Odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej sytuacją zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego w V i VI sekcji tej drogi wodnej oraz w basenach portowych spółki akcyjnej Śląskie Centrum Logistyki (dalej: ŚCL S.A.), a także wobec pojawiających się w ostatnim czasie w publikacjach lokalnej i regionalnej prasy sugestiach, zwłaszcza pochodzących od władz jednostek samorządu terytorialnego, jakoby Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (dalej: Wody Polskie) miał ponosić wyłączną odpowiedzialność za zaistniałą ww. sytuację, w tym za jej skutek w postaci pomoru ryb, Wody Polskie czują się w obowiązku zająć stanowisko w sprawie i tym samym objaśnić swoją rolę jako zarządcy drogi wodnej w przedmiotowych zdarzeniach, a także wyrazić swoje zdumienie wobec twierdzeń nadużywanych w przekazie publicznym w ostatnim czasie.

 

Nie jest prawdą jakoby Wody Polskie „zawodziły w zaistniałych okolicznościach”. Tym bardziej nie jest prawdziwe twierdzenie, że Wody Polskie „nie panują nad zaistniałą sytuacją”, choć zdaniem lokalnych władz powinny. Takie informacje wprowadzają w błąd mieszkańców i opinię publiczną, a w szczególności, tezy że to Wody Polskie są zobowiązane do „panowania” nad stanem wody w Kanale Gliwickim oraz do dyscyplinowania sprawców powstałych zanieczyszczeń. Wszelkie tego typu stwierdzenia tworzą fałszywy obraz sytuacji, która ma celu wzbudzić niepokój wśród lokalnej społeczności.

 

W zaistniałych okolicznościach kluczowa rola w rozwiązaniu problemu nie przypada tylko Wodom Polskim, będącym w tym przypadku przede wszystkim zarządcą drogi wodnej, odpowiedzialnym za zapewnienie odpowiednich parametrów, umożliwiających bezpieczne jej pokonanie przez załogi jednostek pływających, lecz w głównej mierze właściwemu terytorialnie inspektoratowi ochrony środowiska. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 t.j.) do zadań, do których zobowiązana jest Inspekcja należy kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, badanie i ocena stanu środowiska, w tym prowadzenie badań laboratoryjnych oraz podejmowanie dalszych działań, po wykryciu i wskazaniu źródła oraz emitenta powstałych zanieczyszczeń, w tym wypadku – zanieczyszczenia wód.

 

Wbrew pojawiającym sugestiom, czynionym przez przedstawicieli lokalnych władz, działania na rzecz osiągnięcia odpowiedniego stanu wód nie są wyłączną rolą Wód Polskich. Stan wód, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami strategicznymi, takimi jak Plany Gospodarowania Wodami, stanowi wypadkową wielu czynników, a osiągnięcie stanu dobrego wód jest także zadaniem administracji samorządowej. Z kolei badania i ocena jakości wód powierzchniowych są prowadzone przez właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wody Polskie nie mają kompetencji ustawowych do takich działań.

 

Uprawnienia „do dyscyplinowania” mieszkańców, w zakresie „łamania” przez nich obowiązujących przepisów prawa, nie są przypisane wyłącznie Wodom Polskim. Wody Polskie mogą działać jedynie w granicach obowiązującego prawa i to jedynie w zakresie kontroli gospodarowania wodami, przede wszystkim dotyczącej stanu utrzymania urządzeń wodnych (wylotów) oraz legalności ich wykonania i korzystania z nich. Podstawowe kompetencje dyscyplinujące ustawodawca nadał innym podmiotom i organom, w tym choćby Policji, Inspektorowi Ochrony Środowiska, jak i lokalnym służbom (np. Straży Miejskiej) oraz samym jednostkom samorządu terytorialnego.

 

Należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska sprawują kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów o ochronie środowiska.

