Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Wód Polskich wtorek, 4 maja 2021 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy. Tego dnia biura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poszczególnych Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych będą nieczynne. Wszystkich klientów zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze.

Dnia 16 kwietnia 2021 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych, dotyczących realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

Zgodnie z art. 89. ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy wiodące w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 27 aglomeracji spośród 126, przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. Do pozostałych aglomeracji konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie podanych informacji. W przypadkach, w których aglomeracje nie dokonały poprawy sprawozdania zgodnie ze wskazówkami RZGW, po raz kolejny zwracano się do Gmin zarówno drogą mailową jak i telefoniczną o ich weryfikację.

Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu weryfikacji.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf)Aglomeracje-weryfikacja2021.pdf 155 kB2021-04-22 14:012021-04-22 14:01

W związku z podniesieniem się stanu wód spowodowanym przez punktowe opady deszczu oraz topnienie śniegu na południu województwa śląskiego, Wody Polskie w Gliwicach publikują informację na temat aktualnej sytuacji hydrologicznej w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Lokalnie podniesione stany wód zostały wywołane przez ostanie opady atmosferyczne oraz wzrost temperatury powietrza, co doprowadziło do topnienia śniegu na południu województwa śląskiego. Nasycona śnieżną zimą i stosunkowo mokrą wiosną, gleba nie absorbuje wód opadowych i roztopowych. Jednak obecna sytuacja oraz prognozy nie wskazują na wystąpienie ryzyka wezbrania w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry.

Aktualnie stany wody w regionie Małej Wisły kształtują się strefach niskich, średnich i wysokich, z lokalnie możliwymi stanami ostrzegawczymi. Te zaobserwowano na posterunku wodowskazowym Wisła Czarne na rzece Biała Wisełka (trend niezmienny) oraz na posterunku wodowskazowym Kozłowa Góra na rzece Brynicy (trend rosnący). 

Podobna sytuacja występuje w regionie Górnej Odry, gdzie również stany wody kształtują się w strefach niskich, średnich i wysokich. Stan ostrzegawczy odnotowano jedynie na posterunku wodowskazowym Branice w Bocznym korycie Opawy (trend niezmienny). 

Wody Polskie informują także, że wszystkie zbiorniki znajdujące się w administracji RZGW Gliwice mają zapewnioną odpowiednią rezerwę powodziową. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach pozostaje w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego na obszarze administracji Wód Polskich w Gliwicach. 

Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW - PIB.

Wskazanie obszarów zagrożonych podtopieniami w zlewni potoku Kromparek w Bielsko-Białej oraz przedstawienie możliwości i sposobu ich zabezpieczenia to cel zadania pn. „Opracowanie koncepcji rozwiązań projektowych zabezpieczenia przeciwpowodziowego zlewni cieku Kromparek”, na wykonanie którego dnia 12.04.2021 r. umowę z wykonawcą podpisał Mirosław Kurz – Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. Opracowanie przedmiotowych założeń stanowić będzie punkt wyjścia dla dalszych koniecznych kroków Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach na przedmiotowym terenie.

Zwykle niepozorny potok w czasie ulewnych deszczy zmienia szybko swoje spokojne oblicze i stanowi zagrożenie dla mieszkańców ulicy Bestwińskiej i Sejmowej w Bielsku-Białej. Na trudną sytuację powodziową w jego zlewni rzutuje szereg czynników, takich jak choćby intensywna zabudowa w dzielnicy, która stała się atrakcyjna dla mieszkańców. Problematyczny wydaje się również jaz, który  zasila okoliczne stawy hodowlane wodami rzeki Białej. Wody te za pośrednictwem doprowadzalnika trafiają do potoku Kromparek. Jaz nie jest własnością Wód Polskich. Służy zaopatrywaniu w wodę pobliskich stawów i jest niezbędne dla potrzeb gospodarki rybackiej kompleksu komorowicko–bestwińskiego. Użytkownicy stawów pobierają wody z rzeki Białej oraz cieku Kromparek, celem ich zasilania, na podstawie pozwoleń wodnoprawnych. Innym czynnikiem, wpływającym niekorzystnie na pojawiające się okresowo wezbrania w tym regionie jest ukształtowanie terenu. Najbardziej zagrożona nieruchomość przy ul. Bestwińskiej położona jest bowiem w widocznym obniżeniu względem nieruchomości sąsiednich, w tym wymienionej drogi powiatowej, co ma istotny wpływ na występujące podtopienia. Ponadto, mieszkańcy dzielnicy Komorowice Krakowskie sygnalizują nasilenie się zjawiska podtopień na tym obszarze po realizacji inwestycji budowy drogi S1 oraz węzła Rosta. Nie bez znaczenia jest również niewielki przekrój koryta cieku poniżej ul. Sejmowej. Wszystkie te czynniki oraz ryzyko kolejnych podtopień stanowiły kilkakrotnie przedmiot wizji terenowych i kontroli Wód Polskich. Wnioski z nich płynące jednoznacznie wskazywały na konieczność opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego tego obszaru.

