Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej

 

Miejsce pracy:  PGW Wody Polskie RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 Gliwice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Monitoring sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej,
 • Przygotowywanie komunikatów o aktualnej sytuacji w regionie, przekazywanie informacji i raportów zainteresowanym,
 • Gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie i przekazywanie informacji na potrzeby, Wód Polskich, centrów zarządzania kryzysowego i innych podmiotów,
 • Współpraca z wojewódzkimi centrami zarządzania kryzysowego w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi oraz przy aktualizacji wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego, planów operacyjnych ochrony przed powodzią i planów ratowniczych województw,
 • Współpraca operacyjna z organami administracji rządowej i samorządowej w ochronie przed powodzią,
 • Przygotowywanie projektów decyzji w przypadku ostrzeżenia o nadejściu wezbrania powodziowego,
 • Prowadzenie zimowej osłony przeciwpowodziowej, w tym współpraca z kierującym akcją przy planowaniu i organizowaniu akcji lodołamania, zgodnie z instrukcją lodołamania,
 • Bieżący monitoring wykonywania obowiązków wynikających z instrukcji gospodarowania wodami obiektów hydrotechnicznych Wód Polskich,
 • Zbieranie i archiwizowanie danych o sytuacji i zjawiskach hydrologicznych dla wód regionu wodnego,
 • Pełnienie dyżurów w okresie zagrożenia powodziowego i powodzi, w tym również dyżuru zdalnego,
 • Współpraca ze stałym dyżurem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,
 • Uczestnictwo w działaniach w sytuacjach kryzysowych związanych z zagrożeniem powodziowym oraz innych, koordynacja Wód Polskich, na terenie nadzorowanym przez właściwy regionalny zarząd gospodarki wodnej,
 • Powiadomienie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz informowanie o podjętych działaniach,
 • Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Wód Polskich w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • Koordynowanie i współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi właściwymi przy uzgadnianiu planów ochrony infrastruktury krytycznej,
 • Opracowywanie i publikacja komunikatów żeglugowych na drogach wodnych,
 • Współpraca z urzędami żeglugi śródlądowej w zakresie śródlądowych dróg wodnych.

Wymagania niezbędne :

 • Wykształcenie wyższe z zakresu: ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwo wewnętrznego, inżynierii wodnej, inżynierii bezpieczeństwa,
 • Roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z zarządzaniem kryzysowym lub gospodarką wodną,
 • Znajomość ustaw: prawo wodne, zarządzaniu kryzysowym, kpa,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą od zastrzeżone do poufne lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej,
 • Obsługa pakietu Microsoft Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz komunikatywność,
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu,
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programów systemu informacji geograficznej,
 • Prawo jazdy kategorii B.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz wymagany staż pracy.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 07.12.2019r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  w

 Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach  ul. Sienkiewicza2, 44-100 Gliwice  ( I piętro, pokój 103) z dopiskiem „Praca KADRY /RPC/2019

oraz zawierające poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 20.09.2019r

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.