Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Politechnika Śląska nawiązały współpracę, podpisując w dniu 8 lipca 2020r. list intencyjny. W ramach współpracy Strony będą sukcesywnie organizowały konsultacje merytoryczne oraz techniczne, wykorzystywały wzajemny potencjał wiedzy i umiejętności, kształtując profil studenta. Dzięki temu kooperacja umożliwi kadrze obydwu instytucji rozwój poprzez wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, zdobytych w trakcie swojej działalności. Sygnowanie listu intencyjnego stało się przyczynkiem, by obydwie strony mogły wspólnie realizować priorytetowe projekty i programy o charakterze naukowym, badawczym i rozwojowym, w tym na obiektach zarządzanych przez Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Wszytsko z myślą o zrównoważonej gospdarce wodnej.

Ponadto studenci Politechniki Śląskiej otrzymają możliwość rozwijania wiedzy akademickiej poprzez udział w konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach organizowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, a także podnoszenia swoich kompetencji przez uczestnictwo w praktykach zawodowych. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie także zatrudnianie absolwentów uczelni w strukturach Wód Polskich.

Jak podkreślił Jego Magnificencja prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej, tym co szczególnie cieszy to możliwość wzajemnego rozwoju Wód Polskich w Gliwicach oraz środowiska akademickiego m.in. poprzez możliwość prowadzenia szeroko zakrojonych prac badawczych na obiektach hydrotechnicznych oraz w obrębie wód płynących i na zbiornikach wodnych.

Z kolei Dyrektor RZGW w Gliwicach, Mirosław Kurz, podpisując list intencyjny zwrócił uwagę na chęć wzmocnienia zasobów kadrowych Wód Polskich specjalistami wysokiej klasy, zainteresowanymi doskonaleniem swoich umiejętności.

List intencyjny podpisali: Mirosław Kurz – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej.

 

 

Na mocy art. 87 ust 1 ustawy Prawo wodne aglomeracje wyznacza, w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, rada gminy. Jednocześnie na mocy art. 565 ust 2 Prawa wodnego dotychczasowe akty prawa miejscowego zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane.

Tym samym, po roku 2020 dotychczasowe akty w postaci uchwał sejmików województw oraz rozporządzeń wojewodów nie będą ważne. Dlatego aby gmina pozostała w zgodzie z polskim prawem, zobowiązana jest do przedłożenia do uzgodnienia projektów uchwał wyznaczających aglomeracje Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie lub – w przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 4 – z właściwym regionalnie dyrektorem ochrony środowiska.

W tym miejscu wyjaśniamy, że projekt uchwały powinien zawierać część opisową i graficzną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. poz. 1586). Należy podkreślić, że sama aktualizacja RLM aglomeracji, o której mowa w § 4 pkt 3 zmieniająca „stare” akty jest niewystarczająca do uznania takiego aktu za ważny po roku 2020.

Oczywiście ww. aktualizacja może być nadal w miarę potrzeb przeprowadzana, jeżeli gmina posiada aglomerację już wyznaczoną uchwałą rady gminy.

Gminy nieposiadające ważnej uchwały po roku 2020 nie będą mogły ubiegać się o finansowanie inwestycji w ramach KPOŚK zgodnie z informacją dostępna pod poniższym linkiem:

https://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1596,komunikat-w-sprawie-inwestycji-wod-kan-w-aglomeracjach-po-31-12-2020-r-.html

Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Przemysław Daca Prezes Wód Polskich oraz przedstawiciele Rządu RP, władz samorządowych, Banku Światowego i innych organizacji i firm zaangażowanych w budowę obiektu, wzięli dziś udział w ceremonii odbioru Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze.

- Formalnie ta inwestycja jest zakończona. Nie trzeba wyjaśniać, ile znaczy dla mieszkańców województwa śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, których dotknęła powódź z 1997 i 2010 roku – podkreślił w swoim wystąpieniu Minister Marek Gróbarczyk. Minister wyjaśnił również, że droga do sfinalizowania budowy zbiornika nie była łatwa, niemniej zobowiązanie społeczne, związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa powodziowego blisko 2,5 mln mieszkańców, zostało dotrzymane.

Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podczas ceremonii otwarcia zbiornika Racibórz Dolny powiedział, że jest on teraz największą budowlą hydrotechniczną w kraju. Podkreślił, iż Wody Polskie zakończyły budowę tego obiektu, ale obecnie realizują wiele innych ważnych inwestycji przeciwpowodziowych na terenie kraju. Z kolei Czesław Burek, Wójt Gminy Lubomia podkreślił dobrą współpracę samorządowców i rządu w sprawie przesiedlenia mieszkańców wsi Nieboczowy, na której terenie powstał polder. – Trzeba pamiętać, że zbiornik ochronił też 700, osób, które wcześniej tu były osiedlone. Można powiedzieć, że ocalił małą ojczyznę. Zwykle przesiedlenia kojarzą się z krzywdą i traumą, ale tutaj, dzięki współpracy samorządu oraz administracji państwowej, gmina Lubomia stała się beneficjentem inwestycji – podkreślił w swoim wystąpieniu Wójt gminy. Zebrani podziękowali również wykonawcy prac – firmie Budimex, która zrealizowała prace budowlane.

Po tym wydarzeniu w sali Zamku Piastowskiego w Raciborzu kontynuowano spotkanie, które stało się okazją do wspólnych podsumowań. W trakcie konferencji doceniono wagę, jaką inwestycja pełni dla zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego południowej i południowo-zachodniej Polski oraz podkreślono ogrom pracy, jaki został włożony w jej realizację. Podczas spotkania głos zabrał Pan Mirosław Kurz, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, poruszając tematykę Raciborskiego Polderu jako elementu zabezpieczenia przeciwpowodziowego dorzecza Górnej i Środkowej Odry oraz Pan Piotr Suproń, Dyrektor Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, omawiając Budowę Zbiornika Racibórz Dolny na tle inwestycji w ramach POPDOW.

W czasie spotkania głos zabrali również Główny Projektant Zbiornika, Pan Jerzy Matuszewski przedstawiając zagadnienie Zbiornika Racibórz Dolny – od koncepcji do projektu, a także Pan Wiktor Jurkiewicz, Kierownik Projektu z AECOM Sp. z o.o., który wygłosił prezentację pn. Między projektem a sposobem realizacji. Podczas konferencji przedstawione zostało także zagadnienie zatytułowane Realizacja inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dorzecza Górnej Odry –Zbiornik Racibórz Dolny – przez Prezesa Zarządu i dyrektora generalnego Budimex S.A. oraz Dyrektora na Europę Ferrovial Agroman, Pana Dariusza Blochera, podjęto również temat Programu przesiedleń jako nieodzownego elementu inwestycji? – który został poruszony poprzez Pana Wojciecha Wieczorka (Konsultanta ds. RAP) z Biura Inwestycji i Nieruchomości DWA. Z kolei Relokacja miejscowości z czaszy Zbiornika Racibórz – to tytuł prezentacji wygłoszonej przez Wójta Gminy Lubomia, Pana Czesława Burka.

Zbiornik Racibórz Dolny jest obecnie największym obiektem hydrotechnicznym w Polsce. Jego zadaniem jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku. Inwestycja została zrealizowana z funduszy Banku Światowego, środków unijnych, funduszy Banku Rozwoju Rady Europy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z budżetu państwa

Projekt budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny – polder jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, funduszy unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

AKTUALIZACJA Z DN. 3.07.2020 r.
 
W wyniku wieczornych burz i opadów deszczu w dniu 2.07.2020 r. doszło do lokalnych podtopień w miejscowości Laski w gminie Bolesław, gdzie z brzegów wystąpił ciek Sztolnia Punikowska. Wskutek wezbrania zalanych zostało ok. 10 domów mieszkalnych. Wody Polskie wzięły udział w naradzie zarządzania kryzysowego, poświęconej bieżącej sytuacji w gminie, w tym utrzymaniu cieków na jej terenie, polegającym na m.in. ich pogłębieniu. W najbliższym czasie na przedmiotowym terenie prognozowane są przelotne opady deszczu.
 

Do lokalnych podtopień doszło także w powiecie cieszyńskim oraz raciborskim, m in. w rejonie miasta Krzanowice i na terenie gminy Krzyżanowice. Wskutek lokalnych wezbrań ucierpiała także gmina i miasto Kietrz w powiecie głubczyckim, gdzie woda wdarła się do kilku budynków i piwnic. Główną przyczyną był intensywny opad deszczu oraz wywołany nim spływ wód z łąk i pól.

Stany wód w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji i pozostają w kontakcie z jednostkami terenowymi oraz służbami zarządzania kryzysowego.

 
 

AKTUALIZACJA Z DN. 28.06.2020 r.
 

