Na zaporze Wisła Czarne wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski spotkał się z burmistrzem Wisły Tomaszem Bujokiem oraz przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Głównym tematem rozmów, które odbyły się 23 lutego 2024 r., był remont zbiornika wodnego Wisła Czarne.

Zbiornik wodny Wisła Czarne, znajdujący się poniżej połączenia Białej i Czarnej Wisełki, to jeden z kluczowych obiektów wspomagających gromadzenie wody w regionie wodnym Małej Wisły. Obecnie zbiornik pełni dwie główne role – retencyjną i przeciwpowodziową. Ponadto obiekt zaopatruje w wodę gminy: Wisła, Ustroń i Skoczów. Zapora wzniesiona została na przełomie lat 60. i 70. i obecnie jej eksploatacja, ze względu na stan techniczny, jest ograniczona. Wpływa to na dostępność wody dla mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, a także ograniczenie potencjału rozwojowego bazy turystycznej.

Podczas wizytacji obiektu kierownik zapory poinformował, że w okresie ostatnich 50 lat nie przeprowadzono jej kompleksowego remontu, a pojemność zbiornika zmalała w tym czasie o 20 proc. w stosunku do pierwotnego stanu. Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawiła również dane, z których wynika, że zbiornik wymaga modernizacji niezbędnej dla utrzymania dotychczasowej funkcji obiektu. Zakres koniecznych prac dotyczy głównie przelewu stokowego, niecki wypadowej oraz przesłony przeciwfiltracyjnej. Niezbędne prace modernizacyjne powinny objąć doszczelnienie istniejącej przesłony przeciwfiltracyjnej, usprawnienie systemu odwadniającego, remont powierzchni betonów płyty dennej oraz remont powierzchni betonowych murów niecki wypadowej. Realizacja tych inwestycji pozwoliłaby na pełne wykorzystanie możliwości retencyjnych i alimentacyjnych zbiornika, a w okresie niżówek zabezpieczyłaby przed nadmiernym przesychaniem gleby.

Burmistrz Wisły, który od lat zabiega o remont obiektu, w trakcie rozmów zaznaczył, że zbiornik stanowi zabezpieczenie w wodę pitną nie tylko mieszkańców Wisły, ale również czterech gmin: Ustronia, Skoczowa, Dębowca i Strumienia, dla których nie istnieje dodatkowe, alternatywne ujęcie. Zwrócił również uwagę, że w razie poważnej awarii zbiornika Wisła Czarne, Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej nie będą mogły zapewnić dostaw wody dla celów bytowych poprzez magistralę.

Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski zapewnił o priorytetowym znaczeniu remontu zbiornika w Wiśle. Wody Polskie złożyły już wnioski o przyznanie pieniędzy z Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”. Obecnie trwa procedura weryfikacji wniosków złożonych do Marszałka Województwa Śląskiego oraz procedura zabezpieczenia koniecznego wkładu własnego przez Wody Polskie.

— Na dzień dzisiejszy wszystkie zaplanowane działania idą w dobrym kierunku — przekazał wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.

źródło: www.gov.pl