Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”, obejmującego budowę jazu, przebudowę śluzy małej, modernizację śluzy pociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi oraz korektę i ubezpieczenie brzegu prawego od Wody Dolnej i Wody Górnej stopnia dla zapewnienia swobodnego poruszania się obiektów wpływających i wypływających.

Ze względu na wzrost kosztów projektu związanych ze wzrostem cen rynkowych na początku czerwca 2019 r., podjęto decyzję o podziale inwestycji na dwa osobne projekty, pn.:

- „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, przygotowany do realizacji w bieżącej perspektywie finansowej,

- „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z przebudową awanportów oraz obiektów towarzyszących”, przygotowany do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej.

 

Lokalizacja Projektu:

 • stopień wodny Ujście Nysy znajduje się w km 180,50 rzeki Odry, na terenie województwa opolskiego, w powiecie opolskim, w gminie Popielów oraz w powiecie brzeskim, w gminie Skarbimierz.

 

Cel Projektu:

Realizacja projektu ma na celu rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na rzece Odrze oraz rozwój niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku. Rezultatem przeprowadzenia prac na obiekcie będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i podniesieniu parametrów śródlądowych dróg wodnych. Inwestycja ma także strategiczne znaczenie społeczno-gospodarcze dla regionu, a w szczególności w kwestii poprawy warunków żeglugowych na rzece Odrze.

 

Szacunkowa wartość całej Inwestycji: 315,01 PLN

W tym:

- część I - Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,5 rzeki Odry wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 161,61 mln zł

- część II - Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Ujście Nysy wraz z przebudową awanportów oraz obiektów towarzyszących – 153,40 mln zł

 

Okres realizacji I części Inwestycji:

 • Rozpoczęcie prac - I kwartał 2017r. (ogłoszenie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej)
 • Planowany termin zakończenia prac - I kwartał 2023r. (odbiór robót budowalno-montażowych)

 

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • podpisanie Pre-umowy nr 3.2-28/16-00_P pomiędzy CUPT a RZGW we Wrocławiu - 20.07.2016r.
 • podpisanie Porozumienia pomiędzy CUPT a PGW WP rozwiązującego pre-umowę nr 3.2-28/16-00_P - 06.09.2018r.
 • podpisanie Deklaracji o przygotowaniu projektu stanowiącą zał. G.1 w zał. nr 6 „System oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020” do SzOOP PO IiŚ 2014-2020 - 25.09.2018r.
 • wniosek o prolongatę terminu złożenia wniosku o dofinansowanie na dzień 30 kwietnia 2019 r. ze względu na brak decyzji środowiskowej oraz duży stopień skomplikowania projektu - 13.12.2018r. CUPT zaakceptowało zmianę terminu.
 • uzyskanie decyzji Wójta Gminy Popielów z o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: BOS.6220.1.2018.MM.2019) - 22.07 2019 r.
 • złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do CUPT - 30.08.2019r.
 • złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - 25.09.2019 r.
 • planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie - luty 2020r.

 

Zakres inwestycji:

W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące prace:

- budowa nowego jazu klapowego (trzy przęsła o szerokości w świetle 32,0 m) z kładką komunikacyjną, maszynowniami, nadbudówkami i sterownią oraz przepławką dla ryb zlokalizowaną przy lewym brzegu Odry,

- przebudowa i umocnienia brzegów Odry,

- przebudowa awanportów, tam, języków rozdzielczych, a także budowa systemu do przerzutu wód pomiędzy sąsiadującymi śluzami,

- przebudowa małej śluzy, tak aby jej szerokości wynosiła 12 m a długości 190 m, z podziałem komory głową pośrednią na dwie części (135m +55m),

- przebudowa śluzy pociągowej,

- budowa nowej sterowni śluz,

- modernizacja drogi dojazdowej na brzegu prawym od strony wsi Rybna oraz budowa odcinka drogi dojazdowej do nabrzeża przeładunkowego,

- budowa nabrzeża przeładunkowego wraz z placem, stanowiącym magazyn zamknięć remontowych,

- zagospodarowanie terenu w obrębie osiedla przystopniowego wraz z budową nowego obiektu administracyjno-socjalnego,

- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla obsługi stopnia i osiedla,

- przebudowa tam rozdzielczych pomiędzy śluzami i jazem od strony górnej i dolnej wody, oraz przebudowa awanportów,

- regulacja i ubezpieczenie brzegów, korekta brzegu prawego od WG i WD, poniżej głowy dolnej,

- budowa nowego budynku sterowni oraz nabrzeża przeładunkowego,

- budowa obiektów komunikacyjnych takie jak drogi, kładka nad śluzami i jazem

- korekta i ubezpieczenie brzegu prawego od wody dolnej i górnej stopnia dla zapewnienia swobodnego poruszania się obiektów wpływających i wypływających ze śluz.