- Skomplikowana sytuacja związana z potokiem Kromparek znana była już uprzedniemu administratorowi cieku, którym był Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Jednak dopiero obecny zarządca, istniejące od początku 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjął wymierne działania, związane z gruntowną analizą sytuacji oraz przygotowaniem propozycji rozwiązań zmniejszających istniejące w regionie zagrożenie powodziowe – zaznaczył Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po podpisaniu umowy na realizację zadania przygotowania przedmiotowego opracowania oraz dodał:- koncepcja dostarczy rozwiązań wariantowych, którym się przyjrzymy a następnie wdrożymy wybrany z nich, najkorzystniejszy dla Bielszczan i środowiska, tak by ograniczyć ryzyko wezbrań od strony potoku Kromparek, a mieszkańcy dzielnicy mogli ze spokojem patrzeć w jego kierunku także w czasie deszczy czy roztopów.

W ramach zawartej umowy najpóźniej we wrześniu tego roku znane będą rozwiązania, dzięki którym wyraźnie zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicznych mieszkańców.

 

Już w niedalekiej perspektywie znacząco zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Kędzierzyna-Koźla. A wszystko dzięki realizacji planowanych inwestycji, związanych z uszczelnieniem dotychczasowego systemu zabezpieczeń, chroniących miasto przed wielką wodą od strony rzeki Odry. Istniejące rozwiązania okazały się bowiem niewystarczające i nie dawały Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie pewności co do bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tego obszaru. Z tego też powodu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z miastem Kędzierzyn-Koźle inwestuje w realizację niezbędnych przedsięwzięć minimalizujących ryzyko powodzi.

Dnia 7 kwietnia 2021 r. Wody Polskie w Gliwicach podpisały zdalnie umowę na wykonanie prac budowlanych w ramach jednego z projektów pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie – Etap II”.

Przedmiotowy wał przeciwpowodziowy, ulokowany w okolicach kędzierzyńskiej oczyszczalni ścieków, objęty został pracami modernizacyjnymi już w ubiegłym roku, w ramach zadania pn. „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn-Koźle – etap I”. Wówczas, po rozstrzygnięciu przetargu, Wody Polskie w Gliwicach przystąpiły do wykonania prac przygotowawczych, wykonania dróg tymczasowych, robót ziemnych wałowych a także przygotowania zjazdu wraz z zagospodarowaniem poboczy. Przedmiotowe roboty zakończone zostały jeszcze tego samego, 2020 roku.

Rozpoczynająca się właśnie inwestycja stanowi kontynuację realizowanych wówczas prac. Planowane w jej ramach roboty przyczynią się, podobnie jak w pierwszym etapie projektu, do ochrony przed zalaniem miejskiej oczyszczalni ścieków oraz zrekultywowanego składowiska odpadów, a tym samym do zmniejszenia związanego z tym zagrożenia epidemiologicznego dla mieszkańców oraz ograniczenia ryzyka skażenia środowiska, a także do ochrony części dzielnicy Pogorzelec i znajdujących w pobliżu ogródków działkowych. Prowadzone w ramach II etapu Projektu prace obejmą dalszą przebudowę oraz budowę nowego odcinka wału na łącznej długości ok. 2 kilometrów. W ich trakcie przeprowadzone zostaną także roboty związane z towarzyszącymi obiektowi budowlami, takimi jak: drogi, rowy, drenaże, przepusty wałowe oraz przejazdy wałowe. Przedmiotowa inwestycja wykonana zostanie kosztem ponad 12 mln zł, z czego I etap zadania to 1,6 mln zł. Projekt finansowany jest ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przy współfinansowaniu w wysokości 440 tys. zł przez Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu, przekazanym na opracowanie dokumentacji. Planowany termin ukończenia robót na tym obiekcie to listopad 2021 r.

