Pewność co do bezawaryjności obiektu a także ochrona przyległych obszarów zabudowanych, użytków rolnych oraz infrastruktury technicznej przed niekontrolowanym przepływem wód wezbraniowych - to efekty III etapu inwestycji rozbudowy pompowni wałowej Ciechowice, która odpowiada za odwodnienie zawala rzeki Odry na obszarze 22 km2. Odbiór prac przez inwestora - Wody Polskie w Gliwicach odbył się 17 grudnia 2020 r. w miejscowości Ciechowice w gminie Nędza, w powiecie raciborskim, gdzie zlokalizowany jest ten obiekt hydrotechniczny.

Zrealizowany w bieżącym roku III etap inwestycji objął przebudowę budynku pompowni, wymianę 4 istniejących na obiekcie pomp, wybudowanie nowego budynku zaplecza techniczno-socjalnego, przebudowę komory wlotowej oraz zagospodarowanie terenu. Wykonano także nową halę agregatów, nowe umocnienia z płyt betonowych w zbiorniku wyrównawczym, przeprowadzono przez wał przeciwpowodziowy rzeki Odry cztery rurociągi o średnicy 700 mm, jak również odprowadzono nadmiar wód powierzchniowych cieku Łęgoń do rzeki Odry za pomocą czterech pomp, zainstalowanych w budynku pompowni. Ponadto, wyczyszczono nieckę dolotową i wylotową, wymieniono obarierowanie, w komorze wylotowej zostały zainstalowane nowe klapy zwrotne, a istniejący zestaw hydroforowy został zastąpiony pompą głębinową. Wykonano także nowe instalacje elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Realizacja prac na obiekcie była szczególnie istotna ze względu na znaczne wyeksploatowanie istniejących tu urządzeń. Pompownia powstała w latach 70-tych XX wieku i wymagała gruntownej modernizacji. Trzyetapowa inwestycja przyczyniła się do osiągnięcia odpowiedniej wydajności pompowni, m. in. dzięki wymianie pomp, przywróceniu właściwych parametrów remontowanego zbiornika wyrównawczego oraz przebudowie komory wylotowej.

Efektem przeprowadzonych prac jest osiągnięcie pewności co do sprawności obiektu oraz możliwość prowadzenia bezpiecznego i stabilnego ruchu pompowni, pozwalającego na wykonywanie przerzutów nadmiaru wód deszczowych podczas wezbrań w zlewni potoku Łęgoń. Gdyby nie pompownia w Ciechowicach, każdy długotrwały opad deszczu powodowałby realne zagrożenie podtopieniami w tej miejscowości. Co również ważne, inwestycja nie spowodowała w żaden sposób pogorszenia stanu ekologicznego cieku Łęgoń.

Całość prac sfinansowana została ze środków własnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Całkowity koszt inwestycji to 6 898 170,87 zł. Wzorem przedmiotowych prac, w ciągu najbliższych kilku lat Wody Polskie w Gliwicach planują również rozpoczęcie modernizacji kolejnego takiego obiektu – przepompowni w Turzu.

Pompownie wałowe stanowią jeden z elementów systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego, stosowany obok zbiorników wielofunkcyjnych, polderów, obwałowań, do przerzutu wód w czasie wezbrań. Są lokalizowane w miejscach newralgicznych. Najczęściej przepompowują wodę z zawala do koryta głównej rzeki. Każdy taki obiekt jest sterowny automatycznie lub ręcznie. Pompownie ze sterowaniem automatycznym nie wymagają stałej obecności obsługi, która jest konieczna tylko w czasie wezbrania. Wówczas obsługa monitoruje i nadzoruje pracę urządzeń i systemów pompowych. Łącznie na obszarze działalności Wód Polskich w Gliwicach pracuje 12 pompowni.

 

Ministerstwo Infrastruktury realizuje projekt „Opracowanie Programu inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, który finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Ocena stanu polskiego systemu zaopatrzenia w wodę, a także określenie potrzeb wynikających z obowiązku wdrożenia nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, wymaga zebrania i przeanalizowania wielu informacji, w szczególności o potrzebach gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Dlatego do każdej polskiej gminy zostaną skierowane ankiety zawierające najistotniejsze pytania, pozwalające na ocenę potrzeb finansowych oraz oczekiwań w zakresie zmian w przepisach, czy wsparcia merytorycznego. Ankiety te są istotne z uwagi na środki przeznaczone dla obszaru gospodarki wodno-ściekowej w ramach nowej perspektywy finansowej. Dlatego im więcej gmin weźmie w nich udział, tym większa będzie dokładność szacowanych potrzeb i możliwości finansowania przedsięwzięć zwiększających bezpieczeństwo dostaw wody – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Ankieta sondażowa dostępna jest na stronie: https://arcg.is/zKrW90

