Informacje dotyczące realizowanego Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”, wydzielonego z Projektu pn. „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”. 

 

Lokalizacja Projektu:

Niniejsza inwestycja ma charakter punktowy i realizowana będzie w województwie opolskim
w lokalizacji:

 

Cel Projektu:

Celem zadania jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na Odrze oraz usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Rezultatem realizacji Projektu będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymaniu parametrów śródlądowych dróg wodnych. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe POIiŚ priorytetu inwestycyjnego III w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

 

Szacunkowa wartość całej Inwestycji: 171,09 mln zł

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

PODDZIAŁANIE: B: Śródlądowe drogi wodne

Ze względu na wzrost kosztów projektu związanych ze wzrostem cen rynkowych oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania zapewniające zachowanie ciągłości żeglugi podczas przebudowy, na początku czerwca 2019 r., podjęto decyzję o podziale inwestycji na trzy osobne projekty, tj.:

  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów,
  • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów – planowane do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej POIiŚ.

Zgodnie z opublikowaną nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOP) i Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, w ramach 3.2-27 pojawiły się 2 projekty:

  • 3.2-27.1 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
  • 3.2-27.2 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów.

 

Okres realizacji I części Inwestycji:

 
Ważniejsze daty realizacyjne:
• 20.07.2016r. podpisano Pre-umowę nr 3.2-27/16-00_P pomiędzy CUPT a RZGW we Wrocławiu.
• 06.09.2018r. podpisano Porozumienie pomiędzy CUPT a PGW WP rozwiązujące pre-umowę nr 3.2-27/16-00_P z dnia 20.07.2016 r. 
• 25.09.2018r. podpisano Deklarację o przygotowaniu projektu stanowiącą zał. G.1 w zał. nr 6 „System oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020” do SzOOP POIiŚ 2014-2020.
• 03.07.2018r. uzyskano decyzję Wójta Gminy Reńska Wieś o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.5.20.2017 (niniejsza decyzja stała się ostateczna 26.07.2018r.)
• 23.11.2018 r. uzyskano decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Reńska Wieś, znak: RB.6733.2.2018, (niniejsza decyzja stała się ostateczna 17.12.2018r.).
• 29.01.2019r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 
• 30.08.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do CUPT.
• styczeń 2020r. - planowana data podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Zakres inwestycji: