400 pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zmobilizował w czasie zimowej odprawy powodziowej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Mirosław Kurz, która odbyła się 18 lutego br. Pracownicy pozostają w gotowości do podjęcia działań i interwencji na rzekach. W spotkaniu uczestniczyli zastępcy dyrektora RZGW, Dyrektorzy Zarządów Zlewni z Katowic, Gliwic i Opola oraz specjaliści z Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW. Wszystko za sprawą prognozowanego wzrostu temperatur i nadchodzącej odwilży oraz opadów, które będą występować lokalnie zarówno w miejscowościach nad Odrą, jak i Wisłą.

Służby terenowe i specjaliści Wód Polskich będą pełnić dyżury, monitorując sytuację meteorologiczną i hydrologiczną.

- W tej chwili sytuacja nie jest niepokojąca. Zapowiadane ocieplenie nie przynosi raptownych roztopów, nie mamy też zagrożenia wezbrania zatorowego. Niemniej jednak jesteśmy przygotowani nawet na najgorszy scenariusz, który hipotetycznie założyliśmy i zwariantowaliśmy, zwłaszcza dla rzeki Odry. Założenie operacyjne, które przyjęliśmy mówi o nagłym wzroście temperatury u naszych południowych sąsiadów i intensywnym topnieniu lodu na Odrze po czeskiej stronie, połączonym z nawalnym opadem deszczu. Ale nawet na taką, bardzo mało prawdopodobną w tej chwili sytuację jesteśmy przygotowani. Zbiorniki w administracji RZGW w Gliwicach, w tym Buków i Racibórz są gotowe do piętrzenia – zapewnił Dyrektor RZGW w Gliwicach.

Stany wód w zlewni rzek Wisły i Odry kształtują się w strefach niskich przez średnie po lokalnie wysokie. Nic jednak nie wskazuje na ryzyko wezbrania, podtopień czy tym bardziej powodzi w najbliższym czasie.

Szybki nurt rzek o charakterze górskim uniemożliwia zamarzanie wody na dużych odcinkach rzek, zwłaszcza Podbeskidzia. Oznacza to, że na obszarze administracji RZGW w Gliwicach nie występuje tak duże ryzyko powodzi zatorowych, jak w innych regionach kraju. Jeśli miałoby się pojawić byłoby charakterystyczne dla nizinnych rzek Opolszczyzny. I choć w czasie silnych mrozów zaobserwowano zjawiska lodowe w niektórych newralgicznych lokalizacjach, obecnie systematycznie one ustępują.

Raptowny i duży wzrost temperatury powodujący topnienie dużych ilości śniegu przy jednoczesnym braku absorpcji do gruntu, który pozostaje zamarznięty może przyczynić się lokalnie do wystąpienia stanów ostrzegawczych na rzekach w zlewni Wisły i Odry, zwłaszcza na rzekach nizinnych, takich jak Stobrawa, Budkowiczanka czy Bogacica. Sytuacja pozostaje jednak pod kontrolą i nie powoduje ryzyka wezbrania. Jest następstwem naturalnego stanu rzeczy – topnienia pokrywy śnieżnej po obfitej w opady ziemie, jakiej nie notowano od kilku lat.

Wody Polskie w Gliwicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej zachowują rezerwę powodziową na wszystkich zbiornikach w swojej administracji. W gotowości do użycia pozostaje również ciężki sprzęt w dyspozycji Wód Polskich. Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej pełnią stały dyżur i pozostają w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego zarówno w gminach, powiatach i urzędach wojewódzkich.

Dyrektor PGW Wody Polskie w Gliwicach uczestniczył również w sztabie kryzysowym z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia, a także przedstawicieli służb, który zwołano 16 lutego br. w godzinach popołudniowych w związku z prognozowanym przez IMGW ociepleniem (odwilż). Narada poświęcona była sytuacji powodziowej w Polsce.

 

IMG 20210218 WA0005

Zrealizowanym w formie zdalnej briefingiem prasowym dnia 16 lutego rozpoczęły się konsultacje społeczne aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (aPZRP) w Gliwicach. Obszar administracyjny Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to drugi po Małopolsce region, w którym odbyły się takie spotkania.

