Za sprawą podpisanego 29 sierpnia br. porozumienia, wypracowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z Miastem Opole proces inwestycyjny przebudowy polderu Żelazna, rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Ta inwestycja przeciwpowodziowa, początkowo zaplanowana do realizacji przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu (służby Marszałka Województwa Opolskiego) napotkała na swojej drodze liczne trudności. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach już na początku 2018 r (z chwilą rozpoczęcia działalności) zgłosił pełną gotowość do przejęcia dokumentacji z rąk jej dotychczasowego inwestora. W pierwszej kolejności Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego wpływał na opóźnienie przekazania Wodom Polskim dokumentów, dotyczących realizacji inwestycji. Kolejne trudności pojawiły się w związku z zawarciem porozumienia z Miastem Opole, w ramach przekazania gliwickim Wodom Polskim środków tzw. wkładu własnego (dotacji celowej).

Dla inwestora – gliwickich Wód Polskich powyższe okoliczności wskazywały jednoznacznie na demontaż finansowy przedsięwzięcia co w konsekwencji mogło uniemożliwić zawarcie wszelkich umów, niezbędnych dla realizacji inwestycji.

- Zważając na różne scenariusze dla tego przedsięwzięcia, niezależne od PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach zabiegał o ewentualną możliwość zabezpieczenia finansowania z innych źródeł. Realizując ten krok uwzględniliśmy fakt, że koszt inwestycji po koniecznej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wzrósł o ok. 70% z kwoty ponad 111mln zł do kwoty ok. 158 mln. zł. Dlatego dzisiejsze sygnowanie tego ważnego dokumentu pozwoli nam rozpocząć proces inwestycyjny jeszcze w tym roku – zaznaczył Łukasz Lange, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, podkreślając jednocześnie priorytet Wód Polskich – bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Opolszczyzny.

Orędownikiem porozumienia i przebudowy polderu Żelazna jest Wojewoda Opolski, Adrian Czubak, który wraz ze swoimi służbami zabiega od samego początku o pomyślność przedsięwzięcia i bezzwłoczne dopełnienie procedur w celu realizacji inwestycji.

Polder Żelazna jest obiektem istniejącym, wybudowanym przed rokiem 1939. Wymaga przeprojektowania i przebudowy, aby zapewnić ochronę przed powodziami od strony rzeki Odry. Zabezpieczy teren specjalnej strefy ekonomicznej w Opolu, obszary zamieszkałe przy ul. Partyzanckiej oraz teren obwodnicy północnej miasta Opola. Polder zminimalizuje ryzyko powodzi w obszarze miejscowości Sławice, Żelazna, Niewodniki oraz Narok, a także dla Elektrowni Opole wraz z obszarami położonymi poniżej. Przebudowa polderu zwiększy jego powierzchnię około dwukrotnie z obecnych 200 ha do 400 ha, natomiast pojemność przeszło pięciokrotnie, która wyniesie wówczas ok. 10 mln m3 zaś długość obwałowań polderu wyniesie ponad 15 km. Inwestycja pozwoli na niemożliwe w tej chwili kontrolowanie sterowania przepływem w sytuacji wezbrania.

Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji zwraca się aż kilkakrotnie przy pierwszej powodzi.

 

 

   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach kontynuuje zabezpieczenie zbiornika Wilkówka przed ryzykiem samonapełnienia się obiektu w czasie nawalnych lub  długotrwałych opadów, co możną było zaobserwować podczas podtopień, które wystąpiły w maju bieżącego roku. Wówczas konsekwencją niekontrolowanego napełnienia było bezpośrednie zagrożenie uszkodzenia korpusu zapory, czy też powstanie niekontrolowanych osuwisk zboczy, czego następstwem była decyzja o ewakuacji ludności z obiektów zlokalizowanych w obszarze oddziaływania obiektu. Gliwickie Wody Polskie niezwłocznie przystąpiły do realizacji działań mających na celu eliminację zjawiska przepełnienia zbiornika poprzez osiągnięcie celu jakim jest bezpieczne przeprowadzenie wód wezbraniowych dopływających do zbiornika, bez zagrożenia dla korpusu zapory, przylegających zboczy, a także życia, zdrowia i mienia ludności zamieszkującej w zasięgu oddziaływania obiektu. Do powyższych działań należała realizacja dodatkowych otworów bezpieczeństwa w ścianach bloku upustowo-przelewowego budowli. Operacja przeprowadzona została w sposób nienaruszający konstrukcji obiektu, a zwiększający jednak jej wydolność upustową w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową po uzyskaniu protokołu kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu. W chwili obecnej osiągnięto zamierzony efekt co w konsekwencji gwarantuje, iż nie wystąpi sytuacja jaka miała miejsce w trakcie ostatnich podtopień.