 

W ocenie Wód Polskich również zbyt daleko idącym uproszczeniem sprawy jest pojawiające się stwierdzenie, że to „nie gmina zanieczyszcza rzekę Kłodnicę”. W tym zakresie dyskusyjne jest już samo określenie „zanieczyszczania”. Powszechnie wiadomo bowiem, że spółki gminne i inne podmioty na terenie Gliwice od lat korzystają z wylotów do rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego, którymi odprowadzane są m.in. oczyszczone ścieki. Z wylotów posadowionych w skarpach rzeki i Kanału Gliwickiego korzystają także lokalni przedsiębiorcy, prowadzący swoją działalność na terenie miasta oraz osoby fizyczne. W czasie prowadzonych przez Wody Polskie w Gliwicach kontroli i weryfikacji stanu formalno-prawnego oraz koniecznych dla odprowadzania wód pozwoleń wodnoprawnych, wydawanych w przeszłości przez różne organy, wielokrotnie ujawniono, że nie wszyscy użytkownicy wylotów posiadają takowe pozwolenia lub korzystają z nich, nie dokonując przekroczeń. W każdym takim przypadku podejmowane były kroki zmierzające do usunięcia nieprawidłowości i przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

 

Zwracamy zarazem uwagę, że Wody Polskie dopiero od 2018 r. posiadają stosowne uprawnienia do wydawania decyzji w zakresie korzystania z wód. Przez szereg dziesiątków lat uprawnienia w tym zakresie na terenie miasta posiadał również prezydent miasta. W związku z powyższym PGW WP RZGW Gliwice zwróci się do Prezydenta Miasta Gliwice o przekazanie informacji na temat wszystkich pozwoleń wodnoprawnych wydanych przez prezydenta do 2018 r a związanych z korzystaniem z wód rzeki Kłodnicy i Kanału Gliwickiego.

 

W tym miejscu podkreślić należy, że identyfikacja zanieczyszczeń, wykrywanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie i nakładanie sankcji z tego tytułu nie leżą ani w obowiązkach, ani w prawach Wód Polskich. Nie zmienia to jednak faktu, że Wody Polskie w przedmiotowej sprawie, i to bez zbędnej zwłoki, podjęły właściwe dla siebie działania i nadal dokładają wszelkich starań w celu rozwiązanie przedmiotowego problemu. W tym zakresie Wody Polskie pozostają m.in. w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach (dalej: PCZK w Gliwicach) oraz udzielają najpełniejszych informacji, by wspomóc pozostałe służby w ich czynnościach.

 

O zaangażowaniu Wód Polskich w sprawę świadczą czynności, jakie zostały do chwili obecnej wykonane oraz aktualne czynności, jakie obecnie są prowadzone, tj.:

 • Powiadomienie właściwych służb o zdarzeniu tj. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ), Polski Związek Wędkarski (dalej: PZW) oraz PCZK w Gliwicach,
 • Prowadzenie codziennego monitoring sytuacji na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy,
 • Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych wydanych Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach na wyloty posadowione na rzece Kłodnicy oraz Kanale Gliwickim,
 • Weryfikacja w terenie wylotów posadowionych w skarpach VI sekcji Kanału Gliwickiego,
 • Udostępnienie WIOŚ w Katowicach pozwoleń wodnoprawnych,
 • Zorganizowanie wizji terenowej z udziałem m.in. WIOŚ w Katowicach, ŚCL S.A., PZW i jednostek terenowych PGW WP,
 • Dokonanie uzgodnień z PCZK w Gliwicach w kwestii ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami - Kanału Gliwickiego,
 • Bieżące monitowanie działań podejmowanych przez WIOŚ oraz jednoczesne wnioski Wód Polskich o zintensyfikowanie działań w przedmiotowej sprawie,
 • Obniżenie i ponowne podniesienie poziomu wody w V i VI sekcji Kanału Gliwickiego w celu poprawy warunków bytowania ryb poprzez jej mechaniczne dotlenienie, wykonane w terminie od 05.04.2022 r. do 07.04.2022r.