W nocy z soboty na niedzielę 28 i 29 czerwca br. na obszarze administracji RZGW w Gliwicach lokalnie występowały krótkotrwałe burze z nawalnym deszczem. Stany wody w Regionie Wodnym Małej Wisły kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich. Przekroczony stan alarmowy odnotowano na 1 stacji wodowskazowej, ostrzegawczy na 6 stacjach wodowskazowych.

Podobnie kształtują się stany wody w Regionie Wodnym Górnej Odry: w strefie stanów średnich i wysokich. Przekroczony został stan alarmowy na 1 posterunku wodowskazowym. Stan ostrzegawczy został osiągnięty na 9 stacjach wodowskazowych. W ciągu ostatniej doby Wody Polskie w Gliwicach nie odnotowały opadu deszczu powyżej 20 mm na stacjach meteorologicznych. Jedynie w zlewni Olzy (Górna Odra po stronie Republiki Czeskiej) opad maksymalnie mógł wynosić 22,9 mm.

Stany wód regularnie opadają, zwłaszcza w lokalizacjach, gdzie na skutek ulewnych deszczy doszło do lokalnych podtopień.

Służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w bieżącym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, monitorują stale sytuację na ciekach oraz podejmują interwencję zwłaszcza w zakresie usuwania lokalnych zatorów, mogących limitować spływ wód wysokich.

Komunikat przygotowano w oparciu o dane własne RZGW w Gliwicach oraz źródłowe dane, i informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

 
 
 
AKTUALIZACJA Z DN. 27.06.2020 r.
 

Po burzowej nocy oraz nawalnych deszczach na Górnym Śląsku doszło do lokalnych podtopień. W ciągu 4-5 godzin spadł deszcz o natężeniu do 70 mm. Na rzece Dramie powstał zator spowodowany przez materiał naniesiony przez wezbrane wody opadowe. Spowodowało to wystąpienie rzeki z brzegów i podtopieniem okolicznych zabudowań. Trwa akcja straży pożarnej. Na rzekach służby terenowe PGW Wody Polskie monitorują sytuację pod kątem powstających zatorów, utrudniających spływ wód powodziowych. 

Stany wód w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Poziom alarmowy został przekroczony na wodowskazach Mizerów-Borki, Grabówka, Ruda Kozielska i Karłowice. Sytuacja w regionie może być w najbiższym czasie wciąż niespokojna. Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.

 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 26.06.2020 r.
 

Sytuacja na rzekach w zlewni Górnej Odry i Małej Wisły powoli stabilizuje się a stany wód kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Poziom alarmowy utrzymuje się na wodowskazie Karłowice.

Nachodzące dni będą jednak dość niespokojnie - w wielu miejscach zapowiadane są opady deszczu i burze, co może skutkować lokalnym podniesieniem się stanów wód. Wody Polskie w Gliwicach w dalszym ciągu stale monitorują sytuację.

 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 24.06.2020 r.
 
Do niebezpiecznej sytuacji doszło dzisiaj po burzowych opadach w Gminie Jasienica. Przyczyniły się do niej działania jednego z właścicieli działki przy potoku Starobielskim II, który nadsypał na jej obszarze tak dużą ilość ziemi, że jej napór zapoczątkował proces osuwania się skarpy w kierunku koryta rzeki. Osuwanie się do cieku ziemi oraz kamieni z opaski brzegowej doprowadziło do podniesienia rzędnej dna i zawężenia koryta potoku. W połączeniu z ulewnymi opadami deszczu zaskutkowało to lokalnymi podtopieniami.

Stany wód w zlewni Górnej Odry i Małej Wisły kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. Stany alarmowe zostały osiągnięte na wodowskazach Ujście Nysy Kłodzkiej i Karłowice. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 23.06.2020 r.
 

W ciągu ostatniej doby w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry odnotowano znacznie mniejszą ilość opadów. Sytuacja w regionie stabilizuje się. Alarmowe stany wód utrzymują się na wodowskazach Jawiszowice, Ujście Nysy Kłodzkiej i Karłowice. Prognozuje się, iż w dniu 24.06.2020 r. ponownie wystąpi opad.


Wody Polskie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno – meteorologicznej oraz utrzymują stały kontakt z jednostkami terenowymi oraz służbami zarządzania kryzysowego. W dniu wczorajszym na kanale ulgi odry w opolu pojawił się zator, który został rozebrany przez służby PKP S.A. W dniu 23.06.2020 r. Wojewoda Śląski odwołał alarmy przeciwpowodziowe na obszarze województwa śląskiego. Na terenie miasta Prudnik zostało natomiast odwołane pogotowie przeciwpowodziowe.

