Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Poniżej dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę?


 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi?


Zgłoszenia wodnoprawnego WYMAGA:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 m i długości całkowitej do 25 m – przy czym sumuje się długość poszczególnych elementów (np. jeśli planujesz pomost w kształcie litery L)
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, np. barka mieszkalna lub statek, w którym prowadzona jest restauracja
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych;
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych;
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem;
 • przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m
 • przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód

  Jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga

Jeżeli planujesz realizację dwóch lub więcej pomostów, stawów lub chcesz wykonać przepust lub inny przekrój zamknięty – i spowoduje to przekroczenie ich dopuszczalnych rozmiarów – to nadzór wodny w drodze decyzji nakaże ci uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Pamiętaj, że przy zgłoszeniu wodnoprawnym bierze się pod uwagę parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami. Kumulacja parametrów ma miejsce, jeśli planujesz realizację kilku obiektów blisko siebie, albo są już one w sąsiedztwie.


Zgłoszenia wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego NIE WYMAGA:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • holowanie oraz spław drewna
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m – zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowyc
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Uwaga
Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca twojej inwestycji.


Kiedy powinieneś załatwić sprawę?


Zgłoszenie wodnoprawne złóż przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych.

Gdzie załatwisz sprawę?


Miejsce realizacji usługi:

 • Nadzory wodne
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

 

Zgłoszenie wodnoprawne złóż do nadzoru wodnego, który jest najbliżej:

 • zamierzonego korzystania z usług wodnych
 • planowanych urządzeń wodnych lub innej działalności wymagającej zgłoszenia

Jeśli wnioskodawcą są Wody Polskie to zgłoszenie składa się do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informacje o siedzibach nadzorów wodnych znajdziesz na mapie poniżej.

 

 


Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż zgłoszenie w nadzorze wodnym

Dokumenty

 • 1. Zgłoszenie wodnoprawne
  Pobierz:
  Wzór zgłoszenia wodnoprawnego
  Wzór zgłoszenia wodnoprawnego

  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał

  Informacja dodatkowa

  Zgłoszenie zawiera:
  1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;
  2) określenie:
  a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,
  b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,
  c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,
  d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,
  e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

  Przez zakład należy rozumieć podmioty (czyli np. osoby fizyczne lub przedsiębiorców) wykonujące urządzenia wodne albo korzystające z wód, które dokonują zgłoszenia wodnoprawnego.
   
 • 2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 3. Mapa
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 4. Szkice
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał
 • 5. Rysunki
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał
 • 6. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
  Jak uzyskać dokument??
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • 7. Decyzja o warunkach zabudowy
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

   

  Informacja dodatkowa
  Decyzja o warunkach zabudowy określa:
  - rodzaj inwestycji;
  - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:
  - warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  - ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  - obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  - wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  - ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;
  - linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).
  Jak uzyskać dokument??
  Decyzja o warunkach zabudowy
 • 8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia

  Informacja dodatkowa
  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:
  - rodzaj inwestycji;
  - warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

  - warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
  - ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
  - obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
  - wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
  - ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

  - linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).
  Jak uzyskać dokument??
  Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 9. Zgoda właściciela wodnego
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 • 10. Dowód uiszczenia opłaty
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
 • 11. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych

  Pobierz:
  Pełnomocnictwo
  Pełnomocnictwo
  Dokument możesz złożyć jako:
  Oryginał, Uwierzytelniona kopia
  Jak uzyskać dokument??
  Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych

 • 12. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
  Dokument możesz złożyć jako:
  Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 

 1. Mapę sytuacyjno-wysokościową uzyskasz w urzędzie, który zajmuje się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej powinien być naniesiony schemat planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięg ich oddziaływania. Przepisy nie regulują kwestii jak długo aktualne są dane mapy. Skontaktuj się z nadzorem wodnym, do którego składasz zgłoszenie, aby udzielił ci informacji czy mapa, którą dysponujesz jest odpowiednia. Jeśli zasięg oddziaływania inwestycji wykroczy poza granice nieruchomości, na której chcesz realizować przedsięwzięcie, to urząd wniesie sprzeciw w drodze decyzji. Zamiast mapy sytuacyjno-wysokościowej możesz dołączyć inną mapę, np. zasadniczą czy ewidencyjną. Ale musi ona być uwierzytelniona przez odpowiedni urząd służby geodezyjnej i kartograficznej.
 2. Dołącz odpowiednie szkice lub rysunki przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego dotyczy zgłoszenie. Szkice i rysunki możesz wykonać samodzielnie.
 3. Jeśli na obszarze, na którym chcesz zrealizować inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to dołącz wypis i wyrys z tego planu. Jeśli planu nie ma to złóż decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – oczywiście tylko w przypadku, gdy dana inwestycja ich wymaga.
 4. Dołącz zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania przez ciebie zgłaszanych czynności, robót lub urządzeń wodnych. Zgoda powinna zezwalać na wykorzystanie urządzenia oraz wykonanie twojej inwestycji.
 5. Dołącz dowód uiszczenia opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.
 6. Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie (17 zł). Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin
Zgłoszenie wodnoprawne złóż przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych.

 

2. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia
Jeśli twoje zgłoszenie ma braki lub nie zapłacisz opłaty za zgłoszenie wodnoprawne, nadzór wodny wyśle ci postanowienie wzywające do usunięcia tych braków. Poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli dokumenty, informacje lub dowód opłaty nie zostaną przez ciebie uzupełnione (albo złożysz je za późno), to otrzymasz decyzję o sprzeciwie.

Brakujące dokumenty złóż w nadzorze wodnym, w którym składasz zgłoszenie wodnoprawne.