 

O powyższych działaniach informujemy na bieżąco opinie publiczną m.in. w artykule pod adresem: https://gliwice.wody.gov.pl/aktualnosci/1522-informacja-w-sprawie-zanieczyszczenia-i-stanu-wod-v-i-vi-sekcji-kanalu-gliwickiego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, odnosząc się do zainteresowania opinii publicznej tematem skutków wycinki drzewostanu, przeprowadzonego w okresie lęgowym w Opolu Groszowicach informuje, że przedmiotowa wycinka nie była związana w żaden sposób z działalnością PGW WP RZGW w Gliwicach. Wycinkę przeprowadzono na działce będącej prywatną własnością, poza zarządem RZGW w Gliwicach. Nie wynikała ona ani z prac utrzymaniowych Wód Polskich w Gliwicach ani z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - woj. opolskie (etap II)”, obejmującej przebudowę jazu sektorowego na jaz klapowy m.in na stopniu wodnym w Groszowicach.

 

Wody Polskie w Gliwicach prowadząc prace utrzymaniowe, konserwacyjne, którym towarzyszą wycinki drzewostanu lub krzewów przestrzegają przepisów prawa i realizują warunki zawarte w uzyskanych, koniecznych dla tego rodzaju prac – decyzjach środowiskowych. Wody Polskie w Gliwicach, prowadząc zrównoważone gospodarowanie wodami dokładają troski o dobrostan wód i środowiska naturalnego i nie realizują prac polegających na wycinkach czy obkaszaniu skarp lub wałów rzecznych w okresach lęgowych.

Wody Polskie w Gliwicach podejmują działania zapobiegające suszy na obszarach wiejskich. W poniedziałek 9 maja podpisany został list intencyjny, na mocy którego nawiązano współpracę z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Wymiana doświadczeń umożliwi podejmowanie lepszych działań na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.

Porozumienie zawarto w ramach programu "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WIejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". W podpisaniu listu intencyjnego uczestniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Abdullah Al-Selwi oraz Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie Mariusz Litwinowicz. 

Dzięki nawiązaniu współpracy możliwe będą wspólne działania na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich na terenie administracji opolskiego Zarządu Zlewni. Kooperacja podmiotów obejmuje także akcje edukacyjne i informacyjne prowadzone w celu uświadamiania społeczności lokalnych o koniecznosci dbania o dobro naturalne jakim jest woda. W ten sposób możliwe będzie zapobieganie negatywnym zjawiskom spodowanym przez potencjalne wystąpienie suszy.

Również Zarządy Zlewni w Gliwicach i Katowicach w ramach programu sukcesywnie nawiązują współpracę z Ośodkami Doradztwa Rolniczego na obszarze dzialania Wód Polskich w Gliwicach. 

 

Wody Polskie w Gliwicach edukują nie tylko najmłodszych. W sobotę 7 maja grupa studentów Politechniki Warszawskiej przyjechała do Raciborza aby zapoznać się z zasadami funkcjononowania zbiornika Racibórz Dolny oraz do Krapkowic, gdzie prowadzone są prace budowlane na stopniu wodnym. Wyprawa miała na celu pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu gospodarki wodnej.

Zwiedzanie największego polderu przeciwpowodziowego w Polsce zostało zorganizowane w ramach wyprawy naukowej przygotowanej przez Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W jej trakcie uczesntnicy wycieczki zobaczyli najważniejsze elementy obiektu takie jak: sterownia, czy galeria zbiornika z najważniejszymi mechanizmami. Studenci mieli również możliwość dowiedziedzieć się jaki sprzęt wykorzystywany jest do pracy w czaszy polderu oraz poznać historię jego budowy.

Ponadto grupa udała się do Krapkowic, by z bliska zobaczyć front robót prowadzonych na tamtejszym stopniu wodnym.