 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 22.06.2020 r.

Zgodnie z prognozowanymi dalszymi opadami deszczu, w zlewniach dopływów górnej Odry, mogą wystąpić wzrosty stanów wody do strefy powyżej stanów ostrzegawczych. W związku z przemieszczaniem się wód opadowych, stany wody na Odrze mogą wzrastać w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, odcinkami alarmowych. Wody wezbraniowe bezpiecznie minęły Kędzierzyn-Koźle. Dotarcie fali powodziowej do Opola jest prognozowane jutro ok godz. 13.00.

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów alarmowych. Na Małej Wiśle w Jawiszowicach poziom wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego.

Zbiorniki na terenie administracji RZGW w Gliwicach posiadają 100% rezerwy powodziowej. W gotowości do podjęcia działań pozostają służby terenowe Wód Polskich, monitorując sytuację na ciekach i będąc w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi centrami zaradzania kryzysowego.

Począwszy od dnia 18 czerwca br., nie odnotowano innych aniżeli tylko lokalne podtopienia gruntów rolnych na terenie województwa opolskiego, położonych wzdłuż rzek Stobrawy, Lublinicy, Cienka, Sucha, Dożyna, Ryjec, Złoty Potok, Prudnik, Osobłoga. Nie ma zagrożenia dla zabudowań mieszkalnych, użytkowych, zdrowia i życia ludzi.

Prognozuje się, iż w dniu 23.06.2020 r. opad nie wystąpi. Pierwsze opady spodziewane są w dniu 24.06.2020 r. w zlewni Górnej Odry jak również w zlewni Małej Wisły. Wysokie nasycenie zlewni wiązać się będzie z ryzykiem generowania spływu powierzchniowego podczas prognozowanych opadów atmosferycznych.

Jeżeli prognoza meteorologiczna nie ulegnie zmianie to w najbliższych dniach, należy się spodziewać ponownego wzrostu stanu wody.

- - -
Po nocnych opadach wody rzek w zlewni Małej Wisły i Górnej Odry kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich, po ostrzegawcze i alarmowe. Te ostatnie utrzymują się m.in. na wodowskazach Racławice Śląskie, Branice, Racibórz-Miedonia, Krzyżanowice, Chałupki i Jawiszowice. W związku z bieżącą sytuacją szandory zostały zamontowane m. in. przy Hotelu Piast w Opolu. Zamknięto również dolną i górną bramę przeciwpowodziową na Młynówce. Położone zostały wszystkie jazy znajdujące się na rzece Odrze w administracji Zarządu Zlewni Opole, celem zapewnienia swobodnego przepływu wód powodziowych.

Dziś nad ranem o godz. 1:00 kulminacja fali powodziowej dotarła do Raciborza, na wodowskazie Racibórz-Miedonia osiągając 662cm. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 21.06.2020 r.
 
Wody Polskie w Gliwicach prowadzą przygotowania do nadejścia fali powodziowej w Opolu, m. in. zakładając zamknięcia szandorowe. Prognozy wskazują, że fala na Odrze dotrze do miejscowości Chałupki jutro nad ranem, ok. godz. 4:00. Ponadto, w związku z zamknięciem przepustu Moderz- Olszynka na Kanale Ulgi w Opolu, Straż Pożarna rozpoczęła przy użyciu mobilnej pompy, odpompowywanie wody z cieków Moderz i Olszynka do Kanału Ulgi.

W związku z sytuacją ogłoszone zostały alarmy przeciwpowodziowe dla powiatu raciborskiego, wodzisławskiego oraz krapkowickiego. Alarmowe stany wód utrzymują się na wodowskazach Racławice Śląskie, Prudnik, Branice, Chałupki, Olza, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia i Jarnołtówek.
 
- - -
W związku z utrzymującymi się opadami deszczu stany alarmowe zostały przekroczone na 7 wodowskazach w zlewni Odry Górnej: Racławice Śląskie, Prudnik, Branice, Chałupki, Krzyżanowice, Racibórz-Miedonia i Jarnołtówek. Ponadto, rzeki w regionie weszły w stan wód niskich, średnich, wysokich i ostrzegawczych. W zlewni Małej Wisły ostrzegawcze stany wód odnotowane zostały m.in. na wodowskazach Wisła, Cieszyn, Skoczów, Kozłowa Góra czy Bojszowy. Na pozostałych odcinkach rzek kształtują się one na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację, pracując w systemie stałego dyżuru i pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego. Polder Buków i zbiornik Racibórz Dolny są gotowe go pracy. W związku z dynamiczną sytuacją i bieżącymi prognozami pogody mogą wystąpić lokalne podtopienia.
 
