W związku z restrykcjami związanymi z pandemią COVID-19 oraz podjętym zarządzeniem Prezesa Wód Polskich w tym zakresie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, iż jednostka pozostaje w dalszym ciągu zamknięta dla osób z zewnątrz. Klienci mają jednak możliwość, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, osobistego złożenia dokumentów w oknie podawczym, znajdującym się pomiędzy drzwiami wejściowymi a szklanymi drzwiami wewnątrz budynku.

Jedną z trzech podstawowych misji naszego Gospodarstwa jest dbanie o dobrą jakość wód. Pracownicy Wód Polskich na bieżąco prowadzą wizje terenowe obiektów hydrotechnicznych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym monitoring oczyszczalni ścieków. Nasi pracownicy oceniają stan wód w rzekach i powiadamiają odpowiednie służby, jeśli zauważą zanieczyszczenia w postaci zrzutów ścieków i innych nieczystości, w tym zanieczyszczeń stałych, zwłaszcza różnego typu odpadów mało- i wielkogabarytowych.

W ostatnim czasie obserwujemy wzrastający problem zanieczyszczania rzek. Są to śmieci wyrzucane przez ludzi wprost do rzek i zbiorników wodnych. Alarmujące są również sytuacje zanieczyszczenia wód ściekami. Na przestrzeni kilku ostatnich dni do takich sytuacji doszło na Podkarpaciu i w Małopolsce. Bardzo liczne przypadki zanieczyszczenia wód nieczystościami oraz odpadami stałymi obserwujemy również w województwie dolnośląskim.

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1142-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-kamienicy

https://krakow.wody.gov.pl/aktualnosci/1141-zanieczyszczenie-rzeki-serafy

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/660-nocna-awaria-oczyszczalni-sciekow-w-lesku-usunieta

https://rzeszow.wody.gov.pl/aktualnosci/663-monitorujemy-oczyszczalnie-w-gminie-krasne

Dlatego apelujemy, do wszystkich o reakcję. Substancje chemiczne, które wraz ze ściekami przedostają się do wód, jak również zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych wyrzuconych do rzek czy pozostawionych w ich okolicach, stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska przyrodniczego!

Przypominamy: Wody Polskie monitorują stan rzek i zbiorników wodnych. Do naszych kompetencji należy usuwanie odpadów mało-i wielkogabarytowych z koryt rzek. Niemniej problem porzucania śmieci w okolicy rzek i zbiorników wodnych jest tak masowy, że nasi pracownicy regularnie angażują się również w akcje sprzątania brzegów rzek. Przykładowo na odcinku 1 km nabrzeża we Wrocławiu, w sezonie wiosenno-letnim, po weekendzie zbierane jest 1,5 tony śmieci. Problem dotyczy całej Polski, dlatego nasi pracownicy, wraz z lokalnymi samorządami i organizacjami społecznymi regularnie organizują akcje sprzątania brzegów rzek oraz okolic zbiorników wodnych. Relacje z poszczególnych akcji sprzątania można znaleźć na naszym profilu Facebookowym. Ostatnio sprzątane były m.in. brzegi Martwej Wisły Sobieszowie oraz Bystrzycy we Wrocławiu, a także Białuchy w gminie Zielonki, Gołczanki w gminie Miechów, rzeki Strug w Rzeszowie oraz Czerniejówki w Lublinie. Co roku też Wody Polskie włączają się do akcji "Sprzątanie brzegów Warty od źródeł do ujścia". Problem zaśmiecania niestety będzie istniał, póki nie wzrośnie świadomość społeczna, że porzucanie śmieci stwarza ryzyko skażenia wód. Co – jak podkreślamy – jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska przyrodniczego. Dlatego też potrzebne jest wspólne działanie Wód Polskich, lokalnych społeczności i władz gmin. Mając to na uwadze, nasze regionalne jednostki podejmują wspólne działania z samorządami. Przykładem jest regionalny zarząd Wód Polskich we Wrocławiu, gdzie problem zanieczyszczania wód i zaśmiecania terenów przyległych występuje na bardzo dużą skalę. RZGW we Wrocławiu zawarło porozumienie z lokalnymi samorządami, którego celem jest utrzymanie czystości i porządku w gminach, na terenach wałów przeciwpowodziowych i nabrzeży zbiorników przeciwpowodziowych, które spełniają warunki tzw. terenów otwartych, służących społeczeństwu. Tereny te należą do gmin, zaś współpraca różnych podmiotów i organizacji jest niezbędna, by uporać się z problemem zaśmiecania stref położonych w sąsiedztwie wód. Więcej informacji:

https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/734-dobre-praktyki-wod-polskich-w-porozumieniu-z-lokalnymi-samorzadami

