W ramach współpracy polsko-czeskiej dotyczącej gospodarki wodnej na wodach granicznych w dniach 25-26 września 2019r. odbyła się w Gliwicach 54 narada grupy roboczej ds. regulacji rzek, zaopatrzenia w wodę i melioracji terenów przyległych do polsko–czeskiej granicy państwowej – Grupy R. Naradzie ze strony polskiej przewodniczył Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, Pan Tomasz Szczepanik, który jednocześnie pełni rolę kierownika polskiej części Grupy R. W obradach udział wzięła także Pani Bogusława Jesionek z RZGW we Wrocławiu. Wśród przedstawicieli grupy czeskiej obecny był Pan Jiří Tkáč z Povodi Odry s.p. Ostrawa, pełniący rolę kierownika czeskiej części Grupy R, Pan Bohumil Pleskač z Povodi Labe s.p. Hradec Kralove, Pani Klára Michalíková reprezentująca Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej oraz Pani Daniela Svobodová z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej.

W czasie posiedzenia członkowie Grupy R obradowali na tematy dotyczących cieków takich jak m.in. Olza, Lubota, Opawa, Opawica, Boreczek czy Okleśna. Omówione zostały także zagadnienia w zakresie administracji granicy państwowej oraz aktualizacji i przygotowania materiałów na 4. Posiedzenie Komisji ds. Wód Granicznych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniu obniżeniu ryzyka powodziowego w górnym biegu rzeki Opawy. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem protokołu oraz ustaleniem terminu następnego spotkania, które odbędzie się w dniach od 19 do 22 maja 2020r. na terenie Rzeczypospolitej Polski.

Wśród podstawowych celów prac Grupy R zaliczyć należy zapewnienie ochrony, wzajemne skoordynowanie i racjonalne użytkowanie wód granicznych a także poprawę ich jakości. Wymienić można także zachowanie i odnowę ekosystemów od wód zależnych, w tym ich różnorodności biologicznej. Za równie ważne zadanie uważana jest także koordynacja wysiłków prowadzących do ograniczenia negatywnych skutków powodzi i suszy.

 

Dnia 20.09.2019r. w Gliwicach odbyło się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych projektu Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). Eksperci m.in. z gliwickich Wód Polskich oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej spotkali się z mieszkańcami i samorządowcami z terenów Śląska i Opolszczyzny. Wystąpienia oraz towarzysząca im debata, poświęcona proponowanym działaniom zmierzającym do zwiększenia retencji i zminimalizowania skutków suszy, wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczestników.

Konsultacje społeczne projektu PPSS, odbywające się w ramach prowadzonego przez PGW Wody Polskie projektu Stop suszy! potrwają jeszcze pół roku - do 15 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje na temat spotkań dostępne są m.in. na stronie www.stopsuszy.pl. Opracowany projekt to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący walki z suszą w Polsce. Jest on dostępny na stronie www.konsultacjesusza.pl i www.stopsuszy.pl.

Każdy może wnieść swoje uwagi i wnioski poprzez specjalnie przygotowany dla tego celu formularz, do czego serdecznie zachęcamy.

 

Dobiega końca II Kongres Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Frekwencja podczas wydarzenia (obecnych było blisko 1000 uczestników!) potwierdziła jak ważnym zagadnieniem jest możliwość rozwoju żeglugi śródlądowej w kraju. W trakcie 3-dniowego zjazdu miało miejsce wiele wystąpień i paneli dyskusyjnych, w trakcie których znamienici goście mieli możliwość rozmów na temat m.in. prac nad programami dla Odry i Wisły, możliwościami rozwoju tej gałęzi transportu czy perspektywy wprowadzania innowacyjnych rozwiązań związanych z nawigacją. Podczas kongresu zawarta została także umowa na zaprojektowanie Stopnia Wodnego Ścinawa na Odrze. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk podczas swojego wystąpienia wyraził chęć organizacji trzeciego już kongresu w nadchodzącym roku 2020. Zaangażowanie uczestników oraz ich żywe zainteresowanie perspektywami żeglugi po śródlądziu wraz z efektami dotychczasowych działań (zawarcie Listu Intencyjnego odnoszącego się do promocji żeglugi śródlądowej, turystyki wodnej oraz racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, a także finalizacja wspomnianej umowy) dowodzą, iż Kongres Żeglugi to nie pojemne hasła lecz wstęp do rzeczowej i wytężonej pracy.

 

Gliwickie Wody Polskie informują, iż służby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach po wystąpieniu w sobotę 14 września 2019r. awarii pompowi ścieków w Jaworznie, prowadziły bieżący monitoring sytuacji oraz pozostawały w pełnej dyspozycji. Uszkodzeniu uległa tłocznia w pompowni ścieków, które powinny być przepompowywane do oczyszczalni Dąb w Jaworznie. Zlewnia w tym miejscu odbiera ścieki z czterech dzielnic w zabudowie jednorodzinnej.

Część ścieków z uszkodzonej przepompowni początkowo trafiała do koryta rzeki Przemszy przelewem burzowym z prędkością ok. 30m3/h. W niedzielę, 15 września w godzinach wieczornych zablokowano przelew burzowy od strony pompowni, zaś całość ścieków beczkowozami trafia do oczyszczalni. Do wód rzeki Przemszy nie dostają się zanieczyszczenia. Nie ma również zagrożenia dla ujęć wody poitnej. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. przystąpiły w poniedziałek 16 września w godz. porannych do usuwania awarii. W miejscu zdarzenia Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pobrał próbki wody, które podlegają analizie. Służby Wód Polskich pozostają w stałym kontakcie z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach oraz jaworznickimi wodociągami. Interwencja Wód Polskich została podjęta bezzwłocznie po uzyskaniu informacji od właściwych jednostek terenowych. Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o. dokonując zrzutu ścieków do koryta rzeki Przemszy nie poinformowały o tym fakcie zarządcy cieku - gliwickich Wód Polskich.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Urząd Wojewódzki w Opolu w dniu 12.09.2019r. wyłonili laureatów konkursu plastycznego „Statkiem po Odrze”, towarzyszącego organizowanemu II Kongresowi Żeglugi Śródlądowej w Opolu. Konkurs dedykowany był uczniom szkół podstawowych w wieku 7-13 lat. Do gliwickich Wód Polskich napłynęło kilkadziesiąt starannie wykonanych prac, spośród których 58 spełniło wymogi i kryteria regulaminu. Komisja konkursowa w składzie:

- Łukasz Lange – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Dyrektor

- Marcin Kaczmarczyk - Opolski Urząd Wojewódzki - Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Urzędu

- Marcin Bucki – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej

- Linda Hofman – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

wyłoniła Laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat i 11-13 lat. Zwycięzcami zostali:

W kategorii wiekowej 7-10 l.:

I miejsce – Franciszek Mainczyk

II miejsce – Antonina Żukowska

III miejsce – Malwina Dendewicz

W kategorii wiekowej 11-13 l.:

I miejsce – Kacper Tomczyk

II miejsce – Mariusz Kaczmarek

III miejsce – Paulina Bezulska

Uroczysta dekoracja zwycięzców odbędzie się w obecności m.in. Wicewojewody Opolskiego Pani Violetty Porowskiej oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Pana Łukasza Lange. Wyróżnienie laureatów będzie poprzedzało rejs statkiem, stanowiący główną nagrodę w konkursie. Dodatkowo Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wycieczce, która odbędzie się w dniu 17.09.2019r. w godz. 10:00-12:30 na opolskim odcinku rzeki Odry, towarzyszyć będą wspólne gry i zabawy oraz edukacyjne warsztaty tematyczne.

Organizatorzy konkursu gratulują wszystkim Uczestnikom i serdecznie zapraszają do udziału w podobnych wydarzeniach!

 

 

W bieżącym roku zakończyła się budowa miejscowości Nieboczowy, relokowanej z czaszy powstającego zbiornika Racibórz Dolny. Gliwickie Wody Polskie wspólnie z władzami gminy Lubomia w minioną niedzielę 8 września br. w czasie Dożynek Gminnych dokonały symbolicznego otwarcia sołectwa.

W ramach budowy polderu w Raciborzu Dolnym koniecznością było przesiedlenie blisko 700 osób, użytkujących ponad 400 budynków. Zapoczątkowany przez Skarb Państwa w 2005 r. proces relokacji dwóch miejscowości: Ligota Tworkowska i Nieboczowy stanowi dziś reprezentatywny przykład w skali świata współpracy Rządu z samorządem lokalnym i mieszkańcami w zakresie przesiedleń w ramach inwestycji celu publicznego. Za sprawą osiągniętego kompromisu i wypracowanych warunków relokacji, na których mieszkańcy opuścili swoje domy, powstało najnowocześniejsze w kraju sołectwo, w którym sprawnie działa przedszkole, dom kultury, remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, oczyszczalnia ścieków. Mieszkańcy korzystają z nowych sieci wodno-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, drogowych. Do swojej dyspozycji mają boisko sportowe, a nawet grotę solną i sauny: fińską i parową. Nad miejscowością góruje Kościół parafialny, którego wnętrze przeniesiono ze starej Świątyni. Mieszkańcy swoje nowe domy zbudowali sami (jako inwestorzy), jednak w sołectwie zachowano nazwy ulic z Nieboczów, posadowionych w czaszy zbiornika. Wielu Nieboczowian mieszka zatem pod tym samym adresem, choć ich miejscowość zmieniła swoje położenie o kilka kilometrów. Precedensem w skali Europy Centralnej była także relokacja cmentarza parafialnego. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – inwestor budowy raciborskiego zbiornika z ramienia Skarbu Państwa, zadbał również o przeniesienie prochów bliskich mieszkańców przesiedlonych wsi.

