Informacje dotyczące realizowanego Projektu pn.: „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”, wydzielonego z Projektu pn.: „Modernizacja 3 długich śluz pociągowych wraz z ich awanportami i sterowniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”.

 

Lokalizacja Projektu:

Niniejsza inwestycja ma charakter punktowy i realizowana będzie w województwie opolskim, powiat Krapkowice, gmina Krapkowice.

 

Cel Projektu:

Celem zadania jest rozwój i usprawnienie śródlądowej drogi wodnej na Odrze oraz usprawnienie niskoemisyjnych systemów transportu przyjaznych środowisku, w tym o obniżonej emisji hałasu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych i infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej. Rezultatem realizacji Projektu będzie większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych. Projekt wpisuje się w cele szczegółowe POIiŚ priorytetu inwestycyjnego III w ramach działania 3.2 „Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych”.

 

Szacunkowa wartość całej Inwestycji: 219,25 mln zł

Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

DZIAŁANIE: 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

PODDZIAŁANIE: B: Śródlądowe drogi wodne

Ze względu na wzrost kosztów projektu związanych ze wzrostem cen rynkowych oraz rozszerzenie projektu o rozwiązania zapewniające zachowanie ciągłości żeglugi podczas przebudowy, na początku czerwca 2019 r., podjęto decyzję o podziale inwestycji na trzy osobne projekty, tj.:

 • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów,
 • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów,
 • Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Opole wraz z przebudową awanportów – planowane do realizacji w kolejnej perspektywie finansowej POIiŚ.

Zgodnie z opublikowaną nową wersję Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 (SzOP) i Wykazu Projektów Zidentyfikowanych, w ramach 3.2-27 pojawiły się 2 projekty:

 • 3.2-27.1 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów

 • 3.2-27.2 Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów.

 

Okres realizacji I części Inwestycji:

Data rozpoczęcia: IV kwartał 2016r. (ogłoszenie pierwszego postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej).

Data zakończenia: I kwartał 2023r. (zakończenie robót budowalno-montażowych).

 

Ważniejsze daty realizacyjne:

 • 20.07.2016r. - podpisano Pre-umowę nr 3.2-27/16-00_P pomiędzy CUPT a RZGW we Wrocławiu,
 • 06.09.2018r. - podpisano Porozumienie pomiędzy CUPT a PGW WP rozwiązujące pre-umowę nr 3.2-27/16-00_P z dnia 20.07.2016r.,
 • 25.09.2018r. - podpisano Deklarację o przygotowaniu projektu stanowiącą zał. G.1 w zał. nr 6 „System oceny i wyboru projektów w ramach PO IiŚ 2014-2020” do SzOOP POIiŚ 2014-2020.,
 • 05.10.2018r. uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Krapkowic, znak: GKI.6733.13.2018, (niniejsza decyzja stała się ostateczna 09.11.2018 r.)
 • 30.03.2018r. uzyskano decyzję Burmistrza Krapkowic o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GGR.6220.31.2017 (niniejsza decyzja stała się ostateczna 09.05.2018 r.),
 • 30.08.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu do CUPT,
 • 20.11.2018 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.
 • styczeń 2020r. - planowana data podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Zakres inwestycji:

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę nowej komory o parametrach użytkowych 190m długości i 12m szerokości, z głową pośrednią, wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym (wrota wsporne, zamknięcia kanałów obiegowych, zamknięcia remontowe),

- przebudowę istniejącej komory pociągowej, co zapewni dwukomorowy standardowy układ i zagwarantuje ciągłość żeglugi,

- modernizację infrastruktury i obiektów towarzyszących.