Osobną sprawą jest zanieczyszczanie wód ściekami, które pochodzą bezpośrednio z indywidualnych gospodarstw oraz z oczyszczalni ścieków. Duże awarie stanowią poważne zagrożenie, a zbadanie ich skali należy do Inspekcji Ochrony Środowiska. Dlatego namawiamy wszystkich, by nie pozostawali obojętnymi na zanieczyszczanie polskich rzek. W takich sprawach ważna jest jak najszybsza reakcja. Dlatego jeśli jesteśmy świadkami zanieczyszczania wód i widzimy, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki, reagujmy! Najlepiej wtedy zadzwonić na numer alarmowy 112, informując dyżurującego operatora o zaistniałym problemie, podając dokładną lokalizację zdarzenia i krótki opis. Ułatwi to reakcję i powiadomienie odpowiednich służb w terenie, które niezwłocznie dotrą na miejsce i podejmą stosowne działania.

 

plakat na stronę

W dniu 6 maja 2020r. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca odbył wizytę terenową w Gliwicach, w czasie której dokonał przeglądu sytuacji i monitoringu działań minimalizujących skutki suszy na obszarze zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pobyt w terenie był jednocześnie okazją dla Prezesa PGW WP, by podzielić się z pracownikami Wód Polskich w Gliwicach swoją decyzją o mianowaniu Dyrektorem tutejszego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Mirosława Kurza. Nowo powołany Dyrektor RZGW w Gliwicach dotychczas pełnił funkcję kierownika Biura Wdrażania Projektu budowy Zbiornika Racibórz Dolny – największej inwestycji hydrotechnicznej o funkcji przeciwpowodziowej w kraju. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie w 2009 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym uzyskał tytuł doktora inżyniera. Jest również absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, na którym ukończył studia podyplomowe z Prawa Gospodarczego i Handlowego. Za sprawą dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz uzyskanym kompetencjom specjalizuje się w zarządzaniu projektami. Mirosław Kurz od ponad dwudziestu lat był zawodowo związany z przedsiębiorstwami takimi jak „FAMED” S.A. w Żywcu, Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM Zabrze”, Elwo S.A., „RAFAKO S.A.” Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując wszystkie kluczowe stanowiska tj. konstruktora, głównego specjalisty w biurze projektowym, menagera projektów badawczych, kierownika zespołu pracowni projektowych, kierownika projektu. W trakcie swojej kariery zawodowej brał czynny udział w pracach nad nowymi produktami dla klientów z obszaru przemysłu, jak również w przygotowaniu planów rozwoju produktów, wdrażaniu nowych rozwiązań technicznych. Z sukcesami uczestniczył w realizacji przedsięwzięć, z który część stanowiły kontrakty „pod klucz”. Przez wiele lat pracy zawodowej jako menager działał pod presją czasu, szczególnie współpracując równolegle z wieloma firmami podwykonawczymi oraz instytucjami.

Spotkanie w Wodach Polskich w Gliwicach odbyło się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

 

 

logotypyUE

 

Udrożniony szlak żeglowny oraz dostosowanie jazów Krępa, Groszowice i Dobrzeń do postępujących zmian klimatycznych to tylko część spośród wszystkich korzyści jakie przyniesie realizacja projektu, na który Wody Polskie w Gliwicach podpisały umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

