Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)., Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 rok.

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017), jak również aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby AKPOŚK 2021 (występują w projekcie VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę Rady Gminy, nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2022 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia  weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2021 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe  prosimy również o zapoznanie się z załączoną klauzulą RODO.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za rok 2021 oraz klauzulę RODO) można znaleźć pod linkiem:

 https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

w części „Pliki do pobrania:”

„Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021”.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, pt. „Szkoły mówią Stop Suszy!”.

Celem konkursu jest wzbudzenie świadomości najmłodszych o postępujących zmianach klimatycznych w tym głównie zwiększenie wiedzy o zagrożeniu jakim jest zjawisko suszy w świetle zachodzących zmian w środowisku.

Wystarczy, że…

Zadanie konkursowe polega na nagraniu krótkometrażowego filmu z przebiegu lekcji zapoznającej uczniów szkół podstawowych z tematyką suszy i sposobami na jej przeciwdziałanie. Nagrany film nie powinien być dłuższy niż 4 minuty.

Dla ułatwienia zadania, przygotowaliśmy dla Państwa przykładowe scenariusze lekcji podzielone na klasy I–III oraz IV–VIII wraz z kartami pracy oraz materiałami pomocniczymi. Zachęcamy do wykorzystania ich podczas prowadzonej lekcji, jak również do realizacji własnych, unikalnych pomysłów.

 

WYGRAJ! …

Dla laureatów wyłonionych przez Komisję Konkursową przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody w postaci zestawów multimedialnych, składających się ze SMART TV 49 cali marki Manta oraz tabletu marki Lenovo!

Na nadesłane prace uczniów szkół podstawowych czekamy w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r. Nadesłana praca musi obowiązkowo spełniać wymogi wskazane w Regulaminie, aby zostać zakwalifikowana do konkursu.

Harmonogram działań konkursowych:

- przyjmowanie prac konkursowych – od 30 listopada 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.;

- ocena prac i wybór laureatów przez komisję oraz ogłoszenie wyników na stronach internetowych: wody.gov.pl oraz www.stopsuszy.pl – nie później niż do 22 marca 2022 r.;

- przekazanie nagród przez Organizatora do Laureata Konkursu.

 

Regulamin, scenariusze lekcji, karty pracy oraz materiały pomocnicze można pobrać w zakładce:

­Edukacja/Dla nauczycieli - https://stopsuszy.pl/edukacja/materialy-edukacyjne/ 

- oraz w zakładce Edukacja/Ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych - http://stopsuszy.pl/edukacja/ogolnopolski-kon…kol-podstawowych/

 

Więcej o konkursie znajdziecie w Regulaminie.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do ogólnopolskiej rywalizacji o atrakcyjne nagrody!
Razem powiedzmy głośno:  „Szkoły mówią Stop suszy!”

 

 

W ramach projektu „Stop Powodzi” powstał scenariusz lekcji dla klas 4-6 szkół podstawowych mający na celu, w przystępny sposób, przedstawić najmłodszym problem powodzi – przyczyny powstawania, rodzaje oraz sposoby zapobiegania i ograniczania skutków powodzi.

Przygotowany został także wykład, przybliżający Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) studentom kierunków związanych z gospodarką wodną. Celem wykładu jest przedstawienie podstaw prawnych, zasad działania organów władzy publicznej w przygotowaniu dokumentów, a także nowoczesnych metod i narzędzi planistycznych.

Wszystkie materiały dostosowane zostały do przeprowadzenia zajęć stacjonarnie oraz on-line.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zakładką EDUKACJA, gdzie znajdują się pakiety edukacyjne. Materiały znajdują się również na stronie RZGW Gliwice w zakładce Nasze działania - Inne działania - Aktywni Błękitni szkoła przyjazna wodzie pod nazwą "Powódź? A co to takiego?".

Ruszyły konsultacje publiczne projektu VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK).

Dokument przedłożony do konsultacji publicznych tj. projekt VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne-vi-aktualizacji-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Wszyscy zainteresowani, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie od 22 grudnia 2021 r. do 14 stycznia 2022 r.:

Konieczność aktualizacji KPOŚK wynika z dalszych niezbędnych potrzeb zgłaszanych przez samorządy w celu zakończenia inwestycji i wypełnienia wymogów dyrektywy 91/271/EWG, uwzględniając jednocześnie nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027 (lub wynikającą z Umowy Partnerstwa). Biorąc jednak pod uwagę spójność dokumentów planistycznych, wszystkie planowane inwestycje powinny zostać zrealizowane w perspektywie do 2027 r., to znaczy do zakończenia kolejnego cyklu realizacji planów gospodarowania wodami.

W przypadku uwag do załącznika nr 3 projektu VI AKPOŚK należy je przekazywać na właściwym formularzu dostępnym na stronie konsultacji. W celu usprawnienia procesu analizy uwag, formularz powinien zostać uzupełniony jedynie w komórkach, dla których dane są modyfikowane. Komórki takie powinny zostać oznaczone poprzez wypełnienie kolorem żółtym. Uzasadnienie do przedstawionych uwag należy zamieścić w kolumnie nr 136 formularza, w której można przekazać także dodatkowe wyjaśnienia i komentarze.