 

umowa kedziezyn na wody gov

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta, poza wskazanym obiektem, zapewnić ma także drugi z planowanych wałów przeciwpowodziowych, chroniący miasto Kędzierzyn-Koźle przed możliwymi powodziami. Powstanie on na lewym brzegu Odry na wysokości odcinka Lasaki-Poborszów. W ramach planowanego, dwuetapowego zadania, nastąpi budowa, przebudowa i modernizacja przedmiotowego obiektu. Roboty w tej lokalizacji zostaną przeprowadzone najpierw w Kędzierzynie-Koźlu, a następnie na obszarze gminy Reńska Wieś. Także w tym przypadku realizacja inwestycji możliwa jest dzięki współpracy Wód Polskich w Gliwicach z Urzędem Miasta Kędzierzyn-Koźle. Miasto na wykonanie koniecznych w tym zadaniu prac przeznaczyło prawie 700 tys. zł, które przekazane zostały na opracowanie projektu oraz wypłatę odszkodowań za planowane przejęcie gruntów pod tę inwestycję. Całkowity szacowany koszt projektu na chwilę obecną wynosi 35 mln zł. Wody Polskie w Gliwicach w tej chwili zabiegają o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji, którą uwzględniono także w projekcie aktualizacji strategicznego dokumentu, jakim są konsultowane właśnie Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Bezpieczeństwo Kędzierzyna-Koźla zwiększy się w niedalekiej przyszłości również dzięki działaniom podejmowanym przez samo Miasto. Poza wspomnianymi odcinkami obwałowań, których modernizacja możliwa jest dzięki wspólnym wysiłkom Wód Polskich w Gliwicach i władz miasta, Urząd Miasta w Kędzierzynie-Koźlu planuje podjęcia się jeszcze jednej inwestycji, chroniącej tę miejscowość. Przedmiotowe zadanie obejmie roboty na wale przeciwpowodziowym wraz z zastawką na Linecie, który znajduje się na odcinku biegnącym od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego. Ta, finansowana przez Miasto inwestycja, rozpoczęła się w listopadzie 2020 r., a jej zakończenie przewidywane jest jeszcze w bieżącym roku. Dzięki podjętym na tym terenie pracom możliwa jest ochrona przed zalaniem osiedli: Południe, Zachód, Stare Miasto i Rogi. Koszt tych działań to ok. 17 mln zł.

Łączny koszt inwestycji, planowanych do realizacji w Kędzierzynie-Koźlu to 64 mln zł, z czego środki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach to blisko 46 mln zł.

Powyższe zadania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpisują się w szerszy cel, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego nadodrzańskim miejscowościom położonym w południowej części Polski, od Raciborza, aż po Wrocław. Wiodącą inwestycją, której zadaniem jest ograniczenie ryzyka powodzi na tych terenach było powstanie suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny, którego uroczyste otwarcie miało miejsce pod koniec czerwca ubiegłego roku. Obiekt po raz pierwszy spełnił swoje zadanie już kilka miesięcy później, gdy podczas październikowych wezbrań uchronił przed wielką wodą szereg nadodrzańskich miejscowości. Nadchodząca wówczas fala wezbraniowa oraz prognozy hydrologiczne wskazywały na zagrożenie podtopień nie tylko dla zabudowy mieszkalnej i infrastruktury „wyspy” w Brzegu, ale również jednoimiennego szpitala zlokalizowanego właśnie w Kędzierzynie-Koźlu, jednostki strategicznej pod kątem walki z pandemią covid-19. Uruchomienie obiektu zapobiegło jednak zarówno zalaniu części Brzegu jak i konieczności ewakuacji wspomnianego kędzierzyńskiego szpitala, leczącego pacjentów zakażonych koronawirusem.

 

 FB wielkanoc

 
 
 
Chwil radości i spokoju
spędzonych wspólnie przy wielkanocnym stole.
 
Niech Chrystus zmartwychwstały przyniesie Wam
szczęście i zdrowie,
tak potrzebne w dzisiejszych czasach.
 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
 
 
- życzy Dyrekcja i Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach
 

 

Ważne!

W związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2 i ogłoszeniem lockdownu na obszarze kraju, jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dn. 27 marca do 25 kwietnia br., będą zamknięte dla osób z zewnątrz. Prosimy o kierowanie korespondencji pocztą tradycyjną lub elektroniczną oraz o kontakt telefoniczny. Dane kontaktowe do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz jednostek regionalnych Wód Polskich są dostępne na stronie internetowej: www.wody.gov.pl


Infolinia Wód Polskich: 22 417 55 00

 

Adres mailowy oraz numery telefonów do poszczególnych wydziałów i jednostek Wód Polskich – RZGW w Gliwicach: http://gliwice.wody.gov.pl/dane-kontaktowe/regionalny-zarzad

Współpraca hydrologiczna na obszarze polsko-czeskich wód granicznych, plan działań w zakresie przystosowania się do zmian klimatu w warunkach Kraju Libereckiego, Strategia Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Górnej Odry czy ochrona zasobów naturalnych wód w Polanicy-Zdroju poprzez inteligentne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas wideokonferencji pn. „Gospodarka wodna na czesko-polskim pograniczu”, w której udział wzięli przedstawiciele Wód Polskich w Gliwicach.