W związku z pandemią covid-19 i wprowadzonymi obostrzeniami, spotkania podczas ogłoszonych przez Ministra Infrastruktury, a koordynowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, konsultacji społecznych dotyczących projektów aPZRP, zorganizowano w trybie online. Pierwsze z nich, dla regionu wodnego Górnej Odry odbyło się w Gliwicach 16 lutego br., drugie zaś, zaplanowane w Pszczynie dla regionu wodnego Małej Wisły, miało miejsce dzień później – 17 lutego br. Były one okazją dla blisko 300 podmiotów i osób indywidualnych do zgłoszenia swoich uwag, względem projektu tych strategicznych dokumentów, które nie tylko diagnozują ryzyko powodzi, wskazują obszary jego występowania, ale przede wszystkim zawierają zestawienie inwestycji – technicznych środków, które minimalizują zagrożenie powodzi na danym terenie.

 

Region Małej Wisły i Górnej Odry jako wyzwanie dla gospodarki wodnej

Na obszarze działalności RZGW w Gliwicach, jak w soczewce koncentrują się współczesne wyzywania, z jakimi boryka się gospodarka wodna w naszym kraju. Innego podejścia w walce z powodzią wymaga bowiem teren aglomeracji górnośląskiej, z obecnym tu dużym zagęszczeniem ludności i intensywnym przemysłem, zwłaszcza wydobywczym, innego rolnicze obszary Opolszczyzny, a jeszcze innego górzyste tereny Podbeskidzia.

- Obszar południowej Polski stosunkowo często nawiedzany jest przez mniejsze lub większe wezbrania, które występują na Podbeskidziu, gdzie szybki spływ powierzchniowy i duża dynamika sytuacji sprawia, że nawet pozornie niegroźny deszcz powoduje nagły przybór wód w korytach rzek. Także Odra, jako rzeka o charakterze górskim, przynosi wezbrania będące efektem nie tylko opadów w województwie śląskim czy opolskim. Stan wód na korycie tej rzeki jest bowiem także wypadkową sytuacji meteorologicznej i reakcji na nią u naszych południowych sąsiadów – w Republice Czeskiej. Dlatego tak ważne jest kompleksowe podejście do ryzyka powodzi, ujęte w projekcie aktualizowanych Planów ZRP i udział społeczeństwa w procesie ich tworzenia. Głos zabrany w sprawie przez mieszkańców gmin i ich instytucjonalnych przedstawicieli: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, jest nas szczególnie istotny, ponieważ poszczególne inwestycje, realizowane w ramach planu będą służyły właśnie mieszkańcom – zachęcił do udziału w konsultacjach społecznych Mirosław Kurz – Dyrektor RZGW w Gliwicach.

 

Działania podjęte w I cyklu PZRP

Mając na uwadze specyfikę regionu, w ramach I cyklu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, przyjętych 2016r. i obowiązujących przez 6 lat, zrealizowano szereg ważnych inwestycji. Dla regionu wodnego Górnej Odry wymienić należy przede wszystkim długo wyczekiwaną budowę zbiornika Racibórz Dolny, ale także budowę prawostronnego obwałowania rzeki Odry w gminie Kuźnia Raciborska oraz odbudowę i remont jazów klapowych na rzece Kłodnicy. W regionie wodnym Małej Wisły wykonano z kolei regulację cieku Goczałkowickiego, uporządkowanie gospodarki wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska i Pogoria a także podjęto się I-go etapu odtworzenia funkcjonalności obiektów przeciwpowodziowych doliny Przemszy. Zrealizowano również prace remontowe koryta i ubezpieczeń rzeki Przemszy, a także odbudowę koryta i obwałowań tej rzeki na obszarze miasta Sosnowiec, jak również budowę ubezpieczeń brzegowych rzeki Małej Wisły w miejscowości Dankowice.