 
 
AKTUALIZACJA NA DN. 20.06.2020 r.
W wyniku utrzymujących się opadów deszczu, na wodowskazach Prudnik, Racławice Śląskie i Jarnołtówek stany wód osiągnęły poziom alarmowy, wykazując trend rosnący. Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy dla gminy Prudnik, powiatu prudnickiego oraz na terenie miasta i gminy Głogówek . Z kolei na wodowskazie Racibórz-Miedonia utrzymuje się trend malejący a sytuacja powoli stabilizuje się. Rzeki w regionie utrzymane są w reżimie koryt, lokalne podtopienia mogą jednak wystąpić na terenach rolniczych w sąsiedztwie Osobłogi.
- - -
Po nocnych opadach sytuacja na rzekach w regionie wodnym Małej Wisły i Górnej Odry powoli stabilizuje się. Stany wód kształtują się na poziomie stanów niskich, średnich i wysokich, po ostrzegawcze, osiągnięte m.in. na wodowskazach Bojszowy, Chałupki, Krzyżanowice, Gliwice, Racibórz-Miedonia czy Wisła. Jedynie na wodowskazie Racibórz-Miedonia utrzymuje się trend rosnący. Wody Polskie prowadzą stały monitoring sytuacji, pozostając w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego.
 
 
 

AKTUALIZACJA NA DN. 19.06.2020 r.

Za sprawą opadów deszczu, jakie przechodzą nad Górnym Śląskiem oraz Opolszczyzną rzeki w regionie przybierają w korytach, wchodząc w stany od średnich przez wysokie po ostrzegawcze i alarmowe. Ten ostatni, zgodnie ze wskazaniem posterunku wodowskazowego został osiągnięty w Chałupkach na rzece Odrze w woj. śląskim. Dla wskazania utrzymuje się trend rosnący. Sytuacja, choć rozwojowa jest jednak stabilna. Służby terenowe Wód Polkich, właściwe Zarządom Zlewni w Gliwicach i Opolu pełnią nadzór na ciekach i monitorują sytuację. Jednocześnie w ciągu dnia dzisiejszego, z uwagi na wezbranie i wysokie stany wód oraz prawdopodobieństwo przekroczenia stanu ostrzegawczego na wodowskazie Miedonia wstrzymano żeglugę na rzece Odrze od km 51+000  do km 181+300.

- - -

W związku z utrzymującymi się opadami deszczu i rosnącym stanem rzek w regionie wodnym Małej Wisły oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych na posterunkach wodowskazowych Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, bieruńsko-lędzińskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielsko-Biała.

Wody Polskie w Gliwicach wraz ze służbami terenowymi podejmują wzmożony monitoring rzek i potoków w regionie. Jednocześnie na większości zbiorników wielofunkcyjnych na Podbeskidziu zachowana jest ponad 100% rezerwa powodziowa do wykorzystania. Wszystkie rzeki w regionie zostają utrzymane w reżimie koryt.

- - -

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w związku z intensywnymi opadami deszczu z zlewni Górnej Odry i Małej Wisły podniosły się lokalnie stany wód. Ich ostrzegawczy poziom odnotowano m.in. na wodowskazach Bojanów, Bojszowy, Gliwice i Wisła. W związku z powyższym służby Wód Polskich w Gliwicach na bieżąco monitorują sytuację, pozostając w ciągłej gotowości. Zgodnie z aktualnymi prognozami przewiduje się utrzymujące się do wtorku ze zmienną intensywnością opady deszczu.

 

 

AKTUALIZACJA NA DN. 18.06.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uprzejmie informuje, że w ciągu najbliższych dni nad południową Polską prognozowane są nawalne i intensywne opady deszczu oraz gradu wraz z burzami, które mogą powodować lokalne wezbrania i podtopienia, głównie występujące w dorzeczu Górnej Odry. Tym samym, służby Wód Polskich w Gliwicach pozostają w gotowości i pracują w trybie ciągłym 24-godzinnym, monitorując sytuację na rzekach i zbiornikach. W stan stałej gotowości postawione zostało Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej, które pozostaje w stałym kontakcie z wojewódzkimi i powiatowymi służbami zarządzania kryzysowego.

