Remont śluz Łabędy i Dzierżno na Kanale Gliwickim dobiegł końca. Tym samym zakończył się I etap modernizacji Kanału, w ramach którego śluzy odrzańskie w Łabędach, Dzierżnie, Rudzińcu oraz Kłodnicy zostały przystosowane do III klasy drogi wodnej. Wody Polskie w Gliwicach 7 września 2020 r. odebrały śluzę Łabędy z rąk wykonawcy prac.

Modernizacja kluczowych obiektów na Kanale Gliwickim odbywała się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywach finansowych 2007-2013 (pierwsza faza) oraz 2014-2020 (druga faza). Oprócz Łabęd i Dzierżna, prace obejmowały również remont na kolejnych śluzach nadodrzańskich zarządzanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, tj. Rudziniec oraz Kłodnica. Tam wszystkie planowane działania zakończyły się w 2015 roku. Całkowita wartość projektu czterech śluz wyniosła ponad 175 mln zł.

Zasadniczym celem przeprowadzonych prac była poprawa warunków transportu wodnego. W tym celu wykonano szereg zadań, których efektem jest m. in. zwiększenie przepustowości śluz, skrócenie czasu śluzowań i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa poziomu niezawodności urządzeń pracujących na śluzach.

Zakres prac na modernizowanych śluzach był do siebie zbliżony. Wyróżnić można m.in. remonty obu komór (ścian stalowych, betonów głów i dna komór, wymianę wrót wraz z napędami). Mając na uwadze konieczność zachowania ciągłości żeglugi, RZGW Gliwice stworzyło harmonogram robót, w którym śluzowania na Kanale Gliwickim mogły odbywać się jedną komorą każdej z remontowanych śluz, bez konieczności zamknięcia drogi wodnej dla ruchu towarowego i rekreacyjnego.

W zakresie prowadzonych prac znalazło się także wzmocnienie gruntów wokół komór, wykonanie remontów ścian awanportów i dalb oraz budowa nowych pomostów, umożliwiających zejście na ląd załóg jednostek towarowych, oczekujących na śluzowanie. Ponadto, uruchomiono urządzenia służące do oszczędnościowego śluzowania, co pozwoliło na zmniejszenie zapotrzebowania na wodę niezbędną do prawidłowego wykorzystywania obiektów. Jako całkowicie nowe obiekty powstały rurociągi obiegowe, służące do przeprowadzania nadmiaru wód (np. w przypadku wezbrania) z pominięciem komór śluz. Postawiono także budynki socjalne dla pracowników. Remontowi zostały poddane obiekty, w których znajdują się maszynownie oraz sterownie. Modernizacji uległy też układy sterowania i automatyki. W zakresie prac związanych z elektryką, wymieniono stare oświetlenie śluz na nowoczesne lampy LED oraz sieci elektryczne. Została także uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i otoczenie budynków.

Kanal Gliwicki 2020 grafika

Na uwagę zasługuje fakt, że to pierwsza modernizacja w historii tych obiektów. Od momentu ich powstania w latach trzydziestych dwudziestego wieku prowadzono tu co prawda niezbędne remonty, które miały na celu utrzymanie obiektu w sprawności, jednak na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ograniczano dodatkowo inwestycje na rozwój dróg wodnych. Efektem tych działań była konieczność zamknięcia (ze względu na zły stan techniczny) komory południowej śluzy Łabędy i wyłączenie jej z eksploatacji na niemal 24 lata (od 1994 do 2018 roku).

- Kanał Gliwicki to nie tylko symbol miasta Gliwice. To również istotny punkt integracji województwa śląskiego i opolskiego. Mamy nadzieję, że dzięki przeprowadzonym modernizacjom, droga wodna – jedyny w kraju kanał o funkcji transportowej, powróci do lat swojej świetności i stanie się istotną w skali regionu trasą żeglugi śródlądowej. Jesteśmy optymistami, ponieważ obserwowaliśmy intensyfikację przewozu towarów m.in. w 2017 roku. Modernizacja tych wysłużonych obiektów była nieodzowna, również ze względu na ich awaryjność. Po zakończeniu projektu uzyskaliśmy pewność co do bezpieczeństwa tak użytkowników drogi wodnej, jak i obsługi pracującej na tych obiektach – powiedział Mirosław Kurz, Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach.

