Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 Specjalista ds. realizacji projektu JRP6

 

Miejsce pracy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW Gliwice, ul. Sienkiewicza 2 oraz teren woj. Śląskiego i  Opolskiego.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca z Wykonawcą robót  budowlanych,
 • współpraca z Inżynierem Projektu,
 • nadzorowanie pod kątem technicznym realizacji projektu,
 • nadzorowanie realizacji wykonywanych zadań zgodnie z dokumentacją projektową oraz
  harmonogramem rzeczowo – finansowym,
 • kontrola wymaganej normami jakości wykonywanych prac,
 • udział w odbiorach technicznych wykonanych elementów, częściowych i końcowych,
  a także w przeglądach gwarancyjnych jako przedstawiciel Zamawiającego,
 • kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowań i  odebranych pod względem
  technicznym robót.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne o profilu budowlanym lub inżynierii
   środowiska, gospodarka wodna, melioracje,
 • uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 • znajomość kosztorysowania i rozliczania robót budowy,
 • znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa wodnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,

doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych.

Wymagania dodatkowe:

 • Odpowiedzialność za powierzone zadania, skrupulatność, dyspozycyjność,
              systematyczność.
 • Odporność na stres, asertywność.

 

Oferujemy:

 

 • stabilne warunki zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • zadania realizowane w siedzibie Biura oraz poza nim, współpraca z jednostkami i firmami zewnętrznymi, praca pod presją czasu.

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do dnia 31.12.2019 r.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście np. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej          w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

(I piętro, pokój nr 103), z dopiskiem: „Specjalista ds. realizacji projektu JRP6", zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji.”

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 31.10.2019r.

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,

że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.