Informacje dotyczące realizowanego Projektu: „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II” obejmującego modernizację jazów Krępa, Groszowice i Dobrzeń, znajdujących się na rzece Odrze.

Lokalizacja Projektu:

 • Jaz Krępa znajduje się w km 114+500 rzeki Odry, w województwie opolskim, w powiecie krapkowickim, w gminie Zdzieszowice,
 • Jaz Groszowice znajduje się w km 144+750 rzeki Odry, w województwie opolskim, w mieście Opole,
 • Jaz Dobrzeń znajduje się w km 164,200 rzeki Odry w województwie opolskim w powiecie opolskim w gminie Dobrzeń Wielki.

Cel Projektu:

Głównym celem projektu jest udrożnienie szlaku żeglownego na Odrze i przywrócenie możliwości transportowych poprzez zapewnienie stałego i stabilnego poziomu piętrzenia wody gwarantującego żeglugę. Cele szczegółowe inwestycji to:

 • rozwijanie transportu z wykorzystaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej;
 • poprawa warunków eksploatacji jazów i wyeliminowanie ich awaryjności;
 • dostosowania jazów do postępujących zmian klimatycznych związanych m.in. z prognozowanymi powodziami i suszami;
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb zapewnienia sprawnej migracji ryb.

Aktualna wartość Projektu: 154 mln PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 130,8 mln PLN

 Okres realizacji Inwestycji:

 • I kwartał 2017r.
 • I kwartał 2023r.

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • podpisanie preumowy nr POIS.3.2-25/16-00_P - 20.07.2016r.
 • podpisanie porozumienia rozwiązującego preumowę - 06.09.2018 r.
 • podpisanie deklaracji o przygotowaniu Projektu - 25.09.2018 r.
 • planowane podpisanie Umowy o Dofinasowanie z CUPT – Instytucją Wdrażającą - 25.09.2018r.

Zakres inwestycji:

W ramach projektu realizowane są trzy oddzielne przedsięwzięcia, w skład których wchodzą następujące prace:
- wymiana zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł
- budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych
- budowa nadbudówki maszynowni i kładki do osiedli przystopniowych
- przebudowa kładki nad jazem, sterowni jazowych, tam rozdzielczych, ubezpieczenia poszurów jazowych i brzegów w rejonie jazów
- przebudowa drogi i placów dojazdowych oraz infrastruktury energetycznej
- wyposażenie w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz w systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli

Dotychczas wykonane zadania:

 • Uzyskano decyzje środowiskowe:
- decyzję Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 02.08.2018r. (znak: OŚ.6220.2.2018), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa jazu i elementów technologicznie i technicznie powiązanych wraz z nabrzeżem przeładunkowym na stopniu wodnym Dobrzeń”;
- decyzję Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18.07.2018r. (znak: OS.6220.3.2018.JBG), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia związanego z modernizacją jazu;
- decyzję Prezydenta Miasta Opola z dnia 22.08.2018r. (znak: OŚR.6220.22.2018.MK), w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazu wraz z przepławka dla ryb i elementami infrastrukturalnymi.
 • Uzyskano decyzje lokalizacyjne

- decyzji Burmistrza Zdzieszowic nr 1/2018 z dnia 21.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: GK.6733.1.2018.WP) - dla jazu Krępa,
- decyzji Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 07.01.2019r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: AN-6733.5.2018) - dla jazu Dobrzeń,
- decyzja Burmistrza Prószkowa z dnia 18.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RI.6733.1.4.2018.GP) – dla jazu Groszowice.
 • Uzyskano decyzje na wycinkę drzew i krzewów dla jazu Groszowice
- Decyzja na wycinkę RG.6131.101.2018.RW z dnia 15.01.2019r. wydana przez Burmistrza Prószkowa
- Decyzja na wycinkę OŚR.6131.577.2018.MD z dnia 23.05.2019r. wydana przez Prezydenta Miasta Opola.

            dla jazu Krępa

- Decyzja na wycinkę GMR.6131.148.2018.SP z dnia 07.01.2019r. wydana przez Burmistrza Zdzieszowic
- Decyzja na wycinkę BS.613.5.23.2018 z dnia 11.02.2019 r. wydana przez Starostę Krapkowic 
- Decyzja na wycinkę GMR.6131.71.2019.SP z dnia 06.05.2019r. wydana przez Burmistrza Zdzieszowic.

            dla jazu Dobrzeń

- Decyzja na wycinkę OŚ.6131.31.2019 z dnia 14.06.2019r. wydana przez Wójta Gminy Dobrzeń.      
 • Złożono wnioski o pozwolenie wodnoprawne:
- w dniu 20.05.2019r. dla jazu Dobrzeń
- w dniu 05.02.2019r. dla jazu Krępa
- w dniu 05.02.2019r. dla jazu Groszowice
 • W dniu 15.02.2019 r. złożono do CUPT Wniosek o dofinansowanie.
 • Opracowano Projekty Budowlane oraz Projekty Wykonawcze.