Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II" obejmującego modernizację śluz Nowa Wieś i Sławięcice, znajdujących się na Kanale Gliwickim. 

             

Lokalizacja Projektu:

 • śluza Nowa Wieś znajduje się w km 7+800 Kanału Gliwickiego, na terenie województwa opolskiego, w powiecie Kędzierzyn-Koźle, w gminie Kędzierzyn-Koźle,
 • śluza Sławięcice znajduje się w km 15+190 Kanału Gliwickiego, na terenie województwa opolskiego, w powiecie Kędzierzyn-Koźle, w gminie Kędzierzyn-Koźle.

 

Cel Projektu:

Realizacja projektu ma na celu dostosowanie Kanału Gliwickiego do III klasy drogi wodnej poprzez poprawę stanu technicznego oraz bezpieczeństwa budowli i urządzeń elektromechanicznych oraz wprowadzenie elektronicznego systemu zarządzania i kontroli pracy śluz, wraz z przesyłem informacji do odpowiednich jednostek Wód Polskich. Efektem prac będzie uzyskanie niezawodności i dobrego stanu technicznego śluz, zwiększenie przepustowości Kanału oraz bezpiecznego i oszczędnego gospodarowania wodą w trakcie śluzowań.

 

Aktualna wartość Projektu: 72 336 679,15 PLN

Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w III osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego". Dla realizacji projektu Dyrektor RZGW w Gliwicach, w dniu 20.12.2016 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Instytucją Pośredniczącą, Umowę nr POIS.03.02.00-00-0003/16-00, o dofinansowanie projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II".

Po wejściu w życie nowego prawa wodnego, w dniu 23 marca 2018 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0003/16-01.

Dofinansowanie w kwocie: 61 486 177,27 PLN, ze środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020).

 

Okres realizacji Inwestycji:

 • Rozpoczęcie prac modernizacyjnych - IV kwartał 2017r.
 • Planowany termin zakończenia prac - I kwartał 2021 r.

 

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • wykonanie robót budowlanych (SKANSKA S.A.) – październik 2017 r.
 • pełnienie Nadzoru Inżyniera Projektu (Lider – SWECO Consulting Sp. z o.o., Partner – INKO Consulting Sp. z o.o.) – październik 2017 r.
 • działania promocyjne (Ermat Group) – czerwiec 2017 r.
 • przedmiotowy projekt został zamieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych POIiŚ w ramach trybu pozakonkursowego w dniu 30.06.2016 r. pod pozycją 3.2-22; z uwagi na złożenie Wniosku o Dofinansowanie w dniu 26.07.2016 r. nie przystąpiono do podpisania Preumowy.
 • Umowa nr POIS.03.02.00-00-0003/16-00 o dofinansowanie dla projektu została podpisana w dniu 20.12.2016 r. z CUPT – Instytucją Pośredniczącą. Projekt został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w III osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 "Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego".
 • Po wejściu w życie nowego prawa wodnego, w dniu 23 marca 2018 r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, a Centrum Unijnych Projektów Transportowych został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0003/16-01.

 

Zakres inwestycji:

- reprofilacja betonów na głowach górnych i dolnych śluz w komorach północnych,

- wykonanie nowych dalb na awanporcie górnym i dolnym śluz,

- naprawa ścian stalowych śluz,

- modernizacja instalacji zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej,

- budowa budynków socjalnych,

- budowa kanału obiegowego na śluzie Sławięcice,

- wykonywanie wrót dolnych i górnych dla komór północnych śluz.

 

Etap realizacji robót budowlanych:

 • Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru autorskiego – III Kwartał 2019 r.,
 • Oddanie do użytkowania komór północnych śluzy Sławięcice i Nowa Wieś – III kwartał 2019 r.,
 • Oddanie do użytkowania budynków socjalnych śluzy Sławięcice i Nowa Wieś - III kwartał 2019r.,
 • Zakończenie budowy rurociągu przerzutowego – IV kwartał 2019 r.,
 • Modernizacja komór południowych śluzy Sławięcice i Nowa Wieś od III kwartału 2019 r.
  I kwartał 2021 r.

 

Dotychczas wykonane zadania:

 • Reprofilacja betonów na głowach górnych i dolnych śluz w komorach północnych,
 • Wykonanie nowych dalb na awanporcie górnym i dolnym śluz,
 • Naprawa ścian stalowych komór północnych śluz,
 • Modernizacja instalacji zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • Budowa budynków socjalnych,
 • Budowa kanału obiegowego na śluzie Sławięcice (w trakcie)
 • Budowa kanału obiegowego na śluzie Nowa Wieś (w trakcie)
 • Wykonywanie wrót dolnych i górnych dla komór północnych śluz,
 • Odmulanie awanportu górnego i dolnego śluza Sławięcice,
 • Montaż wrót górnych w komorze północnej na śluzie Nowa Wieś,
 • Odmulanie awanportu górnego śluza Nowa Wieś,
 • Wykonanie wrót dolnych i górnych komory południowej śluzy Nowa Wieś,
 • Torkretowanie ścian komory pod progiem do rozpraszania energii śluza Nowa Wieś,
 • Zbrojenie ścian i stropu w komorze pod szykaną śluza Sławięcice,
 • Montaż wrót górnych w komorze północnej na śluzie Sławięcice,
 • Torkretowanie ścian komory pod progiem do rozpraszania energii śluza Sławięcice,
 • Montaż wrót dolnych w komorze północnej na śluzie Sławięcice,
 • Budynek sterowni śluza Nowa Wieś – roboty instalacyjne.