 

 • Wody Polskie w Gliwicach z chwilą pojawienia się pierwszych oznak ewentualnego zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego podjęły działania, zgodnie ze swoimi kompetencjami
 • Powiadomiono właściwe służby, prosząc o interwencję: KMP w Gliwicach, KPSP w Gliwicach, WIOŚ w Katowicach
 • Nawiązano kontakt z PCZK w Gliwicach
 • Wody Polskie w Gliwicach przeprowadziły wizje terenowe i wciąż monitorują sytuację, wspomagając służby w ich czynnościach
 • Wody Polskie w Gliwicach interweniowały w WIOŚ, ponaglając Inspektorat w jego działaniach
 • Zgodnie z przepisami prawa Wody Polskie w Gliwicach wyczerpały katalog swoich możliwości
  w zaistniałych okolicznościach

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że pojawiające się w przestrzeni publicznej doniesienia, dotyczące zanieczyszczenia wód Kanału Gliwickiego w V i VI sekcji drogi wodnej stanowią przedmiot działania Wód Polskich w Gliwicach już od dnia 17 marca br. Właśnie wówczas po raz pierwszy spostrzeżono pojedyncze egzemplarze śniętych ryb w VI sekcji Kanału Gliwickiego, w okolicy Portu Gliwice. Została powiadomiona Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Równolegle Wody Polskie w Gliwicach przekazały sprawę Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z m.in. Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska z dn. 20 lipca 1991r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) to właśnie rolą Inspekcji pozostaje kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, w tym badania laboratoryjne oraz podejmowanie dalszych kroków, po wskazaniu i wykryciu źródła oraz emitenta ewentualnych zanieczyszczeń, w tym wypadku – zanieczyszczenia wód.

Kolejno, 24 marca br. pracownicy śluzy Łabędy na Kanale Gliwickim spostrzegli w jego V sekcji substancję nieznanego pochodzenia, tworzącą film na powierzchni wody. Bezzwłocznie zawiadomiono Komendę Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach. Przybyli na miejsce zdarzeń Strażacy rozłożyli rękawy sorpcyjne, które pozostawały na wodzie dolnej po stronie północnej śluzy Łabędy do 26 marca br. Zgodnie z przepisami ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 z późn. zm.) rozpoznawanie oraz likwidacja miejscowych zagrożeń, w tym zanieczyszczenia wód leżą w kompetencjach jednostek Straży Pożarnej i nie są zadaniem PGW WP.

Odnosząc się do kalendarium zdarzeń, śnięte ryby zauważono ponownie w dniu 29 marca br., tym razem na terenie Portu Gliwice, którego administratorem nie są Wody Polskie a spółka akcyjna Śląskie Centrum Logistyki. Tego samego dnia wezwano KMP w Gliwicach. Wody Polskie w Gliwicach poinformowały WIOŚ w Katowicach, który w tym dniu nie podjął interwencji. Chcąc wykluczyć ewentualność przemieszczania się zanieczyszczenia wodami rzeki Kłodnicy, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach udał się w dn. 30 marca br. na wizję terenową wzdłuż rzeki Kłodnicy oraz na jaz, usytuowany przy ul. Portowej w Gliwicach. Zarówno na stanowisku górnym jak i na stanowisku dolnym jazu nie zaobserwowano śniętych ryb ani martwego ptactwa.