Więcej informacji: bit.ly/3ab7cF9

 water drop 2670119 1920

Minimalizacja zagrożenia powodziowego oraz zwiększenie retencji korytowej to efekty prac podjętych w ramach projektu pn.: „Przebudowa koryta cieku Drama w km 0+000 - 4+230, gm. Pyskowice, pow. Gliwicki – etap 2 w km 2+670-3+353”. Odbiór zadania przez inwestora – Wody Polskie w Gliwicach - odbył się 16.12.2020 r. na obszarze gminy Pyskowice.

Zgodnie z decyzją RDOŚ w Katowicach przed rozpoczęciem robót na cieku dokonano odłowu ryb i przeniesiono je poza strefę inwestycji. Żadna z prowadzonych prac w korycie rzeki nie została wykonana przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego. Zrezygnowano z poruszania się nim w obrębie koryta Dramy. Celem przedmiotowych prac było wykształcenie jednolitego przekroju koryta rzeki, a także umocnienie skarp na objętym pracami odcinku cieku.

Co ważne, w ramach prac na przedmiotowym odcinku Dramy wykonano tzw. „elementy habitatowe” w korycie rzeki. Łącznie takie rozwiązanie zastosowano 218 razy. Każdy z elementów habitatu stanowią cztery paliki drewniane o średnicy 8-10 cm, wbite w sposób trwały obok siebie w dno rzeki, w poprzek nurtu, tak by wystawały ponad średni stan wody na wysokość ok. 5 cm. Ich wykonanie korzystnie wpłynie na lokalne środowisko przyrodnicze, takie rozwiązanie ułatwia bowiem migrację ryb w górę rzeki.

Efektem prac przeprowadzonych w ramach inwestycji jest przede wszystkim minimalizacja zagrożenia powodziowego poprzez ujednolicenie i stabilizację przepływu. Poszerzenie i korekta przekroju koryta cieku zwiększa także retencję korytową (powodziową). Dzięki tym działaniom zabezpieczone zostały, dotknięte wiosennymi wezbraniami, budynki mieszkalne, gospodarcze i usługowe, zlokalizowane przy ul. Mickiewicza w Pyskowicach, a także grunty użytkowane rolniczo.

Zrealizowany w bieżącym roku II etap zadania wykonany został za kwotę 786 211,94 zł. Środki pochodziły z dotacji budżetu państwa, przyznanej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

 

Czas nauki zdalnej to idealny moment na dotarcie do młodych odbiorców w nowoczesny, angażujący i niekonwencjonalny sposób. Przekonali się o tym dziś uczniowie ze szkół podstawowych z całej Polski, którzy uczestniczyli w interaktywnym spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”, zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie”. Uczniowie wspólnie z bohaterami przedstawienia zastanawiali się nad rolą wody w naszym codziennym życiu i pomagali im rozwiązać trudne, wodne wyzwania.

Edukacja wodna przybliża i wyjaśnia obszary gospodarki wodnej i zarządzania wodami w sposób gwarantujący ich optymalną jakość i ilość dla przyszłych pokoleń. To kluczowe wyzwanie Wód Polskich i każdego z nas. Dzisiejsza interaktywna premiera spektaklu była niekonwencjonalną formą dotarcia do uczniów szkół podstawowych i przekazania wiedzy o gospodarce wodnej. Występ aktorów Teatru Znak oglądali nauczyciele i uczniowie z kilkudziesięciu szkół biorących udział w programie edukacyjnym  Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie oraz każdy zainteresowany premierą widz, który śledził transmisję w sieci. Premierę online obejrzało ponad 2000 widzów, a na czacie pojawiło się ponad 1300 różnych komentarzy.

