Jubileuszowa INDUSTRIADA na śluzie Kanału Gliwickiego w Rudzińcu już za nami! Sobota 8 czerwca i festiwal szlaku zabytków techniki województwa śląskiego stał się okazją dla gliwickich Wód Polskich, aby w atmosferze wspólnej zabawy zaprezentować zwiedzającym obiekt hydrotechniczny, przybliżyć ważne dla nas wszystkich zadania PGW WP oraz rolę śródlądowych dróg wodnych. Nasi specjaliści w roli przewodników przeszli w ciągu dnia ponad 13 km na trenie samej śluzy, zapewniając zwiedzanie nie mniej jak 185 osobom w ciągu godziny. Przepłynęliśmy łącznie blisko 100 km, pokazując rudziniecką śluzę i Kanał Gliwicki od strony wody odwiedzającym, którzy przyjechali o nas z różnych miejsc w kraju. Łącznie naszą śluzę zwiedziło nie mniej jak 1300 osób, którym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie sprawami gospodarki wodnej i wspólną wspaniałą, bezpieczną i mądrą zabawę!

  Naszymi partnerami w organizacji tego wydarzenia była m.in. przystań motorowodna Marina Gliwice, dzięki której uczestnicy Industriady wyruszyli w rejsy po Kanale Gliwickim, Szkoła Tańca SZOK Gliwice, która zaprezentowała piękne pokazy taneczne, przygotowane zarówno przez dorosłych jak i młodszych tancerzy. Nie zabrakło zabawy przy muzyce w wykonaniu zespołów GRUPA PRZYJACIELE i DE SILVERS. O atrakcje dla najmłodszych zadbało Roko i Colino, prezentując swój autorski program oraz Marina Gliwice i Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla przygotowując kreatywne warsztaty. W trakcie wspólnej zabawy na obiekcie towarzyszyło nam Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Gliwic, dbając o nasze bezpieczeństwo a także prezentując jak prawidłowo przeprowadzić pierwszą pomoc, 3 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej pokazując swoje przygotowanie do działania, policjanci z Sezonowej Komórki Specjalistycznej pełniącej służbę na wodach i terenach przywodnych. Ciepłe posiłki i napoje były dostępne dzięki współpracy z restauracją Leśna Perła z Rudzińca, natomiast informacja o naszym wydarzeniu znalazła się w mediach dzięki Radiu CCM oraz Radiu FEST.

  Do zobaczenia podczas przyszłych imprez na naszych obiektach!

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż otrzymał wydaną w dniu 6 czerwca 2019r. decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika Wilkowice. Wydana decyzja o charakterze nakazowym poleca gliwickim Wodom Polskim rozbiórkę zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach wraz z przepławką oraz urządzeniami tworzącymi z nią całość techniczno-użytkową. Treść decyzji jest tożsama z priorytetem Wód Polskich, jakim jest bezpieczeństwo mieszkańców.

Równolegle z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla realizacji decyzji ŚWINB Wody Polskie przystąpią do wykonania dodatkowych otworów upustowych, zapobiegających samonapełnieniu się zbiornika, nie naruszających konstrukcji budowli, jednak zwiększających wydolność upustową. Kroki te pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Wilkowic do czasu całkowitego wykonania decyzji nakazowej, która zostanie wdrożona i przeprowadzona zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z dochowaniem należytej staranności oraz zgodnie z terminem określonym w przedmiotowej decyzji, tj. do 30 listopada 2021r.

Zapora na Wilkówce została zbudowana w 2013 roku przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Miała piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi. Z uwagi na liczne wady zbiornik nie pełnił swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując na mocy ustawy Prawo Wodne z dnia 1 stycznia 2018 r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.

AKTUALIZACJA Z DNIA 29.05.2019r.

ZBIORNIK WILKOWICE - na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku na dzień
29 maja br. na godz. 14.00 wynosiła 478,49 m.n.p.m i sukcesywnie się obniża. Odpływ ze zbiornika wynosi 0,154 m3/s, zaś dopływ 0,171 m3/s.