W 2020 r. na terenie RZGW w Gliwicach czterokrotnie wystąpiły wezbrania – na przełomie maja i czerwca, w drugiej połowie czerwca, w sierpniu, po raz ostatni zaś w październiku. Ostatnie z wezbrań miało miejsce zarówno w regionie wodnym Małej Wisły jak i w Górnej Odry, gdzie na wielu wodowskazach odnotowano przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. Podobna sytuacja w tej skali miała miejsce w 1936r. W październiku 2020 r., z uwagi na utrzymujące się prognozy podtopień, po raz pierwszy uruchomiono, ukończony w czerwcu 2020 r., zbiornik Racibórz Dolny. W ciągu 5 dni obiekt zgromadził 50 mln m3 wody, a ponieważ wypełniony został w 30%, mógł jej jeszcze przyjąć ok. 140 mln m3. Na skutek ścięcia przez zbiornik fali powodziowej, a także dzięki wypracowaniu optymalnego rozwiązania pozwalającego uniknąć nałożenia się na siebie fal wezbraniowych, uchroniono przed zalaniem wiele miejscowości, w tym m.in. Bierawę, Koźle, Brzeg, czy też oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

- Zakończona z sukcesem budowa zbiornika Racibórz Dolny, stanowiąca kluczową inwestycję w I cyklu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, to przykład działania świadczącego o zasadności realizacji przedmiotowych planów - powiedział podczas spotkań konsultacyjnych Z-ca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Marcin Jarzyński.

 

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach aPZRP

W aktualizowanych Planach Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Górnej Odry zaplanowano łącznie 27 zadań, w tym 9 kontynuowanych i 18 nowych. Wśród najważniejszych inwestycji należy tu wymienić poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry, realizację budowy zbiornika Racławice Śląskie na rzece Osobłodze, przebudowę Polderu Żelazna w mieście Opole, rozpoczęcie budowy zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce, a także budowę, przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od miejscowości Dziergowice w gminie Bierawa do Kędzierzyna-Koźla. Wykonana zostanie także budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na terenie Kędzierzyna-Koźla, przy miejskiej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa i modernizacja wałów rzeki Odry na odcinku od miejscowości Lasaki do miejscowości Poborszów.

Z kolei na obszarze regionu wodnego Małej Wisły w aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zaplanowano wykonanie łącznie 30 zadań, w tym 22 kontynuowanych i 8 nowych. Najważniejsze spośród nich to przebudowa i odbudowa fragmentów obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Gostynki, w tym w miejscowości Tychy, przebudowa oraz nadbudowa obwałowań Iłownicy w gminie Czechowice-Dziedzice, odbudowa i przebudowa obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Mleczna na terenie Bierunia Starego, a także modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach wraz z odwodnieniem terenów zawala rzeki Przemszy w gminie Bieruń.

Kwota, na którą planowane są prace w ramach aPZRP w Regionach Wodnych Górnej Odry i Małej Wisły to ponad 982 mln zł.

 

Kontynuacja spotkań w ramach konsultacji społecznych

Cykl konsultacji społecznych aktualizowanych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakończy się spotkaniami w Elblągu i Słupsku, które odbędą się 26 i 27 maja. Rejestracja na konsultacje rozpoczyna się zawsze na 3 tygodnie przed konkretnym spotkaniem na stronie www.stoppowodzi.pl. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkania w lutym i marcu odbywają się w trybie online. Jeśli obostrzenia zostaną zniesione, możliwa będzie organizacja kolejnych spotkań w tradycyjnej formule. Wszelkie informacje znaleźć można w aktualnościach na stronie www.stoppowodzi.pl.

 

 

Minister Infrastruktury zaprasza wszystkich zainteresowanych na półroczne konsultacje społeczne projektów aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) dla obszarów dorzeczy. Konsultacje potrwają do 22 czerwca 2021 r. W tym czasie zaplanowano 28 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu.

Na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wytypowano dwa miejsca spotkań konsultacyjnych:

- Gliwice - 16.02.2021 r.
- Pszczyna - 17.02.2021 r.

 

aPZRP slask

 

Zaplanowane spotkania w lutym 2021 r. odbędą się w formule spotkań online.

Formularze rejestracji dostępne są od 2 lutego 2021 r.

Projekty aPZRP są dostępne na stronie internetowej projektu: https://stoppowodzi.pl/projekty-apzrp/. Uwagi rozpatrywane będą sukcesywnie, a wyniki zostaną opublikowane na stronie http://www.stoppowodzi.pl

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat projektu i konsultacji społecznych projektów aPZRP!