Z kolei Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, zauważył, iż realizacja zarówno II fazy projektu, jak i I odbywała się przy współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przystępując do prac projektowych nad inwestycją polecił służbom konserwatora uzgodnienie zakresu planowanych prac, mimo że wówczas śluzy Kanału Gliwickiego nie figurowały w rejestrze zabytków. RZGW zdawał sobie sprawę z historycznej wartości obiektów Kanału Gliwickiego i unikatowego w skali kraju charakteru drogi wodnej.

- Naszą intencją było przeprowadzenie prac modernizacyjnych w taki sposób, by zachować dotychczasowy wygląd i układ architektoniczny obiektów, przy jednoczesnym ich dostosowaniu do obecnie obowiązujących norm bezpieczeństwa i koniecznych standardów na drodze wodnej – informuje Marcin Jarzyński.

II Faza I etapu projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” kosztowała nieco ponad 53 mln 128 tys. zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne POM Sp. z o.o.

Równolegle kontynuowane są prace modernizacyjne w ramach II etapu projektu na opolskich śluzach Kanału Gliwickiego w Sławięcicach i Nowej Wsi. Ich ukończenie nastąpi przed rozpoczęciem najbliższego sezonu nawigacyjnego na tej drodze wodnej.

 

Kanał Gliwicki

Kanał Gliwicki wybudowany został w latach 1934 - 1938, w miejsce istniejącego od początku XIX wieku Kanału Kłodnickiego. Jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Jego długość to 40,60 km, maksymalna głębokość 3,50 m, a różnica poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m. Początek kanału znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu na 98. kilometrze rzeki Odry, natomiast koniec w basenie portowym Portu Gliwice. Kanał przebiega przez województwa opolskie i śląskie. Kanał został podzielony stanowiskami śluzowymi na 6 odcinków: Kłodnica, Nowa Wieś, Sławięcice, Rudziniec, Dzierżno i Łabędy.

 

 

 

Od 18 sierpnia do 4 września 2020 r. trwają konsultacje publiczne wariantów przebiegu połączenia polskiego odcinka Dunaj-Odra-Łaba. Konsultacje otworzyła Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W wideokonferencji uczestniczyło ponad 40 przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej z obszaru oddziaływania planowanej drogi wodnej.
 
W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kontynuowane są prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Na potrzeby programu prowadzone są także analizy dotyczące dróg wodnych, które są funkcjonalnie powiązane z drogą wodną na Odrze – połączenia Dunaj-Odra-Łaba (Kędzierzyn-Koźle – Chałupki) oraz Kanału Śląskiego.
 
Do 4 września MGMiŻŚ zbiera uwagi do opracowanej przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wariantowej koncepcji przebiegu połączenia Dunaj-Odra-Łaba na terenie Polski.
 
Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi i propozycje na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
Wideokonferencja otwierająca konsultacje społeczne dotyczące Odrzańskiej Drogi Wodnej
z udziałem Anny Moskwy Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Fot. MGMiŻŚ
 

Kulminacyjna fala wezbraniowa, jaka na skutek opadów deszczu, które w dniu wczorajszym przeszły przez teren Czech, pojawiła się na Odrze, dotarła dziś do wodowskazu Racibórz-Miedonia ok. godz. 7:00. Jej szczyt wyniósł 603 cm przy przepływnie 460 m3/s. Fala sukcesywnie przemieszcza się w kierunku Opola. Możliwe jest punktowe wystąpienie wód rzeki do międzywala, jednak nie przewiduje się zagrożenia dla okolicznych zabudowań mieszkalnych i gospodarczych.

Z kolei sytuacja w zlewni rzeki Olzy stabilizuje się, a stan wód stopniowo się obniża. Nie prognozuje się także w najbliższym czasie na jej terenie wystąpienia gwałtownych opadów.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gliwicach podpisał 19 sierpnia br. umowy o dofinansowanie modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy. Modernizacja potrwa od września 2020 do lipca 2023 r.