Uzupełniony formularz należy odesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dwóch formach:

  • skanu dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną,

  • tożsamego dokumentu w wersji edytowalnej.

Termin składania uwag upływa 14 stycznia 2022 r.

Aby ułatwić Państwu pracę z formularzem zgłaszania uwag do załącznika nr 3 VI aktualizacji KPOŚK, publikujemy listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących uzupełniania wspomnianego formularza wraz z odpowiedziami.

Niestety nie na wszystkie pytania można udzielić standardowych odpowiedzi, dlatego biorąc pod uwagę Państwa potrzeby Resort gospodarki wodnej kontynuuje wsparcie telefoniczne
w przedmiotowym procesie konsultacji publicznych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy więc do bezpośredniego kontaktu z Ministerstwem Infrastruktury oraz Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do Państwa dyspozycji uruchomione zostały następujące numery telefonów:

  1. Pytania dotyczące naruszenia dyrektywy ściekowej oraz procedowania projektu VI AKPOŚK
    telefony obsługiwane przez Ministerstwo Infrastruktury: (22) 58-38-540 lub (22) 58-38-966;

  1. Pytania dotyczące zakresu danych na potrzeby VI AKPOŚK i sposobu ich analizy
    telefony obsługiwane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: (22) 37-51-303 lub (22) 37-20-229.

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Dostęp do URL (https://www.wody.gov.pl/attachments/article/2338/VIAKPOŚK%20-%20FAQ%202.1.1.pdf)Zestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytaniaZestawienie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania w zakresie uzupełniania ankiet VI AKPOŚK0.2 kB2021-12-28 11:162021-12-28 11:17

Sołectwo Bliszczyce zyskało ochronę przeciwpowodziową. Zakończyła się przebudowa wału na lewym brzegu rzeki Opawy, stanowiącej granicę państwa z Republiką Czeską. Obiekt zostanie przekazany Wodom Polskim w Gliwicach z końcem listopada 2021 r. Inwestycja jest częścią dużego projektu realizowanego przez naszych południowych sąsiadów.

Prace na przedmiotowym wale realizowane były w ramach zadania „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900 ÷ 68+440 w m. Bliszczyce, gm. Branice, pow. głubczycki, woj. opolskie”, spowodowanego większym projektem budowy zbiornika przeciwpowodziowego po stronie czeskiej pn.: „Zbiornik Nové Heřminovy, regulacja Opawy i powiązane z tym działania”.

W ramach współpracy polsko-czeskiej reprezentanci obu stron brali udział w rozmowach, w trakcie których omawiano zmiany reżimu wodnego rzeki Opawy, zachodzące w wyniku realizacji czeskiej inwestycji, a także konieczność zachowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po stronie polskiej. Ostatecznie w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Povodi Odry s.p. w Ostrawie a Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (w prawa którego weszło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne) strona czeska wyłoniła wykonawcę, który przystąpił do prac budowlanych na wale w Bliszczycach i zrealizował inwestycję we współpracy z Wodami Polskimi.

Zakres zrealizowanych zadań obejmuje przebudowę obiektu na odcinku 2,827 km, w ramach której wykonano podwyższenie korony wału do rzędnych wynikających z warunków przepływu wód miarodajnych właściwych dla III klasy obiektów hydrotechnicznych oraz rozszerzenie wału w koronie do trzech metrów. Ponadto przebudowano cztery przejazdy wałowe oraz rowy przy wale, a także inne istniejące obiekty zlokalizowane w korpusie wału, np. śluzę wałową na cieku Młynówka prowadzącym do małej elektrowni wodnej. Wzdłuż inwestycji przełożono i wykonano nowe odcinki dróg serwisowych i technologicznych, niezbędnych do poruszania się w czasie utrzymania i eksploatacji obiektu. Na dwóch odcinkach bezpośrednio przylegających do przebudowywanego wału wykonano ubezpieczenia lewego brzegu rzeki Opawy,. Aby zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa, korpus wału został uszczelniony poprzez wykonanie ekranu z bentomaty od strony odwodnej na odcinku w km. 2+320 – 2+827. Ponadto, na odcinku w km. 0+000 – 2+320 stworzono przesłonę przeciwfiltracyjną połączoną także z ekranem z bentomaty. Po usypaniu i wyprofilowaniu korpusu wału został on obsiany mieszanką traw, zabezpieczającą przed erozją.

Wartość robót budowlanych wykonanych w ramach projektu wyniosła 88 837 564,72 netto koron czeskich (nieco mniej jak 16 mln zł). Pełen zakres działań związanych z inwestycją, tj. wykonania projektu wału, prowadzenia robót, pełnienia nadzorów oraz wypłaty odszkodowań za przejęty grunty, został sfinansowany przez stronę czeską na podstawie Porozumienia o Współpracy.