 

Aktualizacja, 12 luty 2021 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach prezentuje aktualną sytuacje hydrologiczną na obszarze swojej administracji.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i lokalnie wysokich. Odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie Krzywa Góra na rzece Budkowiczance. Na rzece Odrze występuje lód brzegowy, pokrywający max. 40% lustra wody oraz śryż zajmujący je w 20-90%. Odnotowano także występowanie pokrywy lodowej, liczącej od 1-3 cm grubości i zajmującej odcinkami nawet 90% lustra wody. Na Małej Panwi można natomiast zaobserwować pokrywę lodową o grubości ok. 3cm. Pokrywa ona całe lustro wody tej rzeki.

Z kolei w Regionie Wodnym Małej Wisły stany wód kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i lokalnie wysokich. Nie odnotowano tu stanów ostrzegawczych ani alarmowych.

Na rzece Wiśle występuje lód brzegowy, zajmując od 20-60% lustra wody, a także śryż pokrywający je w 30-80%.

Na zbiornikach  wodnych zapewnione zostały poziomy piętrzenia zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodami w okresie zimowym.

Aktualne prognozy wskazują, że zarówno w dzień jak i w nocy na południu Polski będzie się utrzymywał mróz, możliwe są także przelotne opady śniegu. W chwili obecnej na obszarze administracyjnym Wód Polskich w Gliwicach sytuacja jest stabilna i nie występuje zagrożenie powodziowe. Specjaliści  RZGW w Gliwicach pozostają w gotowości prowadząc wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej a także będąc w kontakcie z jednostkami terenowymi.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Ostatnie opady śniegu i marznącego deszczu spowodowały powstanie zjawisk lodowych oraz podniesienie poziomu wód w rzekach. Wody Polskie w Gliwicach prezentują aktualną sytuację hydrologiczną w Regionie Wodnym Górnej Odry i Małej Wisły.

W Regionie Wodnym Górnej Odry stany wód kształtują się w strefie stanów lokalnie niskich, średnich i wysokich. Odnotowano jeden stan ostrzegawczy na wodowskazie Krzywa Góra (rzeka Budkowiczanka) z tendencją do dalszego wzrostu.

Na odcinku Odry swobodnie płynącej między granicą Państwa a Kędzierzynem-Koźlem występuje kra lodowa, pokrywająca 20% lustra wody, a także lód brzegowy, pokrywający około 10% lustra wody.

Ze względu na złe warunki atmosferyczne dnia 8 stycznia 2021 r. zamknięty został Kanał Gliwicki oraz Kanał Kędzierzyński. Ponowna żegluga możliwa będzie w przypadku poprawienia się warunków.

Od dnia 12.01.2021 r. do odwołania zamknięto również szlak żeglugowy na rzece Odrze od Stopnia Wodnego Zawada do granicy RZGW w Gliwicach z uwagi na obniżenie wody na Stopniu Wodnym Ujście Nysy. Konieczne było jego rozigliczenie ze względu na przewidywany spadek temperatury. Minusowe temperatury mogą powodować oblodzenie iglic na jazie kozłowo-iglicowym co uniemożliwi prawidłową obsługę obiektu. Pozostawienie jazu zaigliczonego mogłoby przyczynić się do powstania zatoru w przypadku zlodzenia iglic. Ponadto zamknięty dla żeglugi pozostaje szlak żeglugowy na rzece Odrze w Raciborzu do Stopnia Wodnego Zawada z uwagi na niską temperaturę, powodującą zamarzanie kanałów śluzowych. Otwarcie żeglugi nastąpi w momencie poprawy warunków atmosferycznych.

W Regionie Wodnym Małej Wisły sytuacja również pozostaje stabilna. Nie odnotowano żadnych stanów ostrzegawczych i alarmowych.

Odnotowano natomiast występowanie lodu brzegowego o grubości 1-2 cm, który w około 10% pokrywa lustro wody. Zjawisko występuje na terenie działania Nadzoru Wodnego Pszczyna od ujścia rzeki Iłownicy do torów kolejowych w Strumieniu (w którym zawiera sią Zbiornik Goczałkowicki). Na obszarze wód w zarządzie Nadzoru Wodnego w Skoczowie pojawił się śryż pokrywający 50% lustra wody oraz lód brzegowy pokrywający lustro wody w 10%. Powstawanie lodu w takim stopniu nie powoduje ryzyka wezbrania, a w konsekwencji lokalnych podtopień.

