Informacje dotyczące realizowanego projektu pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II obejmującego dokończenie modernizacji śluz Dzierżno i Łabędy, znajdujących się na Kanale Gliwickim.

 

Lokalizacja Projektu:

  • śluza Łabędy: km 38+510 Kanału Gliwickiego, województwo śląskie, powiat Gliwice, miasto Gliwice.
  • śluza Dzierżno: km 30+890 Kanału Gliwickiego, województwo śląskie, powiat Gliwice, gmina Pyskowice.

 

Cel Projektu:

Głównym celem inwestycji jest poprawa warunków transportu wodnego na Kanale Gliwickim poprzez zwiększenie przepustowości, poprawę efektywności, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz poprawę niezawodności działania urządzeń. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w trakcie poprzedniej perspektywy ( POIiŚ 2007-2013) i obejmuje dokończenie modernizacji dwóch śluz: Łabędy i Dzierżno.

 

Aktualna wartość Projektu: 50.528.662,99PLN.

Aktualna wysokość dofinansowania: 42.079.343,66PLN.

Aktualny okres realizacji Inwestycji: 01.01.2016r – 31.12.2019r.

 

Ważniejsze umowy realizacyjne:

  • podpisanie 23.03.2016r. pomiędzy Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych z siedzibą w Warszawie i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach umowy o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0001/16-00.
  • podpisanie 01.08.2017r. pomiędzy Skarbem Państwa – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach i wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym POM Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach umowy nr EZ/JRP-370-1/17. Zakres zadania: Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Łabędy w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.
  • podpisanie 25.04.2019r. pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie z siedzibą w Warszawie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach i wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcą Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjnym POM Sp. z o.o.    z siedzibą w Krapkowicach umowy nr GL.ROZ.284.1.2109. Zakres zadania: Przebudowa, rozbudowa    i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” Faza II.

 

Zakres inwestycji:

Kontynuacja robót modernizacyjnych na śluzach Łabędy i Dzierżno w tym:

  1. Śluza Łabędy:

- uruchomienie komory południowej i przekazanie jej do eksploatacji,

- wzmocnienie stalowych ścian komory północnej,

- wzmocnienie ścian kierownic w awanporcie dolnym komory północnej,

- modernizacja układu hydraulicznego wrót komory północnej,

- remont wrót stalowych komory północnej.

  1. Śluza Dzierżno:

- naprawa betonów i ścianek stalowych komory północnej,

- uruchomienie mechanizmów śluzowania ( segmentu i zasuwy stone-a) w komorze północnej i oddanie jej do użytkowania,

- dokończenie robót i uruchomienie systemu oszczędnego śluzowania śluzy,

- uruchomienie pompowni wody i kanału obiegowego i oddanie do użytkowania,

- sprawdzenie i uzupełnienie systemu smarowania urządzeń zasuw stone-a komory południowej,

- dokończenie robót budowlanych na awanportach śluzy wraz z wykonaniem oświetlenia, dróg i zagospodarowania terenu,

- dokończenie remontu budynków maszynowni i sterowni i oddanie ich do użytkowania,

- naprawa spękań i wykonanie zabezpieczenia betonów w galerii międzyśluzia,

- dokończenie remontu stacji transformatorowej i przekazanie budynku do użytkowania,

- zakończenie prac związanych z automatyką, zabezpieczeniem technicznym obiektów i sterowaniem śluzy.

 

Dotychczas wykonane zadania (stan na 30.09.2019r.):

Plan modernizacji śluz Łabędy i Dzierżno wraz z awanportami zakładał, że prace będą wykonane dwuetapowo. W pierwszej kolejności została zmodernizowana lewa, południowa nitka śluz, która w okresie realizacji robót była nieczynna. W tym czasie prawa nitka zapewniała możliwość żeglugi na Kanale Gliwickim. W drugiej kolejności prowadzone są roboty na prawej, północnej nitce śluz przy pracującej nitce południowej. Budowa budynków socjalnych oraz by-passu i sieci sanitarnej są realizowane w trakcie trwających prac na śluzach.

Roboty wykonane w ramach poszczególnych śluz:

  1. Modernizacja śluzy Łabędy:

- wykonanie remontu wraz z odmuleniem awanportu dolnego i górnego komory południowej,

- oddanie do użytku budynku socjalnego,

- wykonanie rurociągu obiegowego oraz większości prac w budynkach sterowni i maszynowni,

- zakończenie robót w komorze południowej,

- przeprowadzenie rozruchu i przekazanie komory południowej do eksploatacji,

- wykonanie grodzy i odpompowanie komory północnej,

- montaż nakładek stalowych w pasie górnym i dolnym ścian komory północnej,

- doszczelnienie ścian komory i awanportu dolnego kolumnami jet-grouting,

- rozpoczęcie robót mających na celu wzmocnienie ścian awanportu dolnego, przy użyciu nakładek stalowych,

- wykonanie prac związanych z remontem maszynowni oraz wymianą zasilaczy hydraulicznych wrót i zasuw,

- wykonywanie powierzchniowych robót rozbiórkowych dna komory północnej oraz ścian i korony głów.

  1. Modernizacja śluzy Dzierżno:

- wykonanie remontu awanportu górnego,

- zakończenie głównych prac w komorze południowej i jej maszynowniach,

- oddanie do użytku budynku socjalnego,

- zakończenie prac remontowych na rurociągu obiegowym wraz z próbami ruchowymi,

- wykonanie części robót w budynku sterowni, pompowni i awanporcie dolnym oraz większości sieci zewnętrznych,

- odmulenie awanportu dolnego i górnego,

- realizacja części prac konstrukcyjnych i technologicznych na komorze północnej.