Zmiana kompetencji organów PGW Wody Polskie w postępowaniach dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z wejściem w życie z dniem 23 listopada 2019 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmianie uległo brzmienie Art. 397 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Zmiana powyższego zapisu skutkuje zmianami w kompetencji organów Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z Art. 397, ust. 3, pkt 1), lit. b) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne:

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w art. 388 ust. 1 pkt 3:

– jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,

– na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,

– na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,

– na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,

– na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,

– na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,

– wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,

– jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

- w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

Dobiega końca modernizacja komór północnych śluz Sławięcice i Nowa Wieś w dolnym biegu Kanału Gliwickiego. Śródlądowa droga wodna, jedyna taka w kraju o funkcji transporotowej w zarządzie gliwickich Wód Polskich przechodzi kompleksowe prace modernizacyjne, które obejmują m.in. śluzy Sławięcice i Nowa Wieś. Wyremontowane gruntownie komory północne obu tych obiektów zostaną oddane do eksploatacji jeszcze w IV kwartale bieżącego roku, dalsze prace modernizacyjne przebiegać będą w komorach południowych śluz. Zakończenie inwestycji, która stanowi element historycznego przedsięwzięcia rewitalizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej, spodziewane jest w pierwszej połowie 2021 roku.

Trwają ostatnie prace wykończeniowe i próby techniczne w obrębie północnych komór śluz w Sławięcicach i Nowej Wsi. Polegają one między innymi na testach obciążeniowych wrót śluz pod naporem wody (każde śluzowanie wiąże się z użyciem 5.800 m3 wody). W czwartym kwartale bieżącego roku zmodernizowane komory północne oddane zostaną do eksploatacji. Oznacza to, że w kolejnym sezonie żeglugowym jednostki pływające będą korzystały z wyremontowanych komór śluz. - W ramach prowadzonych prac dokonano wyburzeń i rekonstrukcji betonów na głowach górnych i dolnych oraz naprawy dna komór, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne stalowych konstrukcji, komory otrzymały również nowe wrota o łącznej wadze 360 ton. Ponadto odmulono dna awanportów górnego i dolnego, wykonano dalby i ułożono rurociągi przerzutowe. Wszystkie roboty prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, ponieważ infrastruktura służąca śluzowaniu na Kanale Gliwickim, położona na obszarze województwa opolskiego została wpisana do tamtejszego rejestru zabytków – relacjonuje zakres prac modernizacyjnych Łukasz Lange, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i dodaje: - Analogiczny zakres prac obejmie od nowego roku południowe komory śluz w Sławięcicach i Nowej Wsi. Harmonogram robót ustalono w taki sposób, aby zachować ciągłość żeglugi na Kanale i umożliwić śluzowanie jednostek pływających z wykorzystaniem jednej czynnej, zmodernizowanej komory podczas remontu drugiej. Takie rozwiązanie jest możliwe ponieważ wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego są bliźniacze – posiadają dwie komory (północną i południową) o takich samach parametrach.

Aktualnie realizowana inwestycja stanowi drugi etap projektu „Modernizacji śluz odrzańskich na odcinku w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Etap pierwszy przyniósł zakończony już remont śluz Kłodnica i Rudziniec, a także dobiegający końca w Łabędach i Dzierżnie. Kompleksową modernizację sześciu śluz Kanału Gliwickiego, która sfinalizowana zostanie w pierwszym kwartale roku 2021, dopełni kolejny etap projektu. Będzie on polegał na polepszeniu warunków żeglugowych na Kanale poprzez m.in. modernizację ubezpieczeń brzegowych, poprawę stanu toru wodnego i uzupełnienie infrastruktury związanej z transportem wodnym.

Poprawa warunków żeglugowych na drodze wodnej przyczyni się do ponownego rozkwitu żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej. Przemawiają za tym czynniki ekonomiczne – transport wodny jest najbardziej efektywny. Identyczny nakład energii umożliwia przetransportowanie tony towarów na odległość 370 km drogą wodną,
300 km koleją, a już tylko 100 km transportem drogowym.