Na miejscu pracują specjaliści gliwickich Wód Polskich, którzy pozostają w kontakcie m.in. z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór. Obiekt podlega całodobowemu szczegółowemu monitoringowi w ramach którego analizowane się pizometry. Celem gliwickich Wód Polskich jest bezpieczne opróżnienie zbiornika, by następnie możliwe było wykonanie dodatkowych otworów upustowych, zapobiegających jego samonapełnieniu się, nie naruszających konstrukcji budowli. Takie awaryjne kroki pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, jednak nie stanowią rozwiązania docelowego, które jest zależne od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zbiornik Wilkowice stał się również przedmiotem zainteresowania osób, które usiłują na własną rękę prowadzić analizy, obserwacje, odczyty i temu podobne czynności, które nie tylko utrudniają pracę służb gliwickich Wód Polskich, ale przede wszystkim stwarzają realne zagrożenie dla nich samych. RZGW w Gliwicach przestrzega zatem przed podejmowaniem takiej aktywności.

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.05.2019r.:

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Rzędna zwierciadła wody w zbiorniku na dzień 27 maja br. na godz.9.00 wynosiła 478,87 m.n.p.m i stale się obniża. Odpływ ze zbiornika wynosi 0,154 m3/s, zaś ustabilizowany dopływ 0,164 m3/s.

Na miejscu pracują specjaliści gliwickich Wód Polskich, którzy pozostają w kontakcie z Państwową Służbą Geologiczną oraz Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór. Obiekt podlega całodobowemu szczegółowemu monitoringowi. Stabilizacja sytuacji pozwoliła wójtowi gminy Wilkowice na podjęcie w dniu 25 maja decyzji o zakończeniu stanu zagrożenia oraz ewakuacji mieszkańców, którzy powrócili do swoich domów.

Jednocześnie brak jest ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych dla regionów wodnych Małej Wisły i Górnej Odry. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich, wysokich, ostrzegawczych. Na jednym wodowskazie przekroczony został stan alarmowy – Jawiszowice, gdzie utrzymuje się trend bez zmian. Stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

 


 

AKTUALIZACJA NR III Z DNIA 25.05.2019r.:

PILNE: ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajdują się specjalistyczne dwie pompy wysokiej wydajności, które podejmą pracę na wypadek wystąpienia opadów. Zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż 20 cm na dobę. Za sprawą dokonanych analiz w oparciu o stanowisko Państwowej Służby Geologicznej oraz pomiary pizometryczne korpusu i zboczy zapory można stwierdzić, że stan obiektu stabilizuje się wraz z obniżającym się stopniowo poziomem wody. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach poinformowało m.in. wójta miejscowości Wilkowice oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach o zasadności rozważenia możliwości powrotu ewakuowanych mieszkańców do swoich domów. Obiekt w dalszym ciągu podlega szczegółowemu monitoringowi służb gliwickich Wód Polskich w systemie całodobowym.

 


 

AKTUALIZACJA NR II Z DNIA 25.05.2019r.:

Sytuacja hydrologiczna na obszarze działalności RZGW w Gliwicach normalizuje się. Poziom wód w ciekach opada. Stany alarmowe są przekroczone na 3 wodowskazach w regionie wodnym Małej Wisły - z trendem malejącym. W regionie wodnym Górnej Odry nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych.

Wojewoda śląski odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów cieszyńskiego i żywiecki oraz dla miasta Bielsko-Biała.

Z uwagi na obniżający się stan wody na wodowskazie w Krzyżanowicach poniżej 360 cm oraz tendencję spadkową wykonawca budowy suchego zbiornika przeciwpodziowego Racibórz Dolny – polder, odwołał stan alarmowy na terenie budowy.

 


 

AKTUALIZACJA NR I Z DNIA 25.05.2019r.:

Sytuacja hydrologiczna na obszarze działalności RZGW w Gliwicach stabilizuje się. Stany alarmowe na ciekach w granicach RZGW Gliwice są przekroczone na 3 wodowskazach w regionie wodnym Małej Wisły - z trendem malejącym. W regionie wodnym Górnej Odry nie notuje się przekroczenia stanów alarmowych.