Pozytywny odbiór spektaklu online pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos” to dowód na to, że czas zdalnego nauczania można wykorzystać na działania interaktywne, docierając tym samym do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki transmisji on-line spektakl mogli zobaczyć nie tylko uczniowie szkół biorących udział w projekcie, ale każdy, kto miał możliwość obejrzenia premiery na kanale Facebook Aktywni Błękitni i YouTube. Spektakl można obejrzeć na kanale FB Aktywnych Błękitnych pod poniższym linkiem:

https://fb.watch/2oOc-P996p/

Widowisko składało się z dwóch części. Najpierw uczniowie poznali historię głównych bohaterów - Janka i Majki, którzy swoją postawą próbowali wpłynąć na decyzje małżeństwa, które poszukiwało najlepszego miejsca do budowy domu, gdzie czarny charakter spektaklu – Pani Jola – która zajmowała się sprzedażą gruntów oraz zaaranżowaniem terenów, starała się przekonać małżeństwo do kupna malowniczej działki w pobliżu rzeki. Dzięki interakcji z bohaterami spektaklu uczniowie zadawali pytania i komentowali, biorąc udział w spektaklu nie tylko jako widzowie i obserwatorzy, ale odbiorcy wpływający na przebieg spektaklu i oceniający postępowanie poszczególnych aktorów na scenie.

Na interaktywnym czacie padło wiele ciekawych odpowiedzi, które poprowadziły naszych bohaterów do szczęśliwego zakończenia. Słuchając różnych argumentów płynących z ust aktorów teatru uczniowie przekonali się na własne oczy, jak ważne jest gospodarowanie wodami w naszym otoczeniu, szczególnie w czasie postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie właściwych decyzji. Choć spektakl kierowany był do dzieci, dzięki humorystycznym przerywnikom i komentarzom, które przecinały debatę nad trudnymi tematami, skupił uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wydarzenie zakończył quiz, dzięki któremu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na poruszane tematy o tym, jak przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi i dbać o retencję wód, która jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne. Gromadzenie deszczówki i umożliwianie wsiąkania wody w glebę – to zadanie dla każdego z nas. W skali makro retencji sprzyja m.in. budowa zbiorników wodnych i urządzeń, które opóźnią odpływ wód rzekami do Bałtyku oraz… odtwarzanie mokradeł. Działania na rzecz retencji wód to nasza odpowiedź dla klimatu! Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że Aktywni Błękitni potrafią zadbać o wodę.

Szkoły, których uczniowie i nauczyciele wzięli udział w naszym wydarzeniu otrzymają od Wód Polskich i Aktywnych Błękitnych praktyczne zestawy upominków, które będą przypominać o tym, jak ważna jest woda i zarządzanie jej zasobami tak, aby nie zabrakło dobrej jakości wód dla przyszłych pokoleń.

W tegorocznej edycji programu „Aktywni Błękitni” biorą udział szkoły podstawowe z obszaru działania czterech regionów wodnych: RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku i Gliwicach. Zrównoważone gospodarowanie wodami, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwsuszowa i bezpieczny wypoczynek nad wodą to główne obszary działania programu. Oprócz zajęć kameralnych na uczniów czekają wizyty studyjne, zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych z ekspertami Wód Polskich, prelekcje w szkołach z udziałem partnerów, m.in. Policji, Straży Pożarnej i WOPR. Udział w programie daje możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie, podczas których uczniowie mają niezwykłą okazję odwiedzić obiekty hydrotechniczne Wód Polskich i poznać zasady ich funkcjonowania na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Każda szkoła po ukończeniu programu otrzyma certyfikat "Szkoła przyjazna wodzie".

Nabór do programu „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie” trwa. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych RZGW Bydgoszcz https://tiny.pl/728zh, RZGW Białystok: https://tiny.pl/728bz, RZGW Gdańsk: https://tiny.pl/728zq, RZGW Gliwice: https://tiny.pl/728zx.

Wydział Edukacji Wodnej

PGW Wody Polskie

Do 24 grudnia br. na terenie zbiornika Kuźnica Warężyńska potrwają prace wygrodzeniowe. Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach umocowane są decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i spowodowane przez samowolę budowlaną, do jakiej doszło na terenie zbiornika przeciwpowodziowego w trakcie ostatniego sezonu letniego.

Krótka charakterystyka zbiornika

Zbiornik Kuźnica Warężyńska powstał w 2005 roku w miejscu zlikwidowanej wcześniej piaskowni „Kuźnica Warężyńska”, jako forma rekultywacji terenu, łącząc funkcję przeciwpowodziową i alimentacyjną. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona przed powodziami doliny rzeki Czarnej Przemszy i gromadzenie jej na wypadek niedoborów w zlewni. Powierzchnia zbiornika liczy 560 ha, a jego maksymalna głębokość to 23 m. Zbiornik pracuje w zespole zbiorników tworząc, jak twierdzą mieszkańcy i przyrodnicy tzw. Pojezierze Górnośląskie. Na terenie tego wielofunkcyjnego obiektu znajduje się obszar Natura 2000, co sprawia, że występują tutaj rzadkie i cenne przyrodniczo gatunki ptactwa i roślin.