   Inwestycja w Wilkowicach została zrealizowana w 2013 roku przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Powstały wówczas zbiornik miał za zadanie przede wszystkim piętrzyć wodę dla celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Z uwagi na liczne wady nie pełnił jednak żadnych swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika - ŚZMiUW - miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 1 stycznia 2018r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice. W dniu 6 czerwca 2019r. Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Wilkówka, nakazującą rozbiórkę obiektu z powodu stanu technicznego. Treść decyzji jest tożsama z priorytetem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

   - Zastany stan zbiornika Wilkówka nie dawał pewności co do bezpieczeństwa zabudowań położonych poniżej zapory czołowej. Obiekt stwarzał zagrożenie zwłaszcza w maju bieżącego roku, kiedy to w czasie wezbrania uległ samonapełnieniu. Zarządzono wówczas ewakuację mieszkańców Wilkowic a służby gliwickich Wód Polskich zabezpieczyły na miejscu dwa zestawy pomp o wysokiej wydajności. Równolegle przystąpiono do czasochłonnego opróżniania zbiornika, zgodnie z instrukcją eksploatacyjną obiektu – przypomina Łukasz Lange, Dyrektor gliwickich Wód Polskich i dodaje: - Wykonanie dodatkowych otworów upustowych w ścianach bloku przelewowo-upustowego zapobiegnie napełnieniu zbiornika powyżej dozwolonego poziomu piętrzenia wody. Tym samym równolegle z wykonaniem otworów przygotowywana jest obszerna dokumentacja dla realizacji decyzji nakazowej Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, mocą której obiekt zostanie rozebrany. Jednocześnie Wody Polskie stale monitorują wszelkie zjawiska występujące i mogące wystąpić w obszarze zbiornika.

 

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w przygotowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach konkursie. Zabawa pod nazwą „Statkiem po Odrze” polega na przygotowaniu dowolną techniką pracy plastycznej, w której przedstawiona zostanie podróż statkiem po wodach tytułowej rzeki. Do udziału serdecznie zapraszamy mieszkańców Opolszczyzny i miejscowości nadodrzańskich w wieku 7-13 lat. Wśród nagród przewidziano m.in. rejs statkiem pasażerskim.

Konkurs towarzyszy odbywającemu się w dniach 17-19 września 2019r. II Kongresowi Żeglugi Śródlądowej w Opolu. RZGW w Gliwicach jest, tak jak w poprzednim roku, partnerem wydarzenia organizowanego przez Wojewodę Opolskiego Pana Adriana Czubaka. Również tym razem tematyką spotkania będzie żeglowność polskich rzek.

 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia udziału w zabawie!

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Konkurs plastyczny - II Kongres Żeglugi Śródlądowej.pdf)Regulamin konkursu plastycznego 1092 kB2019-08-26 13:242019-08-26 13:24

   Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej. Na jednego mieszkańca naszego kraju, w okresie suszy, przypada zaledwie 1000 m3 wody na cały rok. To nawet 4 razy mniej niż w innych krajach UE! Sytuację dodatkowo pogarszają zmiany klimatyczne, jakie obserwujemy w ostatnich latach. Naprzemiennie występujące nawalne deszcze oraz okresy suszy stanowią zagrożenie dla ludzi, gospodarki i środowiska. Są wyzwaniem dla współczesnej gospodarki wodnej.

   Emisją filmu „Stop suszy” chcemy otworzyć społeczną dyskusję na ten temat. Przeanalizowaliśmy go wnikliwie, dzięki badaniom przeprowadzonym na potrzeby programu Stop suszy! To właśnie od niego pochodzi tytuł filmu, którym chcemy zwrócić uwagę na narastający problem.

Zobacz film: Stop suszy!

 

   Odpowiedzią – zarówno na problem suszy, jak i powodzi – jest retencja. Duże zbiorniki wodne poprawiają sytuację w całych regionach. Stabilizują poziom wód w rzekach i pomagają odnowić ich naturalny, biologiczny przepływ. Wyrównują również poziom wód gruntowych. Tego typu działania są zakrojone na wiele lat. W ramach Programu Rozwoju Retencji, zainicjowanemu przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaplanowanych jest 94 inwestycji, które będą realizowane przez Wody Polskie do 2027 r. z perspektywą do 2030 r. Planowana jest m.in. budowa 30 nowych zbiorników wodnych, w tym – 9 dużych. Na inwestycje związane z retencją przeznaczonych będzie 14 mld zł. Dzięki wieloletniemu planowi, środki zostaną uruchomione już w tym roku.