ZBIORNIK WILKÓWKA – na miejscu zabezpieczająco i w ciągłej gotowości znajduje się specjalistyczna pompa wysokiej wydajności. Aktualnie zbiornik opróżnia się grawitacyjnie, w tempie zgodnym z instrukcją gospodarowania wodą na tym obiekcie – nie więcej niż
20 cm na dobę. Szybsze opróżnianie zbiornika mogłoby powodować utratę stateczności budowli i zjawisko sufozji. Obecnie służby gliwickich Wód Polskich prowadzą ciągły monitoring obiektu oraz pomiary poziomów w układzie pizometrycznym. Analizowana jest też stateczność zboczy przylegających do czaszy zbiornika. Szczegółowej ocenie pod kontem przemieszczeń poziomych i pionowych oraz ewentualnej utrat stateczności podlegają skarpy zbiornika. Wyniki analiz zostaną przekazane wójtowi miejscowości Wilkowice, który zgodnie z kompetencjami podejmuje decyzje o ewakuacji mieszkańców i jej odwołaniu.

 


 

AKTUALIZACJA Z DNIA 24.05.2019r.:

Informujemy, że nie potwierdzamy pojawiających się w mediach informacji o planowanym niekontrolowanym zrzucie wody w Czechach, który wywołałby zagrożenie podtopieniami na Śląsku.

Wody Polskie (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach) są w stałym kontakcie ze stroną czeską i współpracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców południowej Polski. Sytuacja jest wręcz przeciwna. Ze stroną czeską ustalono zmniejszenie odpływu ze zbiorników w Czechach.

 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymuje ostrzeżenie hydrologiczne 2-go stopnia dla rzeki Odry w województwie opolskim, oraz ostrzeżenie meteorologiczne tego samego stopnia dla południowych powiatów województwa śląskiego. Przewiduje się tam lokalnie silny deszcz z burzami.

Sytuacja hydrologiczna w województwie stabilizuje się. Stany alarmowe na obszarze działalności RZGW w Gliwicach zostały przekroczone na 10 wodowskazach w regionach wodnych Małej Wisły i Górnej Odry: na jednym z trendem rosnącym, na trzech z trendem malejącym, na sześć – bez zmian.

PILNE: Mimo czasowej poprawy warunków pogodowych trwa akcja zaradcza na zbiorniku Wilkówka, z którego wypompowywana jest woda. Czynnościom towarzyszy wizja terenowa z udziałem Dyrektora gliwickich Wód Polskich oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Spotkanie ma na celu rzeczowe ustalenie oczekiwanych postępów w pompowaniu wody, oraz określenie maksymalnych możliwości opróżnienia zbiornika bez powodowania dodatkowego zagrożenia dla samego obiektu.

Równolegle z ewakuacją mieszkańców miejscowości Wilkowice, którą zarządzono po rekomendacji gliwickich Wód Polskich przystąpiono do wypompowywania wody ze zbiornika, aby odciążyć niestabilną zaporę. Pompy przy współpracy ze służbami RZGW w Gliwicach pracowały całą noc i wciąż pompują wodę, której poziom w zbiorniku zmniejszył się o ok. 50 cm. Dla przywrócenia bezpieczeństwa mieszkańców konieczne jest całkowite opróżnienie wadliwego zbiornika i wdrożenie przy współudziale sztabu zarządzania kryzysowego Wojewody Śląskiego oraz właściwych służb, rozwiązań awaryjnych dla tego obiektu. W dalszej kolejności będą zapadły decyzje co do przyszłości zbiornika.

Choć wilkowicki rezerwuar, zbudowany przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych miał piętrzyć wodę dla celów pitnych, na wypadek suszy oraz służyć rezerwą na ewentualność wezbrań i powodzi z uwagi na liczne wady nie pełni swoich projektowych funkcji. Mimo, iż poprzedni zarządca zbiornika miał świadomość zagrożenia, jakie stwarza, dopiero Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, obejmując mocą ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. funkcję zarządcze wobec obiektu, podjęło kroki mające na celu bezpieczeństwo publiczne mieszkańców miejscowości Wilkowice.

 


 

AKTUALIZACJA Z DNIA 23.05.2019r.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nadal ostrzega przed burzami i intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Alert RCB z ostrzeżeniem otrzymali mieszkańcy województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego dolnośląskiego i opolskiego. W województwie śląskim obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów m.in. cieszyńskiego, bielskiego i miasta Bielska-Białej., znajdujących się na obszarze RZGW w Gliwicach. Gliwice Wody Polskie pracują w systemie całodobowego dyżuru przeciwpowodziowego. Pracownicy gliwickich Wód Polskich stale monitorują stan wałów przeciwpowodziowych i zbiorników wodnych.