P.o. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej W Gliwicach, Marcin Jarzyński 27 kwietnia 2020r. podpisał umowę z Centrum Unijnych Projektów Transportowych na dofinansowanie w kwocie 130 843 908,92 PLN projektu pn. "Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice, woj. opolskie – etap II", który obejmie modernizację jazów Krępa, Groszowice i Dobrzeń, zlokalizowanych na opolskim odcinku rzeki Odry. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 154 000 000,00 PLN. Zadanie będzie zrealizowane w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. Dofinansowanie zostało udzielone w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Główny cel projektu stanowi udrożnienie odrzańskiego szlaku żeglownego i przywrócenie możliwości transportowych poprzez zapewnienie stałego i stabilnego poziomu piętrzenia wody, który gwarantuje żeglugę. Oczekiwane korzyści, jakie przyniesie modernizacji wskazanych obiektów hydrotechnicznych to rozwój transportu z wykorzystaniem Odrzańskiej Drogi Wodnej, poprawa warunków eksploatacji jazów, wraz z wyeliminowaniem ich awaryjności, jak również dostosowanie jazów do postępujących zmian klimatycznych związanych m.in. z prognozowanymi powodziami i suszami oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb zapewnienia sprawnej migracji ryb.

W ramach projektu realizowane są trzy oddzielne przedsięwzięcia, w skład których wchodzą m.in. wymiana zamknięć sektorowych jazów na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym i niezbędną przebudową konstrukcji betonowych filarów, przyczółków i przęseł oraz budowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Zmodernizowane obiekty wyposażone zostaną w systemy automatycznego i zdalnego sterowania klapami oraz w systemy monitorujące pracę urządzeń i bezpieczeństwo budowli.

Odrzańska Droga Wodna, na której zlokalizowane są jazy Krępa, Groszowice i Dobrzeń to śródlądowy szlak żeglugowy na rzece Odrze, w skład którego wchodzi także Kanał Gliwicki, łączący Odrę z Górnym Śląskiem. Początek ODW znajduje się w Gliwicach, natomiast koniec w Szczecinie, gdzie Odra uchodzi do Morza Bałtyckiego. W ostatnich latach prowadzonych jest wiele inwestycji mających na celu zwiększenie możliwości żeglugowych szlaku, jego modernizację i dostosowanie do europejskich standardów.

 

Wody Polskie ogłaszają kolejne przetargi na inwestycje retencji korytowej, której zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel przeznaczono dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski.

Nowatorskie podejscie

 

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano w Polsce susze. Obserwacje wskazują, że zjawiska te mają tendencje do wydłużania się i zmian w czasie i przestrzeni. W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Wody Polskie już realizują inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel w 2020 roku przeznaczono ponad 2 mld zł. Dodatkowo 380 mln zł zabezpieczono na prace utrzymaniowe, które obejmą ponad 4 tys. zadań. Tylko kompleksowe inwestycje w działania pro-retencyjne mogą przynieść wymierne skutki w przeciwdziałaniu suszy.

Bez inwestycji w retencję nie możemy skutecznie przeciwdziałać suszy. Kluczowym znaczeniem dla rolnictwa jest dostępność wody w okresach suszy, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. W tym celu Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY! które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami.

Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zastosowanie tych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny na danym terenie. Działania na obiektach melioracyjnych i ciekach muszą być bardzo szczegółowo opracowane w fazie projektu, są to bowiem działania punktowe, rozproszone. Jednocześnie są bardzo efektywne, co pokazał pilotażowy program realizowany przez Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gryficach. W ciągu 3 lat Wody Polskie planują wykonanie 645 inwestycji dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę 154,7 mln zł. Tylko w tym roku nakłady na te działania wyniosą 60 mln zł! Efektem będzie zwiększenie wskaźnika retencji wód w Polsce o ok. 1%, co przełoży się na zwiększenie możliwości retencyjnych kraju nawet do 8%.

W ramach działań inwestycyjnych przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy. Jednocześnie na przyujściowych odcinkach rowów zbiorczych, odprowadzających wody z obiektów melioracyjnych do cieków będzie wprowadzana roślinność ekotonowa, tworząca strefy buforowe wzdłuż rzek i rowów, wspomagająca naturalną retencję wód, bioróżnorodność oraz redukująca spływ biogenów do wód. To kompleksowe podejście do gospodarowania wodami, łączące aspekt gospodarczy i środowiskowy w przeciwdziałaniu skutkom suszy rolniczej. Z uwagi na zwiększające się zagrożenie suszą, pracownicy Wód Polskich podjęli działania w terenie, mające na celu poprawę retencji wód w rzekach przy pomocy zastawek lub zamknięć na istniejących małych obiektach piętrzących.