Szanowni Państwo,


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku ze zbliżającą się Wigilią Bożego Narodzenia dnia 24 grudnia 2021 r. RZGW Gliwice wraz z jednostkami podległymi będą nieczynne. W pozostałe dni w okresie świąteczno-noworocznym godziny pracy pozostają bez zmian.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uroczystą inauguracją przywitał uczestników i partnerów drugiej edycji programu "Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni". Wydarzenie w formie zdalnej odbyło się w czwartek 2 grudnia.

"Szkoła Przyjazna Wodzie - Aktywni Błękitni" to autorski projekt Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który dedykowany jest klasom I-VIII szkół podstawowych. Jego głównym celem jest przekazywanie wiedzy, często wykraczającej poza przyjętą podstawę programową, z takich obszarów jak lokalna gospodarka wodna, w tym m. in. zasady zrównoważonego wykorzystywania zasobów wodnych w celu uniknięcia suszy albo zasady zachowania w trakcie powodzi i minimalizowania ich skutków. Uczestnicy "Aktywnych Błękitnych" mogą również  zwiedzać obiekty hydrotechniczne w celu pogłębiania wiedzy z zakresu tematycznych działań prowadzonych w najbliższym otoczeniu. Co więcej, uczniowie mają możliwość udziału w pokazach, ćwiczeniach i lekcjach na temat bezpieczeństwa w trakcie rekreacji na zbiornikach wodnych, organizowanych przez Straż Pożarną, Policję oraz Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Program prowadzony jest również przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a jego patronem honorowym są Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Kuratoirum Oświaty w Katowicach i Opolu. Patronem medialnym są TVP 3 Katowice oraz TVP 3 Opole. Ponadto partnerem tegorocznej edycji zostali Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

W piątkowym spotkaniu, inaugurującym edycję 2021/2022, udział wzięli przedstawiciele 32 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które do zakończenia roku szkolnego przekazywać będą uczniom wiedzę z zakresu tematycznego programu.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w naszym wydarzeniu! Życzymy samych sukcesów edukacyjnych!

Rzeka Drama będzie bezpieczniejsza. 3 grudnia zakończyła się przebudowa koryta cieku w gminie Pyskowice. Dzięki wykonaniu prac w dwóch etapach - zleconych przez Wody Polskie w Gliwicach -  usprawniono przemieszczanie się ryb w górę rzeki, wykonano tarliska dla pstrągów oraz poprawiono spływ wód powierzchniowych, co w przypadku wezbrania pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Przebudowa realizowana była w ramach projektu pn. „Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000÷4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – Etap I w km 0+000÷2+670 oraz Etap III w km 3+353÷4+283 (w zakresie Etapu I w km 0+000÷2+670)”. W 2021 r. zrealizowano prace w km 0+000÷2+670, które usprawniły spływ wód wezbraniowych korytem cieku, a tym samym podniesiono poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Jednocześnie, na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 26.01.2016 r., wydanej przez Burmistrza Miasta Pyskowice przebudowano dwa istniejące na rzece stopnie wodne na bystrotoki. W ten sposób ułatwiona została wędrówka ryb w górę Dramy oraz przywrócono ciągłość biologiczną cieku. Dotychczas istniejące obiekty były zbyt wysokie, co utrudniało przemieszczanie się przedstawicieli fauny wodnej. Problem stanowił również zły stan techniczny stopni i uszkodzenia wywołane przez 45-letni okres ich eksploatacji. Ponadto,w ramach prac wykonano dwa tarliska dla pstrągów o długości 36 m każde, przedzielone odcinkiem przejściowym o długości 58 m.

Celem prowadzonych działań jest dostosowanie koryta Dramy do aktualnych wymogów i zaleceń ekologicznych, zastąpienie wysłużonych i nieoptymalnych elementów regulacji rzek stosowanych w przeszłości, rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska wodnego, które w jak największym stopniu będą zbliżone do naturalnych uwarunkowań cieku oraz będą stanowić kompromis pomiędzy potrzebami człowieka w związku z ochroną przed powodzią, a prawami natury.

Warto wspomnieć, że zrealizowane prace są kontynuacją zadania, rozpoczętego w ubiegłym roku. W ich ramach wykonano wówczas ponad 200 elementów habitatowych w postaci czterech drewnianych palików o średnicy 8-10 cm, każdy, wbitych trwale w dno rzeki w poprzek nurtu, wystających ponad średni stan wody na wysokość około 5 cm. Takie rozwiązanie, zastosowane na przebudowanym odcinku, wpłynęło na ułatwienie migracji ryb w górę rzeki. Poprzez poszerzenie i korektę przekroju koryta cieku zabezpieczone przed podtopieniami zostały również budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach, a także grunty użytkowane rolniczo.

Całkowita wartość przebudowy cieku wyniosła 2 837 489,56 zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej). Projekt dofinansowany został ze środków Budżetu Państwa.