Pogoria IV miała służyć mieszkańcom i turystom

Niewątpliwe walory zbiornika, a także jego otoczenie doceniają Zagłębiacy i Ślązacy oraz przyjezdni, m. in. żeglarze, motorowodniacy, wędkarze, jak i rowerzyści, piesi i rolkarze, a także plażowicze, czy ornitolodzy. Sprzyjający układ wiatrów sprawia, że często goszczą tu kitesurferzy, regularnie pojawiający się w trakcie sezonu. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, który odpowiedzialny jest za zarządzanie zbiornikiem, dążył od samego początku jego utworzenia do uregulowania sytuacji korzystania z dobrodziejstwa obiektu. Obszar zbiornika miał być miejscem wytchnienia, a także stwarzać możliwości realizowania licznych pasji przez osoby korzystające z walorów Kuźnicy Warężyńskiej. Potwierdzeniem doskonałych warunków obecnych na tym terenie jest także zainteresowanie gminy Siewierz, która wyrażała chęć zagospodarowania nabrzeży od strony, gdzie mogłoby powstać bezpieczne strzeżone kąpielisko. Projekt gminy tak dalece ingerował w przeciwpowodziową funkcję zbiornika i stwarzał zagrożenie dla środowiska naturalnego, że RZGW w Gliwicach nie mógł się z tą propozycją zgodzić. Kontrpropozycja planu o mniejszym rozmachu, ale jednocześnie zaspokajającego potrzeby mieszkańców, nie spotkała się z przychylnością gminy.

Mandaty, konflikty i liczne wypadki

Niestety szybko okazało się, że bez wsparcia samorządów, które zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. nr 208 poz. 1240), są właściwe do zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach, nie jest możliwe zaspokojenie potrzeb wszystkich użytkowników, tak by nie dochodziło między nimi do konfliktów. Samorządy na obszarze których leży zbiornik nie wykazały finalnej inicjatywy, aby stworzyć stosowne uregulowania, mimo, że RZGW w Gliwicach czynił przedmiotowe zabiegi od chwili powstania zbiornika. Jedynie gmina Dąbrowa Górnicza, na terenie której leży jego część, porozumiała się z Wodami Polskimi i od kilku lat zajmuje się utrzymaniem w lecie drogi serwisowej w swoich granicach administracyjnych. Droga ta jest wykorzystywana przez rowerzystów, rolkarzy i pieszych. To jednak zbyt mało aby na zbiorniku, na którym obowiązuje całkowity zakaz kąpieli, zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek.

Kuźnica Warężyńska natomiast szybko stała się miejscem, gdzie dochodzi do licznych wykroczeń, naruszenia przepisów prawa, aktów wandalizmu. To niestety także miejsce, gdzie woda zabiera życie. Brak rozsądku kąpiących się i nagminne łamanie zakazu kąpieli, a także brak inicjatywy gmin by prowadzić kąpielisko, powodują wypadki i utonięcia. Każdego roku w sezonie letnim służby mundurowe patrolują teren, walcząc z alkoholem pod chmurką, nielegalną organizacją imprez masowych, czy osobami prowadzącymi pod wpływem alkoholu pojazdy motorowodne: skutery, łodzie motorowe lub quady, które rozwijają dużą prędkość, a także regularnie rozjeżdżają teren i płoszą zwierzęta. Nagminne są także konflikty interesów między motorowodniakami, żeglarzami i osobami pływającymi wpław, mimo że na zbiorniku obowiązuję wspomniany zakaz. Informują o nim tablice, rozstawione wzdłuż brzegu. W ciągu sześciu lat w zbiorniku utonęło siedem osób. 