Spowolnienie odpływu wód w rzekach zwiększa retencję w ich korytach, umożliwia zachowanie przepływów środowiskowych w okresach niżówkowych, przekłada się na wzrost poziomu wód gruntowych i poprawia mikroklimat. Wszystkie te prace i inwestycje sprawiają, że w Polsce zwiększa się udział wód, które są gromadzone w sposób rozproszony, co przekłada się na poprawę stosunków wodnych. Działania te promują zrównoważoną gospodarkę wodną na terenach rolnych, zabezpieczając dostępność wód w okresie niedoboru opadów, zapewniając swobodny spływ wód z obiektów melioracyjnych do rzek i kanałów, w okresie nadmiaru opadów. To inwestycje przywracające dwufunkcyjność systemów melioracyjnych.

Sterowanie poziomem wód w korytach rzek i kanałów na odcinkach połączonych z systemem rowów melioracyjnych umożliwia napełnienie wodą rowów melioracyjnych na okres suszy. Woda jest zatrzymywana w systemach rowów przez urządzenia wodne, np. przepusto-zastawki. Dzięki tym działaniom woda wypełnia odcinkowo koryta rzek, a na pobliskich terenach podnosi się poziom wód gruntowych. Zatrzymanie wody w górnych partiach zlewni zapobiegnie nadmiernemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych, co ma kluczowe znaczenie w zmniejszaniu kosztów związanych z wypłatami rekompensat spowodowanych skutkami suszy rolniczej.

Łagodzenie skutków suszy i bezpieczeństwo powodziowe osiągniemy przez inwestycje w retencję wód. W Polsce w zbiornikach retencjonuje się 6,5 % wody, a w Hiszpanii ponad 45%. W ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy i Programu zapobiegania niedoborowi wody poziom krajowej retencji wód do roku 2030 ma osiągnąć 15% średniego rocznego odpływu. Zmiana struktury opadów wymusza na nas wdrożenie inwestycji, które pozwolą nam umiejętnie zagospodarować każdą kroplę wody już momencie, gdy spada na ziemię. Tylko działania kompleksowe, łączące elementy retencji naturalnej i sztucznej oraz działania techniczne i nietechniczne będzie skuteczną odpowiedzią na problem suszy w Polsce. Zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy do roku 2050 osiągniemy 30%.

Planowane działania

 

Więcej informacji na temat retencji korytowej: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/retencja-korytowa.

Bezśnieżna miniona zima oraz w zasadzie bezdeszczowa wiosna zapowiadają pogłębienie suszy również na obszarze działalności gliwickich Wód Polskich. Aby przeciwdziałać temu niekorzystnemu, okresowo występującemu zjawisku służby RZGW w Gliwicach podejmują szereg działań, które minimalizują jego skutki. Z pomocą przychodzi m.in. program retencji korytowej oraz program kształtowania zasobów wodnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w ramach którego zaplanowano łącznie bez mała 20 zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 20 mln zł. W trakcie realizacji założonych przedsięwzięć, powstaną nowe oraz kompleksowo wyremontowane zostaną istniejące już zastawki i jazy na ciekach, szczególnie w obszarach rolniczych. Poprawa bilansu wodnego to główne zadanie retencji korytowej, zwłaszcza na terenach wykorzystywanych pod uprawy. Z powodu postępującej suszy ogółem na ten cel PGW Wody Polskie przeznaczyło dodatkowe 154,7 mln zł na realizację 645 zadań inwestycyjnych na terenie całej Polski. Wody Polskie w ciągu dwóch lat istnienia na terenie całej Polski zrealizowały 8 tys. zadań, mających wpływ na poprawę lokalnego bilansu wodnego. Inwestycje z tego tytułu opiewały łącznie na kwotę 554 mln zł.

