Informacje dotyczące realizowanego Projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, obejmującego przebudowę jazów sektorowych na jazy klapowe na stopniach wodnych w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach.

 

Lokalizacja Projektu:

 • stopień wodny Januszkowice jest położony pomiędzy stopniami wodnymi w Kędzierzynie-Koźlu i Krępna,
  w 105,600 km rzeki Odry, na terenie gmin: Reńska Wieś, powiat Kędzierzyn-Koźle (brzeg lewy) oraz Zdzieszowice, powiat Krapkowice (brzeg prawy).
 • stopień wodny Wróblin usytułowany jest między stopniami wodnymi w Opolu i Dobrzeniu, w 157,700 km rzeki Odry, na terenie miasta Opola.
 • stopień wodny Zwanowice zlokalizowany jest między stopniami wodnymi Ujście Nysy i Brzeg, w 185,160 km rzeki Odry, na terenie gmin: Skarbimierz, powiat Brzeg (brzeg lewy) oraz Popielów, powiat Opole (brzeg prawy).

Wszystkie trzy stopnie znajdują się na terenie województwa opolskiego.

 

Cel Projektu:

Dostosowanie rzeki Odry do parametrów III klasy drogi wodnej na sumarycznym odcinku o długości ok. 19,40 km poprzez zapewnienie stałego, niezmiennego poziomu piętrzenia wody, gwarantującego żeglugę na Odrze, który zagwarantują napędzane hydraulicznie zamknięcia klapowe wraz z automatycznym i zdalnym sterowaniem. Oprócz zagwarantowania utrzymania stałych głębokości żeglugowych, niezależnych od wielkości przepływów
w rzece, zamknięcia klapowe pozwolą także na znacznie bezpieczniejsze przepuszczanie wód powodziowych i kry lodowej.

Przyszłościowy plan osiągnięcia na tym odcinku rzeki Odry IV klasy drogi wodnej będzie wymagał modernizacji istniejących śluz i ich awanportów oraz regulacji i dostosowania koryta rzeki do określonych parametrów żeglugowych, natomiast nie będzie konieczna kolejna przebudowa tych jazów.

W następnych etapach przebudowane zostaną pozostałe, wyeksploatowane jazy sektorowe na opolskim odcinku rzeki Odry.

 

Aktualna wartość Projektu:  109.889.746,64 zł

(wg aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0005/16-00)

Wydatki kwalifikowalne: 109.659.665,40 zł

Dofinansowanie UE – 93.210.715,59 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Wydatki poniesione do dnia 31.01.2020r. – 66.290.619,89 zł

Okres realizacji Inwestycji:

 • roboty budowlano-montażowe: grudzień 2016 r. - styczeń 2021 r.
 • przekazanie obiektów do eksploatacji i rozliczenie inwestycji - marzec 2021 r.

Ważniejsze umowy realizacyjne:

 • wykonanie prac projektowych i pełnienie nadzorów autorskich:

- umowa nr IP-503/O/NZO/8/2014 z dnia 14.05.2014r. zawarta z firmą DHV Hydroprojekt Sp. z o. o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa. Obowiązuje do końca realizacji inwestycji w zakresie nadzorów autorskich, wykonania instrukcji eksploatacji oraz paszportyzacji przebudowanych obiektów. Wartość tej części umowy 899.499,00 zł brutto,

 • wykonanie robót budowlano-montażowych:

- umowa nr IRO/511/NZO/11/216 z dnia 29.12.2016r. zawarta z firmą PORR S.A. (dawniej: PORR Polska Infrastrukture S.A.), ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa. Obowiązuje do dnia 29 stycznia 2021r. Wartość umowy 94.478.245.92 zł brutto.

 • usługi:

- pełnienie Nadzoru Inwestorskiego Inżyniera Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/4/2017 z dnia 19.06.2017r. zawarta z Konsorcjum: MP-MOSTY Sp. z o.o. ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków oraz INKO CONSULTING Sp. z o .o. ul. Dworcowa 18/6, 43-200 Pszczyna., obowiązuje do 19 lipca 2021r. Wartość umowy 4.618.354,80 zł brutto,

- pełnienie obsługi geodezyjnej inwestycji, umowa nr IRO/511/NZO/5/2017 z dnia 13.04.2017r. zawarta z Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o. o., ul. Rybacka 15, 45-003 Opole, obowiązuje do 13 marca 2021r. Wartość umowy 1.943.919,06 zł brutto,

specjalistyczne doradztwo techniczno-prawne, umowa nr IRO/511/NZO/15/2017 z dnia 22.09.2017r. zawarta z firmą TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice, obowiązuje do dnia 31.01.2021r. Wartość umowy 259.702,20 zł brutto,

dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla pracowników JRP, umowa nr IRO/511/NZO/16/2017 z dnia 23.10.2017r. zawarta z firmą INFOMEX Sp. z o.o., ul. Wesoła 19B, 34-300 Żywiec. Wartość umowy 142.409,40 zł brutto,

wykonanie dokumentacji fotograficznej dokumentującej realizację Projektu, umowa nr IRO/511/NZO/21/2017 z dnia 27.12.2017r. zawarta z Panem Bartoszem Mokrzyckim, ul Białoskórnicza 26/27, 50- 134 Wrocław, obowiązująca do dnia 30.06.2021r. Wartość umowy 20.000,02 zł brutto,

- zakup dwóch samochodów osobowych typu „SUV” umowy nr GL/JRP1/1/2018 i GL/JRP1/2/2018 z dnia 25.10.2018r. zawarte z firmą WiW Sp. z o.o., ul. Dubois 6, 45-070 Opole. Wartość umów 220.000,00 zł brutto.