 

Wizyta Premiera Mateusza Morawieckiego na terenie zbiornika Racibórz Dolny w dniu 24 czerwca br. stała się okazją do przywołania wspomnień z tragicznych zdarzeń powodzi w 1997r. i jednocześnie zapewnienia, że katastrofalne skutki wezbrań w górnym biegu rzeki Odry już się nie powtórzą. Wszystko za sprawą ukończenia przez Wody Polskie RZGW w Gliwicach budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny.

- Pamiętam powódź z 1997 roku. Pamiętam Racibórz, pamiętam Opole, pamiętam Kłodzko, pamiętam Wrocław. Widziałem te ludzkie dramaty, gdy ludzie tracili zdrowie, życie, cały swój majątek. Widziałem w Kłodzku ludzi, którzy stracili swoich bliskich. To była rzeczywiście powódź stulecia, która spowodowała ogromny dramat na wielkich połaciach naszego kraju – podzielił się wspomnieniami Prezes Rady Ministrów, wizytując polder i dodał:

- Dzięki temu zbiornikowi moglibyśmy ocalić Wrocław, Opole, Kędzierzyn, całą Opolszczyznę, Dolny Śląsk przed taką powodzią, jaka była w 1997 roku. Dzisiaj ten zbiornik jest gotowy. To właśnie nasz rząd przez ostatnie parę lat wykonał lwią część pracy, podczas gdy przez poprzednie 15-20 lat działo się tutaj niewiele i były same problemy. Pokazujemy skuteczność, realna działania, to co broni Polaków przed nieszczęściem.

W wizycie na trenie raciborskiego polderu Premierowi towarzyszył Minister Środowiska, Michał Woś oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski.

Minister Środowiska podziękował Premierowi za spotkanie na terenie największej inwestycji hydrotechnicznej o charakterze przeciwpowodziowym w kraju, w imieniu mieszkańców Raciborza, Opola, Wrocławia, 2,5 miliona osób, którym polder Racibórz Dolny zapewnia bezpieczeństwo przed wielką wodą. Michał Woś podkreślił także, że jako mieszkaniec Raciborza, dobrze zapamiętał, kiedy jeszcze jako dziecko był ewakuowany z miasta w czasie powodzi w 1997r.

Z kolei uczestniczący w spotkaniu Podsekretarz Stanu Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Grzegorz Witkowski zaznaczył rolę i znaczenie dużych inwestycji dla bezpieczeństwa publicznego mieszkańców. Odwołał się jednocześnie do kosztów przedsięwzięcia, zaznaczając, że gdyby czas jego realizacji był krótszy, końcowy efekt osiągnięto by mniejszym nakładem funduszy.

Sytuację związaną z realizację tej inwestycji, długo oczekiwanej przez mieszkańców Raciborszczyzny, Opolszczyzny oraz Dolnego Śląska przybliżyli Prezes Wód Polskich – Przemysław Daca oraz Dyrektor RZGW w Gliwicach, Mirosław Kurz.

W czasie spotkania zarówno Premier Rządu RP jaki i ministrowie zobaczyli zaplecze eksploatacyjne Zbiornika i sterownię, w której specjaliści Wód Polskich objaśnili zasady działania polderu.

Zbiorni Racibórz Dolny to obiekt przygotowany głównie z myślą o powodziach katastrofalnych,
100-letnich, 1000-letnich. Polder podejmuje pracę, gdy przepływ w rzece Odrze osiągnie 1210 m3/s, co przekłada się na poziom wody na posterunku wodowskazowym w Miedoni ok. 800cm. W systemie zabezpieczeń przeciwpowodziowych na obszarze Raciborszczyzny funkcjonuje również polder Buków, który od 2002r. pełni swoją rolę, przejmując nadmiar wód w korycie Odry. Budowa Suchego Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny rozpoczęła się w 2013r. Funkcjonalność polder osiągnął w styczniu 2019r., inwestycję ukończono w maju 2020r.

 

 

W związku z dynamiczną sytuacją hydrologiczną w południowej części naszego kraju w dniu 22.06.2020 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyło się posiedzenie wojewódzkiego sztabu kryzysowego oraz konferencja prasowa poświęcona podejmowanym działaniom przeciwpowodziowym w woj. opolskim. W spotkaniu udział wzięli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pani Anna Moskwa, Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pan Mirosław Kurz oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Pani Aleksandra Drescher.

