Minister Infrastruktury, zgodnie z umową nr MI/DGWIŻŚ/2022/05/01/ZF z dnia 6 maja 2022 r., udzielił Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie dotacji celowej na:

  1. „Remonty jednostek pływających”,
  2. „Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną”,
  3. „Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarka wodną”,
  4. „Przebudowę zbiornika wodnego „Ruda" gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo - Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko –  mazurskie”
  5. „Roboty pogłębiarskie w obrębie Zbiornika Włocławskiego, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych”,

zwanych dalej „zadaniami”, określonymi w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego pod numerem zadania 359, 360, 361, 362, 363.

W ramach powyższego na obszarze działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach realizowane są nw. zadania objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

 

Zadanie 360 – Remonty obiektów i budynków związanych z gospodarką wodną

Zad1

 

Zadanie 361 – Remonty, prace eksploatacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych związanych z gospodarka wodną

zad2

zad3

zad4

zad5

zad7

zad8

zad9