Tego samego dnia, obecni na miejscu inspektorzy WIOŚ pobrali do analiz próbki wody ze stanowiska górnego i dolnego śluzy Łabędy. Kolejną interwencję WIOŚ podjął 1 kwietnia br. Miała ona miejsce na terenie Portu Gliwice, będącego w zarządzie wspomnianej już spółki Śląskie Centrum Logistyki. Interwencja, po zgłoszeniu Wód Polskich w Gliwicach dotyczyła występującej piany na wodzie w tej sekcji Kanału Gliwickiego. Tego samego dnia na miejsce przybyli członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 13 w Gliwicach, którzy po oględzinach przekazali sprawę do prowadzenia Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu w Katowicach, jako właściwemu do spraw szeroko pojętego rybactwa. W tym samym czasie Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach zwróciło się z zapytaniem do PCZK w Gliwicach o ewentualnie prowadzone prace przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk”, w efekcie których mogłoby dojść do zanieczyszczenia Potoku Leśnego i kolejno - zasilanego jego wodami Kanału Gliwickiego. Otrzymana odpowiedź jednak wykluczyła taką ewentualność. Kolejno RZGW w Gliwicach zorganizował wizję w terenie z udziałem przedstawicieli SCL S.A., WIOŚ, PZW, jednostek administracyjnych PGW WP. W czasie spotkania WIOŚ przedstawił wyniki badań, informując o stwierdzeniu substancji ropopochodnych w 1 z 2 pobranych prób wody. Dodatkowo przekazano informację o koniczności przeprowadzenia badania rozszerzonego, wymagającego przedłużonego czasu.

Nie mniej jednak na skutek zażaleń na opieszałość w swoich działaniach w dn. 5 maja br. WIOŚ w Katowicach zorganizował wizję terenową na Kanale Gliwickim, w czasie której poinformował uczestniczące strony – w tym przede wszystkim Wody Polskie w Gliwicach, o intensyfikacji swoich czynności. Omówiona została interwencja z dnia 04.05.2022 r. oraz z dnia 01.05.2022 r. oraz dotychczas udostępnione wyniki badań wody pobieranej w dniach 30.03-01.04.2022 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez WIOŚ w Katowicach raczej wykluczono jako przyczynę pomoru ryb przekroczenie jakiejkolwiek substancji. Dodatkowo nadmienione zostało, iż biologiczne parametry wody również nie uwidaczniają warunków niebezpiecznych dla życia ryb. Inspektorzy powzięli jednak próbę pobrania wody do analizy pod kątem zawartości tlenu. Tego samego dnia wizja WIOŚ miała zostać przeprowadzona również na terenie ŚCL. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani przez przedstawicieli WIOŚ, iż w kolejnych dniach okolice V oraz VI sekcji Kanału Gliwickiego odwiedzać będą delegacje Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w celu precyzyjnych pomiarów wody za pomocą tlenomierza.

Jednocześnie należy wskazać, że obecnie obserwuje się pojedyncze egzemplarze padłych ryb, nie zaś pomór.

Reasumując należy wskazać, zważając przede wszystkim na ustawowo określone obowiązki i kompetencje poszczególnych służb, że właściwe w sprawie pozostają inne niż Wody Polskie, organa. Ustawodawca przewidział zakres kompetencji w tym względzie innym organom i służbom. Nie zmienia to faktu, że Wody Polskie w Gliwicach bez jakiejkolwiek zwłoki podjęły właściwe działania i dokładają wszelkich starań, pozostając również w kontakcie z PCZK w Gliwicach oraz udzielają najpełniejszych informacji, by wspomóc służby w ich czynnościach.

PrzekazanieUmowyJ Easy Resizecom

Na zdjęciu od lewej Andrzej Goławski, Rafał Błaszczyk oraz Andrzej Oliński. Fot. Jarosław Garbacz.

 

Nowoczesne Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu, Krakowie, Gliwicach i Rzeszowie będą monitorowały obiekty hydrotechniczne położone w dorzeczu Odry i Wisły w południowej części kraju i zarządzały nimi w taki sposób, by umożliwić optymalne przeprowadzenie fal wezbraniowych i powodziowych korytami rzek oraz z wykorzystaniem zbiorników. Zastosowana technologia pozwoli też na współpracę między innymi z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i regionalnymi centrami zarządzania kryzysowego. Kolejna umowa w tej sprawie została właśnie podpisana przez Wody Polskie we Wrocławiu.