PILNE: trwa ewakuacja mieszkańców 30 gospodarstw w miejscowości Wilkowice, akcją ratunkową objętych jest ok. 120 osób. Powodem ewakuacji jest zagrożenie wytrzymałości zbiornika retencyjnego Wilkówka w województwie śląskim. Trwa akcja przepompowywania wody ze zbiornika, aby osłabić napór wody na zaporę. W akcji uczestniczą strażacy i pracownicy Wód Polskich. Na miejscu jest obecny Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

Na terenie powiatu bielskiego doszło do podtopień, w tym dróg lokalnych od strony rzeki Białej oraz potoku Kromparek.

Na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny wykonawca inwestycji zarządził ewakuację ludzi i sprzętu z powodu stanu alarmowego na rzece Odrze w Chałupkach oraz przerwania grodzy od kanału wylotowego, skutkiem czego wody rzeki Odry wdarły się na jeden z frontów robót – budowlę przelewowo-spustową.

Jednocześnie utrzymują się ostrzeżenia hydrologiczne IMGW dla zlewni Górnej Odry wraz z dopływami oraz zlewni Małej Wisły, Pszczyny i Brynicy. Opady deszczu, lokalnie intensywne, doprowadziły do wzrostu stanów wody  w zlewni rzeki Mała Wisła.

Regionie wodnym Małej Wisły stany alarmowe zostały przekroczone na 12 wodowskazach – 7 stan rosnący, 5 stan malejący. W regionie wodnym Górnej Odry stany alarmowe zostały przekroczone na 3 wodowskazach: 2 stan rosnący, 1 stan malejący.

Zbiorniki administrowane przez PGW WP RZGW w Gliwicach są gotowe, by wydatnie ściąć ewentualną falę wezbraniową na całym obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach. Służby gliwickich Wód Polskich pozostają w kontakcie z czeskim odpowiednikiem – Povodi Odry oraz administratorem największego zbiornika w regionie (Goczałkowice) – Górnośląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów S.A. Na 9 zbiornikach zakres rezerwy wynosi ponad 100%, na trzech jest bliski 100%.

W związku z przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 RZGW w Gliwicach zamknął dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Służby RZGW w Gliwicach pozostają w pełnej gotowości. W regionie na bieżące reagowanie na sytuację przygotowanych jest 950 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.

Słabnące opady deszczu powodują, że w najbliższych godzinach sytuacja będzie się lokalnie stabilizować.

IMG 20190523 132249 1

Industriada 2019 na Kanale Gliwickim

Wody Polskie zapraszają na „Raut na śluzie” Rudziniec!

Już 8 czerwca za sprawą INDUSTRIADY 2019 – festiwalu Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach udostępni zwiedzającym znajdującą się na Kanale Gliwickim śluzę Rudziniec. To niecodzienna okazja, by zwiedzić ten, niedostępny zwykle od strony lądu, obiekt hydrotechniczny. Dzień festiwalu zapowiada się nietuzinkowo, ponieważ zwiedzaniu śluzy towarzyszyć będą taneczne rytmy i melodie minionego stulecia, które oddadzą przewodnie hasło tegorocznej Industriady - INDUbal!

Zwiedzający obiekt, podążając wraz z przewodnikami (w tej roli operatorzy śluzy), poznają wyjątkową historię Kanału Gliwickiego oraz zobaczą na co dzień ukryte przed widokiem publicznym urządzenia, za sprawą których pracuje potężna maszyneria śluzy, umożliwiającej pokonywanie kanału przez jednostki pływające. Zwiedzaniu będzie towarzyszyła muzyka z czasów budowy i świetności tej drogi wodnej, pozwalająca poczuć ducha minionych czasów i atmosferę prawdziwego rautu z epoki industrialnej.