Umowy na realizacje projektów zostały podpisane w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie. Spotkanie odbyło się z udziałem Małgorzaty Jarosińskiej Jedynak – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Anny Moskwy – Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych reprezentowała Sylwia Cieślak-Wilk p. o. Zastępcy Dyrektora CUPT. W spotkaniu uczestniczył też Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa PGW WP ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. RZGW Gliwice reprezentował Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Marcin Jarzyński.

W ciągu niespełna trzech lat przeprowadzony zostanie szereg działań, które przyczynią się do poprawy funkcjonalności trzech obiektów. Co ważne, inwestycje będą bezpieczne dla środowiska naturalnego – na obiektach budowane będą przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Łączna wartość inwestycji wynosi ponad pół mld zł, z czego 470 mln zł to dofinansowania z Unii Europejskiej.

Na stopniu wodnym Januszkowice nastąpi przebudowa sterowni oraz obiektów socjalnych. Ponadto przebudowana zostanie dolna tama rozdzielcza oraz przeprowadzona zostanie regulacja prawego brzegu. Zmodernizowane zostaną również awanporty. Stworzone zostaną miejsca postojowe dla statków oraz place manewrowe. Co jednak najważniejsze, przewiduje się budowę komory śluzy o wymiarach 190/12m, z głową pośrednią i przebudowę istniejącej komory pociągowej o wymiarach 187/9,6m. Zakres przedsięwzięcia pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz. Podobny zakres obejmują prace w obrębie śluzy i sterowni stopnia wodnego w Krapkowicach.

Z kolei na Ujściu Nysy zbudowany zostanie jaz klapowy z napędem hydraulicznym i automatycznym systemem sterowania, który zastąpi wysłużony jaz kozłowo-iglicowy. W czasie rozbiórki jazu kozłowo-iglicowego zachowana zostanie m.in. zabytkowa przepławka. Powstanie też nowa przepławka dla ryb dwuśrodowiskowych. Realizacja inwestycji obejmie budowę kładki komunikacyjnej oraz przebudowę budynków osiedla przystopniowego, tamy rozdzielczej, brzegów Odry w pobliżu jazu, a także poszurów jazowych, dróg dojazdowych i obiektów energetycznych i teletechnicznych.

- W dobie postępujących zmian klimatu, intensywnie podejmowanych działań na rzecz przeciwdziałania suszy z jednej strony i minimalizowania skutków powodzi z drugiej, równie ważne są inwestycje na rzecz rozwoju śródlądowych dróg wodnych i utrzymanie istniejących obiektów służących transportowi śródlądowemu w pełnej sprawności. Za sprawą realizacji trzech projektów, na które dziś uzyskaliśmy dofinansowanie: modernizacji śluz oraz sterowni na stopniach wodnych w Krapkowicach i Januszkowicach, a także na budowę jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, żegluga po Odrze będzie efektywna, bezpieczna dla użytkowników oraz obsługi, a administrator szlaku - Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zyska pewność co do sprawności i niezawodności infrastruktury. Dzięki dofinansowaniu unijnemu potencjał Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku zarządzanym przez Wody Polskie w Gliwicach, zostanie optymalnie wykorzystany, przy wykazaniu pełnej troski i dbałości o środowisko naturalne” – zaznaczył w czasie podpisywania umów Marcin Jarzyński, Zastępca Dyrektora Wód Polskich w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie uprzejmie informuje, że decyzją Prezesa Wód Polskich piątek, 14 sierpnia 2020 roku, jest dniem wolnym od pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w systemie podstawowego czasu pracy. Tego dnia biura Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poszczególnych Zarządów Zlewni oraz Nadzorów Wodnych będą nieczynne. Wszystkich klientów zapraszamy do kontaktu w pozostałe dni robocze.

Dnia 30 czerwca br. nastąpiło uroczyste otwarcie długo wyczekiwanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Chroni on mieszkańców trzech nadodrzańskich województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego przed powodzią porównywalną do tej z 1997 r. i jest największym takim obiektem hydrotechnicznym w kraju.

