Poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

 Miejsce pracy: Opole ul. Odrowążów 2

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • Kierowanie pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,
 • Organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,
 • Współpraca z Inżynierem Projektu,
 • Przygotowywanie inwestycji do realizacji, w tym:
  -współpraca oraz nadzór nad przygotowaniem dokumentacji koncepcyjno - technicznych dla inwestycji,
  -wnioskowanie o zapewnienie finansowania dla realizacji inwestycji,
  -sporządzanie materiałów oraz dokumentacji przetargowej do postępowań o zamówienia publiczne dot. prac projektowych z towarzyszącymi usługami,  nadzoru inwestorskiego Inżyniera Projektu, Nadzoru autorskiego  oraz robót budowlano - montażowych,
  -przygotowanie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych, tj.: o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację, pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie inwestycji, pozwoleń na budowę, w sprawie usunięcia drzew i krzewów na terenach projektowanych inwestycji.
 • Zarządzanie Projektem zgodnie z  Harmonogramem Realizacji Projektu oraz Harmonogramem Budowy,
 • Przygotowanie zakończenia inwestycji do odbioru końcowego (częściowego). Zawiadamianie odpowiednich urzędów, organów nadzoru o przewidywanym zakończeniu inwestycji lub jej części oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym sporządzeniem dokumentacji powykonawczej,
 • Udział w przeprowadzaniu końcowego (częściowego) odbioru inwestycji i przekazywaniem jej do eksploatacji, a ponadto organizowanie przeglądów gwarancyjnych zakończonych i przekazywanych do eksploatacji zadań,
 • Udział w naradach technicznych i koordynujących na budowie oraz przygotowanie korespondencji w sprawach postępu, koordynacji i rozliczeń wykonawstwa robót,
 • Opiniowanie protokołów konieczności dotyczących robót nieprzewidzianych, zamiennych lub dodatkowych, sporządzonych przez kierownika budowy i nadzór inwestorski na budowie, przed ich akceptacją przez JRP w imieniu Zamawiającego,
 • Przygotowywanie wszelkich niezbędnych  informacji związanych z terminową realizacją Projektów oraz sporządzanie i aktualizacja  harmonogramów realizacji projektu,
 • Koordynacja terminowego przygotowania wszelkich wymaganych raportów, w tym raportów z postępów realizacji Projektów dla jednostki monitorującej,
 • Bieżąca kontrola kosztów inwestycyjnych wraz z końcowym rozliczeniem finansowym inwestycji,
 • Kontrola obmiarów i rozliczeń dotyczących fakturowań i odebranych pod względem technicznym robót oraz udział w sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych dotyczących fakturowań w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych w oparciu o dokumenty inżyniera projektu,
 • Sprawdzanie protokołów odbioru robót i rozliczeń finansowych wraz z kosztorysami powykonawczymi oraz obmiarami robót, stanowiącymi podstawę do wystawiania faktur za wykonane roboty, dostawy lub usługi,
 • Nadzór nad sporządzeniem i skompletowaniem dokumentów związanych z przekazaniem inwestycji do eksploatacji, w tym także dla obcych użytkowników, a ponadto nad terminowym i prawidłowym sporządzaniem dokumentacji powykonawczej inwestycji,
 • Współudział w kierowaniu obsługą inwestorską inwestycji w zakresie przekazania placów budowy oraz koordynacji i kontroli działań wykonawców w zakresie jakości, ilości i terminowości wykonanych robót w oparciu o umowy zawarte przez RZGW 
 • Współpraca z pozostałymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi RZGW w Gliwicach.

 Wymagania:

 

 • wykształcenie: wyższe techniczne lub w zakresie zarządzania,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków unijnych,
 • 2 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • doświadczenie związane z realizacją, nadzorowaniem lub zarządzaniem inwestycjami
 • znajomość prowadzenia kontraktów,
 • biegła  znajomość obsługi komputera,
 • dobra znajomość przepisów w zakresie Prawa wodnego, Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o zamówieniach publicznych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • dyspozycyjność, operatywność, komunikatywność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz podległego zespołu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • odpowiedzialność, rzetelność, terminowość,
 • umiejętność organizacji pracy własnej ,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz pod presją czasu

 

 Zachęcamy do składania CV, a w zamian oferujemy:

 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • comiesięczny dodatek za przepracowane lata pracy,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia nowych doświadczeń,
 • prywatną opiekę medyczną opłacaną przez pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
 • możliwość korzystanie z bazy noclegowej na terenie całego kraju

 

 Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny (mile widziany)

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 3. Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane do czasu zakończenia tego procesu a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 6 miesięcy.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez PGW WP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 6. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w PGW WP.

 

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam dokumenty pocztą lub złóż osobiście  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

 w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice ( I piętro, pokój nr 103 ), z dopiskiem: „Kierownik Jednostki Realizującej Projekt / JRP 7/1/10/2019." zawierające poniższą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie dla potrzeb rekrutacji"

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 30.11.2019

 

Z góry dziękujemy za przesłanie aplikacji. Uprzejmie informujemy,że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.