projektu, który dotyczy kolejnych jazów odrzańskich w miejscowościach Groszowice, Dobrzeń i Krępa. Choć zadania te współfinansowane ze środków UE w ramach programu POIiŚ, służą zapewnieniu stabilnych warunków żeglugowych i są prowadzone głównie z myślą o transporcie śródlądowym szlakiem Odrzańskiej Drogi Wodnej, przyczyniają się także retencji na największej rzece w zlewni – Odrze. Koszt realizacji II etapu projektu to ponad 200 mln zł – dodał p.o. Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach, Marcin Jarzyński.

Nie bez znaczenia dla minimalizowania skutków suszy i przeciwdziałaniu temu zjawisku pozostają także lokalne partnerstwa do spraw wody, realizowane przez ośrodki Doradztwa Rolniczego w woj. śląskim i opolskim. W obu tych obszarach aktywnie uczestniczą specjaliści Wód Polskich w Gliwicach, pracujący w różnych jednostkach Gospodarstwa. Prowadzony dialog i współpraca pozwalają efektywnie rozpoznać potrzeby rolników i gospodarzy oraz projektować zadania inwestycyjne i utrzymaniowe, służące retencji w optymalny sposób. Zawarte porozumienia w ramach Partnerstw przyczyniają się także edukacji i upowszechnieniu wiedzy z zakresu potrzeby retencji wód i kształtowania jej zasobów. Jak się bowiem okazuje, poprawa zdolności retencyjnych cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepustów, zastawek i innych urządzeń jest celem wielu stron, wielu środowisk użytkowników wód, w tym przede wszystkim rolnictwa. W ramach planu przeciwdziałania skutkom suszy i programu zapobiegania niedoborowi wody - poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sukcesywnie zwiększa retencję, która obecnie zbliża się do poziomu 7%. Średnia europejska to 20%, dlatego nieodzowne będą kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne w tym zakresie.

 jazy na Brynicy lepsza jakosc Wróblin jaz Easy Resize

Zdjęcia: Lokalizacje na rzece Brynica (woj. opolskie), w których wybudowane zostaną jazy oraz zmodernizowany w 2021 r. jaz Wróblin na Odrze

 

*) Z przekazu publicznego: Radio RMF FM, Fakty, 27.6.2022r., godz. 16.00.