Chociaż oficjalne otwarcie zbiornika miało miejsce w czerwcu, to już w styczniu osiągnął on w pełni swoją funkcjonalność, zabezpieczając przed wielką wodą miejscowości położone poniżej, w dolinie rzeki Odry. Tym samym, obiekt ten ochrania bezpośrednio i pośrednio ok. 2,5 mln mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Zbiornik ulokowany na terenie powiatu wodzisławskiego oraz raciborskiego posiada powierzchnię 26,3 km2 oraz możliwość pomieszczenia maksymalnie aż 185 mln m3 wody. Tereny, na które oddziałuje, od stuleci zmagały się z licznymi powodziami. Przykładem potęgi tego żywiołu była powódź z 1997 r., zwana „Powodzią Tysiąclecia”, a także powódź stuletnia z 2010 r. Pierwsza z nich przyczyniła się do śmierci 56 osób oraz olbrzymich strat materialnych, szacowanych na ponad 8,5 mld zł. Nowopowstały zbiornik zapobiega właśnie m.in. powtórzeniu się sytuacji sprzed 23 lat, chroniąc znajdujące się poniżej tereny przed wystąpieniem katastrofalnych powodzi stu- i tysiącletnich. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu retencji powodziowej, wyraźnie redukującej przepływ wód poniżej tego obiektu hydrotechnicznego.

Praca zbiornika rozpoczyna się dopiero w momencie, gdy przepływ na Odrze przekracza wielkość 1210 m3/s. W takiej sytuacji rozpoczyna się prowadzenie gospodarki przeciwpowodziowej, która dzięki napełnianiu się obiektu zmierza do obniżenia kulminacji fali powodziowej. Jest to realizowane poprzez odpowiednią pracę zasuw, znajdujących się w kluczowej dla zbiornika Budowli Przelewowo-Spustowej. Obiekt hydrotechniczny pracuje aż do momentu, gdy dopływ opadnie ponownie poniżej 1210 m3/s i nastąpi jego całkowite opróżnienie. Fale o kulminacji do 2 400 m3/s będą przez zbiornik wypłaszczane, znaczącej redukcji będą podlegały również większe (katastrofalne) fale powodziowe. Ponadto, praca kaskady zbiorników Racibórz Dolny i Buków uzależniona jest również od prognoz hydrologiczno-meteorologicznych przygotowywanych przez IMGW- PIB.

Suchy zbiornik Racibórz Dolny został więc zaprojektowany do zabezpieczania ochranianych przez siebie terenów przed wielkimi powodziami, nawiedzającymi co pewien czas dolinę rzeki Odry. Mniejsze wezbrania, o przepływie poniżej 1210 m3/s nie będą poprzez ten obiekt redukowane, stąd nie będzie on wówczas piętrzył wody. W takich sytuacjach rolę ochrony przeciwpowodziowej przejmą pozostałe budowle i urządzenia hydrotechniczne wchodzące w skład zabezpieczeń przeciwpowodziowych Górnej i Środkowej Odry np. polder Buków, wały przeciwpowodziowe czy szandory (zamknięcia mobilne). W okresach pomiędzy wezbraniami, w czasie normalnego użytkowania obiektu w czaszy zbiornika prowadzona jest gospodarka polegająca na wydobyciu kruszyw (zwiększająca docelowo jego pojemność nawet o 100 mln m3), działalności rolniczej, rekreacyjnej itp. Jednakże, ze względu na jego funkcję przeciwpowodziową, w czaszy nie może powstać żaden obiekt trwale związany z gruntem. W przypadku nadejścia fali powodziowej informacja o konieczności opuszczenia terenu zbiornika zostanie podana w środkach masowego przekazu.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

-> zasady funkcjonowania zbiornika Racibórz Dolny - film  

Niedawno oddany do użytku suchy polder przeciwpowodziowy Racibórz Dolny, zlokalizowany w południowej Polsce, w dorzeczu Górnej Odry przechodzi obecnie proces doposażania, oparty m.in. na utworzonej instrukcji eksploatacji.