   W walce z suszą i powodzią konieczne są wielokierunkowe działania z zakresu dużej oraz małej retencji. Mniejsze zbiorniki retencyjne, stawy oraz oczka wodne lokalnie wspomagają bilans wodny. Pomocne jest również zalesianie nieużytków oraz odtwarzanie terenów podmokłych. Istotne jest także tworzenie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach. Dzisiaj sporym problemem, który trapi tereny zurbanizowane, są duże przestrzenie pokryte asfaltem i betonem. Podczas obfitych opadów wzbierająca woda nierzadko powoduje lokalne podtopienia. Następnie szybko „ucieka”, co sprzyja niemal natychmiastowemu wysychaniu gleby i w efekcie – suszy. Trzeba podejmować działania, które będą zapobiegać tym zjawiskom. Poprawa retencji glebowej jest także ważnym celem dla rolnictwa. W ramach kompleksowych planów, które mają przeciwdziałać suszy, duży nacisk kładziony jest na zastosowanie właściwych rozwiązań w rolnictwie, takich jak melioracje odwadniająco-nawadniające, które odprowadzają nadmiar wody opadowej, a jednocześnie zachowują ją na okres suszy. Na poziomie gospodarstw domowych warto również postawić na mikroretencję i np. zamiast wymagającego obfitego podlewania trawnika, wybrać łąkę kwietną, która na długo zachowuje wilgoć.

   Potrzebna jest również zmiana świadomości społecznej w podejściu do wody. Nie do wszystkiego trzeba używać najwyższej jakości wody pitnej. Ogródek można podlać deszczówką. To rozwiązanie jest dobre dla portfela i dla środowiska. W kampanii edukacyjnej Stop suszy!, zwracamy też uwagę na problem marnowania żywności. Wyrzucanie artykułów spożywczych, to trwonienie setek litrów wody użytej do ich wytworzenia. Przykładowo bochenek chleba, który wyląduje w koszu, to nawet 400 litrów zmarnowanej wody. Wodą trzeba zatem w sposób zrównoważony gospodarować – zarówno w skali gospodarstwa domowego, gminy, jak i całego  kraju.

  Program Stop suszy! realizowany przez Wody Polskie oraz Program Rozwoju Retencji ogłoszony przez MGMiŻŚ podchodzą kompleksowo do kwestii gospodarowania wodami. Oba przedsięwzięcia wzajemnie się uzupełniają. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zaprasza na półroczne konsultacje społeczne, które odbędą się w 15 miastach w Polsce. Potrwają od sierpnia tego roku do lutego przyszłego roku. Podczas spotkań przedstawiony zostanie projekt pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Plan ten wraz z planami gospodarowania wodami, planami zarządzania ryzykiem powodziowym oraz utrzymania wód, ma się przyczynić do poprawy stanu gospodarki wodnej w Polsce. PPSS zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki. Prace nad jego zakończeniem są przewidziane na 2020 rok. Polska znajdzie się w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Czechy, Węgry i Ukraina.

 

   ♦  Film „Stop suszy” od 6 sierpnia jest dostępny na: stopsuszy.pl oraz na kanale YouTube i na FB Wód Polskich.

Miniony weekend przyniósł dynamiczną sytuację pogodową na obszarze Górnego Śląska i Zagłębia.

Ulewny opad deszczu w dniu 27 lipca 2019r. (ok 80 mm w ciągu 30 minut) w połączeniu z nienadążającym systemem kanalizacyjnym w aglomeracji górnośląskiej spowodował lokalne podtopienia dróg, tuneli, uszkodzenia nawierzchni i drzewostanu. Wody opadowe wdarły się do piwnic budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Obserwowana sytuacja, która wymagała interwencji służb stanowi typowy przykład tzw. powodzi miejskiej, czyli zjawiska, w czasie którego niebezpieczeństwo stwarzają wody opadowe, oddziałujące bezpośrednio na miejskie systemy kanalizacji deszczowej, nie zaś wody z koryt rzecznych.

Dynamiczne warunki pogodowe zmobilizowały służby gliwickich Wód Polskich, które w czasie nawalnego deszczu na bieżąco monitorowały sytuację na administrowanych ciekach w regionie, choć zagrożenie nie zostało wywołane ze strony rzek w zarządzie RZGW w Gliwicach.

