Miniony weekend przyniósł dynamiczną sytuację pogodową na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia.

Ulewny opad deszczu w dniu 27 lipca 2019r. (ok 80 mm w ciągu 30 minut) w połączeniu z nienadążającym systemem kanalizacyjnym w aglomeracji górnośląskiej spowodował lokalne podtopienia dróg, tuneli, uszkodzenia nawierzchni i drzewostanu. Wody opadowe wdarły się do piwnic budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Obserwowana sytuacja, która wymagała interwencji służb stanowi typowy przykład tzw. powodzi miejskiej, czyli zjawiska, w czasie którego niebezpieczeństwo stwarzają wody opadowe, oddziałujące bezpośrednio na miejskie systemy kanalizacji deszczowej, nie zaś wody z koryt rzecznych.

Dynamiczne warunki pogodowe zmobilizowały służby gliwickich Wód Polskich, które w czasie nawalnego deszczu na bieżąco monitorowały sytuację na administrowanych ciekach w regionie, choć zagrożenie nie zostało wywołane ze strony rzek w zarządzie RZGW w Gliwicach.

Zrównoważone gospodarowanie wodą na obiektach hydrotechnicznych, bieżący monitoring, wczesne diagnozowanie zjawisk meteorologicznych, współpraca ze służbami i sztabami zarządzania kryzysowego sprzyja minimalizacji ryzyka powodzi ze strony cieków.

Jak pokazał ostatni weekend na Górnym Śląsku i w Zagłębiu, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury jest prawidłowe utrzymanie systemów kanalizacyjnych w miastach, dbałość o stosowanie rozwiązań projektowych, umożliwiających wydolność kanalizacji oraz zbilansowana zabudowa, której towarzyszą tereny zielone i zbiorniki retencyjne, przechwytujące wody opadowe.