W niedługim czasie zbiornik zostanie zaopatrzony w maszyny i urządzenia, zakupione przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w celu umożliwienia jego codziennej obsługi. Wśród sprzętów należy wymienić przede wszystkim pompę z napędem spalinowym o wydajności 250 m3/h. Oprócz niej na ten, jeden z najważniejszych dla ochrony południowo-zachodniej części kraju przed wielką wodą, obiekt hydrotechniczny, trafią także m.in. ciągniki rolnicze wraz z dodatkowym sprzętem, które dołączą do ciągników do koszenia skarp i kosiarek samojezdnych na gąsienicach, przeznaczonych do obkaszania stromych powierzchni, oraz quad, umożliwiający dojazd do czaszy zbiornika czy łódź płaskodenna. Te oraz inne wymienione urządzenia konieczne są dla zagwarantowania bezpiecznego i sprawnego działania zbiornika oraz do realizacji niezbędnych na nim prac utrzymaniowych. Warto także zaznaczyć, że w czasie budowy obiektu zastosowano rozwiązania umożliwiające jego bezpieczne funkcjonowanie po przekształceniu w przyszłości w zbiornik wielofunkcyjny. Gotowe są przede wszystkim przesłony przeciwfiltracyjne, wbudowane na głębokość 8-12m, a także uszczelnienia zapór, posadowione na głębokości pozwalającej na eksploatację raciborskiego polderu jako zbiornika mokrego.

Konieczne dla planowanych zmian w gospodarowaniu zbiornikiem, możliwych po upływie 5-letniego okresu trwałości projektu, będzie wybudowanie nowej śluzy, a także zastosowanie rozwiązania chroniącego poszczególne elementy obiektu przed zjawiskiem falowania.

Wspomniane aspekty, związane z funkcjonowaniem zbiornika Racibórz Dolny znalazły się w centrum zainteresowania czeskich mediów podczas spotkania z Czeską Telewizją, która odwiedziła ten obiekt w dniu 23.07.2020 r. W wizycie na raciborskim polderze uczestniczyła Pani Gabriela Tomik, pełnomocnik ds. współpracy z samorządami terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz, prezydent miasta Racibórz Pan Dariusz Polowy a także przedstawiciele Odrzańskiej Izby Gospodarczej.

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Politechnika Śląska nawiązały współpracę, podpisując w dniu 8 lipca 2020r. list intencyjny. W ramach współpracy Strony będą sukcesywnie organizowały konsultacje merytoryczne oraz techniczne, wykorzystywały wzajemny potencjał wiedzy i umiejętności, kształtując profil studenta. Dzięki temu kooperacja umożliwi kadrze obydwu instytucji rozwój poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, zdobytych w trakcie swojej działalności. Sygnowanie listu intencyjnego stało się przyczynkiem, by obydwie strony mogły wspólnie realizować priorytetowe projekty i programy o charakterze naukowym, badawczym i rozwojowym, w tym na obiektach zarządzanych przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wszytsko z myślą o zrównoważonej gospdarce wodnej.

Ponadto studenci Politechniki Śląskiej otrzymają możliwość rozwijania wiedzy akademickiej poprzez udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, a także podnoszenia swoich kompetencji przez uczestnictwo w praktykach zawodowych. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie także zatrudnianie absolwentów uczelni w strukturach Wód Polskich.

Jak podkreślił Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej, tym co szczególnie cieszy to możliwość wzajemnego rozwoju Wód Polskich w Gliwicach oraz środowiska akademickiego m.in. poprzez możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych prac badawczych na obiektach hydrotechnicznych oraz w obrębie wód płynących i na zbiornikach wodnych.

Z kolei Dyrektor RZGW w Gliwicach, Mirosław Kurz, podpisując list intencyjny zwrócił uwagę na chęć wzmocnienia zasobów kadrowych Wód Polskich specjalistami wysokiej klasy, zainteresowanymi doskonaleniem swoich umiejętności.

List intencyjny podpisali: Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej.

 

 

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.

Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html