 • zajecie nieruchomości:

- z PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa za zajecie nieruchomości o nr 687/9 w Januszkowicach pod zaplecze budowy (umowa nr 8/BN/2017 z dnia 23.01.2017r., obowiązuje do 30 czerwca 2021r. Wartość umowy 54.981,00 zł brutto, zapłacona jednorazowo).

 

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje przebudowę trzech istniejących jazów sektorowych, znajdujących się w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach, na jazy klapowe z napędem hydraulicznym oraz automatycznym i zdalnym sterowaniem, a także budowę lub przebudowę obiektów towarzyszących takich jak:

- przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych wraz z komorami monitoringu ich migracji,

- sterownie i budynki maszynowni jazowych wraz z nadbudówkami,

- kładki pieszo-rowerowe nad jazami,

- kładkę pieszo-rowerową między jazem a osiedle przystopniowym we Wróblinie,

- tamy rozdzielcze (w Zwanowicach cypel rozdzielczy),

- uzupełnienie ubezpieczeń poszurów jazowych,

- korekty linii brzegowych na wysokości jazów wraz z ich ubezpieczeniem,

- nabrzeża przeładunkowe w Januszkowicach i Zwanowicach,

- drogi dojazdowe i place manewrowe,

- linie, instalacje i obiekty energetyczne.

 

Dotychczas wykonane zadania:

Na każdym z trzech przedsięwzięć budowlanych wykonano:

- niezbędne wycinki drzew i krzewów,

- zaplecza placy budów wraz z zasilaniem energetycznym i wodno-kanalizacyjnym,

- zasilanie energetyczne placów budowy,

- komplet trzech zamknięć remontowych od strony WG i WD.

Ponadto:

we Wróblinie:

- przebudowę lewego i środkowego przęsła jazu - obydwie klapy piętrzą wodę,

- montaż kładek nad lewym i środkowym przęsłem jazu wraz z łożyskami i obarierowaniem,

- tamowanie prawego przęsła, którego przebudowa obecnie trwa,

- rozbiórkę starej sterowni wraz z żelbetowym trzonem, trwa budowa nowej sterowni,

- wewnętrzne wyposażenie komunikacyjne w lewym przyczółku i w lewym filarze,

- nadbudówki na obu filarach i przyczółku lewym oraz budynki maszynowni na lewym przyczółku i filarze,

- nową przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych oraz naprawę ścian starej przepławki i wymianę jej przykryć,

- trwają roboty na dolnej tamie rozdzielczej, wykonano nowe stalowe i żelbetowe podparcia skarp, nowy ziemny korpus, żelbetowe oporniki i krawężniki oraz znaczącą część betonowych ubezpieczeń skarp,

- trwają roboty na środkowej tamie rozdzielczej, wykonano stalowe podparcia i demontaż płyt ubezpieczeniowych od strony awanportu śluzy oraz rozbiórkę części korpusu tamy, jak również sporządzono komplet mikropali, fundamentów i podpór kładek oraz  zamontowane zostały stalowe przęsła kładek.

 w Zwanowicach:

- przebudowę prawego i środkowego przęsła jazu, obie klapy przejęły piętrzenie,

- wykonano remont lewego sektora obejmujący jego odkopanie z zalegającego namułu, załatanie dziurawego poszycia, wyczyszczenie komory sektorowej, wykonanie zastępczego podparcia i uzupełnienie uszczelnień.

  Remont miał na celu zapewnienia piętrzenia na jazie w okresie przebudowy przęsła środkowego,

- zatamowanie przęsła lewego, którego przebudowa trwa,

- żelbetowe nadbudówki prawego przyczółka i obu filarów oraz budynki maszynowni na ich koronach,

- montaż kładek jazowych nad prawym i środkowym przęsłem jazowym,

- wewnętrzne wyposażenie komunikacyjne w prawym przyczółku i prawym filarze,

- przepławkę dla ryb dwuśrodowiskowych oraz naprawę żelbetowych ścian starej przepławki i wymianę przykryć,

- nabrzeże przeładunkowe i roboty regulacyjno-ubezpieczeniowe na lewym brzegu, poniżej nabrzeża,

- roboty regulacyjno-ubezpieczeniowe na cyplu rozdzielczym między rzeką Odrą a kanałem żeglugowym.

w Januszkowicach:

- przebudowę prawego i środkowego przęsła jazu, klapy piętrzą wodę,

- tamowanie lewego przęsła jazu, którego przebudowa trwa,

- rozbiórkę starej sterowni, trwa budowa nowego budynku,

- na prawym i lewym filarze oraz na prawym przyczółku powstały nowe nadbudówki i budynki maszynowni,

- nad prawym i środkowym przęsłem jazowym posadowione zostały nowe kładki technologiczne,

- zamontowano wewnętrzne wyposażenie komunikacyjne w prawym przyczółku i w prawym filarze,

- rozbudowę istniejącej przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych,

- żelbetowy plac manewrowy między przepławką a małą elektrownią wodną,

- nabrzeże przeładunkowe oraz roboty regulacyjno-ubezpieczeniowe na prawym brzegu, powyżej jazu.