Muszą zostać podjęte radykalne działania

W minionym sezonie letnim nad brzegiem zbiornika doszło do samowoli budowlanej dużych rozmiarów, a tuż przy lustrze wody zaczęły pojawiać się domki holenderskie i przyczepy campingowe. Postawione zostały też plastikowe toalety TOI TOI. Na teren zbiornika wjechał ciężki sprzęt budowlany. Mimo natychmiastowej ingerencji obsługi zbiornika i służb Wód Polskich w Gliwicach, nielegalnie grodzono obszar nad zbiornikiem, samowolnie przebudowując jego skarpy. Prowadzący prace nie zgłosili wcześniej zamiaru ich rozpoczęcia, a grunt będący w zarządzie Skarbu Państwa został zajęty bezumownie. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach procedując konieczne umowy dzierżawy gruntów zawsze priorytetowo rozpatruje względy bezpieczeństwa, zarówno dzierżawców, obiektów hydrotechnicznych, jak osób postronnych. Bezprawna ingerencja stwarzała niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub nawet życia dla osób, które w tym czasie przebywały na terenie zbiornika, a przede wszystkim dla samych właścicieli i użytkowników zabudowy. W konsekwencji wystąpienia nagłych nawalnych deszczy i podjęciu decyzji o piętrzeniu wody, jej poziom podniósłby się i w rezultacie woda całkowicie zatopiła by ustawione na brzegu przyczepy i domki. Porwana przez wodę taka zabudowa może stwarzać zagrożenie dla samego zbiornika, uszkadzając jego elementy, a w skrajnych przypadkach powodować rozszczelnienie skarp czy zapory, co w konsekwencji grozi katastrofą wielkich rozmiarów. Liczne interwencje i kontrole Wód Polskich nie przyniosły skutku. Ostatecznie sprawę rozpatrzył Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Na mocy decyzji z dnia 16 października 2020 r. WINB zobowiązał Wody Polskie do rozbiórki obiektów budowlanych, które w dalszym ciągu znajdują się nad brzegiem zbiornika. Dotąd trwały czynności, które miały na celu ustalenie i poinformowanie właścicieli nielegalnej zabudowy o konieczności usunięcia przyczep i domków. Część z nich wyprowadzili znad wody sami właściciele. Te, których nie usuną sami zainteresowani zostaną rozebrane i odtransportowane z Pogorii IV przez Wody Polskie w Gliwicach. Od początku ubiegłego sezonu letniego nad zbiornikiem Kuźnicą Warężyńską pozostawiono 30 przyczep campingowych, 5 kabin sanitarnych oraz 3 domki. Jak można przeczytać w uzasadnieniu WINB: „Tymczasowe obiekty budowlane zostały wykonane w warunkach samowoli budowlanej, do której zastosowanie znajduje ww. art. 48 ustawy Prawa budowlanego, z uwagi na fakt, iż jak wskazano powyżej obiekty te zostały zrealizowane bez uprzedniego dokonania zgłoszenia we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanym”. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w uzasadnieniu swojej decyzji zwrócił uwagę także na fakt, że kluczowe jest bezpieczeństwo mieszkańców. Aby uniemożliwić w przyszłości podobne akty samowoli, teren zbiornika zostanie również wygrodzony, co oznacza że niemożliwy będzie wjazd na jego obszar. W miejscach, w których w tej chwili możliwe było poruszanie się pojazdami, zostanie ustawionych kilkadziesiąt betonowych zapór, które uniemożliwią przejazd samochodami, quadami i ciężkim sprzętem w kierunku czaszy zbiornika. Nie będzie to jednak przeszkodą dla spacerowiczów. Teren zbiornika w dalszym ciągu pozostaje otwarty i ogólnodostępny.

- Wygrodzenie terenu i uniemożliwienie dojazdu to ostateczność dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przede wszystkim robimy to dla bezpieczeństwa. Dzięki tym krokom kolejny sezon nad zbiornikiem może być bezpieczniejszy. Jesteśmy przekonani, że nasze kroki i jednocześnie realizacja decyzji nakazowej WINB w Katowicach spotka się z aprobatą wielu mieszkańców. Jednak liczymy na to, ze w końcu uda się wprowadzić gminne regulacje, które kompleksowo pomogą wykorzystać potencjał miejsca, nie szkodząc przyrodzie i zapewniając bezpieczeństwo mieszkańcom regionu i przyjezdnym – powiedział Mirosław Kurz – dyrektor RZGW Gliwice.

Aktywni Błękitni i Teatr Znak mają przyjemność zaprosić uczniów i nauczycieli na niebanalną edukacyjną przygodę- spektakl teatralny on-line pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”.

Uczniowie śledzący historię bohaterów spektaklu, będą razem z nimi wspólnie zastanawiać się nad rolą wody w naszym codziennym życiu, nad tym jak możemy zadbać o jej zasoby, a także jak mądrze żyć w jej otoczeniu. Wspólnie dowiedzą się czym jest retencjonowanie wody, będą mogli podyskutować o tym czy lepiej żyć w zielonym czy w zabetonowanym otoczeniu oraz nauczyć się jak przeciwdziałać suszy i powodzi.

To nie koniec! Aktorzy spektaklu wejdą w żywą interakcję z publicznością i uczniowie sami zdecydują, jaki finał będzie miała ta historia! Dzięki zdobytej wiedzy stawią czoła wodnym wyzwaniom jako Aktywni Błękitni! 