Intensywne opady utrzymują się nad Polską oraz Republiką Czeską od zeszłego czwartku. Sytuacja skutkuje podniesieniem się stanu wód na Odrze oraz w jej zlewni. Poziomy alarmowe na rzekach zostały przekroczone na kilku wodowskazach, obecnie m.in. Racławice Śląskie, Branice, Racibórz-Miedonia, Krzyżanowice, Chałupki i Jawiszowice.

W związku z bieżącą sytuacją Polskie w Gliwicach wdrożyły procedurę stałego dyżuru Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej w RZGW w Gliwicach, w Zarządzie Zlewni w Opolu, w Gliwicach oraz w nadzorach wodnych oraz pozostają w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu, z centrami zarządzania kryzysowego w powiatach oraz ze służbami w regionie. Ponadto, podjęły decyzję o zamknięciu żeglugi na odcinku drogi wodnej rzeki Odry od km 51+000 do km 181+300 z uwagi na przekroczenie stanów ostrzegawczych na wodowskazie Miedoni. W pracy przy ochronie przeciwpowodziowej udział bierze ok. 200 pracowników tej jednostki.

Kluczowa dla bieżącej sytuacji jest gotowość infrastruktury na przeciwdziałanie powodzi – wałów powodziowych, stopni wodnych, przepompowni a także zbiorników wodnych i suchych polderów przeciwpowodziowych. Wody Polskie prowadzą bieżący jej monitoring. Gotowe na przejęcie nadmiaru wody są zbiornik Buków i Racibórz Dolny.

Pracę rozpoczęły zbiorniki Jarnołtówek na rzece Złoty Potok w gminie Prudnik, Kluczbork na rzece Stobrawie w gminie Kluczbork oraz Turawa na Małej Panwi. Wody Polskie wraz ze strażą pożarną zamontowały zamknięcia szandorowe w Gminie Dobrzeń oraz w Opolu. Zamknięte zostały bramy przeciwpowodziowe na Młynówce w Opolu, położone zostały także jazy w administracji Zarządu Zlewni Opole. Przedstawiciele PGW WP są w kontakcie również ze służbami wojewody oraz czeskimi służbami (Povodi Odry). Taką relację z sytuacji zdali na spotkaniu przedstawiciele Wód Polskich. Adrian Czubak, Wojewoda Opolski podziękował Wodom Polskim i służbom za zaangażowanie oraz podjęte działania w celu uniknięcia powodzi.

Prognoza rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej wskazuje, że fala powodziowa dotrze do Opola we wczesnych godzinach popołudniowych w dniu 23.06.2020 r.

 

Mimo opadów, jakie w ostatnich dniach obserwujemy m.in. na Opolszczyźnie, a także kolejnych prognozowanych, w dalszym ciągu w naszym kraju utrzymuje się zjawisko suszy. Z tego też powodu Wody Polskie podejmują szereg inicjatyw przeciwdziałających jej skutkom, rozwijając retencję korytową oraz program kształtowania zasobów wodnych. W ich ramach planowana i realizowana jest budowa oraz remont istniejących już zastawek i jazów na rzekach, celem poprawy bilansu wodnego, zwłaszcza na terenach użytkowanych rolniczo. Istniejące na ciekach obiekty hydrotechniczne są bowiem w większości w złym stanie, nie posiadają także urządzeń wyciągowych oraz nie zapewniają skutecznej i szybkiej sterowalności systemu.


Z uwagi na wagę podejmowanych zadań, związanych z retencją oraz programem kształtowania zasobów wodnych, w piątek 5.06.2020 r. w spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu udział wzięli Pani Poseł Violetta Porowska,  Prezes Wód Polskich Pan Przemysław Daca, a także specjaliści RZGW w Gliwicach - Dyrektor, Pan Mirosław Kurz oraz Pan Marcin Jarzyński, Z-ca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą. W trakcie trwających rozmów Wojewoda Opolski, Pan Adrian Czubak z optymizmem odniósł się do realizacji programu kształtowania zasobów wodnych na Opolszczyźnie. Z kolei Prezes Przemysław Daca podkreślił rolę partnerstwa wodnego, a więc współpracy Wód Polskich z samorządami, spółkami wodnymi i rolnikami, podejmowanej w celu minimalizacji skutków suszy. W tracie rozmów zapowiedziano, iż partnerstwo tego rodzaju, służące wsparciu m.in. rolników, będzie działało również na terenie powiatów, znajdujących się w województwie opolskim. Przyjmie ono kształt instytucji i będzie koordynowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