Na czas festiwalu oprócz zwiedzania obiektu zaplanowano także wiele innych atrakcji – w tym m. in. rejsy statkiem po Kanale Gliwickim. Uczestnicy zmierzający na „Raut na Śluzie!” będą mogli rozpocząć swoją industrialną przygodę w gliwickiej Marinie, skąd zabytkowym statkiem Foxtrot, pokonując dwie śluzy (Łabędy i Dzierżno) dotrą do Rudzińca. Istnieje także możliwość udziału w rejsie powrotnym ze zwiedzanego obiektu do Gliwic. Dla chętnych przygotowano również cykliczne, krótsze wycieczki statkiem ze śluzy Rudziniec w górę kanału (w stronę Dzierżna) do rozdziału wód Kanału Gliwickiego i rzeki Kłodnicy, aby po doświadczeniu śluzowania w komorze śluzy wrócić do awanportu śluzy.

Industrialną zabawę na obiekcie uświetni specjalne widowisko muzyczno-taneczne, przygotowane przez Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe SZOK Gliwice, a także możliwość wzięcia udziału w lekcji tańca. Na najmłodszych fanów hydrotechniki czeka wiele ciekawych warsztatów i zabaw w ramach Kinderbalu. Nie zabraknie pokazów tematycznych, zaś o edukacyjny wydźwięk przedsięwzięcia zadba Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla oraz Marina Gliwice.

Na wytrwałych miłośników przemysłowych atrakcji i żądnych wrażeń będzie czekać wieczorna prywatka-festyn: Raut na śluzie! Sobotni relaks zapewnią bowiem koncerty muzyki biesiadnej oraz z okresu międzywojnia, wykonane przez zespoły: DE SILVERS oraz GRUPĘ PRZYJACIELE. Oprócz przyjemności duchowych na rudzinieckiej śluzie znajdzie się też coś dla ciała. Na głodnych i spragnionych, nie tylko wielu industrialnych wrażeń, będą czekać gorące dania, ciepłe i zimne napoje oraz przekąski, które zaserwuje restauracja Leśna Perła (http://www.lesnaperla.com/).

Informacje dotyczące programu wydarzeń w tym dniu na śluzie Rudziniec znajdziecie na stronie: http://industriada.pl/program/#sluza-rudziniec-na-kanale-gliwickim 

 

 

Partnerzy:

Kolor     LOGOSZKOLY SZARE       logo CCM       fest logo  logomarinylogo leśna perła

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (REGULAMIN UCZESTNIKA INDUSTRIADY 2019.docx)Regulamin uczestnika Industriady 2019 14 kB2019-05-23 06:452019-05-23 06:45

W dniach 17-19 września 2019r. odbędzie się w Opolu, organizowany przez Wojewodę Opolskiego Pana Adriana Czubaka, II Kongres Żeglugi Śródlądowej, poświęcony wzorem roku poprzedniego dialogowi na temat żeglowności polskich rzek. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach również w tym roku pozostaje partnerem tego istotnego przedsięwzięcia.

Jednym z podjętych przez Wody Polskie działań w tym zakresie jest organizacja konkursu plastycznego pod nazwą „Statkiem po Odrze”, w ramach którego młodzi uczestnicy zabawy z Opolszczyzny i miejscowości nadodrzańskich w wieku 7-13 lat będą mieli za zadanie stworzyć dowolną techniką kreatywną pracę, przedstawiającą podróż po wodach tytułowej rzeki. Dla zwycięzców przygotowano atrakcyjne nagrody, m.in. rejs statkiem pasażerskim po Odrze. Wybór najlepszych prac w poprzedniej edycji konkursu nie był prosty, mamy więc nadzieję, że również w tym roku ujawnią się młode talenty plastyczne kochające wodne przygody.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do wspólnej zabawy!

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Konkurs plastyczny - II Kongres Żeglugi Śródlądowej.pdf)Regulamin konkursu plastycznego 1092 kB2019-05-20 06:282019-05-20 06:28

25 kwietnia 2019r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał umowę na dokończenie modernizacji śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim. W ramach prowadzonych prac, wyłoniony w przetargu Wykonawca – Przedsiębiorstw Usługowo-Produkcyjne POM sp. z o.o. kosztem blisko 9 mln zł wykona roboty w obrębie awanportów od wody dolnej i górnej, prace remontowe w komorach południowej i północnej, remont międzyśluzia i galerii międzykomorowej.