Na premierę online zapraszamy we wtorek 15.12.2020 o godzinie 09.55! Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy kliknąć w link: https://youtu.be/7FenebSn-ME Streaming na żywo będzie również na Facebooku Aktywnych Błękitnych!

Spektakl zostanie podzielony na dwie części i potrwa ok. 70 minut. W pierwszej części dojdzie do poznania bohaterów, którzy zmierzą się z trudnymi, wodnymi wyzwaniami. Podsumowaniem będzie tu specjalnie przygotowany wodny quiz! W drugiej części uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w burzy mózgów, która pozwoli wspólnie rozwiązać wodne problemy nurtujące bohaterów. Komentując na naszym czacie, uczniowie zdecydują o tym, jak zakończy się historia!

Zachęcamy do aktywnego udziału w spektaklu! Po emisji on-line spektakl umieścimy na kanale YouTube Wód Polskich.

Pokażcie jak należy dbać o wodę i bądźcie Aktywni Błękitni! Czekamy na Was!

Wykorzystanie doświadczenia i potencjału naukowego oraz dydaktycznego uniwersytetu, a także potencjału inżynierskiego i merytorycznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach to cele współpracy, którą podjęły Wody Polskie w Gliwicach z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

W dniu 2 grudnia 2020 r. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, Mirosław Kurz oraz Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek podpisali list intencyjny, dotyczący planowanego współdziałania, zwracając uwagę na oczekiwane korzyści, jakie ono przyniesie.

Wśród przewidywanych kierunków współpracy podjętej przez instytucje wymienić należy m.in. wzajemne prezentowanie i propagowanie wspólnych osiągnięć w kraju oraz poza jego granicami czy wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy kadrą obydwu jednostek. Wspólne działania obejmować będą także wykonywanie opinii, ekspertyz lub opracowań, organizowanie konferencji naukowo-technicznych, seminariów, kursów i szkoleń czy współdziałanie w zakresie realizacji praktyk studenckich i zatrudniania absolwentów. A wszystko to z myślą o zrównoważonej gospodarce wodnej naszego kraju.

- Współpraca Uniwersytetu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie to szansa na przygotowanie i realizację projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych związanych z gospodarowaniem wodami, zmianami klimatu, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w gospodarce wodnej. Taka współpraca jest niezwykle ważna, szczególnie w dobie zmian klimatu, gdzie wdrażanie nowoczesnego, opartego na wiedzy, systemu gospodarowania zasobami wodnymi może łagodzić /ograniczać skutki zmian klimatu. Kierunki działań Wód Polskich są zgodne z kierunkami badań naukowców ze Śląskiego Centrum Wody i Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – zapewnia dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ, Dyrektor Śląskiego Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.

Wspólne cele i troska o dobrostan wód zaowocowały również otwarciem na Uniwersytecie Śląskim kierunku dedykowanego gospodarce wodnej. Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi to studia pozwalające na wykształcenie kompetentnej kadry pracowników, których zadaniem będzie zarządzanie wodami i środowiskami z wodami związanymi. Dyrektor RZGW w Gliwicach zaproszony został do objęcia stanowiska członka Rady Dydaktycznej tego nowopowstałego kierunku.

- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie tylko serdecznie zachęca pracowników jednostki do podjęcia wzbogacających wiedzę studiów na Aquamatyce, ale także z niecierpliwością oczekuje na zasilenie szeregów Wód Polskich absolwentami tej specjalności – zapewnił Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, podkreślając zapotrzebowanie instytucji na wyspecjalizowanych w tej dziedzinie pracowników. – Gorąco liczę na to, że całokształt wsparcia, jakiego planują udzielić sobie jednostki w ramach kooperacji przyczyni się do ich rozwoju oraz jeszcze efektywniejszego działania – dodał.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach od początku swojego istnienia przykłada dużą wagę do współpracy z jednostkami publicznymi, w tym także oświatowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi. W lipcu br. podobne porozumienie zawarte zostało między Wodami Polskimi w Gliwicach a Politechniką Śląską. Wzajemna wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczelniami pozwala na efektywniejsze realizowanie projektów i programów badawczych i rozwojowych.

Długo wyczekiwana w województwie opolskim realizacja inwestycji pn. „Przebudowa polderu Żelazna – etap I”, rozpocznie się jeszcze w tym roku. W środę 2 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu została podpisana umowa na przebudowę obiektu, którego zadaniem będzie ochrona przeciwpowodziowa mieszkańców stolicy województwa opolskiego oraz okolic.