W 2020 roku zaplanowaliśmy 4 000 tego typu zadań, na które przeznaczonych jest 380 mln zł. Dodatkowo 60 mln zł skierowane jest na nowatorski program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych w regionach najbardziej zagrożonych suszą rolniczą. Głównym założeniem i celem jest ograniczenie skutków suszy przez wzmocnienie retencji korytowej rzek, kanałów i rowów, przez budowę i odbudowę systemu jazów, zastawek, przepusto-zastawek, umożliwiających nawodnienie użytków rolnych.

Przeciwdziałanie skutkom suszy jest obecnie najważniejszym zadaniem, jakie wykonują Wody Polskie. Odkąd powstało nasze Gospodarstwo, czyli od 2018 roku, realizujemy program Stop suszy. W jego ramach działamy wielotorowo.

- Nasze Gospodarstwo w ramach przeciwdziałania skutkom suszy realizuje już inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na ten cel przeznaczonych jest ponad 2 mld zł. W tym roku Wody Polskie szczególnie koncentrują się na lokalnych działaniach na terenach rolnych. Ze szczególnym uwzględnieniem regionów najbardziej zagrożonych suszą, w tym suszą rolniczą. Na ten cel jest dodatkowo przeznaczonych 157 mln zł, z czego 60 mln zostanie zagospodarowane w postaci inwestycji już w tym roku. Równolegle wprowadzamy również kolejne rozwiązania z zakresu małej i dużej retencji, które poprawią stan zasobów wodnych w Polsce.

- Działania inwestycyjne opierają się na szczegółowych analizach dokonanych za pomocą najnowocześniejszych metod badawczych. Na ich podstawie przeanalizowaliśmy szczegółowo zjawisko suszy w Polsce i kończymy opracowanie kompleksowego planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument będzie zawierał analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oraz zbiór niezbędnych inwestycji. Znajdą się w nim także konkretne wskazania dla samorządów pomocne w kształtowaniu zrównoważonej gospodarki wodnej na terenach gmin, a w konsekwencji – całego kraju. Dokumenty planistyczne tej rangi przyjęło już dziesięć państw europejskich, w tym m.in. Wielka Brytania, Francja Hiszpania, Słowacja i Ukraina.

- Prowadzimy kampanie społeczne i edukacyjne, które są ważnym elementem dla całościowego podejścia do zasobów wodnych kraju. Celem jest przede wszystkim zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej niewielkich zasobów wodnych, jakimi dysponujemy w Polsce. W szczególności – do racjonalnego gospodarowania wodą już na poziomie indywidualnym, w tym nieprzeznaczania najwyższej jakości wody pitnej do podlewania trawników i innych celów niż bytowe, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim.

Kluczowym znaczeniem dla rolnictwa jest dostępność wody w okresach suszy, co zapewni odtworzenie dwufunkcyjności obiektów melioracyjnych. W tym celu Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników wdrażają program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych.

To nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY! które ma na celu poprawić zdolności retencyjne cieków i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, zapewniające przekierowanie wód do systemów rowów melioracyjnych połączonych z tymi ciekami.

Przy stosunkowo niskich nakładach finansowych zastosowanie tych rozwiązań wpływa korzystnie na bilans wodny na danym terenie. Działania na obiektach melioracyjnych i ciekach muszą być bardzo szczegółowo opracowane w fazie projektu, są to bowiem działania punktowe, rozproszone, jednocześnie jednak bardzo efektywne.

Wśród wielu przedsięwzięć Wody Polskie w Gliwicach ujęły m.in. projekt zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnica na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849,29+178, 31+471.

Rzeka Jemielnica jest jednym z najważniejszych i najdłuższych cieków wodnych w województwie opolskim i zarazem drugim pod względem zlewniowym po Małej Panwi. Całkowita długość cieku wynosi 52,050 km. Jemielnica jest lewym dopływem rzeki Mała Panew. Rzeka ta, z uwagi na szczególną specyfikę, dla uniknięcia strat, wymaga corocznych działań utrzymaniowych. Podczas roztopów bądź nawalnych deszczy ma tendencję do występowania z brzegów i zalewania sąsiadujących pól uprawnych, natomiast w czasie suszy zachodzi konieczność odpowiedniego zahamowania odpływu wód. Ze względu, właśnie na sąsiedztwo terenów rolniczych i co za tym idzie - intensywną eutrofizację, zarasta zwartym porostem już po jednym sezonie wegetacyjnym. W porze letniej ubiegłego roku rzeka odcinkowo zanikła, podczas gdy wiosną 2019 r. spowodowała duże straty rolnicze, poprzez zalanie pól uprawnych i łąk. Priorytetowym działaniem Wód Polskich na rzece Jemielnica, w celu ograniczenia skutków suszy jest kontrolowane piętrzenie i retencjonowanie wód.