Decydując się na opuszczenie swoich gospodarstw, mieszkańcy wsi Ligota Tworkowska i Nieboczowy przyczynili się do zabezpieczenia przed powodziami od strony rzeki Odry obszaru trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Koszt programu przesiedleń miejscowości położonych w czaszy zbiornika, realizowanego w ramach budowy polderu Racibórz Dolny wyniósł łącznie ponad 242,707 mln zł. i został sfinansowany ze środków budżetu państwa oraz Banku Światowego.

 

5 września br. gliwickie Wody Polskie w obecności m.in. Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pana Jarosława Gowina rozpoczęły realizację kolejnego etapu inwestycji przeciwpowodziowej dla mieszkańców Bierunia. Zadanie pn. „Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Czarnuchowicach od ujścia rzeki Przemszy (przejazd wałowy na wysokości posesji przy ul. Mielęckiego 82) do mostu w ulicy Warszawskiej (droga nr 44) wraz z odwodnieniem terenów zawala wałów rzeki Przemszy - ETAP II w zakresie odcinka: km 1+780 – 2+450 i 2+579 – 3+031” ograniczy ryzyko powodzi na obszarze, który dotkliwie ucierpiał kolejno w 1997r. oraz 2010r. Pod wodą znalazło się wówczas kilkaset budynków, doszło także do zagrożenia epidemiologicznego ze względu na zalaną oczyszczalnię ścieków.

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa terenów chronionych przez lewy wał rzeki Wisły w Bieruniu – Czarnuchowicach w rejonie ulic: Przyjaźni, Tatarkowej, dr A. Mielęckiego, Promiennej, J. Tyrny, Piekło, Jedwabnej, Równoległej, Przecznica, M. Karłowicza. Obwałowanie w obecnym stanie wymaga podwyższenia, przebudowy obiektów kolidujących oraz uszczelnienia. Zmodernizowane i nadbudowane lewostronne obwałowanie rzeki Wisły zabezpieczy bezpośrednio i pośrednio przed skutkami oraz ryzykiem powodzi obszar ponad 40 km, zapewniając bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 20 tys. mieszkańców gminy Bieruń.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli także Senator Senatu RP IX Kandencji – Pan Czesława Ryszki, Poseł na Sejm RP VIII Kandencji – Pan Andrzej Sośnierz, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Pan Przemysław Daca, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Pana Łukasz Lange wraz z zastępcą ds. Powodzi i Suszy – Panem Marcinem Jarzyńskim, Wicestarosta Bieruńsko-Lędziński - Pani Agnieszka Wyderka-Dyjecińska, Członek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji – Pan Kazimierz Chajdas, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego VI kadencji – Pan Marcin Kosma oraz kierownik budowy, przedstawiciel firmy wykonawczej „JUSTMAR” – Pan Józef Paśnik.

W czasie spotkania, któremu towarzyszyła prasa lokalna, regionalna i ogólnopolska zebrani goście podkreślili rolę inwestycji oraz zaakcentowali, jak ważne jest wykonanie zadania, które uchroni gminę Bieruń od ryzyka powodzi. Przekazanie placu budowy rozpoczęło się od odczytania listu Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego. Zaznaczono również, że realizacja modernizacji i nadbudowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu spoczywa w rękach gliwickich Wód Polskich. Jak wskazał Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Pan Przemysław Daca, za sprawą działań specjalistów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach już wkrótce ryzyko powodzi w powiecie bieruńsko-lędzińskim będzie ograniczone. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte w Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zostało podzielone na etapy.

W roku 2018r. dokonano przebudowy jednego z przepustów wałowych. Rozpoczynający się właśnie II etap przedsięwzięcia, kluczowy na tym odcinku rzeki (w km 1+780÷2+450 i 2+579÷3+031) obejmie m.in. zdjęcie korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej, zagęszczenie wierzchniej warstwy istniejącego korpusu, wyniesienie korony wału z gruntu dowiezionego (skały płonnej) do poziomu wody kontrolnej, uszczelnienie korpusu wału bentomatą do poziomu wody kontrolnej, przebudowę przepustów wałowych, wykonanie drogi technologicznej w koronie wału, wyniesienie korony wału do rzędnych projektowanych. W ramach inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Bierunia zaś parametry korony wału zostaną dostosowane do ustalonej szerokości dróg rowerowych na terenie aglomeracji górnośląskiej. Szerokość korony wynosi 4,0 m, w tym ciąg pieszo-jezdny uzyska szerokość 3,0 m co w przyszłości pozwoli na wykorzystanie korony wału jako ścieżki rowerowej. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca listopada bieżącego roku. Koszt przedsięwzięcia brutto to kwota 4 633 943,94 zł.