Szeroki zakres robót zostanie zrealizowany w budynku głównym śluzy oraz maszynowniach. W ramach umowy na śluzie Dzierżno zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne, zaś wysłużone oświetlenie zastąpią lampy LED. Modernizacja śluzy na Kanale Gliwickim, zgodnie z zawartą umową zakończy się jesienią bieżącego roku.

 

Projekt pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach, Zarządu Zlewni w Opolu, w dniach 8–11 kwietnia 2019r. odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Przeciwpowodziowe PK. „SZANDORY – 19”, zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.

 

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie zdolności reagowania służb wojewódzkich i miejskich na występujące zagrożenie powodziowe. Manewry polegały na sprawdzeniu współdziałania organów administracji publicznej z organami dowodzenia, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych RP oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jako rejon ćwiczenia przyjęto rzekę Odrę i jej międzywale pomiędzy śluzami Opole – Dobrzeń Mały.


Realizowany scenariusz operacyjny zagrożenia i jego poszczególne epizody rozgrywane były w miejscach przewidzianych do wykorzystania zamknięć szandorowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odry.


Ćwiczenia zostały podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich uruchomiono siły zbrojne RP na potrzeby wsparcia administracji publicznej, jak również sprawdzono procedury reagowania wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego. Jednocześnie w tym etapie zostały przygotowane stanowiska do montażu belek szandorowych.
Etap drugi manewrów polegał na praktycznym montażu zamknięć szandorowych na terenie miasta Opola oraz Gminy Dobrzeń Wielki ( rz. Odra oraz Mała Panew). Głównym celem tego etapu było sprawdzenie całkowitego czasu montażu wszystkich zamknięć mobilnych oraz sprawdzenie przygotowania sił i środków przewidzianych do tego zadania.

 

Przeprowadzone ćwiczenia, w czasie których tymczasowo zamknięto drogę wojewódzką 454 na wysokości mostu drogowego nad Małą Panwią w Czarnowąsach, dowiodły przygotowania służb do sprawnego współdziałania i reagowania na wypadek ryzyka powodzi.

Wizytą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Grzegorz Witkowskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhaltu Pana Thomasa Webela, Prezesa Wód Polskich, Pana Przemysława Dacy i zaproszonych gości rozpoczął się kolejny sezon nawigacyjny na Kanale Gliwickim. Przy udziale Wojewody Śląskiego, Pana Jarosława Wieczorka i Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki w pierwszy w tym sezonie rejs, 27 marca wypłynął statek gliwickiej Mariny, na pokładzie którego uczestnicy wizyty międzynarodowej dyskutowali na temat potencjału śródlądowych dróg wodnych, znaczenia transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektyw współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

 

Uczestników wizyty terenowej objął opieką Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, Pan Łukasz Lange, który w towarzystwie swojego zastępcy ds. powodzi i suszy, Pana Marcina Jarzyńskiego zaprezentował efekty projektu modernizacji na drodze wodnej i przybliżył inwestycje realizowane przez gliwickie Wody Polskie.
Pan Wiceminister, Grzegorz Witkowski, goście z Republiki Federalnej Niemiec oraz uczestniczący w wizycie przedstawiciele podmiotów i instytucji związanych z szeroko rozumianą żeglugą złożyli deklarację dalszej współpracy, zaznaczając jednocześnie, że konieczna jest jak najszybsza likwidacja „wąskich gardeł” na drogach wodnych i tym samym polepszenie warunków żeglugowych. W rozmowach w czasie wizyty uczestniczyła również Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Spotkanie stało się okazją do podsumowania minionego sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim, który Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył bilansem ponad 16 tys. śluzowań.


Rejs uczestników wizyty studyjnej dotarł do śluzy Rudziniec, którą zaprezentowano gościom, pokazując efekty projektu modernizacji, jakim objęte są wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego.
Spotkanie, które rozpoczęło się w gliwickich Wodach Polskich potrwa do 29 marca br. W tym czasie uczestnicy wizyty zwiedzą m.in. stopień wodny Malczyce oraz wezmą udział w Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim w 200-tną rocznicę regulacji Odry, które odbędzie się we Wrocławiu.