Kontrakt pod nazwą „Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław” jest realizowany przez Wody Polskie w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Obejmuje dostawy systemów wraz ze związanymi z nimi instalacjami, dotyczące modernizacji obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gliwicach, Krakowie i Rzeszowie.

Celem modernizacji jest przystosowanie obiektów do przesyłania danych na potrzeby centrów operacyjnych oraz monitoringu. Dane z obiektów objętych kontraktem gromadzone będą przez podsystemy Akwizycji Archiwizacji i Udostępniania Danych (dostawy realizowane w ramach Zadania 4B.1/1) zlokalizowane w Krakowie i we Wrocławiu, a udostępniane przez te podsystemy dla centrów w Gliwicach i Rzeszowie.

Komunikacja odpowiedniego podsystemu Archiwizacji i Udostępniania Danych, dla danego RZGW realizowana będzie poprzez utworzoną sieć WAN, działającą w oparciu o istniejące lub dostarczone łącza internetowe (LTE, światłowody, linie radiowe) oraz istniejące lub projektowane łącza MPLS. Zakres prac obejmuje łącznie 131 obiektów, w tym 92 obiektów Wód Polskich, 26 mostów na Odrze, 13 obiektów energetycznych Tauron, Tauron Ekoenergia, PGE. Według planów zakończenie prac miałoby nastąpić na przełomie 2023 i 2024 roku. Umowa opiewa na kwotę blisko 194 mln złotych. Wykonawca kontraktu to wspólne przedsięwzięcie firm T4B sp. z o.o. z Warszawy - lidera oraz Atrem S.A. z Bydgoszczy - partnera.

W uroczystym podpisywaniu i przekazaniu umowy, które odbyło się 29 kwietnia w stolicy Dolnego Śląska, wzięli udział Rafał Błaszczyk, Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym oraz ze strony wykonawców Andrzej Oliński Członek Zarządu/Dyrektor Pionu Klientów Kluczowych T4B i Andrzej Goławski Prezes Zarządu Atrem.

 

Cop Wrocław Easy Resizecom

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu

 

Przypomnijmy, że w ramach komponentu 4, Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, polegającego na wzmocnieniu instytucjonalnym i udoskonaleniu prognozowania unowocześniane są Centra Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej na południu kraju, a realizowane są następujące podzadania:


 • Modernizacja i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających pracę operacyjną Centrów Operacyjnych Kraków i Wrocław wraz z dostawami niezbędnego sprzętu i oprogramowania (zadanie 4B.1/1)

Zadanie obejmuje modernizację platformy informatycznej w Centrum Operacyjnym w RZGW we Wrocławiu i w Centrum Operacyjnym w RZGW w Krakowie. Platforma informatyczna to zasoby wyspecjalizowanego oprogramowania, które będzie obsługiwać pracę centrów, wspomagać ich funkcjonalność oraz baza sprzętowa, na której oprogramowanie to będzie zainstalowane (serwery, macierze dyskowe, komputery do pracy operacyjnej, itp.). Oprogramowanie zostanie zainstalowane na serwerze lub kilku serwerach, przetwarzając napływające dane i udostępniając wyniki tych obliczeń w aplikacjach klienckich zainstalowanych na komputerach operacyjnych lub prezentująca określone dane w serwisie internetowym.

Wykonawca: Joint Venture:

GISPartner sp. z o.o. Wrocław – Lider.

Integrated Solutions sp. z o.o. Warszawa – Partner.

Wartość kontraktu: 52 796 017,30 PLN brutto.