 

Wypełniając zapisy „Mapy drogowej dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (VI AKPOŚK). Przedstawiamy ankietę na potrzeby tejże aktualizacji.

VI AKPOŚK pozwoli władzom samorządowym na zgłoszenie do programu inwestycji, niezbędnych do spełnienia wymogów dyrektywy ściekowej lub utrzymania już osiągniętych wskaźników. Aktualizacja będzie bazowała na najnowszych aktach prawa miejscowego, które są efektem przeprowadzonej weryfikacji obszaru i granic aglomeracji oraz przeglądów dokonywanych przez włodarzy gmin.

Wypełnioną ankietę należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalną wersję elektroniczną (drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej tj., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach do dnia 31 października 2019 r.

Zapisy VI AKPOŚK decydować będą o możliwości pozyskiwania środków finansowych przez samorządy na inwestycje realizowane w latach przyszłych. Dlatego też rzetelne i terminowe wypełnienie formularza aktualizacyjnego będzie kluczem do dalszych inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców aglomeracji.

Wszystkie materiały dot. KPOŚK są dostępne na stronie: 

http://wody.gov.pl/nasze-dzialania/krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ankieta_VI_AKPOSK.XLS)1. Ankieta_VI_AKPOSK (format XLS)Ankieta VI AKPOSK113 kB2019-09-03 12:152019-09-03 12:16
Pobierz plik (Mapa_Drogowa_VIAKPOSK.PDF)2. Mapa_Drogowa_VIAKPOSKMapa Drogowa VI AKPOSK228 kB2019-09-03 12:162019-09-03 12:16

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pan Marek Gróbarczyk zaprasza do udziału w trwających pół roku konsultacjach społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Będą się one odbywały w okresie od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. w 15 największych polskich miastach. Każdy zainteresowany ma możliwość zgłosić swoje uwagi.

- Konsultacje PPSS pogłębią postrzeganie suszy w Polsce o bardzo ważny aspekt społeczny. Zrozumienie i akceptacja proponowanych działań są bowiem konieczne dla powodzenia całego przedsięwzięcia" – mówi Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. – Zależy nam na każdym głosie. Dopiero po zebraniu wszystkich uwag projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy będzie pierwszym, tak całościowym dokumentem dotyczącym zjawiska suszy w Polsce i ważnym krokiem ku realnej adaptacji do zmian klimatycznych. Uczestnikom konsultacji przedstawimy dogłębną analizę zjawiska, propozycje usprawnienia jego monitoringu oraz zaproponujemy szeroki katalog działań zmierzających do minimalizowania skutków suszy. PPSS to dokument nie tylko na najbliższe lata. Wyznaczy on także perspektywę dla kolejnych takich opracowań w przyszłości – dodaje Prezes Daca.

Szczegółowe informacje dotyczące każdego z cyklu 15 spotkań konsultacyjnych można będzie znaleźć na stronie stopsuszy.pl. Konsultacje społeczne są skierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką suszy – zarówno przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i mieszkańców miast oraz gmin.

 

foto mapka konsultacje susza

 

Formy Udostępnienia Dokumentu

Materiały związane z konsultacjami społecznymi są dostępne w formie papierowej w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, pok. 309) oraz w wersji elektronicznej na stronach internetowych:

www.stopsuszy.plwww.wody.gov.plwww.gospodarkamorska.bip.gov.plwww.gov.pl/web/gospodarkamorska

www.bialystok.wody.gov.plwww.bydgoszcz.wody.gov.plwww.gdansk.wody.gov.plwww.gliwice.wody.gov.pl

www.krakow.wody.gov.plwww.lublin.wody.gov.plwww.poznan.wody.gov.plwww.rzeszow.wody.gov.pl

www.szczecin.wody.gov.plwww.warszawa.wody.gov.plwww.wroclaw.wody.gov.pl

 

Podczas konsultacji uwagi i wnioski można zgłaszać:

Drogą elektroniczną:

poprzez formularz online udostępniony na stronach internetowych:

– gospodarkamorska.bip.gov.pl 

– gov.pl/web/gospodarkamorska

– konsultacjesusza.pl 

– stopsuszy.pl

Drogą mailową:

– na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pocztą tradycyjną:

na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Osobiście:

w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa (pokój 309) lub podczas poszczególnych spotkań konsultacyjnych.

 

W trakcie konsultacji można zgłaszać uwagi i wnioski do 4 elementów projektu PPSS. Są to:

- analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,

- propozycja budowy lub przebudowy urządzeń wodnych,

- propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji,

- katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępna na stopsuszy.pl.

W celu rejestracji prosimy kliknąć tutaj.