Wartość realizowanego przez Wody Polskie projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” wynosi 72.336.680 zł, z czego 61.486.177,27 zł stanowi unijne dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020.

 

Z udziałem przedstawicieli gliwickich Wód Polskich odbyła się w dniu 24.10.2019r. w Opolu odprawa szkoleniowo-koordynacyjna z osobami odpowiedzialnymi za organizację służb dyżurnych oraz Systemu Zarządzania Kryzysowego w podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ jednostkach wojskowych. W ćwiczeniach ze strony PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach udział wzięli Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Abdullah Al-Selwi oraz Kierownik Działu Eksploatacji ZZ, Dariusz Lubojański, natomiast z ramienia 10 Brygady Logistycznej z Opola m.in. płk Sławomir Specjalski – Szef Dyżurnej Służby Operacyjnej Inspektoratu Wsparcia, ppłk Marek Ślesik – Szef Wydziału Zarządzania Kryzysowego Inspektoratu Wsparcia oraz płk Szymon Lepiarz – Dowódca 10 Brygady Logistycznej z Opola. Uczestniczyli oni w pokazach i praktycznych manewrach zorganizowanych na strategicznych obiektach ochrony przeciwpowodziowej miasta Opole, przede wszystkim na hydrowęźle opolskim w rejonie ul. Kochanowskiego, na bramach na Młynówce oraz na odrzańskim Kanale Ulgi. Uczestnicy wzięli udział w napełnianiu Śluzy Opole, zakładaniu Szandorów czy pokazie zamknięcia Dolnej Bramy na Kanale Młynówka oraz wizycie studyjnej w galerii jazu Stopnia Wodnego Opole. Przeprowadzona odprawa to jedno z działań realizowanych w ramach stałej współpracy Wód Polskich ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Obywateli.

 

Zważając na zainteresowanie opinii publicznej kwestią prowadzonej wycinki drzew i zakrzaczeń na skarpach od strony odwodnej lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Kłodnicy w Gliwicach w obrębie Politechniki Śląskiej od jazu przy Parku Chrobrego do ul. Panewnickiej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż wycinka drzew jest realizowana zgodnie z decyzją nakazową Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

W ramach decyzji wydanej na postawie art. 176 ust. 9 ustawy Prawo wodne, wykonano wykoszenie porostów, gęstych zakrzaczeń oraz wycinkę 114 drzew. O toczącym się postępowaniu poinformowano Prezydenta Miasta Gliwice oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Drzewostan podlegał szczegółowej inwentaryzacji, którą wykonali wykwalifikowani pracownicy gliwickich Wód Polskich.

Wycince podlegał drzewostan oraz krzewy, porastające obwałowanie rzeki. Zgodnie z ustawą Prawo Wodne wał przeciwpowodziowy jest obiektem hydrotechnicznym, służącym bezpieczeństwu przyległych terenów. Chroni je przed zalaniem w czasie przepływów ekstremalnych. System korzeniowy drzew porastających skarpy niejednokrotnie doprowadza do rozszczelnienia korpusów wałów, co w konsekwencji może spowodować przerwanie wału przy przejściu wód powodziowych na danym terenie. Ponadto drzewa te stwarzają realne zagrożenie dla infrastruktury sąsiadującej z rzeką. Roślinność rozsiana na obwałowaniach rzek od początku swojego wzrostu nie ma zapewnionych odpowiednich warunków, nie pozyskuje też wartościowych substancji z gleby, koniecznych do jej zdrowego wzrostu. Stąd drzewa na skarpach, choć pozornie mogą wydawać się zdrowe w rzeczywistości są w niewłaściwym stanie, często są źle posadowione i w czasie porywistych wichur i burz powodują zagrożenie również dla przechodniów. Oczywistym jest, że kiedy wywrócone drzewo wpada do koryta rzeki, zwłaszcza w czasie powodzi utrudnia swobodny spływ wód wysokich. Drzewa i zakrzaczenia rosnące w międzywalu zniekształcają wyniki pomiarów przejścia wód miarodajnych i kontrolnych oraz ekstremalnych, gdyż zawężają koryto rzeki.