Planowany okres realizacji: 10.2021 – 03.2023


 • Modernizacja i wdrożenie systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków i RZGW Wrocław (zadanie 4B.1/2)

Zadanie polega na modernizacji monitoringu hydrologicznego i systemów teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych będących w administracji RZGW we Wrocławiu, w Krakowie w Gliwicach i w Rzeszowie.  Zaplanowano wdrożenie i rozbudowanie, na obiektach hydrotechnicznych, systemu pomiarów hydrologicznych w postaci m.in. automatycznych stacji wodowskazowych, modernizację lub wdrożenie układów automatycznego sterowania urządzeniami spustowymi oraz wdrożenie systemów teletechnicznych. Systemy te z wykorzystaniem wyspecjalizowanych urządzeń transmisji danych w sieci lokalnej i internetowej  wspomagać będą monitoring ochrony antywłamaniowej i antykradzieżowej.

Wykonawca: Joint Venture:

T4B sp. z o.o. – Lider, Al. Stanów Zjednoczonych 32/U15, 04-036 Warszawa

Atrem S.A. – Partner, ul. Plac Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz

Wartość kontraktu: 193 845 013,34 PLN brutto.

Okres realizacji: 05.2022 – 12.2023


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – Łącza telekomunikacyjne do obiektów hydrotechnicznych (zadanie 4B.1/3)

Łączność podstawowa i zapasowa. Zadanie polega na wykonaniu szerokopasmowych przyłączy (linie światłowodowe lub wysokoprzepustowe radiolinie) do sieci internetowej jako podstawowego kanału komunikacji z najważniejszymi obiektami hydrotechnicznymi. Zarówno łącza podstawowe jak i zapasowe mają służyć do transmisji danych operacyjnych (pomiary hydrologiczne, stany urządzeń) i/lub wizyjnych do Centrum Operacyjnego lub lokalnego punktu monitoringu. Szerokopasmowy dostęp do Internetu to fundament innowacyjnej gospodarki.

Wykonawca: Sprint S.A. 

Wartość kontraktu: 31 662 224,58 PLN brutto.

Okres realizacji: 03.2021 – 03.2023


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – cyfrowa łączność dyspozytorska dla obiektów hydrotechnicznych (zadanie 4B.1/4)

Zadanie polega na wdrożeniu niezależnego i odpornego na sytuacje kryzysowe systemu cyfrowej łączności dyspozytorskiej zlokalizowanej: 

 • w sterowniach obiektów hydrotechnicznych (stopnie wodne, zbiorniki retencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi i zbiorniki suche) 

 • w jednostkach mobilnych (samochody serwisowe, jednostki pływające)

 • w biurach nadzorów wodnych, będących w administracji RZGW we Wrocławiu

System dyspozytorski służy komunikacji głosowej w obrębie obiektu lub grupy obiektów na administrowanym obszarze. Charakteryzuje się niezawodnością, gdyż nie dotyczą go problemy przeciążenia w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak okresy wzmożonej komunikacji w sieci GSM (np. w czasie powodzi lub świąt) ze względu na całkowitą separację od komunikacyjnych usług publicznych. Łączność dyspozytorska wspierać będzie funkcjonowanie Centrum i służby techniczne na obiektach hydrotechnicznych w realizacji bieżących zadań oraz w sytuacjach kryzysowych. Ponieważ dodatkową cechą wykorzystywanej technologii jest możliwość przesyłania danych, łączność ta zostanie wykorzystana do przesyłania danych o położeniu jednostek mobilnych (głównie lodołamaczy). 

Wykonawca: Konsorcjum Firm: Sprint S.A. – Lider Konsorcjum, Elvys s.r.o. Republika Słowacji – Partner Konsorcjum.

Wartość kontraktu 4 252 048,50 PLN brutto.

Okres realizacji: 12.2020 – 05.2022   


 • Centra Operacyjne w Krakowie i we Wrocławiu – Dostawa oprogramowania do modelowania DHI Mike 11 (zadanie 4B.1/5)

Faza przygotowawcza. Trwa postępowanie przetargowe.