Aktualnie sytuacja jest ustabilizowana. Pomimo prognoz, zapowiadających ujemne temperatury oraz lokalne opady śniegu, nie występuje ryzyko wezbrania wód. Na posterunku pozostają również pracownicy Wód Polskich, którzy nieustannie monitorują sytuację.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z obowiązującymi procedurami na stronie Wód Polskich w Gliwicach w zakładce Strefa klienta/Załatw sprawę zamieszczone zostały informacje dotyczące zasad gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Zachęcamy do zapoznania się z przedmiotowymi wytycznymi.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana siedziby Nadzoru Wodnego w Gliwicach.

 

Zmianie ulega adres Nadzoru Wodnego, który dotychczas znajdował się przy ulicy Góry Chełmskiej.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. nowy adres siedziby to:

Nadzór Wodny w Gliwicach

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice

 

Zgodnie z art. 89 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Wody Polskie publikują wzór sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 rok.

 

Sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte w V AKPOŚK (AKPOŚK 2017). Aglomeracje powinny przedstawiać stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2020 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę (rozporządzenie), nawet jeśli aglomeracje są w trakcie zmiany lub likwidacji. Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej do dnia 28 lutego 2021 r.

W związku z koniecznością przeprowadzenia weryfikacji poprawności i kompletności danych przekazanych w ankiecie sprawozdania z realizacji KPOŚK za 2020 r., niezbędne jest pozyskanie w niej danych umożliwiających późniejszy kontakt z osobami wypełniającymi ankietę. Z uwagi na powyższe prosimy również o zapoznanie się z informacją dotyczącą klauzuli RODO.

Sprawozdania w formie elektronicznej do RZGW Gliwice należy przesyłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice.

Załączniki:

  1. Ankieta - Sprawozdanie z KPOŚK za rok 2020
  2. Klauzula RODO - Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za 2020

Strona PGW Wody Polskie BIP:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-sprawozdania-z-realizacji-kposk-za-2020-rok.html

Wszystkie informacje odnośnie KPOŚK są również dostępne pod adresem:

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Celem rozwoju i usprawnienia śródlądowej drogi wodnej na Odrze w dniu 31.12.2020 r. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Mirosław Kurz podpisał zdalnie z Prezesem firmy wykonawczej PORR S.A. Piotrem Kledzikiem Umowę na wykonanie robót budowlanych na śluzie na stopniu wodnym Januszkowice w województwie opolskim.

Prace realizowane będą w ramach Projektu pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Januszkowice wraz z przebudową awanportów”. Zakres przedmiotowych robót obejmuje przebudowę istniejącej śluzy małej poprzez jej częściową rozbiórkę i budowę w jej miejscu nowej śluzy o parametrach 190m długości użytkowej i 12m szerokości użytkowej wraz z wyposażeniem technicznym, mechanicznym i hydraulicznym oraz przebudowę istniejącej komory pociągowej. W ramach prac na obiekcie wykonana zostanie także regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW na stopniu wodnym wraz z wykonaniem opaski brzegowej i przebudową tamy rozdzielczej od wody dolnej, jak również modernizacja infrastruktury i obiektów towarzyszących.

Modernizacja śluzy, podjęta z uwagi na jej intensywną eksploatację, przyczyni się do uzyskania przez administratora obiektu pewności co do bezpieczeństwa jego użytkowania, zarówno przez użytkowników jak i obsługę. Rezultatem zrealizowanej inwestycji będzie także większe wykorzystanie przyjaznego środowisku transportu i utrzymanie parametrów śródlądowych dróg wodnych.

Przekazanie placu budowy planowane jest na pierwszą połowę stycznia 2021 r., tak aby Wykonawca mógł bezzwłocznie rozpocząć prace. Zakończenie inwestycji przewidywane jest na IV kwartał 2023 r. Całkowita jej wartość to 171,52 mln zł. Projekt współfinansowany jest z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, iż dnia 24.12.2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) RZGW w Gliwicach wraz z jednostkami podległymi bedą nieczynne. W pozostałe dni w okresie świąteczno-noworocznym godziny pracy pozostają bez zmian.

 - - -

 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

z całego serca życzymy Państwu

dużo zdrowia, pokoju i radości z Narodzenia Pańskiego,

a także aby Nowy Rok obfitował we wszelką pomyślność oraz spełnienie

 

                           o2