Zrównoważone gospodarowanie wodą na obiektach hydrotechnicznych, bieżący monitoring, wczesne diagnozowanie zjawisk meteorologicznych, współpraca ze służbami i sztabami zarządzania kryzysowego sprzyja minimalizacji ryzyka powodzi ze strony cieków.

Jak pokazał ostatni weekend na Górnym Śląsku i w Zagłębiu, ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców i infrastruktury jest prawidłowe utrzymanie systemów kanalizacyjnych w miastach, dbałość o stosowanie rozwiązań projektowych, umożliwiających wydolność kanalizacji oraz zbilansowana zabudowa, której towarzyszą tereny zielone i zbiorniki retencyjne, przechwytujące wody opadowe.

 

Zajęcia praktyczne, wymiana doświadczeń służb, wykłady eksperckie, a wszystko na wodach zbiornika wodnego Łąka. Tak w dużym skrócie wyglądały ćwiczenia kluczowych formacji i służb dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, które odbyły się w przy zaangażowaniu gliwickich Wód Polskich w dniach 5 i 23 lipca 2019r.

Zbiornik wodny Łąka, położony w powiecie pszczyńskim stał się bardzo dobrym miejscem do szkolenia dla służb, a zwłaszcza dla dowódców Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach oraz kadry 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Głównym celem trwających dwa dni praktycznych i teoretycznych zajęć było sprawdzenie i udoskonalenie zdolności reagowania służb na zagrożenia w trakcie powodzi, przeciwdziałanie którym jest niezwykle ważne dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W czasie pierwszej, teoretycznej części treningu Strażacy oraz Terytorialsi mieli okazję, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu urządzeń i budowli hydrotechnicznych, gospodarowania wodą na tych obiektach w czasie powodzi, zadań służb Wód Polskich w czasie wezbrań i podtopień oraz prowadzenia działań zapobiegających powodziom. Informacjami z tego zakresu w czasie wykładu podzielił się ekspert gliwickich Wód Polskich w zakresie bezpieczeństwa, Pan Janusz Majewski.

Drugi etap ćwiczeń polegał na praktycznej symulacji działań, podejmowanych w celu przeciwdziałania zagrożeniu powodziowemu oraz zwalczaniu skutków ich wystąpienia. Blisko stu uczestników przećwiczyło na wodach zbiornika Łąka scenariusze operacyjne, dzięki czemu potwierdzono przygotowanie służb do prowadzenia akcji, związanych z ochroną ludności i mienia przed skutkami tego groźnego żywiołu.

- Wody Polskie ceniąc pracę formacji chętnie włączają się w organizację działań prewencyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, takich jak ćwiczenia, manewry terenowe, wykłady teoretyczne, które w przyszłości znacząco usprawniają współpracę służb. Bezpieczeństwo mieszkańców terenów nadrzecznych stanowi priorytet gliwickich Wód Polskich, zaś organizacja ćwiczeń, takich jak połączone przedsięwzięcie Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej i Wód Polskich, sprawiają że ten priorytet łatwiej jest realizować – zaznacza Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zaangażowanie służb oraz przygotowanie pracowników Wód Polskich do reagowania w sytuacjach kryzysowych okazało się niezwykle ważne w czasie tegorocznego majowego wezbrania, zwłaszcza w regionie wodnym Małej Wisły.

 

Mapa drogowa – VI aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Wody Polskie przygotowały „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK) oraz nową wersję wytycznych do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji ściekowych. Dokumenty te zawierają szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja została prawidłowo wyznaczona, a zaplanowane przez nią inwestycje zostały ujęte w szóstej aktualizacji programu. Publikacja mapy i wytycznych poprzedzona została inicjacją cyklu szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie przeprowadzanych celem ujednolicenia procesu opiniowania aktów prawa miejscowego dotyczących aglomeracji ściekowych.

 

Pliki do pobrania:

  1. Mapa drogowa dla VI AKPOŚK
  2. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji aglomeracji (2019)

Pod patronatem honorowym Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie odbywa się XL Międzynarodowy Rejs Przyjaźni PTTK pn. „Odra 2019 – rzeka, która łączy”. 21 czerwca uczestnicy wydarzenia wyruszyli na wody Kanału Gliwickiego, by z lokalnej mariny rozpocząć wyprawę do Szczecina. Armada kilkudziesięciu jednostek na trasie swojej przeprawy odwiedzi blisko 30 lokalizacji, a wszystko w jubileuszowym roku obchodów 200 rocznicy podpisania Protokołu Bohumińskiego, regulującego żeglugę na Odrze. Intencje tego strategicznego dokumentu z 1819r., ujęte m.in. w słowach: Zagospodarowanie Odry należy przeprowadzić tak aby: zachować dwoistą właściwość nurtu rzeki z jednej strony dużą wodę powodziową bez szkód rzeką przeprowadzić, z drugiej przy niskiej wodzie głębokość odpowiednią dla transportu wodnego osiągnąć, wyrażały główne funkcje Odrzańskiej Drogi Wodnej. Dziś szlak przechodzi kompleksowe prace modernizacyjne, skupione głównie na kluczowych obiektach hydrotechnicznych, umożliwiających żeglugę oraz zachowanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Uczestnicy Rejsu Przyjaźni przepłyną m.in. przez Opole, Brzeg, Oławę, Wrocław, Ścinawę, Słubice, Kostrzyń nad Odrą, Widuchową i Szczecin. Rejsowi, promującemu Odrzańską Drogę Wodną towarzyszyć będzie zwiedzanie miast na szlaku, wodniacki biwak oraz rozmowy na temat żeglugi śródlądowej.

 

fot. Marina Gliwice

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach we wtorek 18 czerwca br. zaprezentował opinii publicznej kluczowy zakres prac modernizacyjnych Kanału Gliwickiego. Stało się to możliwe za sprawą konferencji prasowej na śluzie Sławięcice. Postęp realizowanej inwestycji można było zobaczyć m.in. schodząc do osuszonej komory śluzy. Ta niezwykle rzadka sposobność była również okazją do dyskusji nt. wzrostu znaczenia Kanału Gliwickiego dla śródlądowego transportu wodnego oraz renesansu dróg wodnych w administracji gliwickich Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizują II etap projektu modernizacji śluz Kanału Gliwickiego – jedynej w kraju takiej drogi wodnej, stworzonej 80 lat temu z myślą o transporcie. W ramach dofinansowanego ze środków unijnych projektu, generalne prace remontowe i modernizacyjne przechodzą dwie z sześciu śluz na drodze wodnej: Sławięcice i Nowa Wieś. Równolegle kontynuowane są prace na obiektach w Łabędach i Dzierżnie.
W 2015 r. Inwestor zakończył zakres prac modernizacyjnych na śluzach Kłodnica i Rudziniec. Teraz kosztem ponad 70 mln zł modernizowane są opolskie śluzy Kanału Gliwickiego.
- Za sprawą realizacji projektu, który prowadzimy z myślą o pobudzeniu transportu wodnego i zwiększeniu ilości przewożonych towarów drogą wodną, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu na Kanale Gliwickim, sprawność obiektów i ich niezawodność. Ponadto dzięki projektom takim jak ten, Wody Polskie otwierają wrota żeglugi, otwierają branżę na nowe perspektywy – informował we wtorek na sławięcickiej śluzie Łukasz Lange, Dyrektor RZGW w Gliwicach.
- W ramach prac wykonawca – SKANSKA S.A. modernizuje i remontuje na śluzie Sławięcice i Nowa Wieś odcinki awanportów, komór śluzy oraz rekonstruuje betony głów dolnych i górnych wraz z dnem śluzy. Wykonuje również remont części podziemnej i nadziemnej budynku sterowni oraz czterech maszynowni, zlokalizowanych na głowach śluzy. Prace na tym obiekcie obejmują remont zarówno północnej, jak i południowej komory śluzy. Celem całkowitego odpompowania wody z komór śluz konieczne było wykonanie gródz budowlanych, umożliwiających przebudowę i remont poszczególnych elementów śluzy – przybliżył zakres prac Marcin Jarzyński, zastępca Dyrektora gliwickich Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Roboty obejmują ponadto remont elementów konstrukcji umożliwiającej śluzowanie wraz z istniejącymi mechanizmami napędowymi. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesną instalację elektryczną, teletechniczną i elektroniczną. Śluza zyska nowy system monitoringu i elektronicznego sterowania.

Za sprawą m.in. prowadzonych konsekwentnie prac modernizacyjnych na Kanale Gliwickim na drogę wodną powraca śródlądowy transport wodny. Podczas gdy w sezonie nawigacyjnym w 2016 r. prześluzowano 5 tys. jednostek, w 2017 . było ich już 12 tyś. W minionym roku liczba ta osiągnęła 16 tys.

II etap modernizacji Kanału Gliwickiego, obejmujący śluzy Sławięcice i Nowa Wieś zakończy się w pierwszym kwartale 2021 r.