Dnia 22 marca 2021 r., w którym świętujemy Światowy Dzień Wody, odbyła się wspólna polsko-czeska konferencja, zorganizowana w ramach dofinansowanego przez Unię Europejską projektu „Wspólnie rozwiązujemy problemy”. Z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią covid-19 spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Poświęcone zostało m.in. problemowi suszy, powodzi na pograniczu czesko-polskim oraz uwarunkowaniom prawnym ochrony wód w Polsce i stało się okazją do wymiany doświadczeń związanych z gospodarką wodną w tych krajach.

Ze strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w wideokonferencji udział wzięli Pan Marcin Jarzyński – zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą oraz Pan Mateusz Letki – kierownik Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach. Wystąpienie specjalistów RZGW w Gliwicach poświęcone zostało Strategii Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Górnej Odry na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach. Uwagę zwrócono także na oddany do użytku w ubiegłym roku suchy zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny w kontekście jego służby bezpieczeństwu publicznemu. Podczas spotkania przedstawiciele Wód Polskich w Gliwicach zaprezentowali także krótki film prezentujący zagadnienia związane z tą niedawno ukończoną inwestycją. W wideokonferencji ze strony polskiej udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego i Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.

Od początku swojego istnienia Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach regularnie współpracuje z partnerami ze strony czeskiej, wspólnie podejmując się różnorodnych działań związanych z gospodarką wodną. Wymiana wiedzy i doświadczenia pomaga przede wszystkim w podejmowaniu odpowiednich działań mających na celu ochronę przeciwpowodziową w dorzeczu Odry, o czym mieliśmy już okazję się niejednokrotnie przekonać, np. w październiku ubiegłego roku, gdy południe kraju walczyło z wezbraniami. Ale polsko-czeska współpraca to także m.in. projekt drogi wodnej Dunaj-Odra-Łaba. Zarówno strona polska jak i czeska dostrzegają w nim duży potencjał ekonomiczny, związany z rozwojem transportu towarów śródlądowymi drogami wodnymi. Wspólne działania poświęcone są również zaopatrywaniu w wodę, melioracjom terenów przyległych do polsko–czeskiej granicy państwowej, koordynacji i racjonalnemu użytkowaniu wód granicznych a także poprawie ich jakości.

Z dniem 31 grudnia 2020 roku zakończył się ustawowy proces wyznaczania aglomeracji ściekowych, realizowany przez samorządy poprzez uchwalenie nowych, obowiązujących aktów prawa miejscowego w tym zakresie. Większość aglomeracji zaktualizowało swoje obszary i dostosowało planowane działania do nowej perspektywy finansowej do 2027 roku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom sygnalizowanym przez gminy, Ministerstwo Infrastruktury, przy współpracy z PGW Wody Polskie, uruchomiło proces umożliwiający władzom samorządowym weryfikację danych w zakresie inwestycji niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników.

Zapisy szóstej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie ankiety i formularza aktualizacyjnego będą kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich aglomeracji o uzupełnienie ankiet zgodnie z zakresem obowiązującej uchwały, nawet jeżeli przekazywały stosowne wyjaśnienia na potrzeby konsultacji społecznych projektu prognozy oddziaływania na środowisko w ramach procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko VI AKPOŚK, które trwały od 6 do 27 listopada 2020 r.

Wypełnione ankiety aktualizacyjne oraz formularz zgłoszenia prosimy przekazywać (w formie skanów podpisanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osobę upoważnioną oraz w tożsamej formie elektronicznej w wersji edytowalnej) na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości na adres e-mail właściwego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Resort gospodarki wodnej oferuje Państwu wszelkie możliwe wsparcie w przedmiotowym procesie. Na wypadek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wypełniania ankiety proszę o kontakt na numery telefonów: (22) 583-85-40, (22) 583-89-66, (22) 37-51-303, (22) 37-20-229, pod którymi uzyskają Państwo ewentualne dodatkowe informacje.

Dokumenty takie jak: pismo przewodnie Ministra Infrastruktury, mapa drogowa dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – aktualizacja, formularz zgłaszania aglomeracji do VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków, ankieta aktualizacyjna aglomeracji zawierająca instrukcję wypełniania, a także wstępnie wypełnione ankiety aktualizacyjne w podziale na regionalne zarządy gospodarki wodnej dostępne są tutaj.