 

Wody Polskie w Gliwicach długo zabiegały, najpierw by przejąć z rąk poprzedniego inwestora – Marszałka Województwa Opolskiego, dokumentację inwestycji (tę zaplanowano jako zadanie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu), potem o udział środków miasta Opole w montażu finansowym przedsięwzięcia. Po zakończeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych i zawarciu umowy na realizację, przebudowa Polderu Żelazna właśnie się rozpoczyna.

Inwestycja została podzielona na dwie części. W zakresie pierwszej zostały przewidziane prace ziemne, tj. budowa i przebudowa wałów przeciwpowodziowych zamykających wraz z budową i przebudową obiektów towarzyszących. W postępowaniu przetargowym Wody Polskie w Gliwicach wybrały spółkę akcyjną ETP z Katowic, która będzie odpowiedzialna za wykonanie wszystkich prac. W drugiej części zaplanowano przebudowę przepompowni Żelazna oraz obiektów towarzyszących. Do wykonania przewidzianych w tym zakresie zadań została wybrana firma Naviga Stal Sp. z o. o. z Kiełczowa (woj. dolnośląskie).

W spotkaniu w opolskim Urzędzie Wojewódzkim, w trakcie którego podpisano umowę na rozpoczęcie prac, uczestniczyli: Wojewoda Opolski - Adrian Czubak, Prezes Wód Polskich - Przemysław Daca, Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, Prezydent Miasta Opola - Arkadiusz Wiśniewski oraz dyrektor RZGW w Gliwicach - Mirosław Kurz. Obecni byli także reprezentanci wykonawców: Wiceprezes Zarządu Spółki Akcyjnej ETP - Leszek Magiera, Prokurent Spółki Akcyjnej ETP - Artur Kaczyński oraz Prezes Zarządu Naviga Stal Sp. z o.o. - Augustyn Morzywołek. Podpis na umowie złożył Mirosław Kurz oraz przedstawiciele wykonawców.

- Mając w pamięci skutki powodzi, która nawiedziła województwo opolskie w 2010 r. i jeszcze wcześniej w 1997 r., widać jak ważna jest ochrona przed podobnymi wydarzeniami. Szczególnie teraz, gdy jesteśmy świadkami zmian klimatycznych, w tym nawalnych deszczy, które mają miejsce w naszym kraju, takie inwestycje jak odbudowa polderu Żelazna są niezbędne dla ochrony życia mieszkańców. Głęboko wierzę, że dzięki poczynionym staraniom o renowację i modernizację tego obiektu, mieszkańcy zyskają większy spokój i poczucie bezpieczeństwa – powiedział Mirosław Kurz, podpisując umowę.

Zadowolenia z podpisania umowy nie krył także Wojewoda Opolski:

- Serdecznie dziękuję panu Marszałkowi i Prezydentowi miasta za wysiłki na rzecz ochrony miasta przed powodzią. Dziękuję Wodom Polskim za realizację inwestycji. Cieszę się że polder Żelazna w końcu powstanie po kilku latach starań – stwierdził Adrian Czubak.

Wkład Wód Polskich w powstanie polderu podkreślił Prezes Przemysław Daca:

- Bardzo się cieszę że dziś przystępujemy do realizacji wspólnego przedsięwzięcia, ponieważ ta inwestycja jest pod moim szczególnym nadzorem od samego początku. Wody Polskie finansują wykup gruntów koniecznych dla realizacji inwestycji w kwocie ok. 40 mln złotych. Dziękuję też panu Marszałkowi i panu Prezydentowi za wygospodarowane środki. W tym roku zakończyliśmy też budowę polderu Racibórz Dolny, który również chroni województwo opolskie. Przebudowa polderu Żelazna sprawi, że poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego tych obszarów jeszcze się podniesie – powiedział Przemysław Daca.

Na temat podpisania umowy wypowiedział się także Arkadiusz Wiśniewski:

- Dzisiaj finiszują wysiłki wielu podmiotów aby powstał polder Żelazna – inwestycja finansowana ze środków unijnych. Dziękuję więc wszystkim instrumentom  które sfinansowały przedsięwzięcie. Środki finansowe przeznaczyło również miasto a polder zabezpieczy także kolejne samorządy znajdujące się na biegu rzeki Odry – powiedział Prezydent Miasta Opola.