Jest to możliwe za sprawą kilkunastu jazów i zastawek, które znajdują się na cieku. W ramach programu retencji korytowej istniejące już obiekty piętrzące rzeki Jemielnicy zostaną odbudowane jako jazy z zasuwami podnoszonymi mechanicznie. Możliwe będzie efektywne gospodarowanie wodą na budowlach piętrzących, i co za tym idzie - skuteczne przeciwdziałanie skutkom suszy. Poddanych przebudowie zostanie 5 jazów oraz 2 zastawki, na których powstaną przepławki dla ryb i innych organizmów żyjących w korycie cieku. Takie rozwiązanie jest bardzo ważne, gdyż dolina Jemielnicy, stanowi regionalny korytarz ekologiczny, szczególnie dla ichtiofauny oraz dla płazów i gadów. Dodatkową korzyścią, wynikającą z projektu będzie efekt przeciwpowodziowy. Koszt zadania, przewidzianego do realizacji w tym roku to 1,8 mln zł.

Ponadto, w ramach działań związanych z retencją korytową gliwickie Wody Polskie podejmą się w roku 2020 inwestycji zwiększenia zdolności retencyjnej zlewni rzek Troi, Psiny i Strumienia Błędowskiego.

 

PGW Wody Polskie przygotowały pakiet wspierający ARiRM w działaniach na rzecz nawodnień rolniczych.

W pierwszej kolejności Wody Polskie przeszkolą doradców rolniczych wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wyspecjalizowana kadra trenerów w całym kraju poprowadzi szkolenia z zakresu przygotowania merytorycznej i formalnej dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

Ponadto w każdym z Regionalnych Zarządów Wód Polskich w pionie Usług Wodnych powołano koordynatorów regionalnych na bieżąco wspomagających doradców rolniczych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Przypominamy, że ARiMR przedłużył do 20.07.2020 r. termin składania wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych.

Zapraszamy do Strefy Klienta: Nawodnienia Rolne

Komisja Europejska ogłosiła nabór do Programu LIFE 2020, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprościł zasady współfinansowania polskich projektów LIFE, w związku z tym, w najbliższym czasie – wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na projekty w obszarze środowiska i klimatu – zaprasza na bezpłatne wydarzenia:

- Szkolenia online dotyczące przygotowania wniosków do Programu LIFE, które odbędą się w dniach 28 i 29 kwietnia: https://tiny.pl/7mx2w

W e-szkoleniach uczestniczyć będą przedstawiciele Komisji Europejskiej: NAT Maja Mikosińska – odpowiedzialna w agencji KE zajmującej się LIFE (EASME) za projekty przyrodnicze oraz ENV: Małgorzata Piecha – koordynator projektów środowiskowych w EASME, a także monitorzy projektów LIFE: NAT Marta Kaczyńska i ENV Zbigniew Karaczun.

- Wirtualną konferencję Komisji Europejskiej Information & Networking Day 2020 w dniu 30 kwietnia: https://tiny.pl/7mx2f

 

Ponadto, NFOŚIGW zachęca do zapoznania się z poniższymi informacjami, nt. Programu LIFE:

– Pięć zmian dla polskich wnioskodawców LIFE: https://tiny.pl/7mx2z;

– Nabór do Programu LIFE 2020 rozpoczęty. Jego budżet to 450 mln euro: https://tiny.pl/7mx8x ;

a także do śledzenia strony Krajowego Punktu Konsultacyjnego LIFE: https://tiny.pl/7mx8f .

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2019. Ww. sprawozdania przekazywane są do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 t.j. ze zm.), który obliguje gminy do przedkładania Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Wyniki wstępnej analizy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2019 rok

Dziękujemy wszystkim za przedłożenie sprawozdań z realizacji KPOŚK oraz za merytoryczną i dobrą współpracę.