Gliwickie Wody Polskie w ramach przeprowadzonej wycinki planują działania kompensacyjne i nasadzenia wiosną przyszłego roku. Z uwagi na cel prowadzonej wycinki drzewa i krzewy zostaną posadzone w innej, wybranej lokalizacji.

Niestety lata niedofinansowania gospodarki wodnej przed utworzeniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz trudności w zabieganiu o środki finansowe na cele utrzymaniowe sprawiły, iż mieszkańcy miejscowości nadrzecznych są przekonani, że porośnięte roślinnością obwałowania cieków to prawidłowość i właściwy element lokalnego krajobrazu. Taki stan rzeczy nie służy bezpieczeństwu publicznemu, którego zapewnienie stanowi priorytet Wód Polskich.

Obszar, chroniony wałem przeciwpowodziowym przed ryzykiem powodzi lub wezbrania nad rzeką Kłodnicą na przedmiotowym odcinku blisko kilometra został zalany w czasie powodzi 1997r. i kolejno w 2010r. Prowadzone wycinki są realizowane z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców, nie zaś przeciwko nim, co usiłują dowieźć tezy zawarte w lokalnym przekazie medialnym.

 

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń za III kwartał 2019 r. w celu ustalenia wysokości opłaty zmiennej za korzystanie z usług wodnych.  Obowiązek złożenia oświadczeń wynika z art. 552 ust. 2b ustawy – Prawo wodne. Oświadczenia należy składać zgodnie z opublikowanymi wzorami w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Za III kwartał 2019 r. termin złożenia oświadczenia upływa 30 października 2019 r. Oświadczenia należy przesyłać bezpośrednio do Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, będących jednostkami właściwymi do ustalenia wysokości opłaty zmiennej.

https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/wzory-oswiadczen-oplat-za-uslugi-wodne

 

Wody Polskie zapraszają do udziału w wyjątkowym konkursie - „Jak Wy oszczędzacie wodę?”. Zadanie jest proste – należy nakręcić filmik o tym, jak można oszczędzać wodę, a następnie przesłać go razem z metryczką (skład ekipy, nazwa i adres szkoły, adres mailowy, numer telefonu do kontaktu oraz krótki opis Waszego sposobu oszczędzania wody) do 30.11.2019r. Jury wyłoni po trzech laureatów w grupie szkół podstawowych i średnich.

 

Do wygrania supernagrody: aparaty fotograficzne Polaroid, wyjazd do Hydropolis dla całej ekipy filmowej razem z opiekunem, głośniki bluetooth, słuchawki, tablety i wiele innych.

 

Ale to nie wszystko! Nadesłane nagrania zostaną umieszczone na stronie www.konkurs-stopsuszy.wide-vision.pl, na której będzie można głosować na najlepszy film. Zwycięzca zdobędzie nagrodę publiczności!

Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie: www.stopsuszy.pl

W obecności Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka, Pełnomocnika Rządu do Spraw Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego Adama Gawędy, Członka Rady Ministrów Michała Wosia, senatorów i posłów na Sejm RP VIII kadencji, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Łukasza Lange, 10 października br. na placu budowy zbiornika Racibórz Dolny gliwickie Wody Polskie wraz z Wykonawcą robót budowlanych - konsorcjum firm Budimex S.A. (lider) i Ferrovial Agroman S.A., zmieniły bieg rzeki Odry, przepuszczając jej wody przez Budowlę Przelewowo-Spustową.