polder zelazna ekran

Polder Żelazna to obiekt istniejący, zbudowany przed 1939 rokiem. Jako element hydrowęzła Opole jest jednym z kluczowych dla ochrony przeciwpowodziowej terenów mieszkalnych
i inwestycyjnych Opola oraz okolicznych gmin. Zły stan techniczny polderu wpływa na ograniczenie jego możliwości retencyjnych i zatrzymywania wody powodziowej. Dlatego głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie polderu do możliwości redukowania fali powodziowych rzeki Odry, prowadzących do powstania powodzi stuletnich. Ponadto przebudowa wału polderowego Opole oraz budowa nowego obwałowania polderowego Sławice-Żelazna (I/II klasa ważności) diametralnie poprawi bezpieczeństwo wielu obszarów m.in. terenu specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Północnej w Opolu, terenów zamieszkałych przy ul. Partyzanckiej, dzielnicy Sławice, obwodnicy północnej miasta Opola, miejscowości Żelazna oraz gmin leżących poniżej: Dąbrowa i Dobrzeń Wielki. Objętość retencjonowanej wody w I etapie inwestycji wyniesie 3,80 mln m3. Docelowy zakres
i uzyskanie pełnej pojemności 9,7 mln m3 zostanie osiągnięty w II etapie inwestycji. Polder po rozbudowie zwiększy dwukrotnie swą powierzchnię z obecnych 200 do 400 ha. Obecnie straty i szkody finansowe, spowodowane przez ewentualne zalanie szacowne są na kwotę ok. 800 mln zł
w odniesieniu do samej tylko strefy ekonomicznej miasta Opola. Oznacza to, że koszt inwestycji, szacowany na ok. 111 mln zwraca się aż kilkakrotnie już przy pierwszej powodzi, po jego oddaniu do użytkowania. Realizacja projektu potrwa do 2023r.

 

Projekt pn. „Przebudowa Polderu Żelazna” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 111 446 024,16 zł, wkład funduszy europejskich: 79 394 147,60 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku rady gmin zobowiązane są do podjęcia uchwał mających na celu wyznaczenie aglomeracji. Dokument ten jest niezbędny dla oceny projektu taryf dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków, a jego brak uniemożliwi ich zatwierdzenie. Jednocześnie gminy nieposiadające ważnej uchwały, po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK. Wyznaczenie aglomeracji jest niezbędne do zatwierdzenia taryf dot. zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków.

W tym roku kończy się trzyletni okres obowiązywania taryf zatwierdzonych według zmienionej w 2017 roku ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Doświadczenia organów regulacyjnych, zdobyte podczas pierwszego okresu taryfowego, potwierdzają wzajemną zależność taryfy wodnościekowej i aglomeracji. Dlatego też tak ważne jest przedstawienie uchwał zawiązujących aglomeracje – są to bowiem dokumenty niezbędne do oceny taryf w nowym okresie taryfowym, rozpoczynającym się w 2021 roku. Brak tych aktów prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację będzie skutkował brakiem zatwierdzenia taryfy.

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust. 2  tej ustawy, dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Dlatego też, aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – właściwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi również ubieganie się o finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK.

KPOŚK ma na celu zidentyfikowanie faktycznych potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowanie ich realizacji w taki sposób, aby wypełnić wymogi dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych stanowi również wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

Dzięki Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych w latach 2003 – 2018:

  • wybudowano 87,5 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2018 – 2727 km sieci,
  • wybudowano 416 nowych oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 13 obiektów),
  • przeprowadzono 1732 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2018 – 157 inwestycji),
  • na inwestycje wydano ok. 69,5 mld zł (w roku 2018 – 3,7 mld zł).

Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach – obecnie obowiązującej - piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

Warto podkreślić, że jedynie gminy, które posiadają obowiązującą uchwałę rady gminy określającą wielkość i granicę aglomeracji mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych na terenie aglomeracji zawartej w KPOŚK.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Natomiast więcej informacji na temat wyznaczenia przez radę gminy aglomeracji znajdują się pod linkiem:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku

oraz w Poradniku dla samorządów wyznaczających aglomeracje

https://www.wody.gov.pl/images/Pliki_do_pobrania/Poradnik_dla_samorzdw_wyznaczajcych_aglomeracje.pdf

Działania dla klimatu – dofinansowanie w budowę i przebudowę infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi program, którego celem jest dofinansowanie budowy lub modernizacji obiektów pozwalających zwiększyć liczbę osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych. Inwestycje w sektor wodno-kanalizacyjny pozwolą wypełnić zobowiązania akcesyjne w zakresie gospodarki ściekowej w Polsce, gdyż pomogą zapobiec zanieczyszczeniu wód powierzchniowych oraz przyczynią się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/klimat/dzialanie-23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach

pixabay

Fot.: Pixabay.com