Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 Specjalista ds. rozliczenia projektu JRP6

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
oraz teren Woj. Śląskiego i  Opolskiego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • przygotowanie oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej,
 • przygotowanie oraz weryfikacja wniosków o płatność lub wniosków o zmianę,
 • przygotowanie sprawozdań okresowych i końcowych, harmonogramów płatności oraz rozliczeń końcowych,
 • monitorowanie zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, wymaganiami umowy o dofinansowanie oraz założeniami wniosku o dofinansowanie,
 • opisywanie i ewidencjonowanie dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi unijnymi,
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dotyczących realizowanych projektów mających wpływ na prawidłowe rozliczenia projektów,
 • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji, analizowanie postępu finansowego realizacji projektu,
 • archiwizacja dokumentacji rozliczeniowej projektu.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o specjalizacji ekonomicznej, administracyjnej lub pokrewnej,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego lub Funduszu Spójności,
 • znajomość przepisów regulujących zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
   przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność, dyspozycyjność,
              systematyczność.
 • Odporność na stres, asertywność.

 

Oferujemy:

 

 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

 • zadania realizowane w siedzibie biura, współpraca z jednostkami zewnętrznymi – praca pod presją czasu,   obsługa   urządzeń biurowych, poruszanie się po budynku - brak wind, podjazdów, toalety nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach  inwalidzkich.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

(I piętro, pokój nr 103), z dopiskiem: „Specjalista ds. rozliczenia projektu JRP6", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.10.2019r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.