W trakcie trwającej na Opolszczyźnie wizyty Prezes Wód Polskich uczestniczył także w spotkaniu na jazie na rzece Jemielnica. Omawiając szczegóły inwestycji, a także szereg innych działań podejmowanych przez RZGW w Gliwicach, miał możliwość bezpośrednio przyjrzeć się wyzwaniom jakie gospodarka wodna napotyka na rolniczych terenach Opolszczyzny. Zastępca Dyrektora RZGW w Gliwicach ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Pan Marcin Jarzyński przybliżył szczegóły realizowanych działań na rzekach znajdujących się w województwie opolskim. W ramach zadań związanych z retencją korytową ta jednostka Wód Polskich podejmie się bowiem w tym roku prac zwiększających zdolności retencyjne zlewni rzek Jemielnicy, Troi, Psiny, potoku Rzymkowickiego i Stobrawy. Na samej Opolszczyźnie zrealizuje 11 zadań na 22 urządzeniach, w tym 5 zadań inwestycyjnych i 6 utrzymaniowych. Łączne koszty podjętych działań na tym obszarze wyniosą ponad 16 mln zł, z czego w 2020 r. wydane zostanie 700 tys. zł. Prace z zakresu retencji korytowej zwiększą bezpośrednie nawodnienie około 2 tys. ha, pośrednio natomiast aż do 20 tys. ha terenu. Z kolei na całym obszarze woj. opolskiego Wody Polskie planują realizację prac inwestycyjnych i utrzymaniowych na kwotę łącznie 32,84 mln zł.


Przedmiotowe działania na rzece Jemielnicy na Opolszczyźnie realizowane będą jako inwestycja pn. „Zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Jemielnicy na odcinku 17+042 - 31+471, poprzez odbudowę i przebudowę budowli piętrzących w km: 17+042, 25+530, 26+779, 27+164, 27+849, 29+178, 31+471”. Głównym jej celem jest zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni tej rzeki, poprzez właściwe regulowanie odpływu wód, czego efektem będzie uzyskana poprawa bilansu wodnego i efektywności w zakresie rolniczego i gospodarczego korzystania z wód rzeki, wzrost jakości środowiska przyrodniczego korytarza ekologicznego doliny rzeki a także przywrócenie jej ciągłości. Ponadto, możliwość regulowania odpływu z górnych odcinków zlewni przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na niżej położonych odcinkach, jak również na rzece Mała Panew, do której uchodzi Jemielnica. Oddziaływanie zrealizowanego zadania obejmie w przybliżeniu obszar do 300m od przedmiotowego cieku, a miejscami nawet do 500m.

AKTUALIZACJA NA DZ. 1.06.2020 r. NA GODZ. 11:00

Z uwagi na zanik opadów deszczu oraz ciągłe obniżanie się stanów wody na posterunkach wodowskazowych Wojewoda Śląski z dniem 1.06.2020 r. godz. 11:00 odwołał pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego.

 

- - - 

AKTUALIZACJA NA DZ. 1.06.2020 r. 

Sytuacja się normalizuje a stany wód w zlewni Małej Wisły wykazują tendencję malejącą. W dniu 1.06.2020 r. prognozowane zachmurzenie małe, umiarkowane i duże, w górach przelotne opady deszczu.

 

- - -

AKTUALIZACJA NA DZ. 31.05.2020 r. NA GODZ. 16:30

W związku z trwającymi opadami deszczu z dniem 31.05.2020 r. od godz. 16:30 Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatów bielskiego, pszczyńskiego i bieruńsko-lędzińskiego.

 

- - -

INFORMACJA NA DZ. 31.05.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, iż po intensywnych opadach deszczu w zlewni Małej Wisły w ciągu minionej doby podniosły się stany wód. Ich ostrzegawczy poziom odnotowano m.in. na wodowskazach w Cieszynie, Ustroniu-Obłazieńcu czy w Wiśle Czarne, alarmowy natomiast został przekroczony na wodowskazie Czechowice-Dziedzice oraz Goczałkowice.

Reżim koryt rzecznych jest utrzymywany a sytuacja stabilizuje się. Lokalnymi podtopieniami może grozić jedynie Potok Kromparek w Bielsku-Białej. Na miejscu pracują służby Wód Polskich oraz Straż Pożarna. Również Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW w Gliwicach na bieżąco monitoruje sytuację.

Stany wód w Regionie Wodnym Górnej Odry kształtują się w strefie stanów niskich, średnich i wysokich.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia z dnia 8marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy,w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniunadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.