Okres realizacji: 2022 – 2023

 

 

Bukowno, Sławków i Kuźnica Warężyńska. W tych trzech miejscach w miniony weekend odbyły się akcje sprzątania rzek i zbiorników wodnych, których organizatorami i patronami było Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wspólnymi siłami uporządkowaliśmy tereny nad wodą, choć w dalszym ciągu konieczne są działania w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

W ramach kampanii edukacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie „Wody to nie śmietnik” posprzątano koryto rzeki Sztoły, Białą Przemszę oraz teren zbiornika Kuźnica Warężyńska. Jednym z głównych czynników motywujących do przeprowadzenia trzech inicjatyw był również Światowy Dzień Ziemi oraz ogólnopolska akcja „Sprzątamy dla Polski”.

Jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w kontekście utrzymania czystości wód mogli przekonać się uczestnicy tegorocznych akcji. Opony, odpady medyczne, szklane butelki, czy sprzęt RTV to tylko niektóre z rodzajów śmieci, które można znaleźć w polskich rzekach. Warto pamiętać, że to nie człowiek jest dla wody, a woda jest dla człowieka. Dlatego też wszystkie pozostawione przez nas odpady nie tylko zmniejszają wartość turystyczną terenów nadwodnych, ale również mogą wpływać na jakość wód, w tym prowadzić do ich zanieczyszczenia i katastrofy ekologicznej.

W Bukownie uczestnicy akcji sprzątania Sztoły uporządkowali teren wokół rzeki oraz jej koryto na odcinku od ul. Spacerowej do ul. Borowskiej. Organizatorem wydarzenia były Wody Polskie w Gliwicach, a także Urząd Miejski w Bukownie i ZGH „Bolesław” przy współpracy Nadleśnictwa Olkusz, Nadleśnictwa Chrzanów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukownie oraz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło nr 107 w Bukownie.

Z kolei w Sławkowie odbyła się akcja #trashchallenge 2022 organizowana wspólnie przez Burmistrza Sławkowa – pana Rafała Adamczyka, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Chrzanów. W ramach wyzwania posprzątano między innymi tereny wokół Białej Przemszy, a także inne obszary miasta zanieczyszczone odpadami. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którzy mieli możliwość zmierzyć się z pytaniami w ramach „Koła fortuny”, przygotowanymi przez Wody Polskie w Gliwicach na sławkowskim rynku.

Śmieci zbierano również na terenie zbiornika Kuźnica Warężyńska w ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątamy dla Polski”. Inicjatywa, która objęta została honorowym patronatem Wód Polskich, zgromadziła wielu lokalnych działaczy i mieszkańców, wśród nich pana posła Roberta Warwasa. W akcji uczestniczyli także pracownicy Wód Polskich w Gliwicach.

 

 

img 20220413090701 Wielkanoc2022 życzenia zmniejszamy pl

Dnia 1 kwietnia 2022 r. w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył się pierwszy etap weryfikacji ankiet sprawozdawczych z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2021. Gminy wiodące w aglomeracjach zobowiązane były do przekazania sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w terminie do 28 lutego 2022 roku w wersji elektronicznej oraz papierowej.

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników RZGW w Gliwicach trwało do 1 kwietnia 2022 roku - w tym dniu sprawozdania zostały zgodnie z harmonogramem przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wstępna analiza otrzymanych sprawozdań wykazała, że wszystkie aglomeracje z obszaru administrowanego przez RZGW w Gliwicach przekazały przedmiotowe sprawozdania. Jedynie 6 aglomeracji spośród 127, przekazało poprawnie wypełnione sprawozdanie. Do pozostałych aglomeracji konieczne było wystosowanie wezwania o uzupełnienie lub wyjaśnienie podanych informacji.

Poniżej w myśl ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 88, 258) art. 90 ust. 1) przedstawiamy szczegółowe wyniki wstępnej analizy dot. sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2021 rok.

Wstępna weryfikacja KPOŚK 2021 – RZGW Gliwice.pdf