3. Urząd oceni, czy możesz wykonać inwestycję lub czynności na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego

Kiedy Nadzór Wodny ZGODZI SIĘ na realizację inwestycji lub czynności

Jeżeli złożone zgłoszenie wodnoprawne było kompletne, lub uzupełniono brakujące dokumenty, to nadzór wodny dokona oceny merytorycznej zgłoszenia. Jeśli spełnia ono wszystkie wymagania, to nadzór wodny przyjmie zgłoszenie, tzw. milczącą zgodą. Nadzór nie musi w takim przypadku wysyłać ci żadnego pisma o zgodzie na inwestycję na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego.

Kiedy Nadzór Wodny NIE ZGODZI SIĘ na realizację inwestycji lub czynności


Nadzór wodny nie zgodzi się na twoją inwestycję (wyda decyzję o sprzeciwie), jeżeli czynności, roboty, urządzenia wodne, a także korzystanie z wód:

  • wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (przeczytaj kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne)
  • naruszają ustalenia dokumentów wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo wodne, czyli:
 • planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (z wyjątkiem okoliczności, gdy dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego – kwestie te reguluje art. 66 ustawy Prawo wodne), lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni
 • planu zarządzania ryzykiem powodziowym
 • planu przeciwdziałania skutkom suszy
 • programu ochrony wód morskich
 • krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 • nie spełniają wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z innych przepisów
 • naruszają interesy osób trzecich, w tym właściciela wody
 • zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych dla wód (cele określone i opisane są w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo wodne)
 • oddziałują poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie


4. Przystąp do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności
Możesz przystąpić do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności po 30 dniach od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że nadzór wodny:

 • nie wydał postanowienia o konieczności uzupełnienia dokumentacji
 • nie wniósł sprzeciwu w tym terminie


Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego, złóż wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek złóż do tego samego nadzoru wodnego, do którego składasz zgłoszenie. Za wydanie zaświadczenia zapłacisz opłatę skarbową 17 zł.

Przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego może nastąpić przed upływem terminu 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.
O przyjęciu ww. zgłoszenia wodnoprawnego, organ zawiadomi ciebie – jako wnioskodawcę o braku sprzeciwu oraz zamieści informację o przyjęciu zgłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę w terminie 7 dni od dnia doręczenia ww. zawiadomienia o braku sprzeciwu.

Prace należy rozpocząć przed upływem 3 lat od terminu ich rozpoczęcia, podanego w zgłoszeniu. W przeciwnym razie należy ponownie dokonać zgłoszenia. Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 30 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia.

Ile zapłacisz
92,23 zł – opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
Wpłać ją na rachunek bankowy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, któremu podlega nadzór wodny, do którego składasz zgłoszenie. Dowód zapłaty dołącz do zgłoszenia wodnoprawnego. Jeśli zgłoszenie składają Wody Polskie, to nie płacą opłaty.

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo
Wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się nadzór wodny, do którego składasz zgłoszenie. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Nadzoru Wodnego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.
Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Jak długo będziesz czekał?
Możesz przystąpić do wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych po 30 dniach od dnia wpływu zgłoszenia do nadzoru wodnego. Jednak tylko wtedy, gdy nadzór nie wniesie decyzji o sprzeciwie. Termin liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia – jeśli uzupełniasz dokumentację, to bieg terminu zostaje przerwany. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty wpływu tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.


Ważne
Zwróć uwagę, że użyto określenia "nadzór wodny wniesie decyzję o sprzeciwie". Oznacza to, że nadzór wodny nie musi w terminie 30 dni doręczyć ci decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada on decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle ci decyzję elektronicznie. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do właściwego nadzoru wodnego i dowiedz się, czy przyjął twoje zgłoszenie.


Jak możesz się odwołać?
Możesz odwołać się od wydanej decyzji o sprzeciwie na wykonanie czynności zawartych w zgłoszeniu wodnoprawnym. Na złożenie odwołania masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw. Odwołanie złóż do zarządu zlewni Wód Polskich za pośrednictwem nadzoru wodnego, który wydał ci decyzję.

Jeśli decyzję o sprzeciwie wydał minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, to nie możesz odwołać się od tej decyzji. Możesz tylko złożyć – do tego samego ministra – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć
Co jeszcze musisz zrobić po przyjęciu zgłoszenia?

Przyjęcie przez nadzór wodny zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia cię z dodatkowych obowiązków, które wynikają z innych przepisów. W zależności od rodzaju planowanej inwestycji powinieneś uzyskać, np.:

 • decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (w postępowaniu legalizacyjnym) – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe
 • decyzję o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze


Możesz też mieć obowiązek zgłosić budowę lub inne roboty budowlane lub zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Wykonanie urządzeń wodnych bez zgłoszenia wodnoprawnego
Jeżeli urządzenie wodne wykonasz bez wymaganego zgłoszenia wodnoprawnego, to jako jego właściciel, możesz złożyć wniosek o jego legalizację. Takie postępowanie może zakończyć się legalizacją albo nakazem likwidacji urządzenia. Za legalizację zapłacisz 4497,63 zł. Przeczytaj jak krok po kroku zalegalizować urządzenie wodne.

 

Gdzie znajdziesz informacje o złożonych i przyjętych zgłoszeniach wodnoprawnych
Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zajmującego się zgłoszeniami wodnoprawnymi znajdziesz informacje o:

 • dokonaniu zgłoszenia, zakresie zgłoszenia, danych podmiotu dokonującego zgłoszenia
 • dacie wniesienia sprzeciwu
 • braku wniesienia sprzeciwu

Urząd ma 7 dni na umieszczenie odpowiednich informacji. Termin ten liczy się odpowiednio, od: doręczenia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

 

Podstawa prawna