Operacja hydrotechniczna, przeprowadzona z najwyższą starannością, dowodzi rzeczowego zaawansowania prac (85%) tej największej w kraju inwestycji o charakterze przeciwpowodziowym. W wyniku przepięcia rzeki Odry na kluczowy obiekt hydrotechniczny powstającego zbiornika, woda popłynęła kanałem doprowadzającym do przęseł budowli, by po ich przekroczeniu trafić do kanału odprowadzającego i następnie do Kanału Ulgi.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk podkreślił wagę realizowanej inwestycji dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców. Wskazał także na perspektywę przekształcenia zbiornika w obiekt wielofunkcyjny w przyszłości. Złożył także podziękowania dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Jak zaznaczył z kolei Dyrektor gliwickich Wód Polskich, Łukasz Lange, prace nad koncepcją zmiany funkcji zbiornika rozpoczną się już wkrótce, za sprawą zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.

Przepuszczenie wód rzeki Odry przez BPS było także okazją dla Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy do podkreślenia roli wykonawcy w tym istotnym kontrakcie, jego solidności, poczucia odpowiedzialności i obowiązku, właściwego partnerowi godnemu zaufania.

W czasie spotkania na placu budowy Wiceprezes Zarządu Budimex S.A. Artur Popko powiadomił, że powstający zbiornik osiągnie swoją funkcjonalność wraz z uzyskaniem ciągłości wszystkich zapór, co nastąpi jeszcze w tym roku.

Przeprowadzenie operacji było możliwe za sprawą wcześniej zamontowanych na tym obiekcie zasuw, które regulują przepływ wód. Budowlę Przelewowo-Spustową wyposażono w 6 zasuw głównych, których praca będzie się odbywała się mechanicznie (ręcznie) oraz automatycznie (zdalnie). Każda z nich ma wymiary 12m x ponad 8,5m wysokości, a podnoszona jest na blisko 9m.

Pojemność obiektu to 185 mln m3, natomiast powierzchnia polderu liczy ponad 26km2. Obiekt będzie redukował fale powodziowe katastrofalnych wezbrań na rzece Odrze, chroniąc życie, zdrowie i dobytek mieszkańców trzech nadodrzańskich województw - ok. 2,5 mln osób. Oddziaływaniem bezpośrednim i pośrednim zbiornik obejmie obszar około 600 km2.

Wartość kontraktu szacuje się na ok. 2 mld zł. Budżet przedsięwzięcia pochodzi ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W dniu wczorajszym, 3.10.2019r., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach odbyła się polsko-czeska 22 narada grupy roboczej do spraw przygotowań zadań i koncepcji inwestycyjnych na wodach granicznych (Grupa P). Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczył Z-ca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Powodzi i Suszy Pan Marcin Jarzyński, natomiast rolę kierownika czeskiej części Grupy P pełnił Pan Břetislav Tureček z Povodí Odry z Ostravy. W spotkaniu uczestniczył także Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Pan Tomasz Szczepanik, kierownik Wydziału Planowania i Koordynacji Eksploatacji z RZGW we Wrocławiu Pani Bogusława Jesionek, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Michał Tomusiak, a także Wójt Gminy Godów Pan Marcin Adamczyk.

Narada, zgodnie z programem, została poświęcona Odrzańskiej Drodze Wodnej na odcinku Koźle-Ostrawa, ochronie powodziowej na granicznych odcinkach rzek Odry, Piotrówki, Ścinawki a także przywróceniu ciągłości morfologicznej Orlicy. Uwaga uczestników posiedzenia skupiła się również na postępach we wdrażaniu Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. Na spotkaniu przygotowano także m.in. materiały na 4 posiedzenie Polsko-Czeskiej Komisji ds. Wód Granicznych oraz projekt planu pracy Grupy P na rok 2020.

Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu, ustalono także termin przyszłej, 23 już narady, na 2-3.09.2020r. w Republice Czeskiej.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2019 r. Zarządzenia nr 1/2019 Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków poleca jego treść uwadze użytkowników Odrzańskiej Drogi Wodnej.

 Zarządzenie 1/2019